Het Westfriesche Kanaal. UIT DE PERS. tan kinderen en van ouderen, maar alle dragen het kenmerk, dat ze met zorg afgewerkt zijn. Langedijk kan roemen op zijne ijverige meisjes en vrouwen 1 Als een teeken hoe in vroegere jaren het kunstig voorwerpen-knippen in papier in die streek beoefend werd, vindt men op de tentoonstelling nog een drietal zeer fijn uitge knipte plaatjes, waarin vogeltjes, enz., ingezonden door eene vrouw van 79 jaar, die dat werk nog zonder bril kan doen. Slechts in zeer alge- meene trekken is hier boven genoemd wat er al zoo te zien is. Wie lust gevoelt er meer van te weten, reize er heen. Hij zal zichdien kleinen uitgang volstrekt niet beklagen, lot a. s. Maandag is de tentoonstelling geopend. Men schrijft uit Wieringen: Er beginnen op ons eiland zich teekenen van leven op te doen. In den gemeenteraad is be sloten dat er twee leden van deu raad naar den minister van waterstaat zullen gaan om de belangen van den haven te bepleiten. Het is werkelijk hoog noodig, want de toestand is thans zoo ellendig als hij ooit is geweest. Er wordt niets meer gedaan aan het zoo noodige onderhoud en de verbetering van trap, wierdijk enz. enz.alles wacht op de haven nu schijnt het dat de afgevaardigden den minister bepaald zullen verzoeken de haven op de begrooting te brengen, en als dat niet kan, dan zal men met eigen Wieringer krachten maar doen wat men kan om de zaken wat in orde te brengen. Het zou werkelijk treurig zijn als wij nu weer geen haven kregen. De kleine visschersvloot breidt zich hoe langer hoe meer uit en de communicatie met den vasten wal neemt toe, en nergens is er onder de eilanden een waar het zoo moeielijk valt aan wal te komen. Overigens gaan op Wieringen de zaken goed. De lammeren zijn verbazend duur, en het rund vee haalt goede prijzen, en op die twee zaken komt het voor onze boertjes het meest aan. Die beginnen zich dus aardig wat van de kwade jaren te herstellen. Ook den visschers gaat het goed, vooral de kleine visschers. Door den zachten winter konden ze bijna altijd uittrekken om aliekruiken te vangen, en dat heeft nogal heel wat opgeleverd. Nu is die visscherij zoo wat gedaan en bereidt men zich voor— op de geepvangst.. De garnalen-visscherij daarentegen heeft dit voorjaar slechts weinig opgebracht. Overigens gaat alles hier zijn kal men gang. Strijd van kerkelijken of politieken aard bestaat hier weinig. Het kiesbewustzijn is hier ook nog weinig ontwikkeld. Wel bestaat hier eene liberale kiesvereeniging, doch zij laat weinig van zich hooren. Zij heeft dan ook weinig te doen, daar zij in beginsel heeft aangenomen zich met de verkiezingen voor den gemeenteraad niet te be moeien. De Vereetiiging „Het Nederlandsch Rundvee-Stamboek", zal hare eerstkomende Algemeene Vergadering houden op Maandag 19 Mei 1890, des namiddags ten 1 uur, in het Hotel „Krasnapolsky te Amsterdam. Uit de beschrijvingsbrief blijkt dat de rekening over het jaar 1889 bedroeg in ontvang f 6992.805 en in uitgaaf f 5392.306, sluitende alzoo met een voordeelig slot van f 1597.41. De „Concept" Begrooting voor den jare 1890, bedraagt in ontvang en uitgaaf f 5297..41. Op 14 dezer wordt te Hensbroek een Rijkstelegraafkantoor, ingericht met telephoon dienst, voor het algemeen verkeer geopend. De diensturen zijn geregeld als volgt: op werkdagen, van 8 tot 10 uren voor- en van 12 tot 1 en van 4 tot 7 uren namiddags; op Zon- en feestdagen van 8 tot 9 uren voor- en van 1 tot 2 uren namiddags. De tramonnibusdienst Alkmaar Bergen -Egmond a/z. zal den4nMeia.s. worden geo pend. Door den heer Henry Tindal is aan de Tweede Kamer der Staten - Generaal, een krachtig adres gezonden, waarin