Abr. SLOOS, Abr. SLOOS, BOELHUIS AAHIESTEDINK. GELD. HELD BESCHIKBAAR. A. HOOGLAND, G. BOLLE Senior. I Bravo! Bravo! Bat is aardig! Tot LM eu Mi Ti 't Jonge Volkje. flE E. BRANDSMA BEKENDMAKING. c. J. BOELE ZOON. I's Oravenhage, L'JNDISPENSABLE 3 Cent 1. 29 aandeelen in de Xlattelandsche Bankvereeniging gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma Spaans en Co., ieder groot f 1000.waarop 10°/o is gestort. NIET op Maandag 21, maar op Dinsdag, 22 April 1890, Tweede en Laatste Openbare Verkooping Het fonds bezit f8000. Inschrijving' «p <le groothoeken der i\\ W. S. henevens ruim f 4300 Zaterdag, den 3 iei 8890, 1°. Straatwerk: a. 189 strekkende nieters rijstraat uitbreken en weder verstraten b. 000 strekkende nieters rijstraat uitbreken en tot paarden pad ver- straten c. 736 strekkende meters paar- denpad uitbreken en weder ver stralen d. 528 strekkende nieters loop straat uitbreken en weder ver stralen. 2°. Het leveren van 150 ku bieke meters zand voor die bestrating op het werk te brengen. Verschillende kleine som som op le hypotheek terstond beschikbaar. Te bevragen bij den Make laar 0. DE KIEVIET, te Wieringerwaard. Hypothecair Crediet, tegen 39/10; 4 en 4V10 per jaar, zonder Va Iaar vooruitbetaling van rente. Adres; Oude Gracht 158, Alkmaar. Kleèr maker, Nieuwe Laagzijde, Schagen". HOFLEVERANCIER, i Oprichter der vroegere Firma r)ep<its. V erkoopliuizen P -M s...,,. f Amsterdam, I Hotterdam, j Leiden, IJtrecïat, Groningen, gedeponeerd en ingeschreven den 2 Novemkr 1888. Gevestigd sedert. 184?. Hampen. 8 In alle Hoek winkels voorhanden: Twintig nieuwe Voordrachten en Vertooningen voor Bruiloften, Tien Voordrachten in kostuum, met piano begeleiding, voor kinderen. PRIJS 90 CTS. Kalvcrstraat 115, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer R. G. v. d. Wal, Laagzijde, Scbagen, en bij de Ileeren: k. koopman, Schagerbrug. j. Prins, Schagerbrug W. Rus, Groenveld. K. Engel, Kolhorn. p v* Db'ksliorn. j. Snoek, Barsingerhorn. Sn bet bijzonder wordt de aandacht gevestigd op: SOUCIION-THEE a f 1.50 per 5 ons. Notaris te WINKEL, za! publiek verkoopen ten verzoeke van den Heer DIRK SIAPEL Juniorzoon A. op JOinsdag 33 A.pril 1890, des voormiddags 10 uur, in de herberg „hef Fortuin", te VVnikel: Een completen Herberg-Inventaris, als: Een goed loopend Biljart met toebehooren, ongeveer 100 Stoelen, diverse Tafels, Karaffen en Glazen, 3 Klokken, Kachels, HanglampeD, 16 Kolfen met 5 Kolfballen, diverse Stalge- reedschappen verder: 1 Paard, 1 Jachtwagen op veeren, 1 Bak wagen met tuigen; voorts: Huisraad. 611 Inboedel, als: Kisten, Kasten, Spiegels, Schilde- Eëlj^^derijen, Gordijnen, Tafellakens en JL BÜHlW Servetten. Veeren Bedden met toe behooren, Aarde—, Glas-, Blik-, Koper-, Tin- en Ijzerwerk, alles zoo goed als nieuw, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. B. op Woensdag 33 -A.pr*il 1890, des voormiddags ten 10 ure, op de plaats van den heer JAN SPAANS Jnz. te Barsingerhorn 12 puik, puik Kalfkoeien, 1 Geldekoe, verder: 1 Kar op veeren, l Boerenwagen, 1 Bakwagen, 1 drie- wielde Kar, 1 Amerikaansche Hooihark, 1 Hooi- schudder, 1 Modderschuiten Boerengereedschap pen, een partij Hout en PanueD, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Op de plaats bestaat geen gelegenheid tot uitspanning. C. op Maandag 3^ April 18890, des morgens 11 ure, ten huize van den heer P. WARDENAAR, aan den Veerweg te Anna Paulowna 1 puik beste Kalfkoe, die gekalfd heeft, 1 Gelde Koe, 1 Paard, 1 Kapwagen op riemen, 2 Boerenwagens, 1 Wanmolen met Zeeften, Ploegen, Eggen, Borschmachine, Kettingegge, Wentelblok, Boeren— p?/., -A'irl en Bouwgereedschappen, eenig Huis raad en Inboedel, waaronder Oud Porselein, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Voortstwee klampen I-Iooi, ongeveer 10000 en 13000 Kilo. Te bezichtigen bij A. DE GRAAE te Anna Paulowna. Notaris te WINKEL, zal ingevolge rechter lijk bevel, publiek verkoopen A. op Dinsdag, 29 April 1890, des voormiddags 10 ure, op de Bouwplaats „de Hoop", in den polder WAARD, gemeente BARSINGERHORN, 5 Paarden, 1 Koe, Dorschmachine met Locomobile, Maai—, Zaai- en andere Machines, Rijtuigen, Boeren— en Bouwgereedschappen, Zakken, eene partij Stroo, enz., B. op Woensdag, 30 April 1890, des voormiddags 10 ure, ten sterfhuize van den heer J. SPAANS Jr., en in de herberg van W. GROEN, te BARSINGERHORN, Eene nette inboedel bestaande uit Cgjhsh Cheffonnière, Secretaire, Chronometer, Spiegels Schilderijen, Tafels, Stoelen, Klokken, Glas-, Blik-, IJzer-, Koper-, Tin en Aardewerk, Vloerkleeden, Karpetten, Loopers, enz. enz., een Paard en Rijtuig; verder diverse schuldvorderingen als: 2. 