Alleen verkrijgbaar lij ff, VADER. DIENSTBODEN. P. Roggeveen, Schagen. J Gemengd Nieuws. 333ste STAATSLOTERIJ. Marktberichten, Advertentiën. 0 SCHIEDAMMER GEIM EVER. MIG H T CJP. de VRIES, te Schaden. VLEESCHHOUIV EltlJ ff Roevleesch: I efn aangenomen, om eerst meerder licht f'Se® de^zaak te eischen, aangaande eene f definitieve opgave van kosten van aanleg meer u n t* i T> t men vooraf in zake finantieelen steun en lteD dienaangaande, in onze raadsvergaderingen PU' niet kwistig met de beurs der Burgers ^ndspringt, zal ieder bezadigd burger eer- Tk^hèrinner mij nog, M. de Redacteur, in uw ht blad van 7 Juli 1889 gelezen te hebben, ^e8C ingezonden stuk voor de verkiezing van fo gemeenteraad op 16 Juli '89 alhier, waarin 1 schrijver het volgende liet uitkomen kan in de laatste jaren, en vooral in den laatsten p d" tevreden zijn, met onze Gemeente-Regeering? Ot 'wil men in 't algemeen belang de welvaart den bloei van ons zoo schoon gelegen plaats, e" ne welvarende landbouwstreek niet meer toenemen? De schrijver wilde niet tekort de toen bestaande plaatselijke Regeeriug in eene zien doen, aan - .- wat piactisehe kennis aanging van een zuinig beheer onzer financiën; maar zinspeelde er op. is men hiermede alleen gebaat, in eene plaats die aanspraak maakt op uitbreiding van markt wezen, handel en nijverheid? "Want ziet men dan niet, dat onze wakkere naburen ten strijd trekken, voor alles wat kan dienen tot uitbreiding, en in ontvang-nemen van al wat de markt kan bevatten, en terecht is dit uitgesproken, daar ik van een geacht raadslid der gemeente Alkmaar eens heb gelezen uit het raadsverslag, deze helder denkende woor den stel de gelegenheid open, en het gebruik volgt. En nu het belang van Hollands Noorder kwartier; kanalen, spoorwegen en trambanen zijn de aderen van het algemeen vei keer. Daar langs beweegt zich de handel, trekt de nijver heid hare grondstoffen en verzendt zij hare producten. Zij verspreiden welvaart in den streek, die zij doorsnijden, en voeden de plaatsen die zij verbinden, en niet het minst de plaats van aankomst, af- en uitvoer. Wat hier is ter neder geschreven kan door niemand worden betwist. En als dit waar is, dan zal ook de richting, stoomtrambaan Hoorn- Scliagen aanwijzen, waarheen zich de welvaart kan ontwikkelen, en zeer zeker wel het eerst in welke richting zij loopt en waarmede zij zich verbindt. Is het niet eene aekere waarheid dat alle verkeer zich beweegt langs de nieuwe banen; streken die niet door nieuwe banen zijn ver bonden, laten elkander los. Welk oud Schager, kan dit niet met mij instemmen, als men een 20-tal jaren terug denkt, aan onze Voorjaars- markten, toen het Noordwestelijk deel boven Hoorn, van den Landbouwenden stand, aan onze markt zijn bezoek kwam brengen, en ook zijn inkoopen deed gelden, brengt thans de stoom hen in Zuidelijke richting naar de markt, naar Purmerend, kiest daar nieuwe aankoopingspun- ten. Zoekt naar nieuwe handelsbetrekkingen, nieuwe plaatsen van inkoop zullen volgen; aldaar waar de gelegenheid door hare oude roem sinds eeuwen heeft bestaan, is ons Noorderkwartier, in deze richting van elkander vervreemd gewor den, gescheiden, en van elkander verwijderd; de stoom alleen kan hen weder tot elkander brengen; wij willen wenschen van te water, en langs hare banen. Een kalm en opmerkzaam toeschouwer van den hedendaagschen tijd, slaat dit gade, dat er eene neiging bestaat, om alle verkeer te leiden naar de groote steden, en zetels van groote ondernemingen van nijverheid; de ontvolking van kleinere plaatsen is hiervan het sterkste bewijs, waardoor men verliest: samenwerking van handel en nijverheid; inderdaad schuilt hierin een gevaar voor de kleinere steden en plaatsen, door het samentrekken van snelle vervoermid delen naar de groote steden. Laat ons eens inzien, eene verbinding Hoorn- behagen, wordt immers een geheele verbinding van het Oostelijk en Westelijk deel van Noord- Holland, daar zij door eene aansluiting, in directe verbinding komt met de oostelijke lijn Enk- huizen, vandaar de verbinding met de stoom- ootendienst tot Friesland en Groningen, nog aangesloten