GELD BESCHIKBAAR. Dr. Grae/féf Co. imgss Dr. Gracf's Kaasstremscl en Kaasklcursel W. IMÏÏULSEU, Vleesch houwer ij en Spek slager ij. SPOED! PIAIMIIMO 333ste STAATSLOTERIJ. Getrokken P r ij z e 11. Burgerlijke Stand. Gemeente Warmen huizen. Gein. Broek op Lan^endijk. Marktberichten. Gemeente Schaden. Gemeente Rarsing'erliorn. Gemeente Haringcarspel. Gemeente Oude Hiwlorp. Advertentiëa. P. HOFLAID I R. KOSTER, K. ERIX, P. RAAT Dz. Hypothecair Crediet, tegen 39/10; 4 en P/io per jaar, zonder 1/s jaar vooruitbetaling* van rente. Adres: Oude Gracht 158, Alkmaar. Nieuwe Zomermantels, ALH9IAA R. Kaasstremscl st,erk en geliikmatis Y. S. Ohmstede J. CznAlkmaar, i waarbij de oprichting van een 10 'Vwraafkantoor te Hensbroek vermeld rijk3;te'®? mij aanleiding tot de verzuchting 1 ne zullen wij hier in Schagen daarvan ,ll0eirschoond moeten blijven; waarom blijft ®og e dergelijke inrichting nog steeds tot !lier ee"e wenschen belmorenwaarom blijven de vr°'jal 0pZicht bij menige plaats ten achter 111 vrjj wat minder beteekenis ^Wanneer wij b. v. eens eene vergelijking ten tusschen de gemeenten behagen en A roek om maar eens bovengenoemde HeDb lc blijven dan zou de eerste toch l''fS sunstig bij de laatste afsteken, zoowel betrekking tot haar zielental als tot hare Biet i „,'a die zii voor een groot deel aan haar ma'rktweze'11 verschuldigd is. Bat eene rijksinrichting als boven vermeld als eene overbodige luxe is te beschouwen Dl| ieqer toegeven, want wie zal het durven wenspreken, dat uit den aard der zaak eene k inrichting, die zich uitsluitend met de be handeling van telegrammen bezig houdt, verre de voorkeur verdient boven eene bijzondere maatschappij (de H. IJ. S. M.) waarbij de telegraaf slechts bijzaak is. De poging die reeds in 1885 (als ik mij niet vergis) is aangewend tot de verkrijging er on mav op zichzelve reeds als een bewijs Va li) Luaö 1 j daarvan beschouwd worden. Naar ik meen is de inwilliging van het toen ingediende request, dat door de vele handtee- keningen daarop voorkomende, zeker genoegzame blijken gaf van algemeene belangstelling, afge stuit op de kosten zonder meer. En vraagt men nu ffzijn de omstandigheden voor de oprichting van een rijkstelegraalkan toor voor de gemeente gunstiger of liever yoordeeliger geworden," dan moet deze vraag in ontkennenden zin beantwoord worden, want had de gemeente destijds eene jaarlijksche ont vangst van f 600.te waarborgen, dit mini mum is in 1886 nader vastgesteld op f 800. Doch zou er geen ander middel zijn om het beoogde doel te bereiken Het antwoord hierop behoeft niet ontkennend te zijnwel degelijk bestaat hier een andere weg. Waarom niet een rijkstelephoon in plaats van een telegraafkantoor opgericht? Beantwoordt dit niet even goed aan het zelfde doelworden hiermee niet dezelfde resul taten verkregen? Vraagt het eiken deskundige en hij zal u zonder den minsten twijfel ant woorden „ja." Waarom zouden wij dan geen voorbeeld nemen aan plaatsen als Ginneken, Gulpen, Heemstede enz., waar, in verbinding met het kantoor der posterijen, wel telephoon- doch geen telegraafkantoren zijn opgericht Er be staat hier dan ook geen enkele reden waarom een telegraaf- boven een telephoonkantoor te verkiezen zou zijn, want 1°. De berichten per telephoon worden even spoedig verzondenhet overbrengen gaat even spoedig als per telegraaf, terwijl de bestelling der telegrammen eveneens oogenblikkelijk na aankomst geschiedt. 2°. Het tarief is volkomen gelijk aan dat der telegraafde geheele behandeling der tele grammen geschiedt maar dezelfde voorschriften als bij de telegraaf. 3°. De juistheid der overkomst staat onder dezelfde controle en biedt daarom dezelfde waarborgen aan als de telegraafin geen enkel opzicht staan de telephoon-berichteu bij die der telegraaf ten achter. 