s ts 5* S S "8 3 •s s Binnenlaiidsch Nieuws, Verbinding Hoorn-Scliagen. Veroordeeld door het Kantongerecht te Schagen in April 1890. 333ste STAATSLOTERIJ. (i e 11' o k k e ii Pr ij z e 11. Burgerlijke Stand, Marktberichten. Advertentiën. Anna ISercuiine Alexandrine Sandeiiüergli Hlattliicssen, I e «s V5 Nè a5* 9ö s »s I s hon"erigen of rooklustigen bezoeker tot koopen uiinoodig'e. Intusschen handhaafde Abr. dc Winter met zijn gezelschap bij den heer Kos, zijn ouden roem, trok een café-chantaut-gezelschap bij den |)eer Van Huis veel bezoekers, en kon men zich in verscheidene lokalen en wel voornamelijk in Cérès en andere lokaliteiten, met de edele danskunst vermaken. Ik voor mij, ik begaf mij na die beide dagen vol genot, liever spoedig ter ruste en weldra hoorde (ik ze nog slechts in mijn droom al die kreten van vroolijkheid, van toejuiching, van erkentelijkheid, van hulde. II. Van Mameren. Scha gen, 30 April 1890. Bij de heden alhier gehouden aanbesteding voor het uitdiepen van een gedeelte der vaart aan de Laan en de daarmede gepaard gaande werkzaamheden, is ingeschreven door J. Boekei, voor f 272. Jb. Goudsbloem, voor f 245. Om bijzondere redenen hebben B. en W. evenwel op deze inschrijving het werk niet gegund. Bij de j.1. Dinsdag te Barsingerhorn gehouden verkiezing voor één lid van den Gemeenteraad, zijn ingeleverd 153 briefjes, waarvan 3 van onwaarde. De meerderheid be droeg 76 stemmen. Gekozen is de heer G-. Smit, met 81 stemmen, tegenover den heer L. Helder, met 69 stemmen. De Vereeniging „Het Nederlandsch Rund vee-Stamboek", afdeeiing Noord-Holland, zal hare achtste algemeene vergadering houden op Woensdag, den 7 Mei 1890, 's namiddags half een ure, in een der lokalen van het hotel „Kiasnapolsky" te Amsterdam. Uit de bij den beschrijvingsbrief gevoegde bijlagen blijkt dat de Rekening over den jare 1889 sluit in ontvang met f6992.805 en in uitgaaf met 5395.395, aangevende alzoo een voordeelig slot van 1597.41. Terwijl de „Concept"Begrooting voor den jare 1890 in ontvang en uitgaaf wordt voor gedragen op f 5297.41. In de Rijp heeft zich eene commissie gevormd om den 75sten gedenkdag van den slag bij Waterloo te herdenken. Het houden van een historischen optocht zal het voornaamste deel der feestviering uitmaken. Op Texelstroom bij Nieuwediep is Za terdagavond een klein pleiziervaartuigje, waarin zich eenige marine-officieren bevonden, lek ge sprongen en gezonken. De opvarenden, die groot gevaar liepen te verdrinken, werden door visschers, die aan de Hors hun bedrijf uitoef enden, gered en behouden te Nieuwediep aan gebracht. Het scheepje werd later onder water binnengesleept. Een voerman uit Egmond aan Zee, die Zaterdag met zijn vrachtwagen van de Alkmaar- sche markt huiswaarts reed wilde aan een herberg te Egmond a/d Hoef even aanleggen en reed daarom van den schelpweg af een loopweg op. Toevallig bevond zich op dat looppad een kinderwagen, waarin een jongetje, ongeveer zes maanden oud. De kinderwagen kwam onder den zwaren vrachtwagen terecht en het kind was bijna oogenblikkelijk dood. Te Zaandam zal binnenkort een openbaar debat gevoerd worden tusschen den Heer Domela Nieuwenhuis eu den predikant W. Bax, aldaar, over „de eischen der