45 aandeelen ten laste van de Maat schappij van landbezit, te Mijdrecht, met de daarbij behoorende dividendbewijzen, ieder groot f 1000.en anderen, breeder bij billetten te omschrijven. 's morgens 10 uur, bij den Heer Jb. TIIOMASZ, nabij de KEINSMERBRUG, in de ZJIPE^ om kontant geld, van 3 beste Kalfkoeien, 1 beste Gelde koe, 1 Pink, 4 Schapen met Lam meren, 1 Paard, 30000 1/3 Kilo's Hooi, een stuit Mest, Jachtwagen, Driewielskar, Tuigen en verdere Boeren- en Bouwgereed schappen. G. "V.A.IV OS, Notaris te Zijpe. op Donderdag, 24 April 1890, 's voor middags 11 uur, op de Gedempte Gracht, tegenover de Landbouw-Sociteit „CERES" te SCHAGEN, ten overstaan van den Notaris BACKX, van een proote partij BLOEMHEESTERS en groenbhjveilde PLAN 1 EN, alles ,JL. eerste qualiteit en uitsluitend afkomstig van de welbekende Room— en Bloemkweekerij nFLORAte Alkmaar. ZEGT HET VOORT. De ONDERGETEEKENDEN, COMMISSA RISSEN van het in de ZIJ P E, onder directie van den NOTARIS Gr. V"-A.IV CIS, aldaar*, bestaande BEGRAFENIS FONDS, opgericht in den j are 1860, hebben de rekening en verantwoording over het jaar 1889 nagezien en in orde bevonden en kunnen de deelneming daarin, iedereen aanbevelen. aan contanten. H. van CALCAR. G. C. HU EST. Jb. BRAK. Jb. BLAAUBOER Jmz. M. BOSSEN. Het Dagelijksch Bestuur van de Banne en den Polder SCHAGEN is voornemens op des middags 12 ure, in het Polderhuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving aan te besteden: De voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van den Secretaris des polders. Schagen, 18 April 1890. Het Bestuur voornoemd, C. SMIT, Voorzitter. Ph. DE HEER, Secretaris. beveelt zich steeds aan voor alles wat tot zijn vak behoort; net en solied werk en uiterst lage prijzen. Sigaren f »b riek Vijgendam, en Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. f g, 'nd. ter. Schagen. M* urm er ei D e d a. Hen Held s It o S ch. Koog a/d Zaan. Dordrecht. Oorinchetn. Ti el. IT inschat en. Haarlem. Driebergen. II' o rmerr eer. V e n an g. D a t a r t S a m a r a n g. Soeraba (ja. Christiania. Kopenhagen. INHOUD: De oude koopman (voor 1 heer). De zigeuners (voor 1 dame en 1 heer). Eene oude dame (voor 1 dame). Het verledetie, het tegenwoordig en de toe komst (voor 3 dames). Flora en Hebé (voor 2 dames). Willem en Mina (voor 1 dame en 1 heer). Het verleden, het heden en de toekomst voor 3 dames). De zeven koks (voor 7 dames en heeien, of meisjes en jongeheeren). Oud en jong (voor 2 dames). Morgen, middag en avond (voor 3 dames). De matroos (voor 1 heer). Regenscherm en zonnescherm (voor 2 personen, heeren of dames). De oude kindermeid (voor 1 dame). De kaartlegster (voor 1 dame). Ernst en scherts (voor 2 dames, of heer en dame). Tante eu nicht (voor 2 dames). Het huwelijks-a b c (voor 1 heer of dame). Zon eu maan (voor 1 heer of 2 dames). Oom en tante (voor 1 heer en dame). De prijs van dezen fraaien bundel, beschaafd van taal en aardig van inhoud, waarin ieder stellig iets geschikts vindt, is slechts 75 Cts. Daar zal menigeen genoegen van beleven schrijft het Nieuws v/d Dag, en de Ank CL uDe onderwerpen zijn aardig gekozen eu de woorden vloeiend. Voor feestelijke gelegenheden zijn deze voordrachten zeer geschikt." Uitgaven van II. PYTTERSEN Tz., SneeJc. Si Uu f I It/Oj yy Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortga®" met dezelfde veilige behandeling, geholpen dooi het gebruik vbn warme zemelpappen, heeft stee genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijs moet men ook gedurende den aanval zijne t°e vlucht nemen. Yaste zelfstandigheden, vrucme" eu groenten moeten zorgvuldig vermeden worden» totdat de ineest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f }'^10 f 3—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn op f»»* Apothekers in Holland, alsmede in Holloway aanvrage blissement h contant te bekomen bij alle Londen, 523, Oxford-Street. Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4