A. HOOGLAND, \mm\mu Landbouwers, IlluminatieLampions ïèiti's STOUT. ■r I JAGHT WATER. ONTVANGEN iï MIJL, dkQM, VISSER's Kaasstresnsci. VISSER's Kaaskleursel. n Zwakken en Herstellenden. Drinkt van BOERENKNECHT W. VADER, P. Roggeveen, Schagen. NIEUW D. L. STAAL, te HAARLEM. Wed. K. DENIJS, j ~333ste STAATSLOTERIJ. Getrokken P r ij z e n. Burgerlijke Stand, Gemeente Schagen. Gemeente Zijpe. k nnlng6Schreven van 4-11 April 1890. jfik °r^: Tentje Marie, d. v. Ario Manne- R> eeltje Bos. Dirk, z. v. Cornelis Marees k ^ens. Tromp, jm., Landbouwor, F ea Elis a^elk Bijvoet, jd., zonder beroep, Marktberichten, j Grauwe f 12.25 a Vale f 10.50 a Bruine Boonon f 7.25 a Geele f a Witte f 10.— a Paarden f 5.25 a Karweizaad f 9.50 a Mosterdzaad f 16.a 18 Paarden f 100.— a Advertentiën. I), GROET E. MOLLES, Soliede Naaimachines f 20. Karpetten vanaf f 2.25. tSÉOPl Kantoor: Plornpetoren- gracht, H. 655. .J. W. 8chuhart, Mr. II. Waller, Mr. II. .1. H. van Eeden, Mr. J. J. Metelerkanip, te Utrecht, Jlir. J. E. van lleeniskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. Kraepelien en Holin's isele beste. SCHIEDAMMER GE INI EVER. C. de VRIES, te Schagen. voorheenC, KEEMAI, Roevleesch: Varkensvleesch: Timmerman, Blaauboer Co., te Schagen, Kapitaal f A0ö,000. üe IMrectie. goedkooper kan men nergens te gang dan in de Kleine Bazar, van J. L. TBIJBETZ, Lees dus goed! Fakkels, Stoklantaarns, Tuin- en Maniervuurwerk, enz. enz. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. van der Stok, Kaan en Co. Tuin- en Landbouw zaden, Bloemzaden, Gras- en Klaverzaden, „pnheid aan de hand te doen." Het heeft wel eenigszins de schijn of men 1 de neringdoenden op het oog heeft. T°°rWij lezen nog /Je Klein6 Courant zal zich streng houden C alle politiek- Geheel onafhankelijk, staat volkomen vrij. Door zorgvuldig te vermijden Z'J oyname van berichten enz., welke voorper- en óf zaken heleedigend zouden kunnen zijn, S0}' zij trachten ten allen tijde een neutraal standpunt in te nemen." Een blad dat in onze dagen van strijd, niet aan de politiek doet, mag bijna iets idyllistisch hiinen. Wat het neutrale standpunt betreft, we willen afwachten hoe het mogelijk zal zijn ten allen tijde een neutraal standpunt in te lieDQaame willen we aannemen, dat de Redactie met de beste bedoelingen bezield is, maar toch moet het ons uit de pen dat noch in Schagen, noch in Schagens omstreken aan een neutraal blad behoefte bestaat, vooral niet tegenover de Schager Courant, die zich waarlijk niet aan neutraliteit bezondigt." Of de Nieuwe Courant haar zusje voor dit lesje wel erg dankbaar zal zijn INGE Z O NDE HST, Aan den Uitgever van de Schager Courant. WelEdele Heer, -'bevreemding lazen wij het bericht in uwe ■"ourant van heden, omtrent het besluit van den Caad dezer gemeente betreffende de oprichting gener openbare school voor uitgebreid lager onderwijs. Als leden van dien raad, en wij waren er volgens uwen berichtgever toch bij tegenwoordig, is ons niet bekend, dat reeds een zoodanig be sluit genomen is. De toedracht dier zaak is als volgt Door den raad dezer gemeente werd reeds eenige weken geleden met algemeene stemmen besloten te trachten, met medewerking van de