ilta vertrijgkar lij ff. VADER. BEHANGSEL RANDEN, Kastpapier en Kastranden, J. WINKEL, L. WINKEL, t FEEST-COHCERT. M DE WINTER, C. Roggeveen, G. SMIT. L1. ROGGEVEEN k, Brandwaarborg-Maatschappij, len, ei QUINA LAROCHE, GROOTE OPRUIMING Advertentie-Bureau nette Dienstbode. GEVRAAGD een DAGMEISJE. D. L. STAAL, te HAARLEM. te SCHAGEN, 't N.-Hollandsch Koffiehuis, Na afloop (12 uur) BAL. Wed. KI. D ENIJS, DE JOIMG COMP. let van SCHAGER COURANT. Burgerlijke Stand, Gemeente Schaden. Ma rktberichten. Advertentiën. A. C. MAZF1T A. A. A. VAN B1IUGOEA, Homan. Fakkels, Stoklantaarns, Tuin- en Kamervuurwerk, enz. enz. De nieuwste Modellen Houders van Missouri, Kan sas, Texas - Aandeelen en Obligatiën, worden in hun belang gewaarschuwd de stuk ken in te leveren vóór 21 APRIL 1890. Commis8ionnair in Effecten, Dal, HOOR, IN". „EU TERP E". Zaterdag- 26 April, Zondag 27 April, van Mannenkoren. Ter voorkoming van teleurstel ling worden de Kunstlievende Le den beleetd doch dringend verzocht, zich van besproken plaatsen te voor zien voor Zondag 20 April a.s. m LI Lil inm LLIJ ZONDAG, 27 APRIL 1890, InlernationaJe Variété- en Specialiteiten Gezelschap. Marktplaats, Schagen, .beveelt zich wederom aan tot het leveren van Tapijten, Karpetten, Loopers, Vloerzeil, Iiokoskleeden, enz. A. KOOGE R, Dinsdag, den 15 April a. s., wordt als candidaat aanbevolen, de Heer Eenige Kiezers. Molenstraat, Schagen, heeft ontvangen en beveelt zich minzaam aan tot de levering van Alle soorten Tapijten, Karpetten, Vloerzeilen, Loopers, llolmatten. Deurmatten, Deur- en Bedkleedjes, Tafelzeil, enz. enz. Afgepaste Tafelzeilen vanaf 80 Cts. Juttenloopers vanaf 15 Cts. Zeilen dito \71/i Cts. Gummi Tafelmatjes en Blaadjes in alle afmetingen. Verder Karpetfranje, Jalousie- band, Gordijn- en Schilderijkoord, enz. enz. Alles tegen uiterst lage prijzen. ONDERLINGE gevestigd te Amsterdam, J. Winkel te Schagen, Laan D 4, Kraepelien Holm's en staalhoudende ttnina JLaroche, is de meest krachtige en verster kende KINA-WIJN. S A L III4K PASTILLE S, Kraepelien en Ilolm, van alle soorten öaniCS- en Kindcr- lioeden, Kloeinen, Linten, Veeren, Kant, Satijn, Flu weel, Fluche en alle soorten Ma nufacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. Forsctten vanaf 40 Cents. W. SWAGER. 'bet sterltl l 9 hem naar f ster'U nam den knaap in zijne armen en De ?gm „aar een nabijzijnd politiebureau, dn**? j)em vruchteloos trachtte bij tebfengen. #98r "T'dood. De moeder verklaarde Mariette fl9..waSte heeten, dertig jaar oud. Zonder werk, S'lU'ie broüd, zonder woonplaats liep zij reeds 101t, ideiie dagen en nachten rond, zich alleen T6If nde met den afval' dien .zij °P 0,6 Halles J De kleine jongen was ziek vruchteloos V°Jij hem in een hospitaal trachten te doen opnemen Een April-visch. Een Luxemburgsch ,1 i wft er zijn landslieden laten inloopen. blad Ilcri i. „j. J44;i_ t»D (0 f ffjxêmburg op 1 April. En op dien kD »n1n/\i\an no«l« nuf cfofmn monr den spoorweg, van een nest /ijzerwormen' deelde mede dat een mooi exemplaar van biersoort te zien zou zijn aan het station uiixemburg op 1 April. En op dien fferd stormgeloopen naar het station, maar maakte melding van het vinden, onder de rails e dat te 1 dfvreemde ijzerworm was juist vertrokken. Zekere professor adverteerde, dat hij den rd der kwaal van een zieke en de wijze om hem te genezen kon gewaar worden, als men hem «lechts een paar haren van den patiënt bracht. Twee jongelieden besloten eens