arbeiders", welk onderwerp door den Heer Domela Nieuwenhuis onlangs daar ter plaatse is behandeld geworden. Als datum is voorloopig vastgesteld de 21 Mei a. s. Te Amsterdam is in bewaring gebracht een 20 jarige stoker 3de klasse bij de Koninklijke Marine, die sedert den 25 sten April jl. van passagieren was achtergebleven en die nu in burgerkleeding liep te venten met het blad Hecht voor Allen. Het herstellingsoord Heideheuvel te Hil versum, opgericht door de Noordhollandsche vereeniging Het Witte Kruis, zal op Woensdag 30 April worden geopend. Een banketbakkersknecht liet Zaterdag middag bij de Maliebrug te Utrecht een groote taart in een plas water vallen. De arme jongen begreep zeer goed dat het heerlijk gebak èn door het bad èn door de stortbui, die het zoo rijkelijk besproeide, totaal verloren was, waarom hij dan ook tot de conclusie kwam om het maar te laten liggen. Nauwelijks was hij echter tot dit besluit gekomen of twee groote honden sprongen op de taart toe en verslonden haar in een minuut. De eigenaar dier lekkerbekken kwam toen ook naderbij, vroeg den jongen wat er gebeurd was en betaalde de taart. De lieer rar.D, Visser van Harzarswoude, voorzitter der Hollandsche Maatschappij van landbouw, heeft acht gouden medailles, en de heer C. J. van der Oudermeulen, eere-lid van het hoofdbestuur, vier gouden en vijf zilveren medailles beschikbaar gesteld voor de in Septem ber te houden landbouwtentoonstelling te Dor- Men schrijft aan het Vaderland: Terwijl men elders in industrieele kringen den oorlog voorbereidt, met sluiting en staking dreigt, macht tegen macht stelt, zaten eergisteren te Delft ineen als feestzaal versierdfabriekslokaal zeshonderdtwintig personen uit alle standen der maatschappij, maar allen medewerkers in de zelfde nijverheidsonderneraing, aan een feestdisch bijeen, om te zamen te herdenken de vrucht van twintigjarige samenwerking van kapitaal en arbeid in de bekende Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek, onder directie van den heer Van Marken en Waller. Het was werkelijk een indrukwekkend schouwspel al die commissarissen, afnemers, geëmplooieerden, werklieden - meest allen waren gekomen met hunne wederhelft - daar broederlijk te zamen te zien feestvieren en zich verheugende over de resultaten, die door aller medewerking zijn bereikt en allen evenzeer ten goede komen. Aan toosten ontbrak het natuurlijk niet, maar van al die welsprekende dronken maakten op mij den meesten indruk de eenvou dige hartelijke woorden van de woordvoerders der werklieden, die er op wezen, dat in hunnen kring de verzoening van kapitaal en arbeid werkelijkheid was geworden en dat zij allen in zoo hooge mate waardeerden wat aan de gistfa briek in het belang van het personeel werd gedaan, waarvan zij enkele dagen geleden ook nog een klinkend bewijs hadden ontvangen in den vorm der contanten, die hun als hun deel in de overwinst door de directie waren ter hand gesteld. Om 4 uur begonnen, was de feestmaaltijd om zeven uur afgeloopen. De stemming was van het begin tot het einde voortreffelijk. De vijftig jonge dames, die de bediening hadden op zich genomen, deden het zoo goed, dat zelfs een geroutineerd korps Parijsche kellnerinnen het haar