Abr. SLOOS, GELD BESCHIKBAAR. ZEILMAKERIJ. H'MSTlIHfU AANBESTEDING. Hoiel til StalliMiMij I- L. J. ROGGEVEEN k, A. HOOGLAND, W. G. BOELE Senior. Notaris BAGEX, Notaris BACKX, L. WINKEL Ja., MAKS, L'JNDISPENSABLE 3 Cent ■I Hotel „ZEEZICHT" S. O L Y. Cotwslt TtWe prmleiietiÈ SM. „DE ROOS", A. VADER. RUIME KEUZe W, IMHULSEN I ^1 WAARD, aan den Barsingerwee, op de plaats bewoond door den Heer A. ERIKS, op Dinsdag, den 13 Mei 1890, 'a voortnidags 10 uur. Publieke Verkooping. i!|| Imis, met Iri] te Broek op Lan- gendijk, kadaster, sectie A, No. 1640, groot 1 are, 25 centiaren, met eenigen Win- kelinventaris. Dadelijk te aanvaarden. Hypothecair Crediet, tegen 3'/104 en 41/10 per jaar, zonder 1/i jaar vooruitbetaling van rente. Adres: Oude Gracht 158, Alkmaar. \>r te Egmond aan Zee. A. K00MEN Pz., Zeilmaker te KOLHORN. 1°. Het vernieuwen en onder houden van gemeente-eigen dommen. 2°. Het daaraan te verrichten schilderwerk, enz. 5°. Het verleggen en herstel len van de gemeentestraten. 4°. De levering van het daar voor benoodigde zand. Het maken van een rijweg op den Schringkaagpoklerkade, tusschen de dorpen Barsinger- horn en Kolhorn, ter lengte van ongeveer 960 M., met bijbehoorende werken. Stukken van francs 2500.5J. Idem van francs 500.5J-. Commissionnair in Effecten te Hoorn. J. T. VAAT AAESAATH. A. COMMANDEUR. Bij J. DE VEER te Schagen, is beschikbaar cle Stier van A. VADER te Schagen. OPENING fl uii ui&t op Donderdag, 8 Mei 1890. li. 93 911X. Molenstraat, Schagen, Zeilen dito lT/s Cts. K I e r m aker, Nieuwe Laagzijde, Schagen. Wed. KI. DEN//o P. Roggeveen, Schagen, voorheenC. ^3313JIAJï, Koevleesch: V a r k e n s v I e e s c li Prijzen van Worst: METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWOR521 40, SAUCIJSJES 4272 cent, Alles per J/s kifo. HOFLEVERANCIER, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, 0. J. BÖtLE ZöOH. Motterdam, a's ©ravenhage, I Leiden, Utrecht, Sigarenfabriek Kampen. Gedeponeerd en ingesclireven den 2 November 1888. M A M t3 33 M. bevestigd §edert 3§4f. Si openhalen Depóts Schuren. M* u r nt e r en d. li v e tl a. zal publiek verkoopen te WIERINGER- De afbraak eener Boerenwoning, bestaande o. a. inBALKEN, LEGGERS, ZOLDER- VLOER- en SCHOTDEELEN, RAAM- en DEURKOZIJNEN, STAVEN, ANKERS, SPARREN, eene partij oude PAN NEN, BRANDHOUT, enz., benevens een BLIK SEMAFLEIDER. zal op Woensdag, 14 l\lei ISO O, 's morgens 10 uur, ten sterfhuize van Fre- derik van Zoonen, te WIERINGEIl- WAARD, aan de Tweewegen, publiek verkoopen waaronder: blauw en rood BAAI, BUKSKIN, KATOEN, LINNEN, FLANEL, KEPERS, MARSEILLES, WOLLEN DEKENS, MOL TON, BEVERTIEN, DRIL, LAMA, RIPS, VOERING, BOEZELAARS,'BORST ROKKEN, KOUSEN, ZAKDOEKEN, FLUWEEL, STRIK KEN, KANT, TAFELLAKENS, SERVETTEN, CACHENEZ, OVERHEMDEN, BOEZELAARS, BONT, GAREN, BAND, KNOOPEN, enz. Voorts een zilveren Horloge en een zoo goed als nieuwe kar met twee beste trekhonden. Notaris te Winkel, zal op Woensdag, 14 Mei 1890, 's middags 12 