A. VAN ESSEN, (OOM BESTEDING AIR JE WINTER, Murwe Lijnkoeken, W. I M II U L SEW, Abr. SLOOM, 11 BERICHT VAN INTEEKENING perles musicales. KEGELCLUB FEEST-C0NCERT. ZOMERMANTELS, te WIltliËL, SIGAREN, tegen fabrieksprijs. Ook beste blanke HEERENBAAI, op VRIJDAG, tien IS APRIL 1890, 's morgens 10 uur, op het HOF te ALKMAAR, van: Nieuw bezacgd Eiken, Amerikaansch, Gre nen, IJpen, Esschen en Vuren HOUT, als eene partij Kelderveeien, eene partij enkele en wane Latten, eene partij dubb. geschaafde Dito 3/4 bij 7; een partijtje Bontdeeltjes; eene voor raad Gr. Latten 1 bij 2, 1 bij 3, iys bij 21/2, 2 bij 2, 5/4 bij 4, 5/4 bij 6 en 5/4 bij 2%eene sorteering dubb. Gr. Latten iys bij 3, iys bij 4; Schroden 1 bij 6; Ribben 2 bij 3, 3 bij 4, 4 bij 5, 4 bij 6, 5 bij 7 en 6 bij 6; eene partij Amer. Gr. Delen, van verschillende afmetingen, waan- onder 2 dnims; verder Vuren iy3 en 2 duims Delen en een partijtje Vuren 2e soort 5/4; eene voorraad Gr. I1/3 bij 10, l1/2 bij 13, 2 lij 11, iy, bij 11, iy3 bij 8 en eenig buiten - landsch Gr. 1 bij 4, en Riga 2 bij lleniy3 bij 11, alsmede p. m. 200 Riga Sparreneene paitij Esscben iy„ 2, 3 en 5/4 duims, en Iepen gezaagd aan 5/4, iy3 en 2 duims plankeD, eene partij Barkoenen; Eiken Platen, 3 bij 2'/3 en 4 duims; ter lengte van 14 tot 30 voet; eindelijk eene partij Eiken duims 5/4, iy3 en 2 duims Delen, en ten slotte eenige Kolders van 14 en 20 voet. J. G. KLEIN, Deurw. Openbare Verkooping MANSWONING met Boet, Erf en uitmuntend Wei- en Bouwland, te Tixtjehorn, gera. Harenkar- spel, naast de R. C. KERK, aan den Straatweg, groot 22 hektaren, 48 aren, 70 centiaren, te veilen in perceelen en massa. Ver huurd over 1890 voor f 2340,per jaar en onder dien last te aanvaarden de gebouwen en erf op 1 Mei 1890 en het land dadelijk. Het verlengen en verzwaren van de kluft of oprit van af het Wad onder de Gemeente Schagen, tot op den West- frieschen dijk aldaar. Jl te SCHAGEN, „EÜTERPE". Katerdag 26 April, Aanvang' 's avonds 8 uur. Kondag' 27 April, van mannenkoren. 2 ure precies. „Kunst en Vriendschap", te SL\T 1AA11TE1Ï, op Zondag, 20 April 1890, in let Maal m den Heer C. KIEFT. Aa afloop BA li. Bij inteekening slechts 10 cent Bij inteekening slechts 10 cent PER WEEK .TTpvtjLES MUSICALES" waarvan de 3e Serie verschijnt Zal THIEME's Boek- en Muziekhandel te Zutphen. JUlil UUÜl ZONDAG, 27 APRIL 1890, 't N.-Hollandsch Koffiehuis, Internationale Variété- en Specialiteiten Gezelschap. Na afloop (12 uur) BAL By gelegenheid van liet Zangersfeest op Zondag, 27 April 1890, Landbouw-Societeit „C R S", van T. D U Y V I S J z., te Koog aan de Zaan, bekroond met de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs,; Garantie onder kostelooze controle van 't proefstation. SCHAGEN, JOHs. DENIJS. Visites en Jacquetes, gekleurde Tricot-Manteltjes, HoogzUde, K, 9. Schasc beveelt zich ten zeerste aan tot de levering van Bijzonder wordt aanbevolen het merk k f 2.per Vio kis,je- Men zende postwissel groot f 2.10, dan ont vangt men een kistje van dit merk franco thuis. No. 1, a f 0.60 en No. 2 a f 0.50 per pond. Wederverkoopers genieten flink rabat. Notaris te WINKEL, zal publiek verkoopen: ten verzoeke van den Heer DIRK STAPEL Juniorzoon A. op Dinsdag 23 April 1890, des voormiddags 10 uur, in de herberg „he? Fortuin", te Winkel Een completen Herberg-Inventaris, als: Een goed loopend Biljart met toebehooren, ongeveer 100 Stoelen, diverse Tafels, Karaffen en Glazen, 3 Klokken, Kachels, Hanglampen, 16 Kolfen met 5 Kolfballen, diverse Stalge- reedschappen; verder: 1 Paard, 1 Jachtwagen op veeren, 1 Bakwagen met tuigen; voortsHuisraad en Inboedel, als