een grap te hebben en brachten hem wat haar van hunne rijpaarden. De dokter onderzocht dit nauwkeurig en schreef een recept. «Tien gulden luidde het daar het een enstig geval gold. De jongelui keken eerst wat verbluft, maar betaalden en op straat lachten zij hartelijk om de grap. Zij gingen daarop met het recept naar den apotheker, die des professors voorschriften steeds gereed maakte, en wachtten af wat deze geven zou. Deze las het Latijnsche recept en vertaalde het voor de weetgierigen. Er stond: «Stuur het dier wat in de weide!" Men was verstandig genoeg toen nog eens te lachen. Heldenmoed van een aap. Een groote ourangoutangwas zeer gehecht aan zijnen meester en vooral aan het jongste zoontje des huisgezins, dat de lieveling van de geheele huishouding was. Op zekeren dag brak er onverwachts brand uit in de woning van den eigenaar en een ieder liep ginds en derwaarts, om het vuur te blusschen, terwijl de kleine jongen in de kinderkamer geheel vergeten was en toen men aan den lieveling dacht, stond de trap reeds in vlam. Wat zou men doen? Men was radeloos. Terwijl men in den grootsteu angst het lot van den kleinen jongen besprak, zag men hoe eene groote harige hand het raam opende, en den aap met het kind in zijn arm zorgvuldig over den luifel naar beneden klimmen en het knaapje ongedeerd bij zijne rade- looze moeder brengen. Niemand anders kon het met mogelijkheid gedaan hebben, want een mensch kan niet klimmen gelijk een aap en is ook bij lange na zoo sterk niet. Men kan denken hoe het getrouwe dier geliefkoosd werd. Dit is een ware gebeurtenis en het kind, hetwelk dus gered werd, was de jonge markies van Kildare. -f ALOEVEi:» DER Gelegenheid tot opgaaf van annonces ter plaatsing in alle binnen- en bui- "j tenlandsche 13a.gr bladen. L Spoedige en accurate verzending is ver. cl zekerd. Men behoeft slechts één afschrift van een advertentie te geven, al moet deze ook in verschillende bladen worden geplaatst. De prijzen worden berekend volgens bet tarief der verschillende dagbladen, zonder eenige verhooging. Briefporten worden niet in reke- ning gebracht. I i*-» w- Ingeschreven van 9 H April 1890. Geboren Goene. OndertrouwdGerrit Dorbeck, jm., oud 28 jr. tv, anna p'asina Lina Keet, jd., oud 19 jr. ltnm waa£> im-i oud 26 ir. en Maartje Deute- jd., oud 24 jr. GetrouwdGeene. ^^^denj^Maartjo Bakker, oud 82 jr., 5 md. 3 en, R. garden j e'do Koeion (magere) l4o Marzon 37fi ^«htere Kalveren 8 BoW?en (magero) 20 v i on G®Uen 18 narken8 40 5'ïgen 10 K°mJnon 2 S'PPen 2 Eenden 10 April 1890. Aangevoerd: f 60 a 200— f 140.- a 230— f 240.— a 280— f 200.- a 280— f 100a 160— f 4.— a 19— f 20.— a 35— f —.25 a 5— f' 19— a 23 f 10— a 13— f —.30 a —.90 f -.60 a 1.20 f - .80 a —.80 (magere) 500 Kilogr. Boter f 86 n Qa nn (Per Kop f -'.65 a -.70) 9000 Kip Eieren"8 'f 1'JJ ~2f5 11000 Eend-Eieren f 2.80 a 3! n o o r tt 10 April 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.50 Commissie <17.