ure, in de herberg van W. KOOIJMAN, in de WFIERE, ge meente WINKEL, publiek verkoopen gjffi Een welbeklante Brood- en Jp| Bescliuitbakker^jmet tStAf® Schuur en lili'il, in de Weere genoemd, groot 1 are, 41 centiaren, behoorende aan C. NIEUWPOORT. De Notaris I )l 1 vi l 11, gevestigd te Zuid—Scharwoude, is voornemens op Donder dag, 22 Mei 1890, des middags 12 uur, in de herberg „de witte Zwaan", te BROEK OP LANGEDIJK, publiek te verkoopen Het Woon- en ~W iiiltel- Laatst bewoond door den Manufacturier L. FRIS. Bovengenoemd HÖtel en Uitspanning gelegen aan het frischste gedeelle der Noordzee met dagelijksche tramvorbindiug op ALKMAAR, is bizonder aan te bevelen. Matige prijzen. Propriótaire, De ondergeteekende, de zaak van wijlen zijnen vader overgenomen hebbende, beveelt zich bij dezen ten zeerste aan, zoo bij particulieren als bij polderbesturen, tot het herstellen, maken en leveren van alles wat tot het vak behoort. (Scheeps- en Molenzeilen, Dorsch- kleeden, Zakken, Touwwerk, Garens, enz.) Door degelijk werk, prompte bediening en concurreerende prijzen hoopt ook hij zich het vertrouwen, dat zijn vader zoo ruimschoots mocht ondervinden, te verwerven en waardig te maken. Zich minzaam aanbevelende, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHAGEN, zullen op Dinsdag, 20 Mei a.s., des voormiddags ten 10 ure, ten ltaadhuize aldaar, in het openbaar aan besteden: Bestekken en voorwaarden liggen vanaf heden ter inzage ter gemeentesecretarie. Aanwijs in loco op Zaterdag, 17 Mei a.s., des namid dags ten 2 ure, aanvangende bij het Raadhuis. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente opzichter, den Heer C. N. VLAMING. Schagen, 9 Mei 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd; C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BARSINGERHORN, zullen op Zater dag, 24 Mei 1890, des middags ten 12 uur, ten raadhuize der gemeente in het openbaar bij enkele inschrijving aanbesteden: Bestek en voorwaarden liggen vanaf heden ter inzage ter gemeentesecretarie. Aanwijzing in loco zal gehouden worden op den dag der aanbesteding, des voormiddags ten 9 uur. Barsingerhorn, 9 Mei 1890. Burgemeester en Wethouders, D. SPAANS, de Secretaris, J. VAN NIENES Jr. Houders van deze obligatiën wordt medegedeeld, dat de Conversie van deze Stukken zal plaats hebben op 22 Mei Ieder diene zijn Stukken vóór den 20en Mei 1890 toe te zenden. Bij deze heb ik de eer, aan mijne begunstigers ter kennis te brengen, dat ik mijne BROOD BAKKERIJ vanaf 15 Mei e.k., heb over gedaan aan den Heer Mijne klanten hierbij dankzeggende voor de gunst, sedert 27 jaren zoo ruimschoots genoten, beveel ik mijn opvolger beleefdelijk aan. Mij refereerende aan bovenstaande, hoop ik door nette bediening en het leveren van goede waar uwe gunst steeds waardig te blijven. Mij minzaam bij U aanbevelende, heb ik de eer te zijn, UEd. Dv. Dienaar, J. T. VAN AVEZAATH. Schagen, 11 Mei 1890. No. 1404 van het Nederl. Rundvee- Stamboek. Afkomst Vaderszijde No. 903. Moederszijde No. 6452, Dekgeld f 1.50. Ondergeteekende bericht, dat ii'J O' geschaft èen geheele nieuw model LlJiv iiOETS. Het tarief blijft* onveranderd. Onder minzame aanbeveling, Zomermantels en gekleurde r qnets, Tricots, Tailles,.rar^!