AAKBISTIDIP. aanbestedim. OPENING itel, ZEILMAKERIJ. A. VAN ESSEN, Murwe Lijnkoeken, T. D. wïssËïri Kaassfremsel. VISSER's liaaskleursel. ♦J ons. B i: s, KonsT-ina-wiaii „voor 'T JOHfil VOLKJE', d. roggeveencz. ONTVANGEN: van ROMEIN en OUDENHOVEN te Heiier, C. WARNSINCK, KOEVET, GEEN voldoet zoo goed als het Merk SIGAREN, tegen fabrieksprijs. KEGELCLUB HEERENBAAI >n. NIEUW Wed. K. DENIJS, w. VADER, Boeren- en Bouwgereedschappen, Huisraad en Inboedel, 1°. Het vernieuwen en onder houden van gemeente-eigen dommen. 2°. Het daaraan te verrichten schilderwerk, enz. 3°. Het verleggen en herstel len van de gemeentestraten. 4°. De levering van het daar voor henoodigde zand. Het maken van een rijweg op den Schringkaagpolderkade, tusschen de dorpen Barsinger- horn en Kolhorn, ter lengte van ongeveer 960 M., met bijbehoorende werken. Molenstraat No. 100, Schagen, op Donderdag, 8 Mei 1890. A. KOOMEN Pz., Zeilmaker te KOLHORN. A. COMMANDEUR. a Cents het pond. J. WONDER, te Rustenburg, 3 J Let vooral op het Etiket. SCHAPEfMHOUDERS. voor Schapen en Lammeren, van T. DUYVIS J te Koog aan de Zaan, bekroond met de Gouden Medaille op de'tentoonstelling te ParijS) Garantie onder kosteloozc controle van 't proefstalio Hoogzijde, E, 11, Schagen. als: Schilderijen, Braceletten, Broches, Bellen, Kettingen, Bou- quetten, enz. enz, een geïllustreerd tijdschrift voor de Jeugd, onder redactie van F. BOUWERS E. Verschijnt in 13 maandelijksche afleveringen en Almanak met ruim 300 platen. Prospectus en eerste aflevering gratis te bekomen. De nieuwe Ijzerwinkel. D. ROGGEVEEN Cz., Tuin- en Landbouwzaden, Bloemzaden, Gras- en Klaverzaden, Soliede Naaimachines f 2" Karpetten vanaf f 3.35. Rollen Matten, Vloerkleeden, H'een' jes, Matjes, Vloerzeil, enz. Aanbevelend, van der Stok, Kaan en ut Notaris te Hoogwoud, zal publiek verkoopen te KOLHORN, 1. op Maandag, 3 Juni 1*-«0O, des namiddags 1 uur, in de herberg „het Schipperwelvaren" A. Eene Huismanswoning met Erf, als mede 2 perceelen Weiland, staande en liggende in den Scbringkaagpolder, te K o 1 h o r d, te zamen groot 2.57.10 H.A. B.- Een Woonhuis en Erf, aan de Oude Streek te Kolhorn, groot 82 c.A. '(Verhuurd voor f 1.50 per week.) 2. op Dinsdag, 3 «Juni 1890, 's morgens 10 uur, ten sterfhuize vau den Heer P. KOOMEN, 4 KOEIEN, 1 PAARD, 2 VAR KENS, KAR OP VEE11EN, WA GEN OP VEEREN, en eene partij Manufacturen. Alles behoorende tot de nalatenschappen van de echtelieden PIETER KOOMEN en HAAR TJE KOK. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHAGEN, zullen op Dinsdag, SO NXei a.s., des voormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar a a n- besteden: Bestekken en voorwaarden liggen vanaf heden ter inzage ter gemeentesecretarie. Aanwijs in loco op Zaterdag, 17 Mei a.s., des namid dags ten 2 ure, aanvangende bij het Raadhuis. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- opzichter, den Heer C. NT. VLAMING. Schogen, 9 Mei 1890. Burgemeester en Weihouders voornoemd; C. II. BEELS. de Secretaris, DENIJS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BARSINGERHORN, zullen op Zater dag, 24 Mei 1890, des middags ten 12 uur, ten raadhuize der gemeente in het openbaar bij enkele inschrijving aanbesteden: Bestek en voorwaarden liggen vanaf heden ter inzage ter gemeentesecretarie. Aanwijzing in loco zal gehouden worden op den dag der aanbesteding, des voormiddags ten 9 uur. Barsingerhorn, 9 Mei 1890. Burgemeester en Wethouders, D. SPAANS, de Secretaris, J. VAN NIENES Jr. van den Zich in ieders gunst en recommandatie aan bevelende, en belovende zorg te dragen voor nette en soliede bediening, Uw Dw. Dienaar, li. EHIX. De ondergeteekende, de zaak van wijlen zijnen vader overgenomen hebbende, beveelt zich bij dezen ten zeerste aan, zoo bij particulieren als bij polderbesturen, tot het herstellen, maken eu leveren van alles wat tot het vak behoort. (Scheeps- en Molenzeilen, Dorsch- kleeden, Zakken, Touwwerk, Garens, enz.) Door degelijk werk, prompte bediening en concurreerende prijzen hoopt ook hij zich het vertrouwen, dat zijn vader zoo ruimschoots mocht ondervinden, te verwerven en waardig te maken. Zich minzaam aanbevelende, Bij deze heb ik de eer, aan mijne begunstigers ter kennis te brengen,dat ik mijue BROOD- BAKKERIJ vanaf 15 Mei e.k., heb over gedaan aau den Heer J. 1\ TAM AVEZAATSÏ. Mijne klanten hierbij