MÉoiite praagd: Alleen verkrijgbaar JA.CBTWA.TZR. GROOTE OPRUIMING MEISJE, Gemengd Nieuws, SPRAI^KELS. Burgerlijke Stand, Gemeente Scliagen. Gemeente Callantsoog*. Marktberichten. Advertentiën. GEVRAAG Dl Puik Sicst ongesmolten KOEVET, J. WONDER, te Rustenburg, Het Rier- en Koffiehuis en de Bierbottelarij „de Pool", VOORDAM 11, Opening, Dinsdag fi Mei 1890. P. MEURS Pz., Manke te Schaden. ONTYANG E N J. ROGGEVEEN Wz., Corsetten vanaf 4© Cent§. en wij niet, maar al zou 't zoo zijn, het f» 0ii3 genoeg." ,d« jaren hebben wij het gezegd, wat thans autoritieve ultramontaansche zijde bevestigd ff°r<^ Kuyper voert naar Rome. H t zuiver protestantsch en tevens liberaal dainent, de individualiteit, het persoonlijk 'UD plpn persoonlijk inzicht, hebben recht van ?eT,° 't is den Ultramontaan en den bestak; i iMpr-man em gruwel ne geestelijke macht heersche Daartusschen de weerklank: „Oranje en ^slotteeen knieval voor wie zich boven- nschelijke rechten aanmatigen en de wereld willen beheerschen. Pat is, dunkt ons, het eind van de „comedie", waarin Knijper een zware rol speelt. Q. N. Waalïtzoo roept de Friesche Ct. t Mr Levy en zoo velen anderen, de orthodoxe broederen toe, die nog aan Kuyper's leiband loopen en geeft als reden tot deze waarschuwing het volgende: Op het Roomsche program komt ook voor, zoo 't schijnt, afschaffing of althans terzijde- schuiving van het burgerlijk huwelijk, dat een sruwel is in 't oog van den zuiveren ultramon— taan en door den priester, den echten type van Loyola, met de grootste minachting als een opgelegde dwang wordt beschouwd. Êr zijn er, die liefst zien> c'at verloofden zonder eeuig ver toon in hun alledaagsch pakje zich naar het stadhuis begeven om daar voor den aangewezen ambtenaar te verschijnen tot voltrekking van het burgerlijk huwelijk, om daarna, vorstelijk uitgedoscht, gevolgd door een breeden stoet van wagens en vrinden, zich door een priester in den echt te laten verbinden. En die feiten zijn aan de orde. Om nu tot de afschaffing van het burgerlijk huwelijk te komen of voor 't minst tot vrijlating van die plechtigheid (Loyola zet een heeft men de hulp van Kuyper en Lohmau noodig, het monsterverbond moet dienst doen en dat zal misschien gaan ook, maar „voor wat hoort wat", die heeren zullen wel licht bedingen: gelijkstelling van hun vrije universiteit" met 's Lands Hoogescholen, of slooping der theologische faculteiten. Zoo gaat de firma Schaepman-Kuvper voort elkanders partijbelangen uit te wisselen, totdat Nederland, nu reeds in 't Zuiden en Oosten overdekt met kloosters, onder de knie van Rome buigt en kromt. Gelukkig voor het land der Geuzen, dat er nog een Eerste Kamer is, die als remtoestel werken kan, als de vrijheid overtreden wordt of het clericale juk dreigt; maar nog geluk kiger zou 't zijn, zoo op staanden voet een einde werd gemaakt aan het schandelijk ver bond tusschen Kuyper-Lohmau en Schaepman. De machinisten op den Pennsylvaanscben spoorweg hebben eene locomotief, welke het dubbel noodlottige nummer 1313 voert, in den ban gedaan. Door deze locomotief zijn, toen zij pas in dienst werd gesteld, twee kinderen over reden; daarop stortte zij met ettelijke wagens van een steilte, waarbij 8 personen omkwamen en verscheidene gekwetst werden; toen liep zij, pas hersteld, tegen een goederentrein éen doode, drie gekwetsteneenige weken later sprong de ketel machinist en stoker op de plaats dood; wederom hersteld rende zij weder tegen een trein drie dooden. Toen eindelijk eene petroleumlamp op de machine sprong en de machinist en stoker deerlijk gekwetst werden, weigerde het personeel als éen man verder hei monster te beklimmen en de maatschappij was zoo goed niet, of zij moest de locomotief