GROOTE OPRUIMING ontvangen: Bij W. VAK STAM, 1000 ter,xx,xx WASCH IN HUIS. J. ROGGEVEEN Wz., P. Roggeveen, Schagen. Gemengd Nieuws, Burgerlijke Stand, Cwenieeiite Schaden. Cïenieente Zijpe. Gemeente Sint Maarten. Gemeente Uleuwe lïiedorp, Gemeente Anna Paulowna. Gemeente Winkel. Gein. UToord-Scharwoude. Gemeente Oudkar$pel. Gem. Meer llugowaard. 1,47 Advertentiën. Maria Cornelia Margreta Gurina, Wed. HONING, Corsetten vanaf 40 Cents. W. SWAGER. naast Kosters Kleine Winkel. Marktplaats, behagen. Van Houten's en de Jongh cacao poeder. VL EE SCHIIO UWE RIJ voorheen: C. ZEEMAflT. K o e v 1 e e s c li Varken svleescli: Prijzen van Worst: eene voor „staatkundig, dat „iedere uitweiding (daarover) noodig" is- Zij richtten tot „de bondgenooten" °"u dreigement" dat nooit iets goeds maar ^eel kwaad kon bewerken. V Inderdaad zullen Mr. Bahlmann, de lieer Eiken raam, de Maasbode enz. enz., als zij „recht zijn, moeten erkennen dat „de dokter" elijk heeft en zij ongelijk hebben. Maar aange naam is het niet voor hen te bemerken, dat zij dadelijk dwaasheden begaan, als Schaepman hen niet leidt. En „de dokter" zou gaarne gewild hebben, dat een ander hun zijn onmisbaarheid aan 't verstand gebracht had. Ten derde heeft Dr. Schaepraan om de half •en breuk te heelen van de bondgenooten schets moeten geven, die zeer krenkend hen is. Blijkbaar is men in Roorasche kringen zeer ontstemd over de bitterheid, waar mede de Standaard op het „dreigement" geant woord heeft. Hoe kunt gij 11 die bitse woorden zoo aantrekken, vraagt de dokter. Bedenkt liever eens in welk een moeielijke positie zich de antri-revolutionaire leiders bevinden. „Indien de leiders der anti-revolutionaire partij hun volk, indien ik het aldus noemen mag, willen blijven bereiken, indien zij niet steeds door hun aanhangers willen worden ver laten dan zijn zij verplicht het anti—Roomsch karakter dikwijls zoo scherp mogelijk te openba ren." Immers dit anti-revolutionaire „volk" haat Rome. Trek u, zoo zegt Schaepman tot zijne vrienden, de lompheden der leiders toch niet zoo aan! Die leiders meenen het zoo kwaad niet, maar zij zijn in hetzelfde lastige geval als ik bij het schrijven dezer brochure. Gij weet niet, gij kunt er volstrekt niet over oor- deelen, op hoeveel dingen zulk een „leider" te letten heeft. Zoo zou ik thans gaarne die op merking onverzwakt laten staan en u laten gelooven dat het uitvaren van Dr. Kuyper tegen Rome eigenlijk geen meenens is. Maar dat zou hij mij kwalijk nemen. Daarom moet ik er wel op laten volgen dat: „Het geschiedt met volle overtuiging, ik twijfel daaraan geen oogenblik. Maar tevens ben ik zeker, dat deze overtuiging niet zoo herhaalde openbaringen zou behoeven, indien niet door het steeds herhaald verwijt van het „bukken voor Rome" de anti-revolutionaire partij niet alleen werd bemoeilijkt in haar samenwerken met Roomschen, maar ook werd bedreigd in haar bestaan." Waarlijk het moet voor Dr. Schaepman pijn lijk zijn aldus den trouwen bondgenoot te beschuldigen van het bewandelen van slinksche wegen. Zijn opmerking komt hierop neer dat Dr. Kuyper, om zijn invloed te behouden, Rome dikwijls moet aanvallen als hij, alleen zijn overtuiging volgende, zwijgen zou. De pil wordt verguld en de Standaard heeft hem zon der aarzeling geslikt. Maar zulke pillen moeten toch niet al te dikwijls worden toegediend. Wij meenen om al deze redenen, dat