4°. De benondigde toestellen, gedrukte stuk ken, modellen en registers worden door het Hijk gratis verschaft. 5°. De aanleg der lijn geschiedt in verband met den geringen afstand tot Barsingerhorn, waar Schagen in de bestaande rijksdraad kan worden opgenomen, geheel door en voor reke ning van het Rijk. 6°. Heeft de gemeente, zooals hierboven pzegd, hij de oprichting van een telegraafkan- j |oor eene jaarlijksche ontvangst van f800.— e waarborgen, terwijl ze bovendien nog gehou- en is deze verbintenis voor tien jaren tegelijk aan te gaan, de telephoon is eene geheel vrije uie tegenover het Bijk dat niettemin aar geheele wezen controleert evenals de tele- aan tijd noch financieële eischen gronden is. Terwijl men dus bij liet bezit van een rijks- e egraafkantoor steeds in het onzekere verkeert em ren* taf bij te passen te kort, is dit bij nJLtaephooninrichting geenszins het geval, at de kosten hiervan betreft, deze kunnen a]s°reene plaats als Schagen, dunkt mij, moeilijk, ze .P00* °tar beschouwd worden, daar j„ ™j zeker een bedrag van f250.per r wet zullen te boven gaan. En mocht dit Ja ondenkbare geval zich al voordoen, dan staat een weg open om dit geringe bedrag UeTnderen. daar d° gemeente de vrijheid pp,, l esno°d9 voor elk te bestellen telegram het centrum der plaats gelegen is, en eene directe verbinding aanbiedt door het kantoor te Winkel met het geheele telegraafnet, en bovendien eene betere communicatie in het leven roept inet eene tnassa gemeenten uit den omtrek, waarheen en vanwaar de overkomst der berichten zeer veel zal bespoedigd worden. Alle bovengenoemde redenen zijn dan ook oorzaak, dat men tegenwoordig vrij algemeen in plaats van telegraaf- telephoonkantoren op richt. En als zoovele plaatsen ons tot voorbeeld zijn, waarom zouden wij dan ziende blind zijn; waarom zouden ook wij niet met financieële belangen rekening houden eti als gevolg daar van op de oprichting van een rijkstelephoon in plaats van een telegraafkantoor aandringen In de veronderstelling dat velen in dezelfde onwetendheid verkeeren omtrent genoemde be palingen en omstandigheden, als waarin ik zelf langen tijd verkeerd heb, heb ik het niet over- bodig geoordeeld een en ander ineer ter alge meene kennisse te brengen. Moge daardoor de overtuiging bij ieder levendig worden dat het verkrijgen van eene dergelijke rijksinrichting, in het midden der gemeente, waarvan het gemis zoo dikwijls en op verschillende wijzen gevoeld wordt, geenszins eene illussie behoeft te blijven, maar eene zeer bereikbare zaak is. Moge het eene aanmoediging zijn voor belang stellenden en in het bijzonder voor hen, die vóór eenige jaren hunne pogingen te vergeefs hebben aangewend. Hopen wij dat het tegenwoordige gemeente bestuur evenzeer van het nut er van door drongen zij en een eventueel herhaald request een gewillig oor vinde. U dankzeggende, M. de Bedacteur, voor de welwillend afgestane plaatsruimte, Uw abonné, X. 4de Klasse. Trekking van 30 April. Prijs van f 1000: No. 3281 17576 „400: 12983 200: 17770 100: 4437 4890 15789 20685 een maximum van ia" tastelloon te heffen tot iU ets. inr!).!C rvoor krijgt men dan in ruil eene rijks- 1 lng, die niet buiten de kom, doch in Maria Catbarine Alida Huiber. Hendrik Hollen- berg en Grietje Bakker. Getrouwd: Jacob Bijwaard en Catharina Schut. Cornelis Arisz en Trijntje Wit. Jan Limmen en Sijbregije Jong. Overleden Jacob Bijwaard, echtg. van Antje Tromp, 67 jr. Ingeschreven van 1 30 April 1890. Geboren 18 April, Emilia Lucia Theresia, d. v. B. G. Buscher en M. Beemsterboer. Ondertrouwd 18 April, Jan Klingeier, van be roep metselaar, 25 jr. en Maartje Kruit, dienst bode, 23 jr. beiden te Warmonhuizeu. 