L. J. ROGGEVEEN k, A. Bfrggraaff, IlluminatieLampions lil TE HUUR: TE HUUR: lionale Zangwedstrijd m. IE WINTER, j April 1890. ontvangen; groote opruiming Dr. GRAEFF Co. riek roiüiDgsstoiien. )r. Gracff'sKaasstrem is Bij W. VA F STAM, Alta ïÉïjgta' l)ij ff. VADER. Naaimachines W. IMHÜLSE1T, C. Roggeveen, iit FEEST-COITCEHT. TOOHEEL-COHCERT-ZAAL DIENSTBODE. J. ROGGEVEEN Wz„ 0. L. STAAL, te HAARLEM. Burgerlijke Stand. Gemeente Schaden. Marktberichten. Advertentiën. Jb, SCHOOllL Gljc. V AII KII. Molenstraat, Schagen, Zeilen dito I7ll2 Cts. A. K 0 O G E R, HORLOGEMAKER, Reparatie-Inrichting' voor alle mogelijke Uur- en Speelwer ken, Barometers, HJaalma- eltïnes, en verder alle tot het vak be- hoorende artikelen. Solied werk. titerst billijke prijzen. naast Kosters Kleine Winkel. Wed. KI. D E f4 IJ S, Fakkels, Stoklantaarns, Tuin- en Mamervuurwerk, enz. enz. Forsetten vanaf 40 Cents. LAAGZIJDE, W SWAGEH. ALHHi AR. RWlCiraefF'S helderen munt uit door Maasstreinsel sterk en gelijkmatig Maasklcursel beste, vervaardigd en Br. Craeff }Te Prachtige seie Y. S. Ohmstecle J. CznAlkmaar, P. MEUUS Pz., Marktplaats, §cliagen. Van Honten's en de Jongh cacao poeder. Voor f 24. Marktplaats, Schagen. Breuk handen in soorten. te SCHAGEN, „EÜTERPE". Saterdag S6 April, Aanvang 's avonds 8 uur, bondag 27 April, van Mannenkoren. 2 ure precies. ZONDAG, 27 APRIL 1890, 't It-Hollandsch Koffiehuis, Internationale Variété- en Specialiteiten Gezelschap. Na afloop (2 uur) BAL. op Zondag, 27 April 1890, L a n d b o u w-S o c i e t e i t „C RS", ingeschreven van 16 18 April 1890. KfeborenDirk Pietor, z. v. Pieter Timmerman j^afirtje Dam. «Ondertrouwd Arie Brak, jm., 25 jr. wonende 1 Callantsoog en Neeltje Wit, jd., 21 jr. te «hagen. Ja» Morsch, jd., 25 jr. wonende te Kne en Jannetje Dekker, jm., 28 jr. wononde ^Schagen. Reijer Boersen, jm., 25 jr. en Helena E in jd26 jr. beiden wonendo te Sch.igen, ILderik Smit, jm., 26 jr. wonende te Schagen Trijntje Hamer, jd., 27 jr. wonende te Zijpe. Getrouwd en OverledenGeene. BEVOLKING der gemeente Noord-Scharwoude. 7e algemeene tienjarige Volkstelling, r Toestand der bevolking van bovengemelde gemeente op 31 December 1889, middernacht KTotaal 500 M. en 496 V., alzoo 996 personen Van deze zijn gehuwd, 199 M-, 197 V., alzoo 396 ongehuwd, 284 270 554 Weduwen-staat, 17 29 46 Te zamen 500 M., 496 V., alzoo 996 Van deze zijn geboren In de gemeente, 309 M., 268 V., alzoo 577 Provincie, 178, 217, 395 Rijk, 11 v 9 20.' Buitenland, 2 2 4_ Te zamen 500 M., 496 V., alzoo 996. i Godsdienstige Gezindten Nederd. Herv., 346 M., 348 V., alzoo 694- Lutersch, 4 2 6- Doopsgezind, 9 6 15^ Boomsch Katholiek, 93 92 185- Van Geref Gezindh., 37 38 75- Geen godsdienst, 11 10 21- Te zamen, 500 M,, 496 V,. alzoo 996_ Volgens de 6e algem. tienj. Volkstelling, be droeg de bevolking 470 Mannen, 434 Vrouwen, totaal 904 personen, t In de laatste tien jaar is de bevolking alzoo vermeerderd met: 30 Mannen en 62 Vrouwen, totaal 92 personen. Sc ha a en, 17 April 1890. Aangevoerd: 2 Paarden f 60 a 160.- 2 Stieren f 75.- a 150.— 143 Gelde Koeien (magere) f 160.