Dr. Schaepman zijn kunstig pleidooi gaarne spoe dig vergeten zag, hoe fraai het uit een rhe- torisch oogpunt ook zijn moge. Het redde de positie, die haast verloren scheen. Maar hoeveel kwaad bloed moest er niet gezet worden om tot die uitkomst te geraken En was het eigenlijk wel noodig geweest zulk hoog spel te spelen Had Dr. Schaepman niet kunnen rekenen op de trouwe medewer king, die sommige heeren collega's der schrij vers in liberale dagbladen, gewoon zijn hem te verleenen Nauwelijks valt er een scherp woord tusschen de bondgenooten, of liberale journalisten als de bekende kroniekschrijver in het Handelsblad zijn gereed een juichtoon aan te heffen. Hebben wij het niet heet het dan bij de verkiezingen voorspeld, dat Rome en Dort voortdurend zouden harrewarren en dat de liberalen zouden ingeroepen worden om den landsvrede te bewaren Zoo zorgt het goede Handelsblad dat de kerkelijke partijen gewaarschuwd worden voor de kwade gevolgen, die broedertwist hebben kan. Waarlijk, de heer Schaepman had wel achter de schermen kunnen blijven. Katholieken en anti-revolutionairen heb ben elkander te veel noodig om voorshands te scheiden. Het is maar jammer dat 's Lands weerbaarheid aan die samenwerking dreigt te worden opgeofferd. De heer Schaepman betoogt uu al, dat Nederland nagenoeg volstrekt veilig ïs tegenover een buitenlandschen oorlog. Even- is „legerhervorming noodzakelijk." Laat wel het blijken, dat die hervorming onmogelijk is zonder opheffing van het bondgenootschap en Dr. Schaepman zal vinden dat zij nog wel wat wachten kan. Zoo redt zich „de dokter," als hij in de klem zit. Niet zonder kleerscheuren, gelijk wij zagen. Wat ons volk in 1891 van zijne hou ding zeggen zal Zutphensche Courant.) - O Een adellijke oplichter. Te Parijs is zekere baron Calvet Rognat in hechtenis geno den, die verscheidene personen tot een bedrag van 2 millioen franks had afhandig gemaakt. Rijke bedelaars. Dezer dagen werd te Parijs een jonge bedelaar op krukken, die er allerellendigst uitzag, opgebracht, bij wien eene som van 1500 frcs. gevonden werd, welke hij pas van eene Bank had opgevraagd. Te zijnen huize trof men, verborgen in een stroomatras, nog aan een effect van 1000 frcs. en 12000 frcs. aan spoorweg-obligatiën. Ook de vader van den bemiddelden bedelknaap (die zeer goed ter been bleek te zijn en bij zijne inhechtenisneming een kruk op den rug van een der agenten stuksloeg) is gevangengenomen. Deze heer, een vermogen bezittende van 27000 frcs., genoot onderstand van verschillende Vereenigingeu van weldadigheid. Dit de scheikundige vraagstukken van den dag. Heeft onlangs een hoogleeraar aan eene onzer hoogescholen eenige gissingen gewaagd omtrent de gevolgen, die te eeniger tijd de studiën der organische scheikunde voor de voeding van den mensch zouden kunnen opleveren, als zullende zij het misschien wel zoo ver brengen om voe dende stoffen uit hare elementen te leeren samen stellen dr. Yictor Meyer heeft in zijne pas verschenen verhandelingen, getiteld „Chemische Probleme der Gegenwart," niet meer en niet minder beweerd dan dat de houtvezel, de hout vezelstof, eene broD worden moet tot voeding van den mensch. Brood dus uit zaagsel, uit stroo, uit hooi, uit kaf en tal van andere plantendeelen, die voor een groot deel uit hout vezelstof cellulose bestaan. De wetenschap moet er naar trachten, zegt dr. Meyer, deze