^ stoffen en Kobes vanaf f £>.i_ IJeeren, -Tongenheer^n" Kindercostames, alles tegen COtl reerende prijzen. CUt- SCHAGEN, HOOGZIJDE E, 9' Steeds voorhanden soliede NAAIMa TT T AT "F Q nonof I' ^"9 C HIN E S vanaf f *24.—voorzien an den Molenstraat No. ÏOO, Schagen, Zich in ieders gunst en recommandatie aan bevelende, en belovende zorg te dragen voor nette en soliede bediening, Uw Dw. Dienaar, heeft ontvangen en beveelt zich minzaam aan tot de levering van Alle soorten Tapijten, Karpetten, Vloerzeilen, Loopers, Roluiatten, Ihwma ttcu, Deur- en Bedkleedjes, Tafelzeil, enz. enz. Afgepaste Tafelzeilen vanaf 80 ets. Jutten loopers vanaf 15 ets. Gummi Tafelinatje&en Blaadjes in alle afmetingen. Verder Karpetfranje, Jaloiisie- foand, Gordijo- en Schilderijkoord, enz. enz. Alles tegen uiterst lage prijzen. beveelt zich steeds aan voor alles wat tot zijn vak behoortnet en solied werk en uiterst lage prijzen. nikkel d VLIEGWIEL en ZELFOPSPOELEft" Puike BO'fER tl AM M EN W O RST, per ons, uitgesneden. 8' ROOKVLEESCH, WESTFAALSCI1 E- en BANKETFIAMiVTPm GOUDSCI1 E-, LEI DSC HE-, FRIESCm?' en ZWITSERSCHE KAAS, enz. enz. v krijgbaar bij SCHAGEN, RENSGAS, T, !L EESCHIIOLUVEIUJ van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47 Vs Ct. per UR.G ROLLADE, KLOMPSTUK >91/ BCEUF v RIBSTUK, RIBSTUK, 71/ ROLLADE, '2 BEAFSTUK, 65 GEHAKT, 47 V, versche OSSENTONG, 1.50 OSSENHAAS, 60 gelardeerd 7 0 LAPJES, 421/,, Ct, per K.Q, KARBONADE, 42y, versch SPEK, 40 gerookt SPEK, 40 v n h n SCHIJVEN, 47V3 GEHAKT 42A zonder been, j met been, u n H II II U II H Vijgendam en Bembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. SfronIïïg'Ciï, tusschen de Markten. JD en Helder. S Si O 3 c h. Ii o o fj a/d Z aan. Jf o v d r e c h t. G o ritte he m. Ti el. 1T inschoten. Maarte m. 1) r i e h e r (j e n. IV o r m e r v c e r. 1* en an ff. Batavia. Sa m ar an ff- S o e r a b a ij t*. Vhristiania. 1 Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waar i] Holleway'a Zalf twee of driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden, heeft m steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortga^ met dezelfde veilige behandeling, geholpen het gebruik van warme zemel pappen, heeft s ee genezing bewerkt. Tot melkkost en meuUpT moet men ook gedurende den aanval zijne 0 vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vrucID en groenten moeten zorgvuldig vermeden *or totdat de meest verontrustende teekenen ver "'j,'oe, zijn, door vlijtig met deze genezende en ver lende Zalf in te wrijven. - Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1 aanvrage u contant te bckomcn^lT^o^S in blissement Londen, 523, Oxford-Street. Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4