Abr. SLOOS, ZEILMAKERIJ. OPENING TM- en Sigarenwinkel, s D. ROGSEVIEN Cz. ONTVANGEN A. VAN ESSEN, A. HOOGLAND, Murwe Lijnkoeken, T. D. VISSER's VISSER's Kaaskleursel. Bravo! Bravo! Dal Is aardiir! Tol List ei ïmii vu f Joip Yolïja C. A. VAN NECK, Zwakken en Slers tellenden. Drinkt van Kaasstremsel. tan ROMEIN 61 OUDENHOVEN te Hier, SCHAPENHOUDERS. SCI Ml KOEVET, Wed. K. DENIJS, SIGAREN, tegen fabrieksprijs. KEGELCLUB HEERENBAAI, Notaris te Winkel, zal op Woensdag, 14 Mei 1890, 's middags 12 ure, in de herberg van W. KOOIJMAN, in de WEERE, ge meente WINKEL, publiek verkoopen Binnenhaven 49, NIEUWEDIEP, bekwame Timmerlieden. 4 a 6 bekwame Timmerlieden Zee- en binnenbaden. TERRA en Co. voor Schapen en Lammeren, A. KOOMEN Pz., Zeilmaker te KOLHORN. Vleeschhouwerij en S p e k s I a g e r ij. P. RAAT Dz, Molenstraat No. ÏOO, Schagen, op Donderdag, 8 Mei 1890. Puik best ongesmolten J. WONDER, te Rustenburg, Plattelandsche bankvereeniging, SPAANS Co. Timmerman, Rlaauboer Co., te Schagen, Kapitaal f A00,000. Re Rirectie. van der Stok, Kaan en Co., Tuin- en Landbouwzaden, Bloemzaden, Gras- en Klaverzaden, De nieuwe Ijzerwinkel. D. ROGGEVEEN Cz., K antoor: P1 o ui p e t o r en - gracht, 11. 655. J. W. Scliubart, Mr. H. Waller, Mr. D. .1. II. van Beden, IIr. .1. J. Metelerkamp, te Utrecht, .Jhr. J. E. van Heemskerclt van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. rjlATÏÏF Soliede Naaimachines f 20. Karpetten vanaf f 2,25. W. VADER, te WINKEL, Ook beste blanke Kleêrmaker, Uien we Laagzijde, Schagen. van T DUYVI8 JL, te Ko°? aa" de Zaan> bekroond met de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs, Garantie onder kosteloozc controle van 't proefstation. S8t' 'r 'iAvTNEM4N' NIEUW SCHAGEN, JOHs. DENIJS. In alle Hoek winkels voorhanden Twintig nieuwe Voordrachten en Vertooningen voor Bruiloften. Tien Voordrachten in kostuum met piano begeleiding, voor kinderen. PRIJS 90 CTS. P. MEURS Pz., Wed. KI. D E N U S' Een welbeklante Brood- en ïüeschriitbalilzer'y, met Schuur en JGl'f, in de Weere genoemd, groot 1 are, 41 centiaren, behoorende aan C. NIEUWPOORT. vraagt met boerenwerk bekend, genegen aan twee nieuwe gebouwen te werken, kun nen tegen flink loon geruimen tijd ge plaatst worden bij te HARINGHUIZEN. Uitstekende gelegenheid tot het gebruiken van De ondernemers, het eenig afdoend middel tot volkomen uit roeiing en vernietiging van Teekten, Luizen en Wormen, dat tevens den groei en de blankheid van de wol bevordert en de Schapen ontsmet, is verkrijgbaar in fl. van 5, 10, 20 en 30 schapen, h f 0.37y3, f 0.75, f 1.50 eu f 2.25, bij de agenten Te Schagen E. KOOT. Te GroetpolderJ. JONK Az. Te Oudesluis Joh. v. d. OORD. Te T Zand P. STAM. Te KooiT. SLIKKER. Te Anna Paulowna Schipper VOLDER. Tevens verkrijgbaar: een uitstekend middel tegen Klauwzeer. De ondergeteekende, de zaak van wijlen zijnen vader overgenomen hebbende, beveelt zich bij dezen ten zeerste aan, zoo bij particulieren als bij polderbesturen, tot het herstellen, maken en leveren van alles wat tot het vak behoort. (Seheeps- en Molenzeilen, Dorseh- kleeden, Zakken, Touwwerk, Garens, enz.) Door degelijk werk, prompte bediening en concurreerende prijzen hoopt ook hij zich het vertrouwen, dat