niet had kunnen verbeteren. De oudste directeur sloot de bijeenkomst met den wensch, dat de goede geest in deze fabriek bij een volgend jubilé nog dezelfde mocht zijn. Zaterdag is te Nijmegen een 2y2-jarig knaapje terwijl het alleen was thuisgelaten, in eene kuip met water gevallen en daarin ver dronken. De vrouw vaneen daglooner te Nunspeet liet, terwijl zij naar een schuurtje ging om hout te halen, een kind van ongeveer een jaar alleen in het woonvertrek achter. Het kind zat los in een stoel. Toen de moeder terugkwam vond zij het voorover liggen op het vuur en reeds overleden. Op Zaterdag 26 April 11. werd te dezer zake eene tweede vergadering gehouden, uitgaande van het bestuur der Naamlooze Yennootschap Paardetram Hoorn-Enkhuizen, in het „Park" te Hoorn. Na opening dezer vergadering, door den Voor zitter den Heer A. Egmond, bleek uit de inmiddels geteekende presentielijst, dat vertegen woordigd waren de Gemeentebesturen van Hoorn, Spanbroek, Opmeer, HoogwoudNieuwe Niedorp, Winkel, Barsingerhorn en Wieringerwaardterwijl van de Heeren Burgemeesters der Gemeenten Schagen en Zwaag bericht was ingekomen, dat zij verhinderd waren aan de ontvangen uit- noodiging gevolg te geven, terwijl zij hunne goedkeuring hechtten aan de motie, welke met algemeene stemmen in de voorgaande vergadering was aangenomen; voorts waren vertegenwoordigd het ambacht de Vier Noorderkoggen, de bannen SpanbroekOpmeerWopnumHoogwoudNieuwe Niedorp, Benningbroek, het polderdistrict Winkel en de polder Wieringerwaard. Bij monde van den Directeur der Naamlooze Yennootschap Paardetram Hoorn Enkhuizen werd ter kennis van de vergadering gebracht, dat tot de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat schappij het schriftelijk verzoek was gericht, om bij de tot standkoming van de Stoomtram Hoorn-Scliagen, gebruik te mogen maken van het gedeelte spoorbaan Hoorn—Wognum van de Locaalspoor Hollands Noorderkwartier. Inmiddels is nu van deze Maatschappij het volgende bericht ontvangen Wij hebben de eer U te berichten, dat zoolang omtrent de tot standkoming van de door u bedoelde Stoomtram Hoorn-Schagen geen voldoende zekerheid bestaat, wij ons van eene beantwoording uwer vraag moeten onthouden. Uw bericht dat de gewenschte zekerheid is verkregen, zien wij gaarne tegemoet. Namens den Raad van Administratie, Be Administrateur, getR. van Hasselt. Verder werd de richting der ontworpen stoom tram ter sprake gebracht. Door den Heer 0. Donker, werd de aange name mededeeling gedaan, dat het Ambacht de Yier Noorderkoggen bereid zal worden gevonden om de Stoomtram Hoorn—Schagen te steunen tot een bedrag vau f 50.000. Daarop volgde de Gem. Hoogwoud 10.000. de Banne Hoogwoud 4.000. de Gemeente Spanbroek 4.000. de Banne Spanbroek 6.000. de Gemeente Opmeer. 