hij o. m. mede deelt, dat de volgende autoriteiten hem gemach tigd hebben te verklaren „dat wanneer onder de tegenwoordige omstandigheden den Haag in tijd van oorlog gebombardeerd werd, dit bombardement volgens hun gevoelen niet in strijd zou zijn met het volkenrecht": Von Moltke, De Brialmont, de Eransche professoren Demangeat, Lyon-Caen en Renault, de Bel gische professoren Nys, Rivier en Rolin-Jacque- myns, de Engelsche professoren Westlake en Hali, Ch. Calvo, Ed. Engelhardt, L. Gessner, prof. L. Goldschmidt, E. de Parieu. De heer Tindal vraagt de Tweede Kamer er op aan te dringen bij de Regeering om onverwijld die maatregelen te nemen, waardoor het bombar dement van Den Haag, bij den aanvang van een eventueelen oorlog, ophoude een gerechte oorlogshandeling te zijn. Hoofden, onderwijzers en onderwijzeressen der openbare lagere scholen te Enkhuizen hebben van het dagelijksch bestuur dier gemeente eene kennisgeving ontvangen, dat zij hebben te zorgen vóór 1 Januari 1893 in het bezit te zijn eener akte voor gymnastiek of van eene aanteekening voor de vrije en ordeoefeningen, die bij de jongste wijziging der onderwijswet zijn ingesteld. Vrijdag is te Steenbergen een kindje van 3 jaren, doo" onachtzaamheid der ouders, in het vuur gevallen. Het heeft zóó hevige brandwonden bekomen, dat men voor zijn leven vreest. Zaterdag avond geraakten te Zierikzee van eene 85-jarige vrouw door het omvallen eener petroleumlamp de kleederen in brand, waardoor zij zulke ernstige brandwonden ontving, dat zij na een smartelijk lijden van eeuige uren overleed. Twee kinderen van een baanwachter te Osch werden Zondag door hun moeder uitgezon den om centen, die ze, een boodschap doende, verloren hadden, weer te vinden. Woensdagavond waren de kleinen nog niet teruggekeerd. Alle nasporingen van de politic, gesteund door talrijke burgers, bleven vruchteloos. Men vreest, dat de kleinen, 5 en 6 jaren oud, niet thuis durven komen uit angst voor straf. Het doeltreffende van het gebruik van melk bij het ontstaan van brand in petroleum is Zaterdag avond wederom te Leeuwarden gebleken. Bij een winkelier aan de Voorstreek ontstond door het omvallen van de petroleumlamp een vrij hevig begin van brand, welke door het aanwenden van melk bijna onmiddellijk werd gebluscht. De winkelier had toevallig juist melk genomen en bezat de tegenwoordigheid van geest om degeheele hoeveelheid melk in de vlam te werpen. Wegens poging tot moord in den nacht van 13 op 14 April jl. te Tzummarum op zijn aldaar wonend meisje, is zekere B. uit het dorp Boer gevankelijk naar Leeuwarden gebracht. De Tweede kamer is thans bijeengeroepen tegen Dinsdag 22 April aanstaande. Bij Eesrum (Er.) geraakte een kind van den schipper P. over boord. Niemand bemerkte dit, uitgezonderd het kleine hondje, dat natuurlijk naar den schipper liepen onophoudelijk blafte, terwijl het nu en dan naar de plaats liep, waar het kind overboord gevallen was. De schipper werd daardoor op het gebeurde opmerkzaam hij sprong gekleed in het water en redde zijn kind. In Leiden deed zich het zeldzame geval voor, dat een kiezer verzocht zijn naam op de kiezerslijsten te schrappen, omdat hij meent, dat die daarop niet behoort voor te komen. Hij wenschte uit dien hoofde „van den noodeloozen last, aan de uitoefening van den kiezersplicht verbonden, ontheven te worden." Burgemeester en wethouders stelden den raad voor op dat verzoek afwijzend te adviseeren, op grond dat des adressants naam terecht op die lijsten is gebrachten alzoo besloot de raad. De man, die van aanstellerij niet vrij te pleiten is blijft dus tegen wil en dank kiezer. Uit Zulfen wordt gemeld De