Be Heer ei Meirow Bemai-WilM, uiiras mi Gemengd Nieuws, 333ste STAATSLOTERIJ. Getrokken Prijzen. Burgerlijke Stand, Gemeente Sehagen. Marktberichten. Advertentiën. Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen. Kapitaal f A00,000. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. „evenredige vertegenwoordiging" ver- ere Y t je kiezers zich nog anders laten Men' 'S dan naar hun politieke overtuiging. !peereI zi:n landbouwers, anderen handelaars. mI^° Israëlieten, gene Protestanten. Kan 'eze ®in ^behartiging der maatschappelijke, iet en godsdienstige belangen der gemeen- wenschelijk zijn dat de kiezers vertegen- pt»P. worden in evenredigheid van hun k e o v e rtuiging alleen, maar dat 'oliiVrpkt niet gestreefd wordt naar vertegen- r T°. andere overtuigingen, r r2°aan het aantal harer aanhangers? venre beide; of men streeft ook naar dit vaninaar dan wordt het stelsel een onmoge- j. df men doet het niet, maar dan 1 'aan de politieke zienswijze k"unst- teft gewicht dat zij niet heeft en |iet hebben mag. Batig uden vrij wat meer zaken te vermelden die de verdedigers van het evenredigheids ei.' l over het hoofd zien. Dat stelsel is alleen nbevelenswaardig zoolang men absoluut niet nier kijkt dan de-neus der voorstanderslang Wij zwijgen over de onoverkomelijke moeilijk eden waarmede de practische toepassing zou kampen hebben en bepalen ons tot het be- Lel. Dit beginsel is toch zoo verwerpelijk, at men het niet aanvaarden kan, al ware de oepassing even gemakkelijk als ze inderdaad „npiliik^is^ UÏÏPIIOM K K Bi 9). IV. Met vele slagen wordt de stokvisch murw Dit schrijfvoorbeeld dat ik als schooljongen ioovele malen, tot vervelens toe, geschreven leb deed mij verleden week de pen weder opnemen, die ik mistroostig had neergeworpen, k had nl. vernomen, dat de heer Van Beusekom in eene gemeenteraadszitting te Zijpe verklaard iad, dat er geen dwang in het spel was, als |le ouders hunne kinderen naar de Bijzondere School te Zijpe zonden, enverontwaardigd >reep ik naar de pen om die openlijke ver daring openlijk te logenstraffen. Maar zou het iets baten? Waarschijnlijk niet veel en daarom smeet ik de pen mistroostig neer; doch zie, aar was 't alsof in reusachtige letters het schrijfexempel op mijn vel papier ver- Met vele slagen wordt de stokvisch murw! en daarom: Geen dwang, mijnheer Van Beusekom? Ei, ei! Leg uw hand eens op 't hart en beken het :ens eerlijk: Steeg het bloed u niet naar de rangen, voeldet gij het niet, toen gij op de ;edachte kwaaint dien bewusten dwang te ont kennen, dat gij welhaast eene onwaarheid zoudt ipreken Ik mag toch immers niet vooronderstellen, dat bij u ook dwang werkte; dat gij moest spreken op die wijze Zie, mijnheer Van Beusekom, ik ken u niet, ik weet niet, wie en wat gij zijt, maar dit weet ik: dwang is het middel, het voornaamste wellicht, waardoor de clericale scholen worden bevolkt. Gij weet het toch met mijDe vorm der ontwikkeling van de leerlingen van de openbare scholen is hooger dan die van de leerlingen der clerieale scholen, vooral ten platten lande Gij weet het toch met mijLicht is de onverzoenbare vijand van duisternis en de clericale domper is immers de korenmaat, daaronder uw licht niet schijnen moest En daarom moet, het koste wat het wil, de ontwikkeling zooveel mogelijk beperkt worden, a- w. de clericale scholen bevolkt worden om als remtoestel te kunnen werken in onze eeuw van vooruitgang. Elk middel daartoe is goed. Het doel is immers goed en dat heiligt alle middelen, zegt ovola! En welk raiddel werkt nu beter dan re'gen met