zijn vader zoo ruimschoots mocht ondervinden, te verwerven en waardig te maken. Zich minzaam aanbevelende, Hiermede heb ik de eer, aan mijn begunstigers zoowel binnen als buiten deze gemeente, kennis te geven, dat ik mijn VLEESCHHOUWERIJ en SPEKSLAGERIJ met 1 Mei heb overgedaan, aan den Heer U mijn opvolger aanbevelende, betuig ik langs dezen mijn dank, voor de zoo ruimschoots genoten gunst en vertrouwen. Uw Dw. Dr., G. v. ZOONEN. Mij refereerende aan bovenstaande, hoop ik steeds voort te gaan met voor 1ste kwaliteit zorg te dragen. Hopende alzoo door een nette bediening UEd. gunst en vertrouwen waardig te blijven, en mij verder bij UEd. minzaam aanbevelende, heb ik de eer te zijn, UEd. Dw. Dr., P. RAAT Dz. van den Zich in ieders gunst en recommandatie aan bevelende, en belovende zorg te dragen voor nette en soliede bediening, Uw Dw. Dienaar, k. i: at i v. A 25 Cents het pond. Verkrijgbaar bij en des Zaterdags te ALKMAAR. DE gevestigd te Barsingerhom, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 4% pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN— en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhom, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. .iplifil onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WliSTFRIESCllE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver band sX 3% en 4- pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend lederen werkdag van 9 12 uren. onder de birma: gevestigd te NIEUWE NIEDORP. Dieecteuren H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap ,/Noordhollandsche bank" neemt gelden in Depót tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In- en Verkoop van EFFECTEN, COUPONS, enz. tot de hoogste koersen, en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag, van 8 12 uur te Purmerend, Hotel //Doele"; iederen Donderdag, bij den Heer W. ROG GEVEEN Cz. te Schagenvan 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café Witte Engel," te Hoorn. in uike kwaliteit voorhanden. Aanbevelend, SENSGAS, F, 26, SCHAGEN. Specialiteit in Huishoudelij ke ar tikelen, waaronder een ruime keuze gegoten Pornuisliachels en verder voorhanden: Zware liroonmangels, Wascli- machines, Amerikaansche Wi ing machines, een groote sorteering Petroleum- Hanglampen. Alles tegen concurreerende prijzen. SCHAGEN, LAAGZIJDE, tegenover het hotel ude Boos." UTRECHT8C1IK [AU Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, hij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F". «T. Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum. prachtige JapoilStoffeil, afgepaste COS- tIIIlies vanaf f 10.Effen met bijpas send gestreepte Stof vanaf 25 CtS. Rollen Motten, Vloerkieeden, Kleed jes, Matjes, Vloerzeil, enz. Aanbevelend, SCHAGEN. LAAGZIJDE, B, 66. beveelt zich ten zeerste aan tot de levering van Bijzonder wordt aanbevolen het merk a f 2.per kistje. Men zende postwissel groot f 2.10, dan ont vangt men een kistje van dit merk franco thuis. No. 1, h f 0.60 en No. 2 a f 0.50 per pond. Wederverkoopers genieten flink rabat. beveelt zich steeds aan voor alles wat tot zijn vak behoort; net en solied werk en uiterst lage prijzen. 