BOELHUIS BOELHUIS BESTEDING. bekendmaking. GELD BESÜÏÏIIBAR. W. G. BOELE Senior. LÜ N DISPE N SABLE/3 C ent GROÖTE F oor jaarsveemarkt te PURJUEREND, op MAANDAG, 5 MEI '1890. W. IM HULS EN, 1 ZALF HOI IOWAV OPROEPING. A.Vonk, te Schoorldam en J. P, Backx, te Wieringerwaard, J. ROGGEVEEN Wz„ HOFLEVERANCIER, Openbare Verkooping HARENCARSPEL, van Boeren- en Bouwgereedschappen, en Huisraad en Inboedel, J, v, d, Maaten, Boeren- en Bouwgereedschappen, J. v. d. Maaten, Abi'. SLOOS, A. op Dinsdag 22 April 1890, B. op Woensdag 23 April 1890, des voormiddags ten 10 ure, op de plaats van den heer JAN SPAANS Jnz. te Barsingerhorn C. op Maandag April 1890, des morgens 11 ure, ten huize van den heer P. WARDENAAR, aan den Veerweg te Anna Paulowna G. VAN OS, Nota r is BACKX, Notarissen puUlick verkoopen Openbare Verkooping Hoeren plaatsje, be- staande in Boerenwoning, Erf tefefÖ - en Tuin en uitmuntend Weiland, aan den TOLKERDlJK, gemeente SCHAGEN, genaamd „Tolkerlosch"groot 4 Hectaren, 38 Aren, 85 Centiaren. Het verlengen en verzwaren van de kluft of oprit van af het Wad onder de Gemeente Schagen, tot op den West- frieschen dijk aldaar. P. MEURS Pz., Het fonds bezit f8000. Inschrijving' op de groothoeken der i\. W. S. henevens ruim f 4300 Hypothecair Crediet, tegen 39/10) 4 en 47,0 per L. zonder V» laar vooruitbetaling 3 rente. Adres: Oude Gracht 158, Alkmaar ~ONTV ANGEIvT prachtige JapoilStoffcn, ruime collectie stalen Confectie gebreide Cocdcrcn, Karpetten vanaf f 2.25, Tapijten vanaf 30 Cents, rollen Matten, Deurmaten, Vloerzeil, Loopers. naast Kosters Kleine Winkel. Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, C. J. BOELE ZOON. Hotterdam, I Gravenhage, Lelden, Utrecht, Groningen, Kampen. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 Novemlier 1888. M A i p m. Gevestigd sedert !§4L Kopenhagen. Depóts Schagen. Pu r meren d. li t* e da. Ben Helder. S li O s c h. Koog a/d Zaan. Bord recht. G orinche in. Ti el. bericht de ontvangst eener prachtvolle sorteering- ZOMERMANTELS, Visites en Jacquetes, groote voorraad in gekleurde Tricot-Manteltjes, Hoogzijdc, .E, 9. Schagen. op Dinsdag, 15 April 1890, 's morgens, ten 10 ure, ten hnize van den Heer Jn. Cz. BROERSEV, te WAARLAND, gemeente 3 Kalikoeien, waaronder 1 Herfst- kalver, 2 Oonschapen met Lammeren, een partij Hooi en een partij Stroo, een Schuitje; waaronder 1 Yeerenbed, Kasten enz. Gelegen heid tot stalling bij T. DE JONG aldaar. Deurwaarder. op Woensdag, 16 April 1890, 's mor gens, ten 10 ure, ten huize van den Heer G. HARTOG, nabij TERDIEK, gemeente NIEUWE NIEDORP, van 5 Kalfkoeien, die gekaltd hebben of op kalven staan, zooals Ploeg, Egge, Amerikaansche WaDinolen, Tuigen, en verder een Tentwagen en een Driewielde Kar, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Deurwaarder, Notaris te "WINKEL, zal publiek verkoopen ten verzoeke van den Heer DIRK STAPEL Juniorzoon des voormiddags 10 uur, in de herberg het Fortuin", te Win li el Een completen Herberg-Inventaris, als: Een goed loopend Biljart met toebehooren, ongeveer 100 Stoelen, diverse Tafels, Karaffen en Glazen, 3 Klokken, Kachels, Hanglampen, 16 Kolfen met 5 Kollballen, diverse Stalge- reedschappen verder: 1 Paard, 1 Jachtwagen op vceren, 1 Bak wagen met tuigen; voortsT Huisraad en Inboedel, als: Kisten, Kasten, Spiegels, Schilde- IÉm ffderijen, Gordijnen, Tafellakens en JL KHlM- Servetten. Veeren Bedden met toe behooren, Aarde-, Glas-, Blik-, Koper-, Tin- en Ijzerwerk, alles zoo goed als nieuw, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. 12 puik, puik Kalfkoeien, 1 jRpHfjGeldekoe, veider: 1 Kar op veeren, Kfcffii 1 Boerenwagen, 1 Bak wagen, 1 drie- wielde Kar, 1 Amerikaansche Hooihark, '1 Hooi- schudder, 1 Modderschuit en Boerengereedschap pen, een partij Hout en Pannen, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Op de plaats bestaat geen gelegenheid tot uitspanning. 