—. Middelbare f aangevoerd 190 stapels, wegende 49014 Kilo. Al Jk maar11 April 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 32—, Commissie 27.50, Middelbaro f 27.aangevoerd 250 stapels, wegende 80000 K G. Ter graanmarkt aangevoerd 695 Hectoliters. Tarwe f 7— a 7.50, Rogge f 5.50 a 6.25, Gerst f 5.50 a 6—, dito chev. f 6.30 a 6.60, Haver f 3.70 a 4.20, Paardenboonen f 5.40 a 5.60, Bruine dito f 6— a 8.50, Citroen dito f 12— a Witte dito f 10—a 12— Duiven dito f 7— a Karweizaad f 8.25 a 9.85, dito oud f a Blauw maan zaad f a R. Mosterdzaad f a G. dito f a Kanariezaad f a Erwten: Groene f 11.a 14— Grauwe f 12— a 14—, Vale f 9. - a 14. Witte f a J2 n ïf ti t x e n 9 April 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd stapels. Hooikaas I Graskaas f karweizaad, f 9.75 a 10.25, nieuw mosterdz. f 16.a 18.50 klauwmaauzaad f 10.a 11.50, grauwe erwten f 11— a 12.50, vale dito f 10— a 12—, Wijker vale dito f a groene dito f 11.a 12—, bruine boonen 1 7.75 a 9.50, paarcenboonen f a gerst f 4. a 5.12', haver f 3.a 4. Ondertrouwd: en Nieuwer-Amstel, ,onA Nieuwediep, 11 APnl 1890. Voorspoedig bevallen van een Zoon, A. J. W. VAN DER LEIJ- Tjalleberd, 10 April 1890. Wordt tegen 1 MEI ge vraagd, ecne goed met de wasch kunnende omgaau. Adres letter C, bureau Schager Courant. A Inlichtingen bureau Schager Courant. C Bengaalsche verlichting-, Verkrijgbaar bij Accurate levering. Billijke prijzen. Deze bedden, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheu- matische aandoeuingen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens t 27. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. en in de ruimste lieuze op st aal, alsmede zeer wit verkrijgbaar in den Boekhandel van SC1IAGEN, LAAN, D, 4. bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Schagen's Mannenkoor Voor het Eeest-Concert zijn plaatsen te be spreken van af Donderdag 10 April, aan het lokaal van den Heer C. KOS Pz. Zie verder de alom verspreide biljetten. m Ie ècfiayen, bij gelegenheid van het 10-jaiig bestaan van Schageu's Mannenkoor «E U T E R P E". Optreden van den Eersten Nederlandschen Karakter-Komiek op politiek gebied, den Heer met een Specialiteiten-gezelschap Artisten van den Eersten rang, in elk genre. Doorloopende Entree-kaarten voor den ge- heelen avond t 0.49 de persoon. Aanvang uur. Puike BOTERHAMMENWORST, 12Cts. per ons, uitgesneden. ROOKVLEESCH, WESTFAALSCHE- en BANKETHAMMEN, GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, FRIESCHE- en ZWITSERSCHE KAAS, enz. enz., ver krijgbaar bij SCHAGEN, BENSGAS, F, 26. Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BARSIN- GERHORN, zou gaarne des 5Éater*dagrs te SCHAGEN muzieklessen willen geven. Billijke conditiën. ALKMAAR. Bij de verkiezing van één lid. van den raad der gemeente B ARSINGERHORN C. a., welke zal plaats hebben op noodig door de vacature, ontstaan door het bedanken van den Heer J. VA.1N NIE- NES, die, als tot secretaris benoemd, moest aftreden, opgericht in den jare 1809. Dikecteurek: Deze maatschappij waarborgt tegen schade, veroorzaakt door Brand, de aangewende Blusch- middelen en verdere gevolgen van dien Koopmansgoederen worden ook voor een termijn vaD Drie, Zes of Negen maanden verzekerd. Nadere informatiën geeft de Correspondent, alwaar de aanvragen voor Verzekeringen bij gemelde Maatschappij worden .aangenomen. Aanbevolen door tal van Binnen- en Buitenlandsche Geneesbeeren. Verkrijg baar in flesschen h f 1.90 en 1. Sisruil/I Cl G/l HE TT/J/Ï, De inademing van den rook dezer Ciga- retten geeft den LIJDER aan AbTHMA terstond verlichting, in Etui's ii 80 en 50 centen. Een algemeen, als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID. Oplossend en Verzachtend; in flesch- jes 20 cent. Apothekers te ZEIST, te SCHAGEN, bij den Heer W. A. Hazeu, Apoth., te Alkmaar, A. G o n ij n Az., Apoth., te Helder, Jelgersma Gz., Apoth., en verdere bekende depots. LAAGZIJDE, SCHAGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3