verbeurte van zieleheil en weigering Tan geestelijken bijstand en ondersteuning, dan V9' n als dan met alle mogelijke edele en te e e middelen de clericale school de open- °,mVang overtreft> dan wordt het den wpft r-i i verlcondigd, hoe de clericale school 1„ ie'let dierbaarst kleinood van het Neder- sche volk is. Mundus vult decipiWilt uJif\e?n m'ddel kennen? Eilieve, doe als in n e'g«che kaders, wees yalsch tot zelfs Schen6 c'e^'e 0Pgaven. Daar is door den Jan 'n- onderwijs te Antwerpen, de heer Veiklaaji SV"JCk *n ^en ®emeenteraad aldaar blijkt thans onloochenbaar, dat de teng, "ns d°or de clericale scholen aangeboden, kladdeC Z^n dat men er opzettelijk heele die o»n -Vau ?)amen tusschen gemoffeld heeft, sa bij hoorden. Van de 7889 zijn er, derde 60 scbüting, 2874, meer dan een len twee vijfden door de mand geval- tanje aar 's onze wederpartij die 2874 figu- het o gaa'; Zoeken Een beetje overal. Voor bebben zij op de lijst hunner deren pUen scb°len namen gebracht van kin- Die h n 6ene aangenomen school bezoeken, den ze maar voor het pakken. Immers z j doen met de huisvaders alles wat zij willen. Die kinderen, 1275 in getal, zijn klaarblijkelijk ingeschreven geworden zonder het te hebben gevraagd, zonder het te weten. Raadpleeg het verslagenz. enz. Wat zegt gij er van, mijnheer Van Beusekom Zou eene partij, die zulke middelen bezigt, ook opzien tegen dwang, eene partij van wié genoemde schepen in zijn belangrijk rapport n*Tu ,^8'ÜP *k' waarom de clericale partij zulke bange kreten aanhief, toen wij ons onder zoek begonnen. Wij hebben nu de uitlegging van die gele plakkaart tegen de geuzen—inqui sitie, eeuige maanden geleden op onze murer. verschenen. Ons onderzoek hinderde hen. Zij hadden gehoopt, dat hunne lijsten zouden doorgaan als een brief in de post, dat de stad zich niet de moeite zou geven allés zoo aandachtig na te pluizen. Het is slechts dank aan een lastigen, omslachtigen arbeid, 7889 requesten, één per leerling, dat wij er in gelukt zijn, het ledrog aan het licht te brengen. De Sprokkelaar. Zooals men weet, of ook niet weet, is het in Engeland gewoonte, dat, wanneer door een persoon, in een openbare of gesloten vergadering, een onderwerp of nieuw voorstel aan de orde wordt gesteld, een tweede dit ondersteunt. Nu gebeurde het, dat de voorzitter van eene vereeniging (de naam doet er niets toe) in Nieuw- Zeeland de vergaderingen weinig belangrijk vond en er de voorkeur aan gaf, om niet te verschijnen. Zijn gedurig wegblijven wekte ontevredenheid en een der leden stelde voor de censuur op hem toe te passen, welk voorstel volgens gebruik door een tweeden werd ondersteund en algemeen werd aangenomen. Nauwelijks vernam de geachte voorzitter, een sterke beestenkoopman, dit besluit, of hij riep eene vergadering bijeen en na de gebruikelijke opening sprak hij yWie onder u heeft voorgesteld de censuur op mij toe te passen?" »Ik," antwoordde de voorsteller, niet zonder aarzeling. Ahaen een magistrale vuistslag daalde op den voorsteller neder, zoodat deze naast zijn zetel nederviel. „Wie heeft het voorstel ondersteund ver volgde de ijzersterke voorzitter kalm. Niemand deed natuurlijk een mond open de vraag werd herhaald, dezelfde stilte bleef heer- schen. ,/Heeft niemand het voorstel ondersteund?" hernam de ossenkooper koelbloedig, y Dan is de maatregel onwettig en het besluit van nul en geener waarde." Hij scheurde het blad, waarop het besluit genotuleerd was, uit het boek en de vergadering liep verder rustig af. Te Hilden (Rijn-Pruisen) werd dezer dagen een huwelijk