2.000. de Banne Opmeer2.000. de Gemeente en Banne Winkel, 10.000. de Gemeente Barsingerhorn 4.000. de Banne Benningbroek 1.000. de Banne Wognum (minstens) 1.500. Totaal f 94.500. Bovendien hebbeu de Gemeente en Banne Nieuwe Niedorp fiuantieelen steun toegezegd, evenals de Gemeente en Polder Wieringerwaard, waarvan de cijfers echter nog niet waren vast gesteld. In de Gemeente Hoorn is eene commissie uit den Raad benoemd, welke na gedaan onder zoek in hoeverre de nieuwe onderneming steun verdient, rapport zal uitbrengen. De Gemeente en Polder Schagen, evenals de banne Haringhuizen, wenschen eerst eene be grooting te kennen, om daariia hunne besluiten in te richten. Uit het voorloopig plan blijkt dat het voor nemen is, aan te leggen een Stoomtram tusschen Hoorn en Schagen, loupende geheel over eigen baan. Zonder dat nog eene definitieve richting is vastgesteld, kan die, welke in hoofdzaken niet de besturen der meeste gemeenten is aangewezen, voor ernstige overweging in aanmerking komen. Het station van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij te Hoorn is het uit gangspunt. Yan daar (na verkregen overeenstemming omtrent de te betalen recognitie) de baan der Locaalspoor Hoorn-Medcuiblik te volgen tot in de gemeente Wognum, dan deze ijzeren baan te verlaten en in westelijke richting langs de Achterwijzend, voort te gaan. Vervolgens in N. W. richting over den „Hooge Wijzend" verder westelijk van Opmeer en Hoogwoud, ongeveer evenwijdig aan „de Pade" tot „de Mienakker" om aldaar den hoofdweg te passeeren. Verder in meer westelijke richting door het noordeinde van Nieuwe Niedorp en het zuideinde van Winkel, tot ongeveer den zuidkant van Barsingerhorn, passeerende de „Langercis", den „Oosterweg" bij Winkel en den Zeedijk bij Veldhuizen. Het laatste gedeelte loopt in westelijke richting over den „Kroningswrg" en de „Hooge Bieren", om met een Noordwaartschen boog van 250 Mr. straal aan het station Schagen van den Spoorweg Haarlem—Helder aan te sluiten. De lengte dezer lijn is circa 26 Kilometer, waarin de volgende stations 1. Hoorn. 2. Zwaag. 3. WogDum-Nib- bixwoud. 4. Nieuwe Zomerdijkweg. 5. Wad- way. 6. Spanbroek. 7. Opmeer—Sijbecarspel. 8. Hoogwoud. 9. Aartswoud. 10. Langereis. 11. Nieuw Niedorp. 12. Winkel. 13. Lutje winkel. 14. Ooster-Moerbeek. 15. Barsinger horn. 16. Schagen. Zoo noodig kan het getal stations worden vermeerderd. De lijn zal worden ontworpen voor enkel hoofdspoor met wissel- en rangeersporen. De correspondentie voor het reizigersverkeer met de spoorwegen te Hoorn en Schagen is door de aansluiting met de eindstations aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, behoorlijk verzekerd. De trambaan zal op de normale spoorwijdte worden aangelegd. Daardoor verkrijgt men, dat waggons goe deren en vee zonder overladen over de groote spoorwegen kunnen worden vervoerd. Met een enkel woord stippen wij de voor deden aan van een stoomtram die op eigen baan is aangelegd. Ie. Is elk motief weggenomen, om een dusdanig vervoermiddel gevaarlijk te achten ten opzichte van het verkeer op de wegen. 2e. Biedt een Stoomtram vele gelegenheden aan (ook buiten de bebouwde kommen der ge meenten) tot het in- en uitlaten van reizigers het goederen- en veevervoer komen die meer dere halten zeer ten goede. Hoe geringer de atstand naar bet vervoer middel "is, des te beter voor het vee, des te gemakkelijker voor de verzending van goederen. Een Stoomtram kan dus geacht worden aan alle eischen van het rechtstreeksch en locale verkeer te kunnen voldoen. De geheele afstand van Hoorn en Schagen zal worden afgelegd in ongeveer 1 uur 30 minuten. Wat nu de kosten aanbetreft, komen wij bij eene maximum-begrooting tot de som van f650.000-. 