13% vet, 3O eiwitstof, 36 zetmeel, te zamen «8% voedende bestanddeelen. De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat zij doorloopend gebruik maken van het KAASSTREMSEL, uit de fabriek van de firma S. J. Visser te Uitgeest (Nd.—Holland j, en dat zij dit prima f a b r i k a a t, wat uitmuntende stremkracht, regelma tige werking, duurzaamheid en zéér billijken prijs betreft, aan kaasfabrieken zoo wel als kaasmakers, met vertrouwen durven aanbevelen. Maart 1890. Kaasfabriek 't Zand Zijpe get. G. DE WIT Pz., Directeur. Kaasfabriek W'leringerwaard, get. J. BAKKER Jz., Directeur. Kaasfabriek St. Maarten „de Tijdgeest", get. J. W. SCHERMERHORN, Directeur. Kaasfabriek Wienngerwaard Aurora", get. G. BRANDS, Kaasfabriek Petten {Zijpe), get. A. ERIKS Kz., Directeur. De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat het KAASKLEURSEL („GOUDKLEUR" genaamd) van den heer S. J. VISSER, fabrikant te Uitgeest, sinds geruimen tijd aan de Leerhoeve wordt gebruikt. Dat dit kleursel uitmunt door Iraaie, doeltreffende tint en zuiverheid, en krachtiger is dan andere door hen gebruikte soorten. Dat bij scheikundig onderzoek het gebleken is, vrij te zijn van schadelijke bestanddeelen, zoodat zij dit fabriekaat met vertrouwen durven aanbevelen. OUÜSHOORN, Maart 1890. De Zuidhollandsche Leerhoeve voor Zuivelbereiding (get.) S. VAN DISSEL, Directeur, n Dr. W. STORTENBEKER, Scheikundige. HOOGZJ9HE, E, Steeds voorradig eene groote keuze in Gouden-, Zilveren-, Niokle- en Koperen HORLOGES, KLOKKEN, PENDULES, BAROMETERS, enz. Tot levering en repareeren van bovenstaande artkelen, houdt zich beleefdelijk aanbevolen, UEd. Dw. Dr P. S. Voorhanden een partijtje zeer goed loopende gebruikte ZILVEREN SAVONNET—HORLOGES, die uiterst goedkoop worden opgeruimd. o De oude koopman (voor 1 heer). De zigeuners (voor 1 dame en 1 heer). Eene oude dame (voor 1 dame). Het verledene, het tegenwoordig en de toe komst (voor 3 dames). Flora en Hebé (voor 2 dames). Willem en Mina (voor 1 dame en 1 heer). Het verleden, het heden en de toekomst voor 3 dames). De zeven koks (voor 7 dames en heeren, of meisjes en jongeheeren). Oud en joDg (voor 2 dames). INHOUD: Morgen, middag en avond (voor 3 dames)' De matroos (voor 1 heer). Regenscherm en zonnescherm (voor 2 personen, heeren of dames). De oude kindermeid (voor 1 dame). De kaartlegster (voor 1 dame). Ernst eu scherts (voor 2 dames, of heer en dame). Tante eu nicht (voor 2 dames). Het huwclijks-a b c (voor 1 heer of dame). Zon eu maan (voor 1 heer of 2 dames). Oom en tante (voor 1 heer en dame). De prijs van dezen fraaien bundel, beschaafd van taal en aardig van inhoud, waarin ieder stellig iets geschikts vindt, is slechts 75 Cts. .Daar zal menigeen genoegen van beleven!" schrijft het Nieuws v/d Dag, en de Arnh. Ct. Uitgaven van H. PYTTERSEN Tz., Sneek. volgens de wettelijke voorschriften vermengd. Verkrijgbaar bij aan de LOET, te SCHAGEN. Puike BOTERHAMMEN WORST, l2 Ct3, per ons, uitgesneden. BOOKVLEESCH, WESTFAALSCHE- en BANKETHAMMEN, GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, FRIESCHE- en ZWITSERSCHE KAAS, enz. enz., ver krijgbaar bij SCHAGEN,RENSGAS, F, 'Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schageu'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2