voltrokken, waarbij de bruid en bruidegom, de getuigen, de pastoor en de koster allen Schmitz heetten, zonder dat zij een van allen familie waren van elkander. De 13-jarige John Hickey, is dezer dagen in een ziekenhuis te New-Brunswich in den Amerikaanscben staat New—Yersey aan de gevol gen van het te veel rooken van sigaretten overleden. De Reseda, welke om zijnen aangenamen geur zoozeer gezocht is, kan tot aardige boompjes worden opgeleid, welke dan blijvende planten worden. Daartoe kiest men een krachtige plant, welke men alleen in een pot plaatst en telkens, wanneer een bot ontspruit, moet men zich haasten, die weg te snijden. In den herfst neemt men de onderste takken weg, zoodat de plant een stam verkrijgt en den vorm aanneemt van een boom in miniatuur; daarna zet men hein in andere aarde en in een anderen pot, plaatst dien in een warm vertrek en begiet hem dagelijks. In het voorjaar zal men opmerken, dat de stam harsachtig wordt. Men ga steeds voort de zijtak ken weg te snoeien, naarmate zij zich vertoonen en geeft een behagelijken vorm aan de kroon van het boompje. In het begin van het derde jaar heeft men schors, dan kan men ophouden met den snoei der botten en binnen weinige dagen zal de plant bloemen dragen en dit gedurende vele jaren eiken zomer herhalen. (Floralid). Gelukkige schelm. Een der rijkste gevangenen die ooit bestaan hebben is onlangs te Joliet, Illinois, losgelaten, zekere Jan Sellin- ger; zijne straf van één jaar gevangenis wegens valsehheid in geschriften was juist afgeloopen toen hij uit Zwitserland eene erfenis ontving van twee en een half millioen francs. Er zijn nu ook al machines uitgevonden voor het melken van koeien. Op het landgoed van den Hertog van Pottland in Ayeshire worden met veel succes koeien machinaal ge molken. Toch ontdekt. In 1878 verdween de jonge en bekoorlijke vrouw van zekeren hotel houder Buia te Belgrado zeer plotselingzij had kostbare juweelen medegenomen. Haar man gaf kennis daarvan aan de politie, men zocht haar te vergeefs; hij verkreeg echtscheiding, hertrouw de en kreeg bij die nieuwe zijne vierde vrouw eenige kinderen. Onlangs verkocht hij een huis en tuin in een der voorsteden. De kooper wilde op dat stuk grond een nieuw huis zettenbij het leggen der fundamenten vond men een ton, waarin het lijk eener vrouw, in zijde gekleed en met juweelen getooid gevonden werd. Het bleek het lijk der vermiste derde vrouw te zijnde hotelhouder is nu natuurlijk in hechtenis. Een 13-jarig meisje te New-York wedde, dat zij tweehonderd tellen achtereen touwtje zou springen. De weddenschap werd gewonnen, maar het meisje zakte bij haar laatsten sprong ineen en stierf. 5de Klasse. Trekking van 12 Mei. Prijs van f 15000: No. 17382 1) 1000: 11 4401 4487 5039 6007 10710 14027 15684 V V 400: V 748 5374 w 200: 77 329 1359 2269 77 100: 2707 3404 6978 8196 10889 11585 13828 14599 14838 17547 20625 5de.Klasse. Trekking van 13 Mei. Prijs van f 5000: No. 1G388 400: 2887 2915 200: 10218 15217 17004 18769 100: 1505 6915 7865 9417 12700 17751 19124 19262 Ingeschreven van 10 13 Mei 1890. Geboren, Getrouwd en Ondertrouwd: Geene. Overleden: Antje Hilbrand, oud 82jr., 11 md. Gem. Wlering-erwaard. Ingeschreven van 1 30 April 1890. GeborenTrijntje, d. v. Cornelis Bellis en Cornelia Kossen. Ariaantje, d. v. Arien Braaf en IJda Constant. Grietje, d. v. Simon Kater en Antje Gorter. Cornelis, z. v. Jan Breed en Ariaantje Duin. Ondertrouwd: Arie Raven, jm., en Trijntje Kossen, jd. Dirk Waiboer, jm., en Teetje Bakker, jd. Getrouwd Teunis Jonker, jm., en Aagtje Kees man, jd. Johannes Cornelis Johannis, jm., en Neeltje Zander, weduwe van Arien Kuiper. Arie Raven en Trijntje Kossen. Overleden: Jannetje Stadig, echtgenoot© van Arie Erix. A c hanen14 Mei 1890. Aangevoerd: 10 Paarden f 85,a 7 Stieren f 30.