dienstbode van den heer mr. P. alhier wilde Maandag ochtend haren heer en mevrouw wekken, doch kreeg geen gehoor. Toen herhaald kloppen op de deur vruchteloos bleek, werd de deur opengemaakt, waarna men de echtelieden te bed vond, mevrouw reeds overleden, en mijnheer zieltogende. Het bleek dat vergeten was de gas kraan te sluiten, en er zoodoende verstikking had plaats gehad. De heer en mevrouw P. waren eerst sedert eenige weken gehuwd. Volgens de lezing van de Zvtph. Ct. was er s nachts in de beuedensalon een gasornament gezakt, tengevolge waarvan een groote hoeveelheid gas kon ontsnappen en door het plafond in de slaapkamer moet zijn geraakt, hetgeen wel een oogenblik gemerkt moet zijn, zonder dat men, natuurlijk reeds half in slaap zijnde, den omvang van het gevaar bevroedde. De heer P.gaf, zoodra hij naar een ander vertrek was overgebracht, teekenen van leven. Thans is hij geheel tot bewustzijn terruggekeerd en bekend gemaakt met de ontzettende ramp, die hem getroffen heeft. Men schrijft ons Eene voor Noord hollands Noorderkwartier ge wichtige vergadering werd den 12den dezer&te Hoorn in het Park gehouden. Zij was belegd door het bestuur der Naamlooze Vennootschap „Paardctram Hoorn Enkhuizen" en werd bij afwezigheid van den President dier Vennootschap, gepresideerd door den heer A. Egmond, commis saris—secretaris. Zij werd bijgewoond door do heeren C. Donker, Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en Dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen, Mr. W. K. Baron van Deden, Lid van de lweede Kamer der Staten—Generaal en Burge meester van Hoorn, benevens de volgende heeren K. A. Commandeur, Burgemeester van Wognum, 11. J. K. v. d. Steen, Burgemeester van Spanbroek en Opmeer, J, Schilder, voorzitter der baune Söanbroek, C Pijper, Burgemeester van Hoogwoud eu voorzitter der banne, J. Kieftenbur^voorzitter der banne Wognum en Wadway, 1 •Won' Burgemeester van Oude Niedorp en D, v. d. S.oK, Burgemeester van Nieuwe Niedorp en voorzitter der banne. Van andere heeren was bericht ingeko men, dat zij tot hun leedwezen verhinderd waren de vergadering bij te wonen. Na opening der vergadering gaf de Voorzitter het woord aan den Directeur der Vennootschap, den Heer Arkes, die met behulp van aanwezige kaarten de richting aanwees van een door hem geprojecteerde stoom- tramverbinding tusschen Hoorn en Schagen, de gemeenten Zwaag, Wognum, Spanbroek, Op meer, Hoogwoud, Oude Niedorp,Nieuwe Niedorp, Winkel en Barsingerhorn. Nadat de heer Arkes zijne plannen nader had toegelicht, en eene begrooting van kosten had medegedeeld werd er golegenheid tot debat gegeven. De heer C. Donker hierin krachtig bijgestaan door den heer Van Dedem wees op de groote noodzakelijkheid dezer verbinding. Dat zij dit was bleek, volgens spreker uit de pogingen, die aangewend zullen worden tot verkrijging van een kanaal van Scha- gen naar Enkhuizeu. Aangezien zulk een kanaal echter, wegens de niet of moeielijk te overkomen bezwaren, wel in plannen zou blij ven bestaan, ried spreker deze stoomtramverbinding ten sterk ste aan. Hij riep gemeente - en waterschapsbestu ren,alsmede de Provincie op tot finantieëlen steun en beloofde zijne krachtige medewerking. Ook de heer Van Dedem uitte zich in gelijken geest. Nu ontspon zich eene discussie, die aantoonde, dat allen de zaak als een gewichtige beschouwden. Nadat velen hunne medewerking toegezegd en de heer Arkes de mededeeling gedaan had, dat van gemeentebesturen en waterschappen een bijdrage noodig was ad f 150,000, zal ds zaak slagen, werd met algemeene stemmen de volgende motie aange nomen „De vergadering, van oordeel, dat een verbin ding