cellulose, die daarmee scheikundig dezelfde samenstelling heeft, in zetmeel te veranderen. En wordt dit vraagstuk te eeniger tijd opge lost, dan is er eene onuitputtelijke bron voor voeding van den mensch gevonden. Aan de mogelijkheid daarvan twijfelen zeker niet dege nen die zich herinneren, hoe de zoo lang be streden omzetting van de traag zich verbindende stikstof van de lucht tot eiwit in sommige planten in den laatsten tijd gebleken is werke lijkheid te zijn. De vlinderbloemingen onder de planten dat is "toch uit herhaalde nauw keurige onderzoekingen gebleken bemachtigen een deel van de stikstof des dampkrings en verrijken zich daarmee en maken er planten- eiwit van. ZutphCt Een jaar of zes geleden overleed te Warschau een vermogend man, die zijn erfge namen leelijk gefopt heeft. Hij liet een testament na, dat niet vóór den lOn. Maart 1885 geopend mocht worden. Bij de opening op dien dag vond men een verzegeld omslag met het op schrift, dat dit eerst 14 April 1886 mocht geopend worden, en op dien datum werd men weer verwezen naar April 1890. Dezer dagen werd eindelijk het laatste omslag van het Uilen spiegels—testament opengebroken, en nu las men, dat het ve-mogen van den erflater (f 125.000) in een bank interest op interest is belegd en in 1910 onder de dan nog levende erfgenamen verdeeld moet worden. In den tijd dat de cholera heftig woedde ontstond er een twist tusschen dr. Brügge- mann en een officier der cavalerie. Eene uit daging volgde en den anderen morgen te zes uren waren de partijen met getuigen op het terrein. „Sabel of pistool" vroegen de getuigen aan den geneesheer, die als beleedigde partij de keus der wapens had. „Noch de eene, noch het andere", was zijn autwoord. Hij wenkte daarop een bediende, die een groote mand bracht. Daarin waren twee schotels augurken- salade en twaalf onrijpe appelen. „Ik kies de augurken-sla" zeide de dokter ernstig. „Elk van ons eet eene schaal ledig en zes onrijpe ap pelen. De rest moet de cholera doen." De officier had geen zin in dit moordende wapen en onder algemeene vroolijkheid kwam eene verzoening tot stand. Ingeschreven van 3 6 Mei 1890. Geboren: Arie, zoon van Antje Roos. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden Catharina Adriana Doornbos, oud 13 jr. Ingeschreven van 18 April --2 Mei 1890. GeborenSaartje, d. v. Pieter Kuiper en Nantje Schermer. Cornelis, z. v. Cornelis van der Sluijs en Grietje Voortbuijsen. Pioter, z. v. Jacob Hoogland en Coinelia Elisabcth Bruinvis. Cornelis, z. v. Jan v. d. Molen en Meinuwtje Wit. Ondertrouwd Simon Schilder, jm., Landman, 27 jr. te Helder eu Cornelia de Wit, jd., zon der boroep, 29 jr. te Zijpe. Arie Stompedissel, jm., Arbeider, 24 jr. te Zijpe, onlangs te Bar- singerhorn en Dieuwortje Los, jd., zonder beroep, 23 jr. te Barsingerhorn. Willem Koordes, jm., Arbeider, 25 jr. te Haringcarspel en Trijntje Dissol, jd., zonder beroep, 21 jr. te Zijpe. Gerrit Tuin, jm., Koopman, 32 jr. te Zijpe en Alida Pater, jd., zonder beroep, 21 jr. te Ilolder. Dirk Marees, jm., Schippersknecht, 23 jr. te Zijpe en Dieuwertje Bas, jd., zonder beroep, 22 jr. te Z. en N. Schermer. Pieter Stam, jm., Schipper.