P. SIJBOLTS, A. VAN ESSEN, ONTVANGEN D. ROGGEVEEN Cz. Murwe Lijnkoeken, T. D. Tol list oilisiliTjoiffl .Éjft Bölpr en li Geldleening gemeente SCHOORL. Brandwaarborg-Maatsckppij, Zwakken en Herstellenden. Drinkt van I VISSEIt's iiaasstremsel. VISSEU's Kaaskleursel. BravoBravoDat is aardig! DE JONG CO MP, Repareeren uiterst net en goedkoop, NI EUW Vleeschhouwerij en Spekslager ij. ONDERLINGE J. Winkel te Schagen, Laan D 4, SIGAREN, tegen fabrieksprijs. KEGELCLUB HEERENBAAI, W. VADER, P. Roggeveen, Schagen. Goederen worden op aanvrage franco door liet geheele Noorderkwartier ter bezichtiging gezonden. te B0LSWARD. Wed. K. DENIJS, S theol.-cand. aan 't Doopsgez. Het Bier- en Koffiehuis en de Bierboltelarij „de Pool", VOOIIDAM C II, Opening, Dinsdag 6 Mei 1890. gevestigd te Amsterdam, en Soliede Naaimachines f 20. Karpetten vanaf f 2.25. rr SCHIEDAMMER GEN EVER. N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. K o e v 1 e e s c li V a r k e n s v 1 e e s c li De nieuwe Ijzerwinkel. D. BOGGEVEEN Cz., Timmerman, Blaauboer Co., t© Sch« gen, Kapitaal f 400,000. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. van der Stok, Kaan en Co Kantoor: 1*1 o in petoren- gracht, II. 655. J. W. Schuhart, Mr. IE. Waller, Mr. I). J. II. van Eeden, Mr. J. J. Metelerkainp, te Utrecht, .Ilir. J. E. van Heeinskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. van T. DU Y V S S J Z., te Koog aan de Zaan, bekroond met de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs, Garantie onder kostelooze controle van 't proefstation. BI OOGZIJ DE, E9, SCHAGEN II Vaste doch concurreerende prijzen. Twintig- nieuwe Voordrachten en Vertooningen voor Bruiloften. Theehandelaars, Tuin- en Landbouwzaden, Bloemzaden, Gras- en Klaverzaden, Ondanks de vacature op Wieringen, zal er, SConclag" 4 IVIei, in de Herv. Kerk te SCHAGEN, godsdienstoefening worden ge houden des voormiddags op 't gewone uur, en bij die gelegenheid voor de gemeente optreden, de lieer Seminarium te Amsterdam. im m— De ondergeteekende gevoelt zich gedrongen, Schagen's Man nenkoor „Euterpe", openlijk zijn liartelij li en dank te betuigen, voor het kostbaar bewijs van waardeering, hem bij de feestviering ter herdenking van Euterpe's tienjarig bestaan geschonken. De Directeur, Jb. DENIJS Jz. Schagen, 30 April 1890.. Burgemeester en Wethouders dier gemeente maken bekend: dat van de leening, oorspronkelijk groot 15000, ter «flossing is uitgeloot het aan deel No. 3, en dat alle overige AAN- DEELEN in die geldleening wegens conversie zijn UITGELOOT. De betaling geschiedt met de coupons op 1 Juni 1890, ten kantore van den Gemeente- Ontvanger te SCHOORL, en van de LANGE DE MORAAZ, te Alkmaar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. PEECK, Burg. H. GUTKER, Weth. 1°. Secr. naast de boekhandelaars HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar, wordt het geëerde publiek van Alkmaar en omstreken beleefd aanbevolen. MUIJS, GOVERS Co. Hiermede heb ik de eer, aan mijn begunstigers zoowel binnen als buiten deze gemeente, kennis te geven, dat ik mijn VLEESCHHOU WERIJ en SPEKSLAGERIJ met 1 Mei heb overgedaan, aan den Heer 1*. RAAT i)z, U mijr. opvolger aanbevelende, betuig ik langs dezen mijn dank, voor de zoo ruimschoots genoten gunst en vertrouwen. Uw Dw. Dr., G. V. ZOONEN. Mij refereerende aan bovenstaande, hoop ik steeds voort te gaan met voor 1ste kwaliteit zorg te dragen. Hopende alzoo door een nette bediening UEd. gunst en vertrouwen waardig te blijven, en mij verder bij UEd. minzaam aanbevelende, heb ik de eer te zijn, UEd. Dw. Dr., P. RAAT Dz. Een respectabel iemand wil in bruikleen afstaan een nog nieuwe, kostbare pia.ilino, doch slechts daar, waar men na eenigen tijd zelf koopen wil, of waar kans is tot verkoop voor zeer billijken prijs. Adres motto pianino Bureau dezer courant. opgericht in den jare 1809. Directeuren: Deze maatschappij waarborgt tegen schade, veroorzaakt door Brand, de aangewende Blusch- middelen en Terdere gevolgen van dien Koopmansgoederen worden ook voor een termijn van Drie, Zes of Negen maanden verzekerd. Nadere informatiën geeft de Correspondent, alwaar de aanvragen voor Verzekeringen bij gemelde Maatschappij worden aangenomen. te WIKKEL, beveelt zich ten zeerste aan tot de levering van Bijzonder wordt aanbevolen het merk a f 2.per l/ï0 kistje. Men zende postwissel groot f 2.10, dan ont vangt men een kistje van dit merk franco thuis. Ook beste blanke No. 1, a f 0.60 en No. 2 a f 0.50 per pond. Wederverkoopers genieten flink rabat. prachtige Jnponstoffeil, afgepaste €os- tlIlIlCS vanaf f 10.Effen met bijpas send gestreepte Stol vanaf 25 Cts. Rollen Matten, Vloerkleeden, Kleed jes, Matjes, Vloerzeil, enz. Aanbevelend, SCHAGEN. LAAGZIJDE, B, 66. i nm uike o n <1 e MERK: iV I G 11 TC AP. SCHIEDAM. Verkrijgbaar bij de Vltlll§, te Scliag-cn. VL E ESC IIIIO IV E RIJ van voorbeenC. ZEEMAHT. Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, ROLLADE, KLOMPSTUK 47 Vs Ct. per V, K.G. zonder been, 52% met been, 47% 65 47% u ff u 1/ II u H U n tt tt ff n u h v If H ft H U It u n u n u BCEUF RIBSTUK, RIBSTUK, ROLLADE, BEAESTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG, 1.5Ö OSSENHAAS, 60 gelardeerd 7 0 LAPJES, KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT Prijzen van Worst METWORST 50, LEVERWORST BLOEDWORST 25, PEKELWORST SAUCIJSJES 42% cent. Alles per »/f 427j Ct, per 7, K.G. 427g u tt n 40 40 u tt u 477, v 4^72 tt 1/ tt 25, 40, kilo. Specialiteit in Huishoudelijke ar tikelen, waaronder een ruime keuze gegoten Fornuiskachels en verder voorhanden Zware Kroonmangels, VVasch- machines, Amerikaansche Wring- machines, een groote sorteering Petroleum- Hanglampen. Alles tegen concurreereude prijzen. SCHAGEN, LAAGZIJDE, tegenover het hotel „de Roos." iii lülillb 911 onder de firma P TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFIUESCHE BANK», onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagkn, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver band èl 374 en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. He ÏMrectie. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 472 pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. EIRM A te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair- Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypo theek a 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGE VEEN Cz., koffiehuis „de Beurs," te Schagen. UTUECHTSCHE Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen hij over lijden, bij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F". «J. Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum. 13% vet, 3O °/o eiwitstof, 36 zetmeel, te zamen e^0/ voedende bestanddeelen, IX E OOP TOT DE HOOGSTE IVAAUDE De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat zij doorloopend gebruik maken van het KAASSTREMSEL, uit de fabriek van de firma S. J. Visser te Uitgeest (Nd.-Holland), en dat zij dit prima fabrikaat, wat uitmuntende stremkracht, regelma tige werking, duurzaamheid en zéér billijken prijs betreft, aan kaasfabrieken zoo wel als kaasmakers, met vertrouwen durven aanbevelen. Maart 1890. Kaasfabriek 't Zand Zijpe get. G. DE WIT Pz., Directeur. Kaasfabriek Wieringerwaard, get. J. BAKKER Jz., Directeur. Kaasfabriek St. Maarten „de Tijdgeest", get. J. W. SCHERMERHORN, Directeur. Kaasfabriek Wieringerwaard „Aurora", get. J. L. T. GRONEMAN, get, G. BRANDS, Directeuren. Kaasfabriek Petten (Zijpe), get. A. ERIKS Kz., Directeur. De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat het KAASKLEURSEL („GOUDKLEUR" genaamd) van den heer S. J. VISSER, fabrikant te Uitgeest, sinds geruimen tijd aan de Leerhoeve wordt gebruikt. Dat dit kleursel uitmunt door traaie, doeltreffende tint eu zuiverheid, en krachtiger is dan andere door hen gebruikte soorten. Dat bij scheikundig onderzoek het gebleken is, vrij te zijn vau schadelijke bestanddeelen, zoodat zij dit fabriekaat met vertrouwen durven aanbevelen. OUÜSHOORN, Maart 1890. De Zuidhollandsche Leerhoeve voor Zuivelbereiding (get.) S. VAN DISSEL, Directeur. Dr. W. STORTEN BEKER, Scheikundige. In alle Boekwinkels voorhanden INHOUD: De oude koopman (voor I heer). De zigeuners (voor 1 dame en 1 heer). Eene oude dame (voor 1 dame). Het verledene, het tegenwoordig en de toe komst (voor 3 dames). Flora en Hebé (voor 2 dames). Willem en Mina (voor 1 dame en 1 heer). Het verleden, het heden en de toekomst voor 3 dames). De zeven koks (voor 7 dames en heeien, of meisjes en jongeheeren). Oud en jong (voor 2 dames). Morgen, middag en avond (voor 3 dames). De matroos (voor 1 heer). Regenscherm en zonnescherm (voor 2 personen, heeren of dames). De oude kiudermeid (voor 1 dame). De kaartlegster (voor 1 dame). Ernst en scherts (voor 2 dames, of heer en dame). Tante en nicht (voor 2 dames). Het huwolijks-a b c (voor 1 heer of dame). Zon eu maan (voor 1 heer of 2 dames). Oom en tante (voor 1 heer en dame). De prijs van dezen fraaien bundel, beschaafd van taal en aardig van inhoud waarin ieder stellig iets geschikts vindt, is slechts 75 Cts. Tien Voordrachten in kostuum, met piano-begeleiding, voor kinderen- PRIJS 90 CTS. „Daar zal menigeen genoegen van beleven schrijft het Nieuws vld Dag en de Arnh Ct- „De onderwerpen zijn aardig gekozen en de woorden vloeiend. Voor feestelijke zeWenheden zijn deze voordrachten zeer geschikt. J 6 Uitgaven van II. PYTTERSEN Tz., Sneek. HOFLEVERANCIERS. in puike kwaliteit voorhandeu. Aanbevelend, RENSGAS, F, 26, SCBAGÖJ; Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen^ "3 7 t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4