tusschen Hoorn en Schagen zeer wenschelijk is is van meening, dat het plan voor den aanleg van een stoomtram, uitgaande van de Naamlooze Vennootschap „Paardetram Hoorn Enkhuizen" finantiëelen en zedelijken steun ver dient van de betrokken gemeente-en waterschaps besturen, alsook van de zijde der Provincie." Nadat de heer Donker nog aangespoord had tot een spoedig en goed besluit, werd de volgende vergadering bepaald op 26 dezer en de vergade ring gesloten. Waar mannen als de heeren Donker en Van Dedem zoo overtuigd zijn van 't groote belang eener zaak, kan welslagen niet uitblijven. Naar aanleiding van onze, te Schagen ge houden vergadering, waarin besloten werd' tot onderzoek van een kanaalplnn Schagen-Enk- huizen, lazen wij in de Knkhuizer Ct. van Zon dag 1.1. het volgendeonder het opschrift Land- en WaterwegenZij, die over de laatste vijftig jaren mee kunnen praten, zullen kunnen vertellen van de vele verbeteringen, die de landwegen in Noordholland hebben ondergaan. Ons heugt het nog, dat wij in het platte land geen andere straatwegen kenden, dan dien door de Streek, dien door de Langendijken, in het dorp Schermerhorn, benevens den Rijks weg tusschen Alkmaar en Haarlem. Verder was er grintweg van Alkmaar naar het Nieuwediep en van Hoorn naar het Tolhuis aan het Y en, om er niet te vergeten, de Medemblikker Tol weg naar Hoogcarspel en de Straatweg door W ervershoof. Overigens waren de wegen in onze streken gewone klei- of modderwegen, om dezen tijd van t jaar nog het meest gelijkende op een versch geploegden akker. En kijk me nu eens in onze provincie rond dan vindt men nergens een rijweg, die niet in zeer voldoenden staat van vastheid en berijd baarheid is gebracht. Men kan naar alle kanten zomer en winter, rijden waar men wil. Geen' mensch van jongeren leeftijd begrijpt, hoe wij een halve eeuw geleden moesten sukkelen, als wij ons op eenigen afstand hadden te ver plaatsen. De marktplaatsen werden in den win ter meest alleen bezocht door vrachtschippers terwijl men hier en daar gelegenheid vond om per schuit, en per barge of jaagschuit zich naar de middelpunten van verkeer te begeven. Het lag in de richting van den volgendeg tijd, dat de Materwegen binnen 's lands wel wat werden verwaarloosd of heelemaal gestopt in plaats dat die mede profiteerden van den vooruitgang. 'VIs al lan8 geleden, dat men in die richting begon te sturen, 't Heugt mij no* hoe ik op een goeden morgen K. Vijn, te dim tijd beurtschipper tusschen Medemblik en Alk maar hoorde uitvaren: //nog een jaar of wat, dan is t met het varen in Noordholland heele maal uitalles wordt aan de rijwegen besteed en voor de vaarwaters doet men niets! Maar men zal er berouw van hebben Dat was in °'°brrk3 1840',toelu hiJ hielde om dooi Abbekerk en over de banken in de Veeken te varen, terwijl het bestuur van het water schap de 4 Noorder Koggen voor het eerst een duizend gulden had bestemd, om den rijweg langs den Zeedijk met ypen buomen te be planten. Het aanbrengen van die beplanting heeft men weinige jareu later opgegeven, evenwel niet.omdat men °voor verbetering van de vaarwaters hel aeld o-ing besteden, maar wijl de boomen slecht aansloegen en slechts een kommerlijk leven leefden. Inderdaad hebben onze binnenlandsche vaar ten niet genoten van den vooruitgang, dien de toepassing van stoom en van werktuigkunde op het vervoer te laude maakte en yerkeeren wij in Hollands Noorderkwartier, in dit opzicht in een achterlijken toestand. Tengevolge van de algemeene peil verlaging, wenschelijk en noodig voor de verhooging in voortbrengend vermogeu der landerijen, zijn tal van vaarwaters des zomers moeielijk bruikbaar. In