komen opdagen; latei is gebleken dat de bewuste koeien door den onbekende weder zijn verkocht voor 195 gulden per stuk aan een vee-koopman te Krommeniedijk, die ze dien dag ook weder van de hand heeft gedaan. De politie doet in deze ijverig onderzoek. Het Doopsgezinde "Weeshuis'te Koog aan de Zaan, waar met het begin van dit jaar geen weezenbevolking meer werd gevonden, zal binnen korten tijd weder 12 weezen bevatten. Dinsdag is bij de Tweede Kamer inge komen een wetsontwerp tot regeling van de brievenposterij. A.an de verkiezing voor twee leden van het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is deelgenomen door 187 departe menten, te zamen uitbrengende 620 stemmen. De uitslag was: I. de heer C. J. M. üijkmans, te Amsterdam, verkreeg 580, de heer mr. A. F. K. Hartogh, te Amsterdam, 40 stemmen. II. de heer prof. dr. W. Koster, te Hilversum, verkreeg 596, de heer dr. F. Delhez, te Dordrecht, 24 stemmen. De beide gekozenen hebben zich de benoeming laten welgevallen. Bij het ontruimen van eeue woning in de Heerenstraat te 's Hage, is in een kast op den zolder gevonden het lijkje van een kind, dat daar vermoedelijk drie maanden verborgen is gehouden. De toestand van het lichaam maakte het voor den geneesheer, belast met het onder zoek, onmogelijk te constateeren of de dood het gevolg is geweest van geweldpleging. Intus- schen is de moeder van bet kind eene weduwe, die in het huis werkte, opgespoord, welke vrouw vervolgd zal worden wegens ver berging van het kind. Aan de Noord wal te 's Hage geraakte Woensdagmorgen een trouwrijtuig met koetsier en bruidegom en bruid te water. Zij werden allen geredbruid en bruidegom doordien men den kap stuksloeg. Dank zij het schoone weer en de waterverversching, zal het bad hun zeker weinig kwaad doen. Of zij dien dag echter getrouwd zijn, weten, wij niet. Te Assen is Zondagmiddag eene vrouw door den bliksem doodelijk getroffen, terwijl zij in de geopende deur harer woning stond. Te Hooghalen (gemeente Beilen) is eene groote boerderij door den bliksem getroffen. Slechts weinige gemeenten in ons vaderland zullen ten opzichte van den toestand van het lager onderwijs zich kunnen vergelijken met de Friesche gemeente Doniawerstal, waar aan de 800 schoolgaande kinderen onderwijs gegeven wordt door 11 hoofdonderwijzers, 7 hulponder wijzers en 10 onderwijzeressen. Te Zwartsluis is een jonge moeder G. M., die eenige dagen geleden haar kind van 3 jaar dood uit het water haalde, aan de gevolgen van den schrik overleden. Te Heemse sloeg Maandagmiddag om streeks vijf uur de bliksem in eene woning, gelegen aan den grintweg naar Ommen en bewoond door den eigenaar J. Kleinlugtenbeld. Binnen weinige oogenblikken brandde alles lichterlaaie. Yan den inboedel is weinig gered. Het huis was tegen brandschade verzekerd. Een met een woonwagen rondreizend scharenslijper heeft Maandag onder Echt, in staat van dronkenschap, dien in brand gestoken. Zijne vrouw en kindereu wisten zich bijtijds te redden; de wagen verbrandde geheel. De maré chaussee nam den man in arrest. Ondanks de aanwezigheid van rijks- en gemeentepolitie en van marechaussees, had Zon dagavond tusschen 10 en 11 uur te Wintschoten een brutale diefstal, gepaard met inbraak, plaats, in het perceel gelegen aan het gedempte Kanaal- pand in de kom der gemeente en bewoond door mejuffr. C., winkelierster in gebreide goederen en garens. De bewoonster was met hare dochter op een kort famieliebezoek, hare hoogbejaarde bij haar inwonende moeder, die zich ter ruste had begeven, alleen in hare wouiug achterlatende. Een tot nog toe onbekende heelt gedurende die atwezigheid eene ruit in de achterdeur der woning verbroken, daardoor gelegenheid