UIT DE PERS. kaïk nog nooit in rust was geweest, een praatje maken. //Hij" voegde zich in 't gesprek. «Mooi brood mijnheer". //Dat is het". //Maar toch niet voedzaam". ,/Niet voedzaam riep de in zijn eer getaste bakker uit.„Neen, ik eet de heele kast leeg en heb dan nog honger", beweerde „hij". Dat wilden de bakker zoowel als de kruidenier zien en de laatste ver wedde er nog een bus corned beef onder. „Hij ging naar binnen en atja at totdat de kruidenier de beef verloren waande. Doch na zich nogmaals ingespannen te hebben, zei hij met het meewarigste en spijtigste gelaat dat ooit iemand trok die een weddenschap verloor, „'t spijt mij maar ik heb het verloren, 't is wel voedzaam". „Dus betaalt u mij het brood „Het brood, niets van afgesproken". De man met de perpetuum mobile onderkaak, ge lukkig dat hij zijn corned beef kon behouden, voegde zich in den twist die nu ontstond, en dank zij een politiek, die haar naam ont leent aan 's kaakmans nering, kon „hij" met een verlicht hart en een bezwaarde maag huis waarts keeren. De bakker heeft bij zijn trog gezworen, nim mermeer weddenschappen aan te gaan Dgbld. v. Ned. Iemand betuigt in een advertentie in de N. Rott. Ct. zijn dank voor de blijken van belangstelling, welke hij heeft ondervonden op den dag, dat hij „voor de eerste maal" zijn 80sten verjaardag mocht vieren. De kattententoonstelling te Amsterdam werd door 3000 betalende personen bezocht. Te Nieuwerkerk a/d IJsel is Zaterdag eene vrouw van bijna 100 jaar overleden. Vrijdag is in een onbewaakt oogenblik een tweejarig zoontje van een landbouwer onder de gemeente's Heer-Arendskerke in den drinkens- bak voor het vee verdronken. De Eerste Kamer der Staten-Generaal zal eerst in de helft van Juli terugkomen, o. a. tot afdoening van het voorstel tot verlenging van den militiediensttijd. Te Oudshoorn heeft de eerste uitreiking van diploma's aan de Zuidhollandsche Leer- hoeve voor zuivelbereiding plaats gehad. Van de 23 leerlingen, die aan den cursus 1889/1890 deelnamen, verwierven 14 het di ploma, 5 meisjes en 9 jongens. De namen der geslaagden zijn Hilledina van Ham, te Winsum Trijntje Mantel, te WijdenesIJtje Kool, te Wijdenes; Gerarda Petrouella Catharina Kaan, te Wieringerwaard Anje Sybolfs, te Winsum Pieter Jan Visscher, te Wieringerwaard; Pieter Haringbuizen, te Nieuwe NiedorpPieter Ten- sen, te SchellinkhoutJohan Godfried Pot- gieser, te PurmerendNicolaas Theodorus Teengs, te WieringerwaardMaurits Jacobus van Lier, te Amsterdam Johannes Cornelis van de Wetering, te 's HageArend Ort, te Oostwolde en Muus Kouwenhoven, te Beemster. Eer. tweetal der niet-gediplomeerden zullen den cursus neg eens in zijn geheel volgen. Donderdagmorgen had er op de Prinsen gracht te 's-Gravenhage, op een aldaar liggend schip, een hevige vechtpartij plaats tusschen een stiefmoeder en haar dochter, die zoo erg liep, dat de moeder de dochter met een scherp voor werp in den pols stak, en deze, daarover woedend geworden, haar moeder tegen de kachel smeet, waardoor deze zulke brandwonden bekwam,dat zij naar het gasthuis moest worden gebracht om verbonden te worden. De welbekende Spaansche schatbegraver heeft zijn geluk ook te Enk huizen willen beproe ven, en een brief gericht aan den voormaligen eigenaar van het Parkhotel, den heer C. Bakker, waarin hij, Anselmo Ruiz Perez, verklaart, in de nabijheid van het hotel eene som van 500,000 franken te hebben verborgen. Vroeger militair opperbevelhebber in Spanje, was hij genoodzaakt te vluchten, had eenigen tijd in Nederland vertoefd en was naderhand naar Spanje terugge keerd, om zijne eenige dochter te halen; vóór zijn vertrek had hij genoemde som in den grond