opbergen. Van zeer grooten invloed op de al of niet verteerbaarheid van ons lichaam is naar een Hannoversch landbouw-orgaan op merkt in zake aardappelen de wijze waarop zij toebereid worden, de staat, waarin wij ze gebruiken. Bij daaromtrent ingesteld onderzoek bleek, dat van aardappelen in gekookteu staat, met zout en boter of met azijn en olie, in stukjes of gebakken gegeten, 9,4 pCt. der oeveelheid droge stof en 32,2 pGt. van de er jn aanwezige stikstof (eiwit) weder uit het aam werd verwijderd, en van aardappelen, mjfijngemaakten toestand genuttigd, slechts 4,6 I t. der droge stof en 19,5 pCt. van de stik- 01 in het menschelijk lichaam niet werden erbruikt. Daaruit volgt dus, dat meD, om van appelen zo°veel mogelijk nut te trekken s voedsel, ze nuttigen moet fijngemaakt en g ookt, wat voor beden met zwakke magen inzonderheid geldt, maar in het algemeen met ,en betrekkelijk veel te hoogen prijs in ver- and tot het voedend vermogen schijnt te mogen °rden aangeprezen. y, Brand in een krankzinnigengesticht. e Eondensche bladen bevatten uitvoerige mededeelingen aangaande den brand van het krank zinmgengesticht in Canada. oor i nu' r'at 'n »*yl niet minder dan 1300 krankzinnigen werden verpleegd. Hoe het vuur ontstond, is niet bekend; de voorhanden bluschmiddelen bleken echter spoedig tegen de snel om zich heen grijpende vlammen niets te vermogen. Naar het 12 mijlen (d. i. 4 uren) verwijderde Montreal werd om hulp getelegra- p neer cl, maar inmiddels was reeds alle watervoor- raad uitgeput. Men bepaalde zich toen tot pogingen om de ongelukkigen te redden waarvan velen echter volstrekt niet wilden gered worden en met geweld uit, hunne cellen moesten worden ges.eept. De brandweermannen zeggen, dat zij een twaalftal krankzinnigen opmerkten die letterlijk door de vlammen werden gebraden. De meesten die omkwamen stikten echter door den rook; terwijl zij die op de bovenste verdieping door het vuur werden overvallen en niet meer konden ontkomen zoo geheel verbrand zijn, dat zelfs in de asch en het puin geene overblijfselen zijn terug te vinden. Honderden krankzinnigen van beider sekse zagen het verwoestende tooneel in groepjes aan, terwijl zij onder den indruk waren van de grootste verschrikking en vrees. De beambten er. zusters die hen verzorgen hadden de grootste moeite om hen eenigszins rustig te doen worden. Velen ontsnapten ook, zoodat men wel het aan tal vermisten kan te weten komen, maar niet het getal der omgekomenen, dat zelfs op 150 wordt geschat. Als iets akeligs wordt nog in een ander be richt vermeld, dat vele ongelukkigen vruchte loos poogden door de ijzeren spijlen der ramen zich te wringen, terwijl zij ontzettende kreten uitstieten. Het hoofd van de brandweer van Montreal bericht, dat hij in de eerste zaal 25 mannen zoo verstijfd van schrik opgedrongen bij elkaar zag staan, dat al zijne moeite om hen uit elkaar en naar buiten te drijven vruchteloos was; allen verbrandden dan ook levend. Eén krankzinnige heeft een 90tal gered door met geweld eene deur open te breken. Zeven pleegzusters zijn ook in de vlammen omgekomen. Als iets bijzonders wordt gemeld, dat verschei dene krankzinnigen door den schrik plotseling het verstand herkregen. Eene vrouw, die in 4 jaren niet had gesproken, riep om hulp en hielp verder de brandweer. Dat zoovele en daaronder de gevaarlijkste krankzinnige in de vlammen omkwamen, was ook een gevolg van hunne verzekering in dwang buis en cel. Het gesticht had anderhalf millioen dollars gekost (een dollar is f 2,50), was zes verdiepingen hoog en zoogenaamd vuurproef gebouwd. Te Deurne (België) heeft een vei schrik kelijke misdaad plaats gehad. Men verneemt daaromtrent de volgende bijzon derheden „Tegeu de stadsvesting, tusschen de Louisa en Leopoldspoorten, staat eene hoeve, bewoond door de gebroeders Bisschops. Zij zijn landbouwers van beroep en hadden sedert veertig jaar in hun dienst een dienstbode, Maria Goris, 60 jaar oud, alsmede een knecht, die met hen in het veld was gaan werken. Iedereen wist dat de Gebrs. Bisschops eenig fortuin bezaten. De dienstbode had ook eenig geld, maar was niet zoo voorzichtig als hare meesters. Zij wilde het niet op de Bank plaatsen of in Staatspapieren omzetten, zeggende dat het beetje intrest, dat het geld haar opbracht, niet kon opwegen tegen het pleizier van de blinkende vijffrankstukken in haar koffer te zien. Dit moest haar berouwen. Dinsdag namiddag had eene vrouw uit de Reuzenpoort, de weduwe Deswart, met haar algesproken om, terwijl de pachters naar het veld waren, te komen koffie drinken. Toen vrouw Deswart de hoeve naderde, zag zij nabij den waterput, een man zijne handen wasschen. Zonder haar gezien te hebben ging hij weer binnen en toen vrouw Deswast de deur wilde openen, was die gesloten. Zij verwonderde zich hier eenigszins over; toch wetende dat Maria Goris somwijlen nog bezoeken van andere personen ontving, besloot zij een oogenblik te wachten. Het werd 3 uren en de gebroeders Bisschops kwamen met hun knecht naar de hoeve, om koffie te drinken. Toen de vrouw hun zeide dat zij reeds zoo lang wachtte, besloten zij het woonhuis langs de staldeur binnen te gaan. De koffietafel stond gereed, maar van de dienstbode was geen schaduw te bespeuren. Men doorzocht de andere vertrekken en eindelijk vond meu het lijk van Marie Goris in de schuur op twee bossen stroo liggen. Alles was met bloed besmeerd en het hemd der ongelukkige was bijua geheel van het lichaam gesneden. Van den man, dien men eerst gezien had, vond men geen spoor meer. De koffer van Marie Goris was opengebroken door middel van een breekijzer en geheel de de spaarpot, omtrent 500 fr. kunnende bedragen, was verdwenen. De politie doet onderzoek en heeft reeds een paar arrestaties gedaan. Eigen lof stinkt, zegt mendat mag zoo zijnwelke reuk echter onrechtmatige afkeuring van anderen heeft, daar heeft men in het alge meen geen neus voor. Goethe. Vraag nooit iemand een belofte „op zijn woord van eer". Is hij een eerlijk man, dan is het overbodigzoo niet, dan is het nutte loos. Vergeet op den dag uwer vreugde de vreugde- loozen niet. Beets. 'k Veroordeel niet het spel, Wèl, 't altijd door te spelen. Beets. Wees kind van uw tijd, maar blijf heer van u zelf. Ten Kate. In de eenzaamheid volgt ons geen vriend, maar onze beste vriendin, de Herinnering, gaat er wel met ons mede. Frans IIuemer. Het leven is ons gegeven om elke der minuten, waaruit het bestaat, tegen een korrel waarheid in te ruilen. Saint-Martin. Ingeschreven van 7 9 Mei 1890. GeborenJacobus Cornelis, z. v. Piotor van Driel en Marijtje Beemsterboer. Leonardus Theo- dorus, z. v. Gerrit Borst en Geertje Kotgans. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geene. Ingeschreven van 1 Maart 30 April 1890. GeborenGrietje, d. v. Arie de Leeuw en Aaltje Baken. Ondertrouwd: Gerrit Mosk, jm., van beroep Timmerman, oud 26 jr., wonence te Zijpo en Neoltje Schager, jd., zonder beroep, oud 21 jr., wonende te Spaarndam. Pieter van der Werf, jm van beroep Rietdekker, oud25jr., wonende te Zijpe en Antje de Graaf, jd., zonder beroep, oud 20 jr., wonende te Callanfsoog. Pieter Bak ker, jm., van beroep Visscherman, oud 24 jr. en Aaltje Schouten, jd., zonder beroep, beiden te Callantsoog. Klaas Bras, jm., van beroep Ar beider, oud 38 jr. en Trijntje Langereis, zonder beroep, oud 30 jr. beiden wonende te Cal lantsoog. Getrouwd Geene. Overleden: Cornelis den Das, oud 17 jr., z. v. Jacob den Das en Maartje Smit. Tlieodorus Staadegaard, oud 29 jr., echtg. van Helena van der Meulen. Grietje Veeter, oud 9 jr., d. v. Jan Veeter en Rensje Bras Pieter Hollander, oud 4 jr., z. v. wijlen Gerrit Hollander en Jannetje Kuiken. Dirk Hoek, oud 7 jr., z. v. Dirk Hoek en Maartje Buik. Schaften, 8 Mei 1890. Aangevoerd: 6 Paarden 70 a 200.