gevonden, die deur te ontgrendelen, binnen te sluipen en goede ren uit den winkel te ontvreemden voor eene waarde van pl. m. f 16. De naaste bewoners hadden geen glasscherven hooren rinkelen, maar wel het geluid door de beweging van de deur veroorzaakt vernomen, doch vermoed, dat de bewoonster uit- of inging. Volgens gerucht bestaat er eenig vermoeden ten opzichte van eene bekende dievegge, die voor een paar dagen, na geruimen tijd afwezig te zijn geweest, in die gemeente werd teruggezien. Omtrent de werkstaking te Beets wordt gemeld dat die nu vrij wel als geëindigd is te beschouwenhet grootste deel der trekkers, Ïlus minus 7 0 pet., heeft den arbeid hervat. >e grootste bazen geven 83 ets., de kleinere 80 ets., zooals de eerste eisch der stakers was. Ook sommige turf makers hebben het werk her- vat. Er worden geene leggelden uitbetaald. Ca valerie en infanterie patrouilleeren nog. Op het appèl te Beetsterzwaag waren Maandag 1500 man tegenwoordig alleen de appèlmeester te Beetsterzwaag mocht spreken. Geen socialis tische leider mocht optreden buiten toestemming van der. burgemeester. Een vervener trad op vroe* zijn volk te willen werken tegeu en f o,80 en fl. De meerderheid besloot te wei geren. Het appèl werd daarop een uur geschorst om den bazen tijd tot beraad te geven. Op het tweede appèl te Beetsterzwaag werd de vraag in stemming gebrachtleggelden laten vallen ja of neen De meerderheid antwoordde neen. De burgemeester heeft bij proclamatie bekend gemaakt, dat geen appèls meer worden toegestaan. Domela Nieuwenhuys was niet aan wezig. Men schrijft met betrekking tot deze werk staking nog het volgende aan de N. Rott. Ct. Een dertigtal huzaren is in de venen van Beets aangekomen. Het doel van dien maatregel is alleen de arbeiders, die den arbeid wenschen te hervatten, te beschermen, opdat niet langer de groote meerderheid door eene minderheid worde getiranniseerd. Dat dit voor het oogen- blik plaats heelt, lijdt geen twijfel. Verreweg de raeesten verlangen niets liever dan rnstig aan het werk te gaan en een einde te maken aan hun vreeselijke ellende ot deze althans niet grooter te doen worden. De arme menschen hebben zich inderdaad tot het uiterste oogen- blik met schoonklinkende beloften laten paaien en zich laten exploiteeren door de socialistische leiders. Thans echter gaan hun de oogen open en met eiken dag neemt het aantal toe van ben, die tot het inzicht komen, dat ze op wreede wijze misleid en bedrogen zijn geworden door een handvol volksmenners, die slechts streven naar de verwezenlijking hunner partij bedoelingen en niet aarzelen daarvoor duizenden tot den bedelstaf te brengen. Hoe het de socialistische raddraaiers alleen te doeu is om het maken van propaganda, blijkt uit het feit, dat voor de brooduitdeelingen alleen zij in aanmerking komen, die leden waren van den Bond voor algemeen kies- en stemrecht. De overigen wer den met leêge handen weggestuurd. In den loop der vorige week is er dan ook een groote, doch tegelijkertijd zeer verklaarbare verandering gekomen in de waardeering van den persoon des heeren Domela Nieuwenhuis. De afgod is van zijn voetstuk gevallen. Men had zoo stellig op hem gerekend. Aan onder stand zou het niet ontbreken. De bazen moes ten toegeven 1 En ten slotte, als alles misliep, dan was er in Duitschland overvloed van werk Ja, zelfs is het den werkstakers voorgepraat, dat zij, ter verkrijging van bet leggeld beslag zouden kunnen leggen op de veengronden der bazen En thans, nu zelfs de meest begunstigde arbeiders gebrek en honger lijden, blijkt het, hoe hun door hunne zoogenaamde vrienden slechts steen voor brood gegeven wordt. Waar blijven thans de beloofde gelden Waar