1 puik beste Kalfkoe, die gekalfd heeft, 1 Gelde Koe, 1 Paard, 1 Kapwageu op riemen, 2 Boerenwagens, 1 Wanmolen met Zeeften, Ploegen, Eggen, Borschmachine, Kettingegge, Wentelblok, Boeren- iÜËSÉeSSs! en Bouwgereedschappen, eenig Huis raad en Inboedel, waaronder Oud Porselein, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. "Voortstwee klampen Hooi, ongeveer 10000 en 13000 Kilo. Te bezichtigen bij A. DE GRAAE te Anna Paulowna. cp Maandag, 21 April 1890, 's morgens 10 uur, bij den Heer Jb. THOMASZ, nabij de KEINSMERBRUG, in de ZIJPE, om. kontant geld, van 3 beste Kallkoeien, 1 beste Gelde koe, 1 Pink, 4 Schapen met Lam meren, 1 Paard, 30000 1/2 Kilo's Hooi, een stuit Mest, Jachtwagen, Driewielskar, Tuigen en verders Boeren- en Bouwgereed schappen. Notaris te Zijpe. zal publiek verkoopen te WIERINGEN, op Donderdag, 24 April 1890, des avonds zes uur, in het logement uhet Schippershuis") Een perceel Weiland, S: te Wieringen, sectie D, No. 1150, groot 29 aren, 60 cen tiaren. Eigendom van PIETER— en CORNELIS GERRITSZOON BAKKER. Allen, die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijr. aan of borgtochten hebben ten laste van den Heer PIETER DEKKER Pieterszoon Senior, wonende op Tolke, gemeente Schagen, en zijne den 21en Januari 1890, aldaar overledene Eohtgenoote MAARTJE ERIKS of ERIX, worden verzocht daarvan vóór den len Nlei 1890, opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris "VOIVÜ9 te SCHOORLDAM. zullen op Donderdag, 1 Mei 1890, bij opbod, en op Donderdag, 8 Mei 1890, bij afslag, telkens voormiddags 11 uur, te SCHAGEN, in het Café van den heer W. ROGGEVEEN, Twee kapitale B o e- r- en plaatsen, op TOLKE, gemeente SCHA GEN, bestaande in twee Huismanswonin- gen, met Boeten, Erven en Tuinen, en diverse perceelen uitmuntend Wei- en Bouwland, in de gemeenten SCHAGEN, SINT MAARTEN en HARINGCARSPEL, samen groot ruim 31 Hectaren. Behoorende tot den boedel van den heer PIETER DEKKER Senior op Tolke en wijlen Mejuffrouw MAARTJE ERIKS. En onmiddellijk daarna, ten overstaan van den Notaris VONK, van Eigenaar de Heer PIETER DEKKER Pieters zoon te Dirkshorn. AanvaardingLanderijen Kersttijd 1890, Huizen en Erven 1 MEI 1891. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Ambacht van WEST-ERIESLAND, genaamd //de Schager- en Niedorperkoggen", zijn voornemens op Donderdag, 24 April 1890, des middags te 12 ure, in het hotel van den Heer BROERSMA te Schagen, aan te besteden Het bestek ligt ter inzage in bet hotel van den Heer BROERSMA te Schagen; bij den opzichter P. KOOMF-N te Lutje Winkel, en ten kantore van den Secretaris des Ambachts' te NIEUWE NIEDORP. Aanwijzing in loco zal plaats hebben op den dag der besteding des voormiddags te lO ure. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd: D. VAN DER STOK, Dijkgraaf. G. HALPP, Secretaris. Dni LandDoi volgens de wettelijke voorschriften vermengd. Verkrijgbaar bij aan de LOET, Ie SCHAGEN. De OYDERGETEEKENDEN, COMMISSA RISSEN van bet in de Z IJ P E, onder directie van den NOTARIS - VAN O aldaar*, bestaande BEGRAFENIS FONDS, opgericht in den jare 1860, hebben de rekening en verantwoording over het jaar 1889 nagezien en in orde bevonden en kunnen de deelneming daarin, iedereen aanbevelen. aan contanten. H. van CALCAR. G. G. HULST. Jb. BRAK. Jb. BLAAUBOER Jmz. M. BOSSEN. SCHAGEN, EENSGAS, p, !8 Vijgendam en Sigarenfabriek Rembrandtsplein. Hoor/straat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Winschoten. Haarlem. Briebergen. IV o r tn e r r e e r. P e n a n g. Batavia. Samarang. S oer ah a (ja. Christiania. waaronder veel nieuws in gebloemd en effen zijde, tegen de laagste prijzen. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. I® alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij llolleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortga8® met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van wanne zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijs® moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigbeden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f L^J' aanvrage a contant te h«V™f 3—f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn op fran» blissement Londen, 523, Oxford-Street Ap°tbekers in Holland' alsmede in "°llowa-v S"et Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4