25 dito, Jan Kroon, van beroep landman, 25 jr. te War- monbuizen en Elisabetb Kooij, zonder beroep, 25 jr. te Wieringerwaard. Getrouwd Geene. Overleden7 April, Agatha Bakker, 68 jr., Wed. van Jan Bakker. 16 dito, Wilhelmus Cor nelis Ligthart, 3jr. z. v. S. Ligthart Jbz. en C. J. Swinkels. Ingeschreven van 1 30 April 1890. Bevallen A. Wagenaar, geb. Wognum, D. Sijtje Schoon, geb. Kloosterboer, D. T. Bakker, geb. Dirk maat, D. Aaltje Blokker, geb. Schoonhoven, Z. - G. Blokker, geb. Van der Linden van Sprankhuizen, D. OndertrouwdK. Nooij en Hilije de Ruiter. GehuwdK. Ven, Wedn. van Maartje Wage naar en Maartje Slot. K. Kroon en Maartje Bregman Bonne Wielinga en Neeltje Vroegop. Overleden G. Pover, 8 jr.; Jan Hillen, 10 jr. Bevolking dor gemeente OUDKARSPEL op 1 Januari 1890. 1463 Inwoners, als 737 Mannen en 726 Vrouwen. Burgerlijke staat: Geboorteplaats: 830 Ongehuwd. 790 in de gemeente. 544 Gehuwd. 654 in de Provincie. 87 Weduwenstaat. 18 in 't Rijk. 2 MaDn. Gesch. v. echt. 1 Duitschland. Godsdienstige gezindheid: 1124 Ned. Horv.; 268 R. Kathol.3 Luther. 34 Doopsgez.23 Gerof. gezindheid2 Chr. Geref. 2 Remonstr. 1 Waalscb Herv. en 6 tot geene godsdienstige gezindheid behoorende. Ingeschreven van 30 April --2 Mei 1890. Geboren en Ondertrouwd Geene. GetrouwdArie Brak en Neeltje Wit. Jan Morsch en Jannetje Dekker. Reijer Boersen en Helena Bruin. Frederik Smit en Trijntje Hamer. Ingeschreven van 1 30 April 1890. GeborenCornelis, z. v. J. de Boer on A. Haringbuizen. Arie Dirk, z. v. D. Dubbelman en A. Portegijs, Antje, d. v. K. Brouwer en P. Wagemaker. Geertje Maartje, d. v. D. Snijder en M. Mink. Pieter Adolf, z. v. P. A. Melchior (overleden) en W. C. Geertzema. Ondertrouwd: K. Vries en M. Kooij. J. Raat en N. Rademaker. K. Mijts en C. Spaans. S. Boerman en G. Wit. P. Bood en N. Sluis. J. Zwaag en D. Koning. J. van Stipriaan en A. de Jong. S. Stins en M. Kossen. Gehuwd S. Boerman en G. Wit. K Vries en M. Kooij. J. Raat en N, Rademaker K. Mijts en C. Spaans. Overleden Maartje Kok, 69 jr. Teunis Hullc- man, 22 jr. Ingeschreven van 1 30 April 1890. Geboren 9 April, Maaitje, d. v. Lourens van der Oord en Dieuwertje Breed. 13 dito, Jantje, d. v. Pieter Levendig en Grietje Rentenaar. 21 dito, Simon, z. v. Simon Bommer en Bregje van Duin. 30 dito, Dirk, z. v. Jan Bakker en Trijntje Stam. Ondertrouwd: 3 April, Cornelis Boud, wedn. van Engeltje Redeker, oud 41 jr. te Hoogwoud en Maartje Zoon, wed. van Jan Hoedjes, oud 38 jr. te Haringcarspel. 17 dito, Pieter Bijwaard, jm., oud 41 jr. te Haringcarspel en Cornelia Bergen, jd., oud 32 jr. te Oude Niedorp. 18 dito, Pieter Spoor, jm., oud 24 jr. te Haring carspel en Maartje Raap, jd., oud 23 jr. te Haringcarspel, onlangs te Nieuwe Eiedorp. 18 dito, Cornelis Veldman, jm., oud 24 jr. te Bar singerhorn en Guurtje Houtman, jd., oud 22 jr. Haringcarspel. 24 dito, Jan Schipper, jm., oud 24 jr. en Aafje Schilder, jd., oud 22 jr. beiden te Haringcarspel. 25 dito, Cornelis Luk, jm., oud 37 jrte Medemblik en Aafje Koppedrayer, jd., oud 21 jr. te Haringcarspel. Gehuwd 17 April, Cornelis Boud, wedn. van Engeltje Redeker, oud 41 jr. te Hoogwoud en Maartje Zoon, wed. van Jan Hoedjes, oud 38 jr. te Haringcarspel. Overleden: 4 April, Cornelis Hof, oud 18 md. 19 dito, Een als levenloos aangegeven kind van bet vrouwelijk geslacht van Leendort Reuvers en Antje Swan. Ingeschreven van 1 30 April 1890. GeborenGeene. Ondertrouwd Cornelis Arisz en Trijntje Wit. Jan Limmen en Sijbregtje Jong. Pieter Hartman en Aafje Dovis. Josephus Wilhelmus Anthonius van Berkel en Antje Kuiest. Klaas Raadgers en S c ha n en Paarden 12 Stieren 240 Geldo Koeien (magere) 20 idem (vette) 210 Kalf koeien 80 Vaarzen 60 Graskalvoren 74 Nuchtere Kalveren 465 Schapen (magere) 261 Lammeren 21 Bokken en Geiten 30 Varkens (magere) 33 Biggen 30 Konijnen 10 Kippen 520 Kilogr. Boter 1 Mei 1890. Aangevoerd: f f 80.