blijft de toegezegde ondersteuning Wat is er nu van de dwangmiddelen tegenover de bazen Waarom worden ze nu niet naar Duitschland gevoerd De ellende is ten toppunt gestegen moet dat nog langer zoo duren P Dat zijn de vragen, die de arbeiders zich zeiven en elkander doen, en het antwoord is slechts„We zijn misleid 1" Men erkent het, dat men reeds lang tot eene schikking gekomen zou zijn, als Domela Nieuwenhuis en consorten er zich maar buiten gehouden hadden, en dat hij verantwoordelijk is voor de namelooze ellende, die door het halsstarrig volhouden der werkstaking is aan gericht. Dat ook uit dit kwaad wel weder iets goed zal voortkomen, gelooven we zeker. De harde lessen zullen niet te vergeefs zijn geweest. Zullen aan de ééne zijde de werkgevers meer en meer een geopend oor hebben voor billijke grieven en er naar streven om door een tijdig gesloten billijk contract werkstaking te voorkomen, aan de andere zijde zullen de arbeiders niet zoo lichtvaardig meer gehoor geven aan de schoon klinkende woorden en hoogdravende beloften van volksverleiders, die hen ten slotte voor het schakel laten zitten. Jammer maar, dat niet alleen de arbeiders maar ook duizenden vrouwen en kinderen eerst tot de diepste ellende gedoemd moesten worden alsvorens de oogen der bedrogenen opengingen Verslag der vergadering van den Raad der gemeente ZUPE, gehouden op Dinsdag, 6 Mei 1890, 's morgens ten 10 ure. Afwezig waren de heeren Francis en Zeeman. De notulen gelezen en goedgekeurd zijnde] wordt door den voorz. uit naam van het Dag! Rest. voorgesteld te besluiten, zich tot het polderbestuur te wenden met het verzoek, van gemeentewege het gedeelte van den we'g te Sint Maartensbrug, uitmakende het Buurtje, tot aan de begraafplaats, te mogen doen be! hardenterwijl de polder het onderhoud van dat deel in het vervolg voor zijne rek.zou nemen en nu ter tegemoetkoming in de kosten van beharding aan de gemeente een sutudie zou toekennen. De kosten waren geraamd op omstreeks flDe'heeren Paarlberg en Biersteker juichen dit voorstel van het Dag. Bestuur zeer toe en erkennen de groote behoefte. Ook de heer Schuit verecnigt zich met deze toejuiching, doch Lbet. gelooft'niet, dat de polder liet gevraagde zal doen. Die beharding moet voor gemeente- rek. geschieden. De Polder mag geen wegen beliardeu. De heer Paarlberg wil voorzichtigheidshalve geen subsidie aanvragen. De heeren Biersteker en Rulst pleiten voor het voorstel van Dag. Best. De heer Nobel zegt met genoegen bet voor stel Van B. en W. vernomen te hebben, doch hij juicht toe hetgeen de heeren Schuit c. s. verlangen, n.1. geen subsidie van den polder. Zulks is onnoodig. Hij wil dat de buurt aan den St. Maartensbrug uitsluitend wordt behard van wege de gemeente, en hoopt dat dan de gemeente zich tegelijk zedelijk verplicht zal gevoelen, dezellde verbetering aan te bren gen in de buurten Oudesluis en Schagerbrug, welke het niet minder noodig hebben. Spr. vindt bet natuurlijk, dat in dit geval St. Maartensbrug vóórgaat. Doch volstrekt geen subsidie van het polderbestuur. De polder raag hier niet subsidieëren. Tot stemming overgaande, wordt het voorstel van het Dag. Bestuur verworpen met 5 tegen 4 stemmen. Vóór Biersteker, Wit, Kaan en Hulsttegen Paarlberg, Zijp, Nobel, v. Beu- sekom en Schuit. Hierop wordt het voorstel Nobel, om de beharding te St. Maartensbrug voor rek. der gemeente te doen verrichten, aangenomen met 6 tegen 3 stemmen. Vóór: Schuit, Paarlberg, Zijp, Nobel, van Bensekorn en Hulst. Tegeu Kaan, Biersteker en Wit. Nu werd door den raad machtiging verleend tot de voorgestelde at- en overschrijvingen, dienst 1889 tot een gezamenlijk bedrag van f 293.65, alsmede tot het doen