-knecht, 26 jr. en Grietje Kaper, jd., zonder beroep, 22 jr. beiden te Zijpe. Getrouwd Jacob Blom, jm., zonder beroep, 24 jr. en Antje Blom, jd., zonder beroep, 24 jr. beiden to Zijpe. Rens Tromp, jm., Landman, 24 jr. en Elisabeth Bjjvoet, jd., zonder beroep, 25 jr. beiden te Zijpe. Jacob Wijngaard, jm., Ar beider, 31 jr. te Scbagcn en Guurtje Rijs, jd zonder beroep, 21 jr. te Zijpe. Simon Schermer, jm., Landman, 25 jr. en Elisabeth Delver, jd., zonder beroep, 19 jr. beiden te Zijpe. Heudrik Bruin, jm., Landman, 22 jr. te Schagen en Geertje Swager, jd., zonder boroep, 19 jr. to Zijpe. Abraham Hoogland, jm., Landman, 25 jr. te Haringcarspel en Jannetje Breed, jd., zonder beroop, 20 jr. te Zijpe. Overleden: Maartje Schrieken, 1 jr., d. v. Pieter en Guurtje Swarthoff. Dieuwertje Pie, 84 jr. wed. van Reijer Pie, eerder gehuwd geweest met Dirk Visser. Jannetje Schrieken. 2 jr., d. v. Meijcrt en Jannetjo Voorthuijzen. Trijntje Blaauw, 71 jr. echtg. van Jan Out. Ingeschreven van 1—30 April 1890. GeborenGeene. Ondertrouwd 10 April, Cornelis Rjs en Necltje Bronder. 10 dito, Aris Houtkooper en Maartje Asjes. 18 dito, Willem Jacobus Peetoom en Jantje Spaans. Gehuwd: 28 April, Aris Houtkooper, jm., oud 22 jr. wonende te Schagen eu Maartje Asjes, jd., oud 22 jr. wonende to Sint Maarten. 26 dito, Cornelis Rijs, jm., oud 27 jr. wonende te Sint Maarten en Neeltje Bronder, jd., oud 25 jr. wo nende te Schagen. Overleden 13 April, Hiltje Brouwer, oud 85 jr. ochtg. van Jan de Jong. 20 dito, Cornelis Meijles, oud 48 jr. ongehuwd, z. v. Willem Meijles en wjle Hillegonda Hopman. Ingeschreven van 1 30 April 1890. Geboren: Geene. Ondertrouwd: Jacob Bleeker en Trijntje Veld man. Gerrit de Jong en Maartje Koomen. Jacob Wagenaar en Dieuwortje Stam. Jan Berkhouten Johanna Petronella van 't Klooster. Getrouwd: Jacob Bleeker en Trijntje Veldman. Overleden: Anna Kooij, dochter vanJanKooj en Marijtje Veldman, 9 maauden. Ingeschreven vaii 1 30 April 1890. Geboren1 April, Maria Adriana, d. v. Al- bertus van den Kroon en Murtina Roeleveld. 5 dito, Margaretha, d. v. Willem van Baaren en Reintje de Waal. 8 dito, Maartje, d. v. Jan Göidoke en Aaltje Koning. 8 dito, Pieter je, d. v. Jan Jongejan en Grietje Strijder. 13 dito, Adrianus, z. v. Willem Raap en Neeltje Raap. Cornelia Maria, d. v. vVillem vau Weelden en Antonia van Brederode. 21 dito, Pieter, z. v. Leendert van Zandwijk en Jannetje Rooden. 25 dito, Klazina, d. v. Jan Bruin en Martje Bakker. 25 dito, Nanne, z. v. Bastiaan Fiansz en Trijntje Kuiper. 27 dito, Antje, d. v. Jan Kiesling en Grietje Kooger. 28 dito, Jacob, z. v. Gerrit Borst en Aaltje Hoogschagen. Ondertrouwd9 April, Lammert Kruit en Neeltje Hollander. 11 dito, Roelof Schouwvlieger, en Wilhelmina van Spelden. 17 dito, Cornelis Meeldijk en Maartje Zeeman. 17 dito, Gerrit do Graaf en Neeltje Meeldijk. 17 dito, Jacob Mooij en Antje Dekker. 17 dito, Pieter Blankman en Henderina Johanna Heiligenberg. 23 dito, Klaas Hagenaar en Geertje Drost. 25 dito. Broer Jnnsen en Alida Reuvers. Gehuwd: 25 dito, Roelof Schouwvlieger, Wodn. van Guurtje van der Molen, oud 37, en Wilhel mina van Spelden, oud 35 jr. beiden woneDde te Anna Paulowna 27 dito, Lammert Kruit, Wedn. van Antje Kapitein oud 36 jr. en Neeltje Hollander, Wed. van Pieter Volkers, oud 41 jr. beiden wonende te Anna Paulowna. Overleden 20 April, Pieter Krabman, Wedn. van Antje van der Ham, oud 62 jr. De bevolking bedroeg op 1 Januari 1890 vol gens de 7 algemeene tienjaarlijksche Volks telling 1476 mannel. 