— a 92 Geldo Koeion (magere) f 130.— a 30 idem (vette) f 200.— a 40 Kalfkoeien f 150.— a 18 Vaarzen f 110.a 4 Graskalvoren f 60. a 35 Nuchtere Kalveren f 6.— a 293 Schapen (magere) f 16.— a 890 Lammeren f 10.— a 12 Bokken on Geiten f 1.— a 37 Varkens (magere) f 16.— a 27 Biggen f 10.a 525 Kilogr. Boter f -.80 a (per Kop f —.60 a 140 Kaas f .20 a 6000 Kip Eieren f 2.50 a 4000 Eend-Eieren f 2.90 a Hoorn, 10 Mei 1890. Aangevoerd H. L. Rogge i a 3 Tarwe f 7.a 6 v Garst f 5.a 2 v Haver f 4.— a Witte Erwten f a I Groene f 10.a Grauwe f 12.a Vale f 9.— a Bruine Boonen f 9.— a I Geele f a 12i Witte f 11.- a Paarden Karweizaad Mosterdzaad 17 Paarden 64 Koeien 93 Kalveren 763 Schapen 1672 Lammeren 120 magere Varkens 5 Zeugen 155 Biggen 23 Geiten 7000 Kipeieren 2750 Koppen Boter, 5.2, lood f .47' a Alkmaar 10 Mei 1890. Aangevoerd 6 Paarden f 80. a 20 Koeion en Ossen 1 '00. a 57 nucht. Kalveren f 8. a 410 Schapen f 20. a 2201 Lammeren 251 magere Varkens f 167 Biggen f 6.- a f 9.50 a f 17.— a f 70.- a f 180.— a 1 10.— a f 24.— a f 10.- a f 14.— a f 25.— a f 6.— a f 3.— a f 2.80 a 10.— a 19.— a f 10.— a 215.- 280.— 240.- 320.- 270.— 180.— 125. 20. 34.— 18.— 9.50 20.— 13.- -.91 —.67*) —.30 2.75 5.50 4 75 12!— 14.- 10.- 11.50 13.'— 7.— 10.25 18.25 250.- 300.— 25.— 40.— 18.- 27.— 60.— 12.50 12.— 3.— .52' 250.- 250 14.— 34. - 22.— 25.— 15.50 23 Bokken en Geiten f 4.— a 10. 16 Kleine Bokjes f .30 a —.40 Bofer per kop f ,60 a .70 Kipeieren f 2.25 a 3.23 Eendeneieren f 3.a Alkmaar, 12 Mei 1890. Aangevoerd 7 Koeien f 200.— a 260. 228 vette Kalveren f 35 a 110. (per kiio f 0175 a l. 27 Nuchtere Kalveren f 10.a 20. 2 Schapen t 25.— a 127 vette Varkens per P. f .42 a .52 57 Magere dito f 18.a 23. Hurmerend 13 Mei 1890. Aangevoerd Aangevoerd 237 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 33. 1 stapel middelbare f 25.— 2476 K. G. Boter f .90 a .95, Grasbotor f 1.— per K.G. 442 Runderen, Vette prijshoudend, handel ma tig, Kalf- on Geldekoeien handel vlug. 24 Stieren. 35 Paardon. 230 Vette Kalveren per Kilo f .70 a .90, handel vlug. 269 Nuchtere Kalveren per stuk f 8.a 22.handel vlug. 194 Vette Varkens per Kilo f 0.36 a 0.48, handel vlug. 245 Magere idem per stuk f 17.a 32. handel matig. 496 Biggen per stuk f9.a 14.handel matig. 1387 Schapen. Vette lager in prijs, Melkschapen prijshoudend. 1200 Lammeren, duur, handel vlug. Kipeieren, per 100 stuks f 3.a 3.50. Eendeneieren f 3.a E d am 10 Mei 1890. Aangevoerd Aangevoerd 30 stapels kaas, wegende 6248 P. Hoogste prijs f 32. berichten bij deze de geboorte hunner dochter Agatha Johanna, Eenige Kennisgeving voor Barsingerhorn en Kolhorn. K w a d ij k, 13 Mei 1890. Den 18den Mei hopen onze geliefde Ouders E. E. ¥AI METEL en HEELWOVDT, hun 35-jarig-e Echtveree- niging te herdenken. Kunne danklare Kinderen en Behu wdkinderen, A. YAN KETEL. S. ROMAR-van Ketel. Schagen, Jh. VAN KETEL. 15 Mei 1890. J. ROMAR. onder de firma P TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depót tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver band èL 33/4 en 4 pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend ieder en werkdag van 9 12 uren. Be Directie. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 41/2 pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN— en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3