gemeente Nieuwe Niedorp, eene school voor uitgebreid lageronderwijs te verkrijgen. De raad dezer gemeente nam onder zekere voorwaarden -daar bij op zich te zorgen voor schoollocaal en woning voor den onderwijzer, benevens tot het geven eener jaarlijksche toe lage van driehonderd gulden voor het salaris van den onderwijzer, waarvoor de raad der gemeente Nieuwe Niedorp een gelijke som gedurende twintig jaren toezegde. Boven het salaris van zeshonderd gulden zouden de te heffen schoolgelden, tot een un icum bedrag van vijftig gulden per leerling 11 bate van den onderwijzer komen. Het blijkt nu echter dat volgens de nieuwe Tet op het lager onderwijs, de zaak op die „ijze niet is tot stand te brengen, zoodat de emeenteraad andere maatregelen moet nemen A ,ot het verkrijgen dier school. "Wel zijn eenige andere wijzen daarvoor be roken, maar er is nog volstrekt geen bepaald 1 Sluit genomen, aangezien daarover eerst nog Districts-schoolopziener zou worden geraad- I |egd. 'jHet is ons onbegrijpelijk wie zulk een on- aar bericht, waarin zelfs de namen van voor- n tegenstemmers worden genoemd, aan u kan tebben medegedeeld. Ter wille van de waarheid en ter voorkoming au verkeerde gevolgtrekkingen verzoeken wij oeleefd bovenstaande in het eerstvolgend num- V mer uwer courant te willen opnemen. f TT l b bij voorbaat voor de opname dank zeg- gende, hebben wij de eer te zijn, UEd. Dv. Dienaren, Winkel, J. BREEBAART Kz. 13 April 1890. J. KOOMEN Hz. 3de Klasse. Trekking van 14 April, «ijs van f 1000: No. 6563 7104 i r, 400: 2157 <i s 200: 12201 f 100: 3749 4651 12670 14189 '5dp..Kla8»e. Trekking van 15 April. V)s van f25000: No. 869 B 5000: 20454 b 1000: 1871 8411 ii b 400: 9312 19379 n 200: 5962 100: 2558 11838 12908 13431 17420 17740 20986 Ingeschreven van 12 15 April 1890. EPrnnr??Jan Hendrik> z- Y- Ja" "Wakkor en pntjeGrot80" Al'da' d" V' A"° Jongebloed on Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geene. f Tr'j»ik aken" 25 jr. beiden te Zijpe. Jacob Blom, jm., zonder beroep, 24 jr. en Antje Blom, jd., zonder beroep, 24 jr. beiden te Zijpe. Getrouwd en Overleden Geene. JU oom, 12 April 1890. Aangevoerd: H. L. Rogge f - - a 1 Tarwe f 6.25 a 6 Garst f 5._ a 4 Haver f 3.50 a 1 Witte Erwten f 9 a Groene n f 9. a 117 Kalveren f 8.a 120 Schapen f 28.a 835 Lammeren f 23. a 50 magere Varkens f 12.— a Zeugen f 70.— a 150 Biggen f 7.— a 5000 Kipeieren f 2.90 a 2150 Koppon Boter, 5.2, lood f ,476 a A l Ji maar 12 April 1890. Aangevoerd 7 Paarden f 60.a 22 Koeien en Ossen f 140.a 191 nucht. Kalveren f 6.a 331 Schapen f 20. a 9 Lammeren f 10.a 144 magere Varkens f 18.— a 215 Biggen f 9.a 10 Bokken en Geiten f 4.a 7 Kleine Bokjes f .25 a Bol er per kop f ,60 a Kipeieren f 2.50 a Eendeneieren f 3.a Al Ie m aar14 April 1890. Aangevoerd 2 Koeien en Ossen f 220.— a 259. 242 vette Kalveren f 30 a 98.— (per kilo f 0.80 a 1.—) 65 Nuchtere Kalveren f 6.a 18— 143 vette Varkens per P. f .41 a .52 44 Magere dito f 17.a 20— 1 Bok f 5.a Pur merend 15 April 1890. Aangevoerd: Aangevoerd 200 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 32.50 1626 K.G. Boter f 1.— a 1.05 per K.G. 304 Runderen, handel matig, prijshoudend. 6 Stieren. 25 Paarden. 