verborgen. In Spanje teruggekeerd, werd hij gevangen genomen. De toekomst van zijn kind willende verzekeren, verzocht hij den geadresseerde de reiskosten van Spanje naar Nederland voor zijne dochter en nog eene dame te willen over zenden. Zij zal de plaats wijzen, waar de schat verborgen ligt, en de lieer Bakker zal een derde deel van het bedrag ontvangen. Het antwoord, in het Eransch te schrijven, moet in 2 enveloppen worden gesloten, op de binnenste het adres van den schrijver; op het buiteaste. dat van Eernando Eiguèras te Barcelona. Te Vlissingen is Maandag in de Aagje- Dekenstraat eene jonge vaars op hol geraakt, die zijnen geleider ontsnapt was. Eene 30-jarige boerin, met haren man van Ritthem komende, trachtte de vaars tegen te houdende vrouw werd door het dier tegen het trottoir geslingerd en ernstig verwond aan het hoofd; twee uren later is zij aan de gevolgen overleden. De ongelukkige laat 5 kinderen achter, van welke het jongste 2 maanden oud is. De gevangenis te 's-Bosch is zóó overvol, dat er Maandag 10 dier bewoners naar de gevan genis te Roermond moesten worden overgebracht. Een zekere Spoorweg-Maatschappij hier te lande is er den ln Mei jl., den dag der be kende manifestatien, op een vermakelijke wijze „ingeloopen". Een der stationschefs dier Maatschappij, ge plaatst in een der noordelijke provinciën gaf den veldwachter der gemeente, waartoe zijn station behoort, op gekscherende wijze te ken nen „dat hij en veel van zijn collegaas op 1 Mei 11. den arbeid zouden staken en meer loon en minder arbeidsuren verlangden." De veld wachter nam echter de mededeeliug van den stationschef voor g- ede munt aan en stelde zijn burgemeester met het voorgevallene in kennis. Deze, bevreesd voor gevaar voor de veiliirheid van het verkeer, geeft per draad den commissaris des Konings der provincie kennis van het stoute voornemen der stationschefs. Achter eenvolgens werden nu de ministers van Binnen- landsche Zaken en van Waterstaat, de raad van toezicht op de spoorwegdiensten en de directeur van de betrokken Spoorweg-Maatschappij gewaar schuwd. In zenuwachtigen haast werd een vergade ring van hoofd-ambteuaren belegd en daarin besloten, dat op den 30n April in den na middag de directeur, de chef van dienst, eenige inspecteurs en chefs de bureau incog nito zouden afreizen naar die stations, waar de werkstaking verwacht werd te zullen uit breken. In den vroegen ochtend van 1 Mei, tegen de aankomst van den eersten trein, bevonden zich genoemde hoofd- en mindere ambtenaren in hin derlaag nabij de quaestieuze stations, om te kun nen waarnemen of de chefs al dan niet hun plicht deden en in 't tegenovergesteld geval den dienst van die ontrouwe chefs over te nemen en onmiddellijk per telegraaf reserve-personeel te vragen. De eerste trein naderde, en, vreemd genoeg, kwam op elk station, waar een inspecteur of een chef de bureau in hinderlaag lag, de sta tionchef op tijd op het perron om den trein veilig te geven of 3f te luiden, al naar gelang het was voorgeschreven. Evenzoo geschiedde bij aankomst van den tweeden trein, die, van een tegenovergestelde richting komende, aan de bewuste stations stilhield. Eindelijk kwam bij den verscholen aanvoer der der tirailleurs de gedachte op, dat hij bij den neus was genomen, waarvoor hij nog meer grond vond, toen hij zag dat de stationschef, van wien de mededeeling der werkstaking was uitgegaan, heel „leuk" in zijn tuin ging arbeiden. Deze verschrikte niet weinig, toen hij plotse ling een hooggeplaatst ambtenaar, dien hij goed en wel te Utrecht waande, uit het struikgewas zag te voorschijn komen. De hooggeplaatste ambtenaar, gaf om geen bespottelijk figuur