1314 Vrouwel. totaal 2790. Ingeschreven van 1 30 April 1890. Geboren: Matthijs, z. v. Willem Pijnheer en van Catharina Tuinman. Tetje, d. v. Klaas Singer en van Maartje Keesman. OndertrouwdPieter Stam, jm., 24 jr. en Trijntje Smit, jd., 26 jr. Jan Bijl, jm., 26 jr. en Wilhelmina Mol, jd., 23 jr. Simon Bakker, jm 32 jr. en Maartje Aij, jd., 22 jr. Cornelis Raven, jm., 25 jr. en Leentje Slotemaker, jd., 21 jr. Nan Krook, jm., 30 jr. en Maartje Semeins,jd., 24 jr, Gerrit Hendrik Groteboer, jm., 29 jr. en Antje Dijkshoorn, jd 21 jr. Arie Kapitein, jm., 21 jr. en Alida Brugman, jd., 22 jr. Pieter Zweet, jm., 26 jr. en Trijntje Molenman, jd., 27 jr. Abraham Klomp, jm., 22 jr. en Maartje Koster, jd., 25 jr. Klaas Slooves, jm., 34 jr. en Ariaantje Bakker, jd., 24 jr. Albert Heijmans, jm., 31 jr. en Maria Korff. jd., 24 jr. Gehuwd: Jilles Boogaart, jm., 24 jr. en Geertje Leijdekker, jd., 27 jr. Pieter Stam, jm 24 jr. en Trijntje Smit, jd., 26 jr. Simon Bakker, jm., 32 jr. en Maartje Aij, jd., 22 jr. Cornelis Raven, jm., 25 jr. en Leeutje Slotemaker, jd., 21 jr. Jan Bijl, jm., 26 jr. en Wilhelmina Mol, jd., 23 jr. OverledenSophia Catharina Bakker, d. v. Cornelis Bakker en Maartje Pater, 6 jr. en 11 md. Arie Molenaar, echtg. van Iefje Koomen, oud 59 jr. Ingeschreven van 1—30 April 1890. Geboren: 13 April, Jan, z. v. Arie Tates en Grietje Schermer. Ondertrouwd: 18 April, Lourens Kuilman, jm., 32 jr. te Noord Scharwoude eu Geertruida Jacoba Gerrits, jd., 22 jr. te Heer Hugowaard. Cornelis Bood. wed. Maria Kuiper, 24 jr. te Oudkarspel en Neeltje Kuilman, jd., 25 jr. te Noord Schar woude. Getrouwd: Cornelis Kalverdjjk, jm., 23 jr. te Noord Scharwoude en Antje Barten, id., 23 jr. te Sint Maarten. Overleden: 14 April, Antje Briigemann, echtg. van Lourens van Dam, 29 jr. Ingeschreven van 1 30 April 1890. GeborenMaartje, d. v. Cornelis Wortel en Maartje Kos. Matthijs, z. v. Gerrit Kroon en Grietje Pranger. Sijmon, z. v. Jacob Greeuw en Maartje Mulder. Brechtje, d. v. Jacob Butter en Antje de Waard. OndertrouwdGeene. Gehuwd IJ f de Lange, jm., oud 29 jr. en Antje Kos, jd., oud 24 jr. Overleden: Catharina Lamberta Vis, oud 26 jr. Joharmes Anthonij Alexander van der Busse, oud 22 weken. Maria Bakker, oud 64 jr., echtg. van Simon Bakker, en weduwe van Theodorus Lambertus Zut. Ingeschreven van 1 30 April 1890. GeborenPieter, z. v. P. Mol en A. Kiesling. Catharina, d. v. C. Bleeker en A. Groen. Maria, d. v. K. Laan en M. Groot. Johannes, z. v. P. Appelman en T. Oudejans. Cornelia, d. v. P. Blom en M. Doodeman. Maartje, d. v. H. Beers en M. Oudes. Maria, d. v. A. Groot on G. Kruijer. Trijntje, d. v. S. Klaver en A. Jongkind. Simon, z. v. S. Hittema en T. Butter. Neeltje, d. v. J. Koemeester en T. Steur. Jacob, z. v. J. Steen buis en G. Ileijn. Neeltje, d. v. C. Berkhout en P. Borst. OndertrouwdJohannes Zijp en Catharina Koning. Pieter Raven en Antje de Jong. Pieter Klaver en Elizabeth Wijnker. Klaas Waagmeester, wedn. van Jansje Molenaar en Aaltje Schaar, wed. van Jan Quant. Willem Groot en Antje Beers. Jacob de Groot en Johanna Petronella Hilgonda Bibo. Gehuwd P. Vader en G. Winkel. D. Kansen en T. Kokkes. J. Zijpen C. Koning. P. Klaver en E. Wijukor. P. Raven en A. de Jong. K. Waagmeester en A. Schaar. Overleden Geene. Marktberichten. 13 oom, 3 Mei 1890. Aangevoerd H. L. Rogge f a 1 Tarwe f 6.50 a 7.75 4 Garst f 5.25 a 6.— 3 Haver f 3.75 a 4.75 2I Witte Erwten f 9 25 a 10. - Groene f 10.— a 12.- 2i Grauwe f 12.