van uitgaven ad f 58.30, aan nog verschillende op dien dienst openstaande posten. Werd nu mededeeling gedaan, dat van den Minister v. Binnenl. Zaken, de Savornin Lohman, afwijzend was beschikt op het door den Zijper raad gedaan verzoek om ontheffing van de ver plichting om schoolgeld te heffen. Deze mede deeling werd voor kennisgeving aangenomen. Doch terzelfder zake werd besloten nogmaals een adres aan Z. M. te richten, met de mede deeling, dat bij de in vorig adres gemelde bezwaren nog één was gekomendat op de Roomsche bijzondere school te Zijpe ook geen schoolgeld wordt geheven en dus de openb. lagere school bij verplichte heffing in zeer on gunstige conditie zou komen met betrekking tot de concurrentie met die bijzondere school. Welk bezwaar de raad aanleiding geeft bij Z. M. nogmaals op vrijstelling aan te dringen. Met algemeene stemmen wordt het nu voor gelezen concept—adres aangenomen. Bij de nu volgende rondvraag wijst de heer van Beusekom op eene naar zijne meening in het jaarverslag der schoolcommissie voor de Roomschen onaangename uitdrukking. In het slot daarvan staat namelijk uitgedrukt, dat vele Roomsche ouders in de Zijpe gedwongen worden tegen hun zin, hun kindereu van de Openb. Lagere school te nemen en te zenden naar de bijzondere Roomsche. De heer van Beusekom verklaart, dat er van de zijde der Roomsehen geen dwang wordt uitgeoefend. Hij kent juist vele Roomschen, die hunne kinderen naar de openb. lagere school sturen. Hij vindt de uitdrukking in dat adres wel wat hard en zou gaarne zien dat de raad van de school commissie nadere inlichtingen vroe». De heer Nobel merkt op, dat de grens tusschen dwang en pressie nog al moeielijk is aan te geven. De heer Kaan, tevens voorzitter der school commissie, zegt te kunnen mededeelen, dat een Roomsch ingezeten aan den Belkmeerweg aan het hoofd der Openbare Lagere School een briefje heeft geschreven, verklarende tot zijn leedwezen zijn kinderen van de Openb. School te moeten nemen. De heer Nobel brengt in het midden dat hij het gelooft, als de heer v. Beusekom ver klaart dat er geen dwang wordt aangewend, doch bij gelooft niet zoo grif dat er aeen pressie wordt uitgeoefendwaarop de heervan Beusekom opmerkt, dat pressie toch nog <*een dwang is. o 5 Nadat door den heer Kaan verklaard was dat de schoolcommissie het verlangde antwoord gewis zal geven, werd de vergadering ge8]0turi. U' T DB PBÏÏK I >e „Dokter" in (ieu klem. Over het algemeen heeft men misschien genoeg medelijden met de wederwaardigheden van staatkundige leiders. Verblind door ,1 schitterende plaats, die zij innemen, ]ft m te weinig op de ongehoorde inspanning, die hl 1ilanrrm fp hlnvp.n pn rviof 1 hun kost, daarop te blijven en niet naar beQede te tuimelen. Daar is, vooreerst, de tegenpartij, wier gerin ste beweging de „leider" ontwaren moet. f oude dagen placht daarom Dr. Kuyper te spreke! van deu „veldheersblik", dien zulk een digtütari noodig heeft. Maar die tegenpartij is het er^te niet. Erger zijn de bondgenooten, die dikwijls uit eigenbelang de plannen der //leiders" dwars boomen. Nog erger zijn de neuswijze partij™ nooten, die het wagen te twijfelen aan 's leide^ veldheersblik en domme dingen doen omdat zij hem niet genoeg vertrouwen. J j Wie weten wil, hoe een „leider" zich uit zulke inoeielijkheden redt, zal wel doen Dr. Sohaepman's jongste brochure met aandacht té lezen. Men kent de aanleiding. Tal van Roomscl). Katholieken, vooral van Roomsch-Katholi^ geestelijken, zijn doodsbang voor persoonlijken dienstplicht. Zij vertronwen blijkbaar op dit punt het Ministerie volstrekt niet. Inderdaad heeft dan ook de Minister van Oorlog als voorzitter liet Rapport geteekend der Staatscommissie