te slaan, aan den verrasten stationschef rekenschap, waarom hij zich op dat uur op die plaats bevond. Daar herinnert zich de stationschef de „ui", die hij tegenover den veldwachter had getapt, en kort daarna vertrok een trein naar Utrecht, met zich voe- lende een gerustgestelden en van de trouw zijner onderhoorigen opnieuw overtuigden direc teur, maar ook eenige teleurgestelde inspecteurs en chefs de bureau, die zich reeds voor be toonden dienstijver ruime geldelijke beloonin gen en eervolle vermeldingen hadden toegedacht 1 Amst. Ct. Te Nijmegen doet zich sedert Vrijdag bij een 16—jarig meisje, dat in den afgeloopen winter in lichten graad aan influenza heeft geleden, een geval van „nona" of slaapziekte voor. Zondag mocht het een geneesheer gelukken haar te doen ontwaken, doch na dien tijd sluimert zij weer. De veldwachter Visser, die Woensdag in de veenderij te Tjalleberd (Er.) surveilleerde, zag in een veenwijk in de verte iets spartelen. Hij snelde er heen en vond een vrouw in het water staan, die haar kind boven water hield doch den wal niet kon bereiken. De veldwachter bracht beiden spoedig op het droge. Terwijl de moeder veldarbeid verrichtte, was namelijk het kleine kind te water geraakt. De moeder was het dadelijk nagesprongen, doch was al verder en verder in de modder gezakt, totdat de gewenschte hulp gelukkig opdaagde.' Bij een fel onderweder, dat Maandag avond laat boven Veuloo en omstreken woedde sloeg de bliksem in het. huis van den land bouwer Jansen, even buiten de stad. Het huis werd half in asch gelegd. Te Blerik sloeg de bliksen in het huis van de wed. Knippenberg, dat met stal en schuur eene prooi der vlammen werd. Van het meu bilair is niets gered kunnen worden. Alles was verzekerd. Ook bij J. Bouten te Blerik zijn tengevolge van het inslaan van den bliksem schuur en stal geheel afgebrand. Vee en meu bilair werden gered. Te Zaltbommel woedde kLaaudagnacl't ::fgteldke:8nezee7gSe hagelsteenen, stroomde ZlrZer, en^daarhi il" belangrijke schade aangericlit. Maandagnacht zijn te Kerkwijk een man en te Zuilichem eene vrouw door den bliksem Het te veld staande gewas heeft belangrijke schade geleden door den hagel. De meeste velden staan onder. Ook zijn verscheidene kersenboom gaarden vernietigd. Van vele huizen zijn cc ruiten verbrijzeld, Uit Rossuin wordt gemeld, dat aldaar s nac i s omstreeks 3 uren eene wolkbreuk met zwaar onweder heeft plaats gehad. Alles staat eronder water. Bij het onweder van 11. Vrijdag is ten huize van den tolbaas aan den Hoornsche Weg, gemeente Hof van Delft, de bliksem in den zijmuur geslagen, door de kamer heengegaan, alwaar eene klok beschadigd werd, en heeft vervolgens een uitweg naar den zolder genomen, waar nog eene schilderij werd beschadigd. De tolbaas, die dicht onder de klok zat, kwam met den schrik vrij, hoewel hij eerst eenige verlam ming in zijnen arm gevoelde en niet wist, wat er gebeurde. Een begin van brand werd terstond gebluscht. Dinsdag in den vroegen morgenstond woedde boven het land van Kuyk een hevig onweer. De bliksem sloeg te Linden in het woonhuis van De Wildt, dat met de schuur eene prooi der vlammen werd. Nagenoeg alles werd gered. Huis en inboedel waren tegen brandschade verzekerd, de inboedel echter laag. Te Gassel werd het huis van den burgemeester Poos getroffen, doch het begin van brand werd spoedig gebluscht. De hagel die hier en daar viel, heeft gelukkig geen noemenswaardige schade aangericht. Ook te Heumen werd eene boerderij eene prooi der vlammen, door het inslaan van den bliksem. Ten gevolge van het inslaan van den blik sem brandde Dinsdag morgen te half zeven uren onder Leerbroek een der watermolens