236 Vette Kalveren per Kilo f —.80 a 1.10, handel vlug. 442 Nuchtere Kalveren per stuk f 8.a 20.—, handel vlug. 102 Vette Varkens per Kilo f 0.36 a 0.52, handel vlug. 130 Magere idem per stuk f 14.a 34.—, handel stug. 276 Biggen per stuk f9.a 12. handel stug. 2251 Schapen, hooge prijzen handel vlug. Kipeieren, per 100 stuks f 2.50 a 3.25. Eendeneieren f 3.a Kievietseieren 16 ce its per stuk. 8 5.75 4 25 10. - 11— 13.50 13— 9— 11— 6.— 10.25 18— 300— 20— 37— 35— 22— 11— 3— —.50 300— 220— 18— 35— 14— 24— 12.75 10— —.30 —.70 3— Op deu 20 APRIL hopen onze ge liefde ouders eii te Valkoog, hunne 40-jarige Echt- vereeniging te herdenken. Zij tellen te zamen ruim 154 jaren. Dirkshorn. P. KLOS. M. KLOS-Groet. en Kinderen. J. GROET. N. BOONTJES. •0 .Kr~. gevraagd tegen MEI, die goed kan melkeD, bij O. VJESSIES. Nes, SCHAGEN. Kleêrmaker, Nieuwe Laagzijde, Schagen. beveelt zich steeds aan voor alles wat tot zijn vak behoort; net en solied werk en uiterst prijzen. Onschadelijk voor Kinderen Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wasschir.g het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij J. ltankc te Schagen. Ver Flacon f l—, Halve Flacon f 0.50. prachtige Ja|)Ollstoffen, afgepaste COS- flillies vanaf f 11,Effen met bijpas send gestreepte Stot vanaf 25 CtS. Rollen Matten, Vloerkleeden, Kleed jes, Matjes, Vloerzeil, enz. Aanbevelend, SCHAGEN. LAAGZIJDE, B, 66. U Til ECHT8CIIF L' Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, hij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij deu lieer F1. JT. Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum. Voor dagelijksch gebruik, vooral voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.70, f 0.90 en 0.50. Te Schagen bij den Heer W. 4. linzen, Apoth, te Alkmaar H. Teljer, Apoth., te Helder L. Jel- gersnia Gzn., Apoth. SCHIEDAM. Puike on tl t; MERK: M1 G 11 T CA P. Verkrijgbaar bij N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. VLEE&CHHOC IVElilJ van Prijzen van het vleescb zijn LAPJES, 47 V8 Ct. per K.G. zonder been, ROLLADE, KLOMPSTUK 52% met been, BCEUF RIBSTUK, RIBSTUK, ROLLADE, BEAFSTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG, 1.50 OSSENHAAS, 60 gelardeerd 7 0 47% 65 47% u tt V tt U tt tt tt U tt tt tt tt tt tt tt tt tt U tt tt tt 11 tt tt tt tt tt tt tt tt v tt 42a/a Ct. per Va K.G. 42% u u LAPJES, KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT Prijzen van Worst METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40, SAUCIJSJES 42Va cent. Alles per küo. 40 40 47% 42% tt tt U tt tt De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat zij doorloopend gebruik maken van het KAASSTREMSEL, uit de fabriek van de firma S. J. Visser te Uitgeest (Nd.-Holland), en dat zij dit prima fabrikaat, wat uitmuntende stremkracht, regelma tige werking, duurzaamheid en zéér billijken prijs betreft, aan kaasfabrieken zoo wel als kaasmakers, met vertrouwen durven aanbevelen. Maart 1S90. Kaasfabriek 't Zand {Zijpe), get. G. DE WIT Pz., Directeur. Kaasfabriek Wieringerwaard, get. J. BAKKER Jz., Directeur. Kaasfabriek St. Maarten „de Tijdgeest", get. J. W. SCHERMERHORN, Directeur. Kaasfabriek Wienngerwaard „Aurora", get. J. L. T. GRONEMAN, n. get. G. BRANDS, Directeuren. Kaasfabriek Petten [Zijpe), get. A. ERIKS Kz., Directeur. De ondergeteekenden verklaren bij dezen rl»t het KAASKLEURSEL („GOUDKLEUR" genaamd) van den heer S. J. VISSER fabrikant te Uitgeest, sinds geruimeu tijd aan de Leerhoeve wordt gebruikt. Dat dit kleursel uitmunt door Iraaie, doeltreffende tint en zuiverheid, en krachtiger is dau andere door hen gebruikte soorten. Dat bij scheikundig onderzoek het gebleken is, vrij te zijn vau schadelijke bestanddeelen, zoodat zij dit fabriekaat met vertrouwen durven aanbevelen. OUDSHOORN, Maart 1890. De Zuidhollandsche Leerhoeve voor Zuivelbereiding (get.) S. VAN DISSEL, Directeur, o Hr. W. STORTENBEKER, Scheikundige. onder de firma P TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver band èl 33/* en 4- pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot baren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend ieder en werkdag van 9 12 uren. koopt uw LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN niet meer in Schagen, maar doet uw voordeel en komt naar Alkmaar, ACHTERSTRAAT, B, 28, bij de Langestraat, Vroeger gestaan op de markt te Schagen, nu niet meer. Puntdraad voor de hekken, per el f 0.03 Hekdraad, per pond C.08 Hekkrammen, per 100 stuks 0.25 Mollenklemmeu, per stuk 0.35 Beste Ballast-Schoppen, 1. Beste Kant- of Poepen-Graven, 0.90 Spitgraven, 1.25 Beste Mestvorken, 0 50 IJzeren Vatkensbakkeo, 1.50 Ieremmers, u h 0-9d Vlechtwerk voor Hek of Kippenloopen, per Meter of 100 duim, 0.06 Draadnagels, per pond 0.10 Paardenkettings, per stuk 0.30 Groote Roomschalen, n u 0.50 Zinken Akers, u 0.30 Melkemmers, n Hamers, h Nijptangen, u „0.15 Hangsloten, „0.10 Handzagen, 0.50 Voor Winkeliers: Toonbank-Bascules, van 5 Kilo ƒ3.75, van 10 Kilo ƒ5. Voor de vrouwtjes en jongelui die trouwen gaan: Gegoten Fornuizen, vanaf 5.00 IJzeren Potten, per pond 0.10 De mooiste Doofpotten, vanat 1.10 De mooiste Theestoven, 0.70 Broodtrommels, om in te bakken, 0.40 De beste Koffiemolens, 1.25 Blikken Emmers, n u 0.25 Waschborden, 0.25 Waschkommen, n 0.25 Beste Boenders ii „0.14 Kamerbezems, u u 0.60 Bruine Koffiepotten, 1-00 Vuiluisblikken, n „0.14 Zeepbakken, u u 0.08 Voorts alle soorten Gewichten, Maten, Bussen en Trechters voor Winkeliers. Dus komt vooral naar ALKMAAR. 0.45 0.25 Bengaalsche verlichting-, Verkrijgbaar bij Accurate levering. Billijke prijzen. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp ueemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 4x/2 pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het kooprn en verkoopen van BINNEN- en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kautoor wordt gehouden te Brfiaingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. FIRMA te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair— Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypo theek a 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling van rente. Das Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGE VEEN Cz., koffiehuis „d# Beurs," te Schagen. iiiiMiiiiiimiM wiwiia— in puike kwaliteit voorliandeu. Aanbevelend, MNSGAS, 1', 26, SCHAGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3