met de Locaalspoor van Hoorn— Medemblik, ook alles omgekeerd op en naar chagen en het Noorden, Westen en Zuiden boven Schagen. Biedt zich in deze richting als uitgangspunten voor Hoorn en Schagen aan, een zestiental ®ations over zestien welvarende rijk bevolkte otpen, met uitmuntende landbouwstreek en 1 e veeteelt, dan kan het niet anders, of zulk fn onderneming heeft de grootst mogelijke kans -te kunnen slagen. Met de grootste belangstelling vernamen wij ^an °°k uit de vergadering van Zaterdag 26 Pri', gehouden te Hoorn, dal vele gemeentens Waterschapsbesturen, al reeds waren besloten o ooten finantieelen steun aan te bieden en zeer er wel in het oog houdende, dat het eene de^Vl^d0 behoefte is geworden, het platteland, om ne Meden en dorpen te doen wedijveren 10 te blijven wat zij zijn, om hun bescheiden r'g te kunnen ophouden, om de welvaart te doen bloeien, door aanknoopingen van verkeer en vervoermiddelen, die men, zoo als terecht is ver- ln, (le laatstgehouden vergadering, daar no° °P heeft; terwijl voor de algemeene verbinding de trambaan op eene normale spoor- wijdte zal worden aangelegd, en biedt zij ons aan, in haar geheele verkeer, dat waggons goederen en vee zonder overladen over de"groote spoor wegen kunnen worden vervoerd. Zie hier eene nieuwe toenadering in ons J\oorderkwartier, in oostelijke en westelijke rich ting van Noordholland, algemeene aaneensluiting, om den handel en onderling verkeer te hand haven, de algemeene welvaart te ontwikkelen, en te bevorderen. Dat hier groote financieële steun voor noodig is, blijkt uit den aard der zaak. Met eenig recht van vertrouwen hopen wij dan ook, dat de Staten van Noordholland, waar het zulk een Provinciaal belang geldt, de onder nemers in deze zullen steunen. Maar ook geldt in de eerste plaats de plicht, dat zij, wier belang het eerste er door gebaat wordl, daar hier het uitgangspunt is van de de lang ontbeerde verbinding naar die streken van onze Provincie, en zij eene zeer zekere be hoefte is geworden dan ook, wil men niet stilstaan, blijken doen geven van uitbreiding van verkeer, daar men anders door stilstand zeer zeker achteruitgang verkrijgt; zij dienen dus hare medewerking in ruime mate te verleenen door hunnen financieëlen steun hiervoor aan te bieden. Dat de mannen in onzen raad, als vertegenwoordigers onzer gemeente, Mannen die met beleid, en de eischen des tijds verstaande, handelskennis bezitten, en ondernemingsgeest in den bezadigden sin verstaande, als vertegen woordigers de oogen open houden voor alles wat onze gemeente kan omvatten, om met de eischen des tijds in eene behoefte te voorzien, vertrouwen wij ten volle. De geheele wereld, dit zal u met mij instemmen, is in agitatie over de noodzakelijk geworden maatschappelijke hervormingen. Ook Schagen en hare omgeving heeft dringend behoefte daar aan. Alhoewel mijn ingezonden stuk zeer zeker, voor andere inzichten vatbaar zal zijn, ligt het buiten allen twijfel, dat verschil van opinie in zaken blijft bestaan; alleen geef ik in deze, als Schager en oud Noordhollander, mijne inzichten hierbij op het papier, over de ver binding Trambaan-Hoorn-Schagen. M. de Redacteur, u dankzeggende voor de op name dezer regelen, en de afgestane plaatsruimte, Schagen, Uw getrouwe Lezer, 17 Mei 1890. X. EUNSTNIETJ W~S~. Naar men met zekerheid kan mededeelen, aan het kunstminnend publiek van Schagen en omstreken, is het onzen ondernemer op het gebied der kunst, den tooneelhouder Kos, mogen gelukken, eene overeenkomst te treffen met den Heer Directeur van de Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel", om gedurende de kermis alhier, vier tooneelvoor- stellingen door genoemde vereeniging te doen gpven, en wel op Dinsdag, Woensdag, Donder dag en den laatsten Zondag, 24, 25, 26 en 29 Juni a.s. Deze voorloopige kennisgeving zal zeer zeker het kunstminnend publiek hoogst aangenaam zijn, daar men kan vertrouwen, dat deze voorstellingen, de hoofdschotel onzer Schager kermis dit jaar zullen uitmaken. Gaarne wenschen wij den ondernemer in deze een goed succes toemaar het ligt wel buiten allen twijfel, of van zulk