— 14 Stieren f 50.a 200. 113 Gelde Koeien (magere) f 130.— a 240. 20 idem (vette) f 210.— a 290.— 123 Kalfkoeien f 180.— a 280.— 40 Vaarzen f 110.a 210. 35 Graskalveren f 50. a 130.— 72 Nuchtere Kalveren f 6.a 18. 355 Schapen (magere) f 22.— a 35.— 634 Lammeren f 10.a 18. 14 Bokken en Geiten f 1.a 12. 27 Varkens (magere) f 22.— a 27, 17 Biggen f 11.a 13. 25 Konijnen f .10 a .70 15 Kippen f .80 a 1.15 675 Kilogr. Boter f .80 a —.91 (per Kop f .60 a ,675) 80 Kaas f .25 a .35 7200 Kip Eieren f 2.50 a 2.75 4000 Eend-Eieren f 2.90 a 3. IS o om 8 Mei 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 34.50 Commissie f 27.—. Middel nare f aangevoerd 196 stapels, wegende 52635 Kilo. Zaandam, 8 Mei 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.50. aange voerd 15 stapels. Alhmaar9 Mei 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 33.Commissie f 27.Middelbare f 27.25, aangevoerd 300 stapels, wegende 90000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 346 Hectoliters. Tarwe f 6.25 a 8.10, Rogge f a Gerst f 5.10 a 6.—, dito chev. f 6.— a 6.35, Haver f 4.25 a 4.50, Paardenboonen f 6. a Bruine dito f 6.50 a 8.75, Citroen dito f 10.50 a 11.50, Witte dito f 8.75 a 12.—, Duiven dito f aKarweizaad f a dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f a - G. dito f a Kanariezaad f a Erwten: Groene f 11.a 14. Grauwe f 15.a Vale f a Witte f .- a K n li h ui ze n 7 Mei 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 14 stapels. Hooikaas I 32.Graskaas fkarweizaad, f 9.75 a 10.25, nieuw mosterdz. f 17.a 18.— blauwmaanzaad f a grauwe erwten f a vale dito f a Wijker Vale dito f - a Groene dito f a Bruine boonon f 8. - a 9.—, Paardenboonen f a Gerst f 4.— a 5.-, Haver f 3.— a 4.-, Boter 55 a 57' cents per kop. een Boerenarbeider*, goed kunnende melken. Zich in persoon aan te melden bij M. STAM MES te B ARSINGERHORN, Hoogebieren. P.G. uit den boerenstand, van mid delbaren leeftijd. Informatiën letter I?, Bureau Schager Courant. Er biedt zich aan een tot het doen van boodschappen of oppassen van kinderen, voor en na schooltijd. Te bevragen Bureau Schager Courant. :t '25 Cents het pond. Verkrijgbaar bij en des Zaterdag-s te ALKMAAR. naast de boekbandelaars HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar, wordt het geëerde publiek van Alkmaar en omstreken beleefd aanbevolen. MUIJS, COVERS Co. Deze bedden, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheu- matiscbe aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens f 27. iPI Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. rooi LhOnvdi, volgens de wettelijke voorschriften vermengd. Verkrijgbaar bij aan de LOET, te SCHAGEN. Onschadelijlt voor JKinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd vau Klierstef. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Per Elacon f 1.Balve Flacon f 0.50. prachtige JapoilStoffen, ruime collectie stalen C onfectie, gebreide (.OCtlcren, Karpetten vanaf f 2.25, Tapijten vanaf 30 Cents, rollen Matten, Deurmaten, Vloerzeil, Loopers. SCHAGEN, RENSGAS, E, 28, naast Kosters Kleine Winkel. van alle soorten iiaiIlCS- enKillder- Iiocdcn. Bloemen, Uuten, Veeren, liant, Satijn, Flu weel, IMuclie en alle soorten JfJa- Ullfacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. LAAGZIJDE, \y SWAHFR SCHAGEN. *T'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3