van den polder Middelkoop af. De bliksen sloeg te Lithoijen in de boeren woning van Willem van Leuken, landbouwer, nam zijnen weg door de openstaande voordeur, gangen door het achterhuis naar buiten, zonder brand of schade te berokkenen. De verschrikte bewoners namen eene sterke zwavellucht waar. Te Alen sloeg de bliksem in het huis van den brigadier der rijksveldwacht, onder gelijke omstandigheden als te Lithoijen. Nader schrijft men uit Maas en Waal: Te Dreumel en Allen richtte de hagel groote verwoestingen aan glasruiten werden er ver brijzeld, terwijl aan boom- -en veldvruchten veel schade werd veroorzaakt. Het regenwater stroomde over de wegen en akkers naar de lager gelegen velden, die totaal onder water werden gezet, zoodat men Dinsdag ochtend het vee uit het water moest halen om naar hoog gelegen weiland te brengen of opstal te zetten. Ook te Maasbommel, Wamel en Leeuwen wer den de lagere weilanden overstroomd, doch de schade door hagel en stortregen geleden is er betrekkelijk gering tegenover die van Alfen, Dreumel en Heerewaarden. Verscheidene hoo rnen, telegraaf palen enz. werden getroffen en enkele stukken vee gedood. Te 's Bosch is bij de heeren gebr. Van Mackelenbergh, magazijn van ijzerwaren, Hint hamerstraat, het hemelvuur ingeslagen. Óp eene der slaapkamers de bewoners waren, zooals zeker in vele huishoudens, opgestaan baande zich de bliksem een weg door den schoorsteen, kwam door het open gat van de kachelpijp in de kamer en sloeg over op den draad van eene electrische schel, dien hij volgde naar beneden in eene andere slaapkamer, waarin zich ook huisgenooten bevonden. Daar sloeg hij van den draad op de gaspijp en schijnt zoo zijn weg naar den winkel en in den grond gevonden te hebben. Gelukkig zonder iemand te deren of iets van beteekenis te beschadigen. Hij liet een solferdamp achter, zóó sterk, dat men meende, dat er brand was ontstaan, hetgeen echter wel dra bleek, niet het geval te zijn. Evenredige Vertegen woordiging*. Onder dit opschrift lezen wij in de Zutph. Ct. het volgende: Nu en dan laten zich, vooral uit Amsterdam stemmen hooren, die aandringen op een radicale wijziging in ons kiesrecht door invoering van evenredige vertegenwoordiging. De „radicale" kiesvereeniging Amsterdam, schreef die lier- vorming in haar programma: de katholieke kiesvereeniging Recht en Orde, tracht er pro- paganda voor te maken, en te Standaard komt er voor op met haar gewone diepzinnig menten, waar een gewoon mensch niet bi U Zoo zijn dus dc drie verbonden kradt wier leuze is: „de liberalen er onder 1" in dit opzicht van de meest broederlijke gezindheid. Reden genoeg om het mok!11?* dat zij liet Nederlandsche volk willen aanbied en wat nader te bekijken. Wel is de tijd nog i - *tt £eschenk znr kunnen plaats vinden. Want zelfs de strijdbV Lohman, het philosophische hoofd der parr durft het kiesrecht niet aan. In plaats van een' principieele regeling, waaruit de gebreken het voorloopig kiesreglement verdreven ziin" komt hij met het stedewetje, dat misaoh£ zekere onbillijkheden wegneemt, maar daar voor grooterc in de plaats stelt. Alsof er vo Regccring en vertegenwoordiging niets beten te doen ware dan een nieuwen twistappel te werpen tusschen de verschillende partijen 1 Alsof niet onze weerbaarheid en onze belastingen dringend voorziening behoefden Maar wie weet wat de verkiezingen van 1891 ons brengen zullen? Misschien gevenzfj eene meerderheid, die doortastende hervormjj van het kiesrecht aandurft. En dan moet 4 vraag of evenredige vertegenwoordiging Wen. schelijk is, aan de orde gesteld worden. Volgens de voorstanders van dien maatregel moet men al zeer verblind zijn om