3 i Wordt eventueel de medewerking der Locaaf- spoor „Hollands Noorderkwartier" verkregen en mogen wij dus van de baan dier Vennootschap gebruik maken van uit Hoorn tot in de gemeente Wognum, dan kan de raming, hierboven gemaakt, dadelijk met f 100.000 worden verminderd. Bij een finantieelen steun der betrokken ge meenten en Waterschappen te samen tot een bedrag van f150.000, valt aan de tot stand koming dezer onderneming niet te twijfelen. Het is geenszins de bedoeling, om de bij dragen door de Gemeenten en Waterschappeu te geven, als subsidie of geschenk te aanvaarden. Veeleer stelt men zich voor, aan die besturen uit te reiken aandeelen Serie B, tot een gelijk bedrag als door hen wordt deelgenomen in het benoodigde kapitaal ad f 550.000. Deze aandeelen zullen voor gelijke winstver- deeliug in aanmerking komen, nadat op de obligatiën of aandeelen Serie A hoogstens 4 1/a 0/o is uitgekeerd. De aandeelen Serie A vormen dus het ontbre kende kapitaal, nadat door de betrokken Besturen en de Provincie is deelgenomen. De aandeelen Serie B worden uitgegeven voor de deelname van de Gemeente- en Waterschap- besturen en der Provincie. De houders van aandeelen Serie B zijn, nadat op die aandeelen 100°/0 is gestort, van alle verdere bijdragen aan de Vennootschap ontheven. Ook is het 't plan een verzoek te richten tot het Collegie van H.H. Provinciale Staten, ten einde een finantiëelen steun van dit regee- ringscollegie te bekomen, een bedrag van f 150.000.niet te boven gaande. sub. J. sub. P sub. R. B. te Texel, zich zonder plaatsbewijs in de trein bevinden, f 0.50 sub. 1 dag. A. H. te Broek op Langendijk, wegens idem, f 5.sub. 2 dagen. J. H. te Callantsoog, overtreding jachtwet, f5.— sub. 2 dagen. J. B. te Warmenhuizen, wegens idem, f 0.50 sub. 1 dag. P. S. te Zijpe, wegens idem, f 10.sub. 3 dagen. P. K. te Zijpe, wegens idem, 2 maal f 10. 2 maal 4 dagen. d. G. te Callantsoog, wegens idem, f 15. 4 dagen. K. te Anna Paulowna, wegens idem, f 10. 2 dagen. J. M. te Zijpe, wegens dronkenschap, f 3. sub. 1 dag. J. d. B. te Schagen, H. K. te Zijpe, A. K. en P. S. te Nieuwe Niedorp, wegens idem, ieder f 0.50 sub. 1 dag. J. d. M. te Schagen, wegens dronkenschap en burengerucht 2 maal f 3.sub. 2 maal 2 dagen. H. v. L. te Schagen, dronkenschap 13.—sub. 2 dagen. P. B. te Schagen, wegens idem. f 3.sub. 3 dagen. J. d. B. te Schagen, A. v Z. Ie Wieringerwaard, wegens idem, ieder f 0.50 sub. 1 dag. G. K. te Schagen, J. S. te Oudcarspel, J. D. te Schagen, wegens zitten op een hondenwagon, f 1.sub. 1 dag. W. S. te Schagen, zonder geleide laten loopen van een hond, f 1.sub. 1 dag. H. V. te Schagen, rijden met hondenwagen, f 1.sub. 1 dag. G. L. te Schagen, wegens idem, f3.sub. 1 dag. C. K. te Wieringerwaard, laten loopen van honden zonder muilkorf f 1.— sub. 1 dag. J. S. te Barsingerhorn, laten schijnen van lamp licht op den openbaren weg f 1.— sub. 1 dag. Vrijgesproken A. de W. te Zijpe. 