Kisten, Kasten, Spiegels, Schilde- Gerijen, Gordijnen, Tafellakens en „Servetten, Veer en Bedden met toe behooren, Aarde—, Glas-, Blik—, Koper-, Tin- en Ijzerwerk, alles zoo goed als nieuw, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. B. op Woensdag 33 ^Ypril 1890, des voormiddags ten 10 ure, op de plaats van den heer JAN SPAANS Jnz, te Barsingerhorn 12 puik, puik Kalfkoeien, 1 Geldekoe, verder: 1 Kar op veereu, l Boerenwagen, 1 Bakwagen, 1 drie- wielde Kar, 1 Amerikaansche Hooihark, 1 IIooi- schudder, 1 Modderschuiten Boerengereedschap pen, een partij Hout en Pannen, en hetgeen verder zal sarden--gepresenteerd. Op de plaats bestaat geen gelegenheid tot uitspanning. C. op Maandag 2H April 1890, des morgens 11 ure, ten huize van den heer P. WARDEN AAR, aan den Veerweg te Anna, Paulowna 1 puik beste Kalfkoe, die gekalfd heeft, 1 Gelde Koe, 1 Paard, 1 Kapwagen op riemen, 2 Boerenwagens, 1 Wanmolen met Zeeften, Ploegen, Eggen, üorsch machine, Kettingegge, Wentelblok, Boeren— en Bouwgereedschappen, eenig Huis raad en Inboedel, waaronder Oud Porselein, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Voortstwee klampen Hooi, ongeveer 10000 en 13000 Kilo. Te bezichtigen bij A. DE GRAAF te Anna Paulowna. Zulks ten verzoeke van den WelEdGestr. heer mr. F. IL G. VAN DER HOEVEN, Advocaat en Procureur te Alkmaar, als gemach tigde van den heer J. MESSFLING Jr. te WARMEN HUIZEN, in de herberg „d e Moriaan," op Woensdag, 30 April 1890 bij opbod en afslag en op Woensdag, 7 Mei 1890 bij combinatiën, telkens des voormiddags 10 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, ingevolge bekomen rechterlijk verlof, van Eene kapitale HUIS- Behoorende aan de kinderen van den heer d. Van der oord en Mejuffr. G. not- telman. Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris en van den Notaris A. VONK te Schoorldam. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Ambacht van IFEST-FR1ESLAND, genaamd z/de Scbager- en Niedorperkoggen", zijn voornemens op Donderdag, 24 April 1890, des middags te 12 ure, in het hotel van den Heer BROERSMA te S c h a g e n, aan te besteden Het bestek ligt ter inzage in het hotel van den Heer BROERSMA te Schagen bij den opzichter P. KOOMEN te Lutje Winkel, en ten kantore van den Secretaris des Ambachts, te NIEUWE NIEDORP. Aanwijzing in loco zal plaats hebben op den dag der besteding des voormiddags te ÏO ure. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd D. VAN DER STOK, Dijkgraaf. G. HALFF, Secretaris. bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Schagen's Mannenkoor Entree f 1.50 per persoon. Entrée f LOO. Heer en Dame f 1.50, Elke Dame meer t 0.5U, De wedstrijd, op de groote biljetten aange kondigd tegen 1 tii.Tr* 's namiddags, zal aanvangen ten Het KERKGEBOUW zal voor bet publiek geopend zijn ten 1 ure. Zie verder de alom verspreide biljetten. der Zangvereenigfing- Entree 35 Cents. AanvaDg 8 uren. PER WEEK. 3e Serie. De hoogst belangrijke en zeldzame goedkoope "en^J Jiek vormeI1. Bloemlezing der meest gezochte Hianom hillende Componisten, zooals Lange, Asclier IN iet minder dan 61 nummers van - verscheidenheid geven tegen een tot hed h •en Alberti, Belir, Genée, HennesStrauss, Waldteufel, enz. enz ongekend lagen prijs. prs bevatten, zoodat men voor slechts tien cent per "Week Iedere wekelijksche aflevering zal een of twee ^lej.e fliut papier, keurig en duidelijk gedrukte Pianomuziek, het bezit komt van eene verzameling van 4SS -J N \oi dien uiterst geringen prijs te bekomen zijn. Boiten inteekening z.lta, da S'"TEBLIdS MTISICALES», Derde Serie: 'g Inhotjd van „I WE1SSDie Soldaten kommen 1 Charakter. Tonstuck. NAGHEZ Zigeunertiinze No. 1 en 2. ANDRÉ Vorwarts, Voran. Bicycle Galop. TREHDE Spinn! Spinn! Esthliiiidisclie Volksweise. LANGE Serenade irlandaise. ASCHER Souvenir. Salonstück. MO RLE Y Gavotte de la reine. ZIEHRER Rendez-vousPolka fran^aise. WALDTEUFEL Estudiantina. Walzer. BUCALOSSI Micado-Walzer. TAPPERT. Immer vergnügt. Ein lustiges Stück. GANSCHALS Abendstille. Idylle. HENSELT Feuillet d'Album. LEBERT Souvenir des Alpes. Morceau caractéristique. ROUBIER Marche des troubadours. STRAUSS. Rosen aus dem Süden. BEHR La Rieuse. Polka elegant. LANGE Fa vorit-Quad rille. BUROW Polnisches Lied. ALBERTISons du cceur. Rêverie Sentimentale. LEUTNER Officier-Quadrille. ANDRE Con amore. Rheinliinder-Polka. EILENBERG Die Wachtparade kommt. HOMPESCH Cavallerie-marsch. FISCHER. Glockentöne. Polka de Salon. MORLEY. Un mot du Cceur! Melodie. ZUMPE Traumbild. Lied ohne WorLe. TREHDE Gebirgskliinge. Fantasie. BOHMEllentanz. Brillantes Clavierstiick. GA1YSCHALS Allein. Melodie. LEIJBACH Fanst. Fantaisie élégant. LAMOTHE Die Indische Post. Galopp. ARD1TI. Geduld. Gesang-Walzer. EILENBERG Wir spielen Soldat. Character Tonstück. STRAUSS Tausend und Eine Nacht. Walzer. LEBIERRE Des Sennen Abscheid. Idylle. CAPPELEN Mazurka-Caprice. BEHR Le Retour des Lanciers. Fanfare militaire. BRINKMAN In die Ferne. Lied oline Worte. LANGE. Heimatbkliinge. IWANOVIC Dolorosa. Valse. GRüNBERGER Uxvgariscbe Zigeunermarsch. EILENBERG Lora-Walzer. LISTZTRhapsodie Hougroise No. 2. HENNES Grusz an die Vaderstadt. Walzer. STRAUSS Morgenblatter. Walzer. BEHR Toi seul! Polka-gracieuse. HANSEN Erika-Gavotte. BEN DEL Wiegenlied. WALTER Zeitsckriflen-Walzer, SCHUBERT Les Colombes Messagères. COOTE Officiers-Walzer. NACHES Zigeunertiinze No. 3 en 4. NüRNBERG Pariser-Einzugsmarsch. FISCHER Abeudruhe. Salon-Fantaisie. IWANOVIC Valse Russe. BEHR Le Petit Tambour-Major. Polka burlesque. GENÉELeona Walzer. ZIEHRER Weaner MiidTn. ZUMPEMarien-Polka-Mazurka. SCHUBERT Les Lanciers. Célèbre quadrille anglais. Men verbindt zich slechts voor deze Serie. Titel en Inhoud worden bij de laatste aflevering gratis verzonden. Daar de aanzienlijke oplaag bij dezen zoo zeldzaam goedkoopen prijs zeker spoedig zal zijn geplaatst, verzoeken wij hun die lust tot deel neming gevoelen, niet te laug met hunne inteekening te wachten, om tegen eene geringe bijdrage van slechts XO cent per week in het bezit te komen van eene zoo keurige en uitgebreide verzameling Pianomuziek. De eerste aflevering waarin de lieve en opgewekte melodie ,E s t u d i a n t i n a - W a 1 z e r" van Waldteufel, is alom voorhanden. Alle Boek- en Muziekhandelaren nemen bestellingen aan. Naar plaatsen waar deze niet ziju gevestigd geschiedt de toezending franco per post, dooi te bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Schagen's Mannenkoor «EUTERP E". Optreden van den Eersten Nederlandschen Karakter-Komiek op politiek gebied, den Heer met een Specialiteiten-gezelschap Artisten van den Eersten rang, in elk genre. Doorloopende Entrée-kaarten voor den ge- heelen avond f 0.49 de persoon. Aanvang Tl/3 uur. in de °/o A\WifSt°f' 26 zetmeel, te zamen 6S°/< voedende bestanddeelen. Entrée ÏO Cents in vertering. MOOGZJ11Ë, 9, Steeds voorradig eene groote keuze in Gouden-, Zilveren-, Niekle- en Koperen HORLOGES, KLOKKEN, PENDULES, BAROMETERS, enz. Tot levering en repareeren van bovenstaande artkelen, houdt zich beleefdelijk aanbevolen, VEd. Dw. Dr bericht de ontvangst eener prachtvolle sorteert waaronder veel nieuws in gebloemd en effen zijde, groote voorraad in tegen de laagste prijzen. Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen. 'ifii y\ - wj ól'i 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4