de hooge waarde van evenredige vertegenwoordiging niet in te zien. Immers, de kiezers zijn verdeeld in een zeker aantal staatkundige groepen. Er zijn bijv. 40 p. c. liberalen, 30 p. c. katholieken 20 p. c. antirevolutionairen, 5 p. c. radicalen, en een zeker aantal socialisten. Wat is nu billijker dan dat deze partijen in het Parlement vertegen woordigd zijn, evenredig aan hare getalsterkte? Er zijn in ons land veel meer antirevolutio- nairen in de Tweede Kamer dan met de getal- sterkte der partij overeenstemt. Daarentegen zijn er katholieken te weinig. De „radicalen", die leven maken voor zes, hebben niet één vertegenwoordiger, tenzij men Domela Nieuwen- huis èn voor zijn eigene èn voor de radicale partij laat optreden. Kortom de samenstelling van de Tweede Kamer is in strijd met wat de Standaard het „heilig recht van proportie" noemt. Deze eenvoudige redeneering zou zeker over tuigend zijn, indien zij niet zooveel zaken over het hoofd zag. Zij herinnert ons aan het betoog van den man, die ontkent dat het menschdom van één paar kan afstammen, omdat ieder twee ouders heeft, vier grootouders, acht overgroot ouders enz. enz zoodat het aantal voorvaderen omstreeks Adams tijd in de trillioenen moet geloopen hebben. Ook deze redeneerin^ is zeer logisch en bijzonder overtuigend, zoolang men alleen let op wat de bestrijder van het Bijbelsch verhaal zegt. De voorstanders van evenredige vertegen woordiging vergeten o. a. dat hunne classifi catie der kiezers naar de politieke overtuiging ten deele een hersenschim is. De kiezers, aan wie men met wat goeden wil een politieke overtuiging mag toeschrijven, vormen misschien de helft. De anderen vormen de kleurlooze middenstof, zijn „wilden,* menschen, die zich of niet met politiek inlaten, of die bezwaar hebben tegen alle politieke richtingen meteen noemenswaard aantal tegenstanders. Die lieden stemmen nu eens met deze, dan weer met gene partij, naarmate van de tijdsomstandigheden. Die taltijke kiezers zouden in het systeem der „evenredige vertegenwoordiging* in de Kamer hunne representanten moeten vinden in een aantal „wilden,* die tot geen partij behooren. Nu zou tegen de aanwezigheid van die „wilden* in de Kamer op zich zelf geen be zwaar zijn. Maar het spreekt van zelf, dat, zoodra elke partij vertegenwoordigd wordt even redig aan hare getalsterkte, de ij veraars een ware klopjacht organiseeren om zooveel moge lijk „wilde* kiezers in het partijgareel te spannen. Eene organisatie der politieke partijen, waardoor elke daarvan een Staat in den Staat is, wordt dringend noodig om zooveel mogelijk alle partijgenooten te kennen, iedereen te van gen, die op eenigerlei wijze te vangen is, elj zoodoende te komen tot een respectabel aants leden in het Parlement. De partij, diei blinde onderworpenheid een machtig leider dien moet daarom bij het evenredigheidsstelsel Pr0 fiteerende partij, die in zich zelf verdeeld iS/ daarbij verliezen; de kiezersgroep, die wars van politieke partijzucht en zich niet bin en wil, moet nagenoeg verdwijnen. Drie, vier paf tijleiders zullen oppermachtig over land en vo beschikken, en dat zonder aan iemand veran woording schuldig te zijn. Zij vullen het pa lement met hun stemmachines, en de gewensc i evenredigheid komt hierop neer dat eigc" niemand vertegenwoordigd is dan die drie vier. it Wie dit tooneel te schel gekleurd vin denke aan de wijze, waarop de Standaart October en November 1888 de heeren J en Huber afstraft, omdat zij niet hadden dat des leiders woord voor hen moest zijn. stail- Een tweede omstandigheid, die de vooi waarop de aanvaardiging^ van dat geschenk^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2