3de Klasse. Trekking van 28 April. Prijs van f25000: n ti 1500: ii ii h 1000: v 400: 200: 100: 3de Klasse. Prijs van f 5000: 2000: 1000: 400: iï 200: 100: No. 17638 488 15787 11916 20795 146 19492 730 2179 1480 1756 4313 7695 13955 20241 Trekking van 29 April. No. 1214 11996 2230 10117 16256 11284 20067 6593 10128 10189 13814 18287 Qemeente Scliagen. Ingeschreven van 26 29 April 1890. Geboren, Ondertrouwd en GetrouwdGeene. OverledenAaltje van Scheijen, oud 2 maan den eu 2 weken. Adriana Deutekom, oud 20 jaar en 2 maanden. JU o om, 26 April 1890. Aangevoerd 3 9 3 Rogge 1 a Tarwe f 7— a 8— Garst f 5— a 5.75 Haver i 3.75 a 4.50 Witte Erwten f 9.25 a 10. - Groene f 10.50 a 12— Grauwe f 11.50 a 13.— Yale t 8.75 a 13— 25 16 82 739 36 78 2 90 20 5000 2325 Bruine Boonen Geele Witte Paarden Karweizaad Mosterdzaad Paarden Kalveron Schapen Lammeren magere Varkens Zougen Biggen Geiten Kipeieren Koppen Boter, 5.2, lood f 7— 10.- a 9.50 a 12— 5.25 a 6.— 9.75 a 10.25 16— a 18— 60— a 325— 9— a 24— 25— a 38— 10— a 18— 12— a 24— 30— a 60— 6— a 12— 3— a 10— 2.80 a 3— —.50 a —.52' Allernaar 26 April 1890. Aangevoerd 80— a 250— 6— a 18— a 8.a 18— a 8— a 4.a -.30 a —,60 a 2.50 a 3— a 18— SO IT— 25— 11.50 10— —.40 —.65 3— 35 Koeien en Ossen f 116 nucht. Kalveren f 479 Schapen f 201 Lammeren f 145 magere Varkens f 314 Biggen f 16 Bokken en Geiten f 12 Kleine Bokjes f Boler per kop f Kipeieren f Eendeneieren f Allernaar28 April 1890. Aangevoerd 3 Koeien f 200— a 260— 293 vette Kalveren f 40.a 108— (per kilo f 0.80 a 1 40 Nuchtere Kalveren f 8.a 20— 1 Schaap t 16— a 147 vette Varkens per P. f .40 a .50 45 Magere dito f 16— a 20— Partneren d 29 April 1890. Aangevoerd Aangevoerd 213 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 33.50 1 stapel commissie f 25.50 1176 K.G. Boter f 1.05 a 1.15 per K.G. 491 Runderen, handel traag, prijshoudend. 24 Stieren. 23 Paarden. 285 Vette Kalveren per Kilo f .70 a .90, handel stug. 430 Nuchtere Kalveren per stuk f 6.a 20.handel matig. 97 Vette Varkens per Kilo f 0.40 a 0.50, handel vlug. 185 Magere idem per stuk f 15.a 36. handel stug. 273 Biggen per stuk f 9.a 12—, handel stug. 220 Melkschapen en Lammeren, prijshoudend, handel vlug, die iu Vette en Overhouders stug. 2577 Lammeren. Kipeieren, per 100 stuks f 2.50 a 3.25. Eendeneieren f 3.a Kievietseieren 10 cents per stuk. J<J d atn26 April 1890. Aangevoerd: Kaas. Aangevoerd 28 stapels, wegende kilo prijs f 31. Op de te Eokhuizen Maandag, 28 April go- houden voorjaarsveemarkt werden flinke prijzen besteed. Melkkoeien golden f 200 a 250, gelde koeien f 150 a 250, en vette koeien f 200 a 300. Vlugge stemming en levendige handel. Op den 27sten 1.1. overleed te Haarlem onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoeder, in den ouderdom van ruim 62 jaar. C. H. BEELS. G. J. Ph. BEELS- geb. SCHIMMELPENNINCK. Schagen, den 29sten April 1890. Getrouwd: A. IIAZEU en A. A. A. VAX IIH ITO GEK, die ook namens wederzijdsche familie bedan ken voor de bewijzen van belangstelling. Nieuwer-Amstel, Nieuwediep, 29 April 1890. c Deu 4 Mei hopen onze geliefde Ouders I». 8CHOUTM en G. LSilJDX, hunne 25-jarige Jtüchtver- eeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Ttje SCHOUTEN. A. SCHOUTEN. D. SCHOUTEN. Haringhuizen, 1 Mei 1890. 1 ■AL"* -»«S »J m»'»: II ISVj-jarigre JKclitvei-eeni- ging van J. WK8TIAIMAV, Brievengaarder, en G. I». COSTER. Barsingerhorn, 1 Mei 1890 -i V'~' V|

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3