dankzeggende voor de gunst, sedert 27 jaren zoo ruimschoots genoten, beveel ik mijn opvolger beleefdelijk aan. Mij refereerende aan bovenstaande, hoop ik door nette bediening en het leveren van goede waar uwe gunst steeds waardig te blijven. Mij minzaam bij U aanbevelende, heb ik de eer te zijn, UEd. Dv. Dienaar, J. T. VAN AVEZAATH. Schagen, 11 Mei 1890. F ia IK Best oiigesmoïten Verkrijgbaar bij en des Zaterdags te ALKMAAR. Lagerbier het eenig afdoend middel tot volkomen uit roeiing en vernietiging van Teekten, Luizen en Wormen, dat tevens deu groei eu de blankheid van de wol bevordert en de Schapen ontsmet, is verkrijgbaar in fl. van 5, 10, 20 en 30 schapen, a f 0.37y2, f 0.75, f 1.50 en f 2.25, bij de agenten Te Schagen F. KOOT. Te GroetpolderJ. JONK Az. Te Oudesluis Joh. v. d. OORD Te T Zand P. STAM. Te KooiT. SLIKKER. Te Anna Paulowna Schipper VOLDER. Tevens^ verkrijgbaar: een uitstekend middel tegen Klauwzeer. te WIIIiEl, beveelt zich ten zeerste aau tot de levering van Bijzonder wordt aanbevolen het merk h f 2.per Go kistje. Men zende postwissel groot f 2.10, dan ont vangt men een kistje van dit merk franco thuis. Ook Beste Blanke No. 1, h f 0.60 en No. 2 h f 0.50 per pond. Wederverkoopers genieten flink rabat. l3oVet, 3O eiwitstof, 36 zetmeel, te zamen voedend© bestanddeelen* De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dal zij doorloopend gebruik maken van het KAASSTREMSEL, uit de fabriek van de finna S. J. Visser, te Uitgeest (NA,—Holland), en dat zij dit prima fabrikaat, wat uitmuntende stremkracht, regelma tige werking, duurzaamheid en zéér billijken prijs betreft, aan kaasfabrieken zoo wel als kaasmakers, met vertrouwen durven aanbevelen. Maart 1S90. Kaasfabriek 't Zand Zijpe get. G. DE WIT Pz., Directeur. Kaasfabriek Wieringerioaard, get. J. BAKKER Jz., Directeur. Kaasfabriek St. Maarten „de Tijdgeest", get. J. W. SCHERMERflORN, Directeur. Kaasfabriek Wienngerwaard „Aurora", 6§o/ get. J. L. T. GRONEMAN, Directeuren get. G. BRANDS, Kaasfabriek Petten {Zijpe), get. A. ERIKS Kz., Directeur. De ondergeteekenden verklaren bij dezen dut het KAASKLEURSEL („GOUDKLEUR'' genaamd) van den heer S. J. VISSER fabrikant te Uitgeest, sinds geruimen tiij aan de Leerhoeve wordt gebruikt. Dat dit kleursel uitmunt door fraaie, doeltreffende tint eu zuiverheid, en krachtiger is dai andere door hen gebruikte soorten. Dat bij scheikundig onderzoek liet gebleken is, vrij te zijn vau schadelijke bestanddeel zoodat zij dit fabriekaat met vertrouwen durven aanbevelen. OUBSHOORN, Maart 1890. De Zuidhollandsche Leerhoeve voor Zuivelbereiding (get.) S. VAN DISSEL, Directeur. Dr. W. STORTENBEKER, Scheikundige, Maakt op bestelling alle soorten van Zendt teeheningen op franco aanvrage. Bij JÜH. YKEMA te 's Hage uitgegeven en bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar Afl. I „De Heer Ykema, dit moet gezegd worden, spaart geen kosten om dat uitnemende tijdschrift nog hooger waarde te geven." („De Wekker.") „Voor 'tjonge Volkje" is het aardigste, liefste en keurigst uitgevoerde tijdschrift voor dejeugd." Kamper-courant.") „Wij hopen en ver trouwen, dat in den nieu wen jaargang weer hon derden inteekenaars meer tot dat uitnemend kinder tijdschrift zullen toetre den." („Het Dagblad.") „Het nuttige met het aangename te vereenigen, op bewonderenswaardige wijze geschiedt dit in „Voor 't jongê Volkje" („Java-lofc") Specialiteit in Hnislioudely lse ar tikelen, waaronder een ruime keuze gegoten IPornuislsachels en verder voorhanden Zware Kroon mangels, Wasch- machines, Ainerikaausche Wring- machines, een groote sorteering Petroleum- Hanglampen. Alles tegen concurreerende prijzen. SCHAGEN, LA AG ZIJ DE, tegenover het hotel „de Roos." in uike kwaliteit voorhandeu. Aanbevelend, RENSGAS, F, 26, SCHAGEN. prachtige Jnponstoft'CIl, afgepaste COS' tinnes vanaf f 10.Effen met bijpas send gestreepte Stot vanaf 35 EtS. SCHAGEN.T.AAGZIJPË, j ilTU1 FIRMA - te NIEUWE NIEDORP Adviseur der Maatschappij voor Hyp° Crediet in Nederland. f0oi Zij is belast met plaatsing van ge e deze Maatschappij, welke die verstrek nP^ theek h 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling rente. duD Des Donderdags wordt van 10 t0,,Q(jQ$' kantoor gehouden bij den Heer y - 1 wet)- Snelpersdruk van .1. WINKEL, teSchaj^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4