— a 14.- f Vale f 10.50 a 14.- 1 Bruine Boonen f 7.- a 10.- Geele f a Witte f 7.75 a 10.— 1 Paarden f 5.25 a 6.— Karweizaad f 10.— a 10.50 Mosterdzaad f 18.— a 10 Paarden f 120.- a 350.- 40 Kooien f 190.— a 310.- 82 Kalveren f 12.- a 24.— 883 Schapen f 30.- a 36.- 1945 Lammeren f 14.- a 18.- 51 magere Varkens f 13.— a 24.— 120 Biggen f 8.— a 13.- 40 Geiten f 3.— a 12.— 8000 Kipeieren f 2.60 a 3.— 2500 Koppen Boter, 5.2, lood f —.47' a .52* A l Ti m a ar 3 Mei 1890. Aangevoerd 3 Paarden f 90.— a 250.— 47 Koeien en Ossen f 100.— a 225.— 88 nucht. Kalveren f 8.— a 16.— 480 Schapen f 20.— a 35.— 1977 Lammeren f 10.— a 20.— 227 magere Varkens f 19.— a 28.— 323 Biggen f 8.— a 12.— 17 Bokken en Geiten f 4.— a 10.— 16 Kleine Bokjes f —.30 a —.40 Boter per kop f —,60 a —.70 Kipeieren f 2.50 a 3.— Eendeneieren f 3.— a Al T{ maar5 Mei 1890. Aangevoerd 1 Koe t 130.- a 259 vette Kalveren i 40 a 100.— (per kilo f 0.80 a -.90) 34 Nuchtere Kalveren f 8.— a 14.- 2 Schapen f 34.- a 36.— 130 vette Varkens per P. f —.41 a —.50 39 Magere dito f 18.— a 22.- 2 Kloine Bokken f 1.25 a 1.50 Pur merend 6 Mei 1890. Aangevoerd Aangevoerd 199 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 33. 1 stapel middelbare f 27. 1935 K. G. Boter f 1.05 a 1.15, Grasboter f 1.15 per K.G. Runderen, Vette prijshoudend. Kalf- en Geldekoeien lager in prijs, handel matig. Paarden. Vette Kalveren per Kilo f .70 a —.90, handel vlug. Nuchtere Kalveren per stuk f 8.a 20.handel matig. 74 Vette Varkens per Kilo f 0.40 a 0.50, handel vlug. 156 11 216 377 190 Magere idem per stuk f 16 - a 25 handel matig. 331 Biggen per stuk f 10.— a 13 1,,„a i Eendeneieren f 3.a3' Geboren: dochter van B. VIS DIEPERINK en T. VIS DIEPERINK-Kos. A 1 k m a av, 4 Mei 1890. Voor een net meisje uit het Wees huis te Barsingerhorn, oud negeutien jaar, wordt in een burgergezin, plaat sing als IDIICPVSTJBOöli: gezocht. Franco aanvrage te adresseeren aan den mede regent van genoemd gesticht, E. KLUIJVER te K o 1 h o r n. De ondergeteekende zag zich gaarne belast met een wasch in huis. Voor netheid en helderheid zal de meeste zorg worden gedragen. Zich minzaam aanbevelend, RENSGAS, SCHAGEN. van alle soorten !Mmcs-en Hinder hoeden, Kloemen, JLInten, Veeren, Mant, Satijn, Flu weel, Pluche en alle soorten I9Ia- nilfacturcn, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. LAAGZUDE, SCHAGEN. prachtige Japonstofftiil, ruime collectie stalen Confectie, gebreide Goederen, Karpetten vanaf f 2.25, Tapijten vanaf 30 Cents, rollen Slatten, Deurmaten, Vloerzeil, Loopers. SCHAGEN, RENSGAS, F, 28, verkrijgbaar: ALLERHANDE f 0.45 Cts. de 5 ons. BITTERKOEKJES, WELLINGTHON, FA- NILLE NOOTJES, PAL EIS BANKET en THEEBANKET si f 0.70 per 5 ons. ZANDKOEKJES, f 0,50 per 5 ons. KANTKOEK 20 Cents per 5 ons. van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47 V, Ct. per 7, K.G. ROLLADE, KLOMPSTUK zonder been, 527, BCEUF RIBSTUK, met I RIBSTUK, been, j ROLLADE, BEAFSTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG, 1.5Ö OSSENHAAS, 60 gelardeerd 7 0 LAPJES, 42y, Ct. per V, K.G. 477, 65 47 Yj V ff ff ff V ft ff ff ft ff ff ff ff ff ft ft f! ft ft ft ff ff ft U U KARBONADE, 42% versch SPEK, 40 gerookt SPEK, 40 SCHIJVEN, 47% GEHAKT 42% ft METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40, SAUCIJSJES 42% cent. Alles per kilo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3