- a 245 - 14 idera (vette) f 220.- a 325.- 90 Kalfkoeien f 215. a 280.— 50 Vaarzen f 150.- a 210. 19 Graskalveren f 60.- a 8U. 96 Nuchtere Kalveren f 6.- a 20.— 596 Schapen (magere) f 25.— a 36.- 14 Bokken en Geiten f 1.— a 10.50 32 Varkens (magere) f 16.- a 22.- 31 Biggen f 10.50 a 13.— 40 Konijnen f —.30 a 1.15 6 Duiven f - .35 a —.35 475 Kilogr. Boter f -.86 a 1. - (per Kop f —.65 a -.75) 30 v Kaas f —.20 a —.25 9000 Kip Eieren f 2.30 a 2.70 6000 Eend-Eieren f 2.85 a 3.— Hoorn, 17 April 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 33.— Commissie f 26.—. Middelbare f aangevoerd 189 stapels, wegende 49765 Kilo. Zaandam, 17 April 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prjs f 32 aange voerd 15 stapels. Allernaar18 April 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prjs f 33.—, Commissie f 27.—, Middelbare f 26.50, aangevoerd 182 stapels, wegende 56507 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 1000 Hectoliters. Tarwq f 6.75 a 7.25, Rogge f 6.25 a Gerst f 5.50 a 6.dito chev. f 6.— a 6.75, Haver f 3 50 a4.50, Paardenboonen f 5.75 a 6.—, B.uine dito f 7.— a 8.50, Citroen dito 11.a 12. Witte dito f 11.a 13. Duiven dito f a Karweizaad f 9.50 a dito oud f a Blauwmaan- zaad i a p. Mosterdzaad f a G. dito f a Kanariezaad L"~*a Erwten: Groene f 11.a 14.— Grauwe f 12.50 a 14.-, Vale f 11.- a Witte f a fehut^,6n ig April 1890. Aangevoerd. L Heden werden alhier aangevoerd stapels. Hooikaas t Graskaas f karweizaad, lf 9.75 a 10.25, nieuw mosterdz. f 16.a 18. ^blauwmaanzaad f 11.a 12.grauwe erwten vale dito f a jWijkor vale dito f a groene dito a bruine boonen t 7.a 9.—, paarnenboonen f a gerst f4.— a 5.—, haver f 3.— a 4. Ondertrouwd: en IHenatbode gevraagd tegen 1 M EI a. s., P.G., loon f 1.50 per week, wasch buitenshuis. Zich in persoon of met franco oneven te vervoegen bureau Schager Courant. heeft ontvangen en beveelt zich minzaam aan tot de levering van Alle soorten Tapijten, Karpetten, vloerzeilen, Loopers, Itolniatten, Deurmatten, Deur- en Bedkleedjes, Tafelzeil, enz. enz. Afgepaste Tafelzeilen vanaf 80 Cts. Jlltten'oopers vanaf 15 Cts. Gummi Tafelmatjes en Blaadjes in alle afmetingen. Verder Karpetfranje, Jalousie- band, Gordijn- en Mêhilderijkoord, enz. enz. Alles tegen uiterst lage prijzen. Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BARSIN- GERHORN, zou gaarne des Zaterdags te SCHAGEN muzieklessen willen geven. Billijke conditiën. ALKMAAR Adres den heer C. FLOOR, naast het Noord-Hollandsch Koffiehuis van den heer C. KOS. prachtige Japonstofïeai, ruime collectie stalen Confectie, gebreide (üocdercn, Karpetten vanaf f' 2.25, Tapijten vanaf 30 Cents, rollen fiatten, Deurmaten, Vloerzeil, Loopers. SCHAGEN, RENSGAS, E, 28, Ondergeteekende beveelt zich vriendelijk aan in het vak van snijden van Kig'g'en en Hengsten, en verder tot het wegnemen van Faardenspatten. Alle Donderdagen te spreken bij THIJS DEKKER, op de Marktplaats te SCHAGEN. KLAAS DE HAAN. Puike BOTERHAMMEN WORST, 5 12 Cts. per ons, uitgesneden. BOOKVLEESCH, WESTFAALSCHE- en BANKETHAMMEN, GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, ERIESCHE- en