waarin de invoering van dien maatregel met aandrang wordt aanbevolen, en weet men dat ook de twee andere, bij de zaak betrokken ministers, daarvan voorstanders zijn. Wat eigenlijk deRooinsch-Katholieken zoozeer tegen den persoonlijken dienstplicht inneemt, is inderdaad een mysterie. Soms wordt er gezegd, dat zijn invoering de eerste stap is om den priester naar de kazerne te krijgen, een maatregel, die zeer zeker hoogst nadeelig zou zijn voorde Roomsch-Katholieke kerk, tnaar die socialisten en radicalen daargelaten onder geen Neder- landsche staatspartij een noemenswaard aantal aanhangers zou vinden. Maar wat dan ook de reden zij, op tal van gemoedelijke Rooms-Katholieken wrkt het woord //persoonlijke dienstplicht" als een roode lap op den stier. Reeds in de eerste weken van 1889, nog voordat het verslag der Staatscom missie bekend was, werd er met succes een beweging op het getouw gezet tegen den ver- moedelijken inhoud daarvan. De zaak liep zoo erg, dat Dr. Schaepman, die juist in het Zuiden de rust genoot, die hij zoozeer noodig had, op hooge beenen moest komen aansnellen om onge lukken te voorkomen. Hij kwam, zag en over won. Aan de Maasbode en consorten word bet zwijgen opgelegd. Maar ziet, nauwelijks een jaar later, begint het spel opnieuw. De Katholieken te Goes willen niet op Keuchenius stemmen, omdat het anti-revolutionair programma afschaffing der plaatsvervanging eischt. Bahlinann en zijn vrienden meenen dat de Katholieken nergens meer op een anti-revolutiouair moeten stemmen, tenzij dit artikel van het program op non-ac tiviteit gesteld wordt. De verkiezing te Delft loopt gevaar. Nu zijn er groote middelen noodig. De veld heer zelf werpt zijn gezag in de schaal. Hij schrijft eene brochure, getiteldu De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht." En ziet, de storm bedaart, de eendracht wordt hersteld en de Katholieken te Delft stemmen als één man op den anti-revolutionairen candidaat. Of //de dokter" over dien uitslag tevreden is? Missclien, maar zeker zou het hem aan genaam geweest zijn als hij die brochure niet had behoeven te schrijven. Want wat heeft hij niet moeten zeggen om de tegenpartij tot zwijgen te brengen Allerlei dingen, die toch eigenlijk alleen binnen 's kamers moesten gezegd zijn. H faut laver son linge sale en familie. Vooreerst heeft hij zich openlijk over den persoonlijken dienstplicht moeten uitspreken. Wij weten nu dat hij dien in ons vaderland „onnoodig en gevaarlijk" acht. Hij is er tegen vooral ter wille „van den breeden zoom der burgerij, die een zekere mate van gegoedheid bezit. Daar kan men den zoon als helper 'n zijns vaders zaak niet missen." Hieruit is dus gebleken dat degenen, die in Schaepman een hervormer en een vriend der minder gegoeden zien, zich ten aanzien van dj punt hebben bedrogen. Deze hervormer heet geen oog voor de schade, die de plaatsvervanging in leger en maatschappij aanricht. Deze vrien der minder gegoeden gunt den werkman ffe twee borrels daags, maar, waar het de huP betreft, die de zoon des huizes verleenen kaïi/ voelt hij alleen iets voor //den breeden zoom de burgerij." Zulke mededeelingen doet een „leider" heV®c niet; want zij nemen iets weg van de aurcoo/ die zijn hoofd moet omgeven. n Ten Tweede heeft Dr. Schaepman m°e erkennen, dat er ook wel iets voor den persoo lijken dienstplicht pleit, en dat zijne Par^n nooten zich derhalve vrij dwaas aanste toen zij te hoop liepen bij liet denkbeeld. Regeering dien zou voorstellen. En niet a deze dwaasheid hebben Zij maauten den persoonlijken dienstph „een vraag, rakende vooral de belangen katholieke bevolking", eene handeling

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4