— f 120.- f 240.— f 190.- f 120.— f 60.- 5.— 24.— 12.— 2.— 16.— 9.— —.15 1.- —.86 40 Kaas 7000 Kip Eieren 4500 Eend-Eieren (per Kop f —.65 f —.20 f 2.40 f 2.90 a a 190.— a 250.— a 350.- a 280.— a 180.— a 130.— a 26.— a 34.— a 17.— a 12.— a 22.— a 12.— a 1.25 a a -.91 a .675) a —.30 a 2.60 a 3.— Hoorn 1 Mei 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 34.Commissie f 27.—. Middelbare f aangevoerd 202 stapels, wegende 52805 Kilo. Zaandam 1 Mei 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 31.50. aange voerd 9 stapels. Allernaar 2 Mei 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 32.50, Commissie f 27.50, Middelbare f 27.—, aangevoerd 300 stapels, wegende 90000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 274 Hectoliters. Tarwe "f 6.50 a 7.75, Rogge f a Gerst f 4.50 a 6.—, dito chev. f 6.— a 6.50, Haver f 4.12» a 4.50, Paardenboonen f a Bruine dito f 5. a 8.50, Citroen dito f 10.50 a Witte dito f 10.— a 12.50, Duiven dito f a—Karweizaad f -.— a dito oud f a "Blauwmaan- zaad f 8 K. Mosterdzaad f a G. dito f a Kanariezaad f 'a Erwten: Groene f 10. a 14. Grauwe f 15.a Vale f a Witte f a -. JE nle huizen, 30 April 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd stapels. Hooikaas t Graskaas f karweizaad, f 10.50 a nieuw mosterdz. f 18.a blauwmaanzaad f a grauwe erwten f a vale dito f a Den 6den Mei hopen onze geliefde 1 Ouders en J bun Stï-jarige ICchtveree- ijig'ing' te herdenken. Hun dankbare Kinderen Uit aller naam, J. H O E L A N D. Schagen, 3 Mei 1890. Bij hun vertrek naar Scha gen, betuigen ondergeteeken- den aan hunne vrienden en be kenden te Dirkshorn en St. Maarten hun hartelijken dank voor de genoten vriendschap, en wenschen hun het goede toe. Schagen, 1 Mei 1890. en Echtgenoote. Hiermede heb ik de eer, aan mijn begunstigers zoowel binnen als buiten deze gemeente, kennis te geven, dat ik mijn VLEESÖHHOUWERIJ en SPEKSLAGERIJ met 1 Mei heb overgedaan, aan den Heer U mijn opvolger aanbevelende, betuig ik langs dezen mijn dank, voor de zoo ruimschoots genoten gunst en vertrouwen. Uw Dw. Dr., G. v. ZOONEN. Mij refereerende aan bovenstaande, hoop ik steeds voort te gaan met voor 1ste kwaliteit zorg te dragen. Hopende a'.zoo door een nette bediening UEd. gunst en vertrouwen waardig te blijven, en mij verder bij UEd. minzaam aanbevelende, heb ik de eer te zijn, UEd. Dw. Dr., F. RAAT Dz. Door omstandigheden een bruissnarigfe pianino TE KOOP. Fabrikaat E. SMIDT Berlin. Gekost hebbende f 375.nu na een jaar weining gebruikt te zijn voor f 275. Informatie geeft J. H. Borstlap, Muziek onderwijzer te SCHAGEN. Ruime keuze Japonstoffen, Robes vanaf f O. Visites en Jaquets. SCHAGEN, HOOGZIJDE, E, 9. Steeds voorbanden soliede NAAIMA CHINES van f 34.voorzien van ver nikkeld VLIEGWIEL en ZELFOPSPOELER. is steeds zuiver, glas- hr, GraeiF'S helderen munt uit door stremmingsvermogen, wordt slechts in ééne kwaliteit, namelijk de Kaaskleursel beste, vervaardigd en van wordt veel gezocht om Bïr iJrncff hare Prachtige gele AVI. wirttn kleur en zuivere samen stelling. Bekroond met verschillende medailles op Binnen- en Buitenlandsche tentoonstellingen, staan ons bovendien tal van gunstig* getuig schriften van Nederlandsehe Kaasmakers ten dienste. wordt daarom H.H. Kaasmakers met vertrou wen aanbevolen. Verkrijgbaar bij de voornaamste winkeliers. H.H. Wederverkoopers gelieven bestellingen te richten aan den heer Hoofdagent voor Noord- en Zuid-Holland. Monsters voor proefneming gratis en franco.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3