ZWITSERSCHE KAAS, enz. enz., ver krijgbaar bij .SCHAGEN,RENSGAS, E, 26 Hengaalsche verlichting", Verkrijgbaar bij Accurate levering. Billijke prijzen. van alle soorten Bames-enMimlcr- ltoetfen, Bloemen, JLi»ïfïn' Veeren, Mant, Latijn, t lu- Aveel, Pluche en alle soorten Ma- Iiufaetlireil, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. SCHAGEN. irk steeds zuiver, glas- stremmingsvermogen. wordt slechts in ééne wr„ kwaliteit, namelijk de van wordt veel gezocht om kleur en zuivere samen stelling. Bekroond met verschillende medailles op Binnen- en Buitenlandsche tentoonstellingen, staan ons bovendien tal van gunstige getuig schriften van Nederlandsche Kaasmakers ten dienste. wordt daarom H.H. Kaasmakers met vertrou wen aanbevolen. Verkrijgbaar bij de voornaamste winkeliers. H.H. Wederverkoopers gelieven bestellingen te richten aan den heer Ho fdagent voor Noord- en Zuid-Holland. Monsters voor proefneming gratis en franco. volgens de wettelijke voorschriften vermengd. Verkrijgbaar bij aan de LOET, te SCHAGEN. verkrijgbaar: ALLERHANDE f 0.45 Cts. de 5 ons. BITTERKOEKJES, WELLINGTKON, EA- NILLE NOOTJES, PAL EIS BANKET en THEEBANKET k f 0.70 per 5 ons. ZANDKOEKJES, f 0.50 per 5 ons. KANTKOEK 20 Cents per 5 ons. Deze bedden, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheu- matische aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens f 27. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. wordt door mij eene, bijna zonder gedruisch werkende NAAIMACHINE van solied fabrikaat geleverd, voorzien van vernikkeld VLIEGWIEL en ZELFOPSPOELER. SCHAGEN,HOOGZIJDE, E, 9. heeft groote voorraad Ji tegen de minst mogelijke prijzen, enz. Een flink Hnis, Erf, S4tal en Ttlin, bevattende beneden eene Voorkamer en Suite, Tuinkamer, Keuken, Voorbo venkamer en verdere gemakken, staande aan de Bierkade te SCHAGEN, tot alle doel einden geschiktte aanvaarden 1 MEI 1890, en te bevragen ten kantore der WEST— FRIESCHE BANK aldaar. Een Fi A. IVF .E l i op stand. Brieven franco letter B, aan 't Bureau van dit blad. bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Schagen's Mannenkoor Entree f l.SO per persoon. Entree f 1.. Heer en Dame f l.S. Elke Dame meer f O.Si O. De wedstrijd, op de groote biljetten aange kondigd tegen 1 nur 's namiddags, zal aanvangen ten Het KERKGEBOUW zal voor bet publiek geopend zijn ten 1 ure. wegS*** Toegangskaarten voor den Zangwedstrijd zijn vanaf beden verkrijgbaar gesteld bij W. ROGGEVEEN Cz., Koffiehuis „de Beurs". C. KOS Pz., Noord-Hollandsch Koffiehuis. E. KOOT, Hoogzijde. J. WINKEL, Boekh. Laan, D, 4. Zie verder de alom verspreide biljetten. m Ko Scliacj efb, bij gelegenheid van bet 10-jarig bestaan van Schagen's Mannenkoor »E U T E R P E". Optreden van den Eersten Nederlandscben Karakter-Komiek op politiek gebied, den Heer met een Specialiteiten-gezelschap Artisten van den Eersten rang, in elk genre. Doorloopende Entree-kaarten voor den ge- heelen avond f 0.49 de persoon. Aanvang uur. Bij gelegenheid van hel Zangersfeest in de Groot Bal. Entrée ÏO Cents in vertering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3