plaats van de dijken en dammen, die de verschillende waterschappen van elkander schei den voor de bevaarbaarheid te openen, heeft men zelfs de „Overtoomen" weggenomen, waardoor de gemeenschap te water zoo goed als geheel is afgesloten. Tegenwoordig wordt er weer een strooraing merkbaar in de lichting, om weder de bevaar- heid van Hollands Noorderkwartier te be vorderen. Schagen heeft er zelfs al jaren aan gewerkt, om aan het vaarwater te komen. Zeker zal het de verwondering hebben gaande gemaakt van dezen en genen, die in het ver slag Schagen met Spanbroek en Enkhuizen in één volzin genoemd zag, meenende, dat dit plan wel hel miustuitvoerbare van alle zal zijn. Maar bij nadere beschouwing zal de onder neming niet zoo onmogelijk blijken als men wel meent, en zou een belangrijk deel van Hollands Noorderkwartier daarmede zeer ge baat zijn. Laat ons in korte trekken dit traject in oogenschouw nemen. Van Enkhuizen tot Ooster Zwaagdijk zou niet veel anders te doen zijn, dan hier en daar het vaarwater wat te ver ruimen en uit te diepen. Eene doorvaartsluis te Zwaagdijk heeft al heel lang tot de meest weuschelijke zaken behoord. Was die er, dan kon men, altijd na wat verruiming en verdieping, langs het Zijdwerk tot de Weel en van daar door de Kromme Leek, de Keurslooten, de Boksweid enz. het Oostwouderveld doorvaren en vervolgens langs den Boerdijk tot aan het station Abbekerk van den lokaal spoorweg. Door het Zuideinde van Abbekerk tot aan de Veeken vaart zouden de brugopeningen moeten worden verwijd en ophaal- of draaibruggen worden gemaakt, wat ook voor twee boerderijen te Sijbecarspel en voor den weg door de Weere en naar de Gouw noodig zou zijn. Met nog ééne brugwijziging aan de Wijzend nabij Span broek en Opmeer was men tot laatstgenoemde dorpen genaderd, waar een grooter stuk werk voor de hand lag. In den regel is de waterstand in het nu volgend gedeelte van het traject hooger dan in dat wat wij tot nu toe behan delen. Om in den zomer de Koggen voor water gebrek te bewaren, is daar een duiker of door laat, waardoor het water uit de Ringsloot in de Koggen wordt gelaten. De vroegere overtoom is ook daar voor een twintig jaren weggeruimd en te dier zelfder tijd de vaart vernauwd, om er den rijweg te verbreeden, maar dat's gebeurd over een afstand van slechts 2 h 300 meter. Is men die nauwte voorbij, dan heeft men tot bij den Langendijk met de ringslooten van de Berkmeer en de Heer Hugowaard te doen, welke laatste u brengt tot het noordelijk uiteinde van den Langedijk. Verder kunnen wij voor 't oogenblik geen uitleg er van geven, omdat wij daar minder bekend zijn, maar tusschen het noordeinde van Oudkarspel en Dirkshorn liggen nog enkele drooggemaakte meertjes en voorbij Dirkshorn heeft men de Schagerwaard, welks ringsloot men misschien kan benuttigen, zoodat van eigenlijke kanalisatie volgens deze voor stelling slechts over kleine afstanden sprake behoeft te zijn, om 47 gemeenten met elkander in watergemeenschap te brengen. E. 1)6 aaP komt reeds uit cle mouw. In de Nieuwe Noord-Hol lander een voor dit gewest Katholiek blad T lezen wiJ i» het num- K»if r1 t, "f volgende omtrent de van r Tn iZid/e- te Schaëen opgerichte neu trale^ Kleine Courant Oe Kleine Courant voor Schagen en omstre ken, uitgevers Burgers en Co,, te Schagen. voorwoord? UitgaV6 is V°lgeDS '4 uhHet doel hetwelk wij ons met deze uitgave oors ellen, is, om een goedkoop Nieuwsblad c ezorgen aan allen zonder onderscheiden om tevens aan neringdoenden en allen, die iets ter algemeene kennis wenschen te brengen, daartoe tegen geringe uitgaven, eene geschikte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2