eene aanbieding zal zeer zeker een dankbaar gebruik worden gemaakt. De eigenaar eener ijzersmelterij te Berndorff (Pruisen) ontving vóór eenigen tijd een ongetee- kendeu brief, waarin hem werd medegedeeld, dat binnenkort zijne fabriek zou in brand gestoken worden. Dadelijk na lezing van dit schrijven, verzamelde hij al zijn werklieden ten getale van ongeveer 2000 en na hun den inhoud van den brief te hebben voorgelezen, sprak hij hun in dezer voege toe „Wanneer een of eenigen uwer dit plan moch ten ten uitvoer brengen, dan verklaar ik hier op mijn eerewoord, dat ik de afgebrande fabriek niet weder zal laten opbouwenik ben rijk genoeg om buiten de fabriek te kunnen leven." Tot nu toe is er geen enkele poging tot brand stichting gedaan. De photoscoop. Deze allernieuwste ontdekking betreft de overbrenging van beelden door middel van een electrischen stroom en de photographische werking van het licht. Het toestel, uitgevonden door den heer Körzel, zou in staat zijn het beeld van een persoon op zulk een wijze over te brengen, dat, terwijl hij door de telephoon een gesprek voert, de toegesprokene tegelijkertijd zijn spiegelbeeld te zien krijgt. Tusschen Berlijn en Potsdam hebben onlangs al proefnemingen voor eenige genoodigden plaats gehad, die in de hoogste mate verbaasd waren over hetgeen zij zagen. Terwijl zij met de tele phoon door den uitvinder werden toegesproken, verscheen gelijktijdig zijn portret op een ver lichte melkwitte glasplaat waarop alle bewegingen en gelaatsuitdrukkingen van den spreker getrouw werden weergegeven. Op de Sandwich-eilanden heeft men aan een ter dood veroordeelde de vrijheid terug gegeven, nadat hij zijn toestemming had gegeven tot zijn inenting met de lepra-bacciius. Hij keerde in zijn gezin terug en werd melaatsch, evenals allen die onder zijn dak woonden. De besmettelijkheid der melaatschheid was dus nogmaals bewezen, doch een aantal onschuldige!) moesten ditmaal niet den schuldige boeten. Te Hawaï schijnt men het met zulke zaken zoo nauw niet te nemen Een meisje van buiten was in de stad komen dienen en blufte weldra op den rijkdom van haar nieuwe meesteres. „Alles is daar zoo deftig", zeide zij, „dat zelfs haar flanelletjes van satijn zijn." Iu Maagdenburg is onlangs een elfjarig meisje op een treurige wijze om het leven gekomen. Het was gevallen en had zich daarbij aan de knie bezeerd. De wond had niet veel te beteekenen, en was bijna genezen, toen de knie plotseling rood werd en een sterke zwelling ontstond. De ontboden geneesheer constateerde bloedvergiftiging, veroorzaakt door de geverfde kous. Het mocht den geneesheer niet gelukken, het kind van een pijnlijken dood te redden. Dit brengt een geval in herinnering, waarbij de baker een naald met een zoogen. „carthamine" geverfden zijden draad door de pas doorstoken oorlapjes van een zuigeling troker ontstonden verzweringen, die het kind zwaar ziek maakten. Voorzichtigheid is dus raadzaam. Wij herin neren hierbij aan het antiraoniumhoudende roode en blauwe garen, waarmede de Saksische industrie ons voortdurend „begiftigt." Maandblad van dr. v. H. Roos.) Die is ook goed Dezer dagen moest in een naburige gemeente een dagvaarding worden overhandigd aan een machinist en de deurwaarder begaf zich naar hel lokaal, waar de man op zijn machine zat uit te blazen. Zoodra de machinist den deurwaarder bespeurde, liet hij de veiligheids klep werken en vulde het gebouw met een ondoordringbaren damp. Toen de damp eindelijk verdween, was de machinist ook verdwenen Op het Marianneplein te Berlijn vond de politie dezer dagen een 20-jarig meisje bewuste loos liggen. Bij het geneeskundig onderzoek bleek dat zij, door honger uitgeput, was flauw gevallen. Het meisje vertelde, dat zij voor twee dagen uit het hospitaal was ontslagen na van een dood kind te zijn bevallen. Zij had als gouvernante bij een deftige familie gediend, was op den broeder van haar meesteres verliefd geworden en, na door dezen verleid te zijn, 't huis uitgezet. Met naaiwerk had het arme meisje toen wat verdiend, tot zij in het hospitaal was opgenomen, waarheen zij thans is terug gebracht. Het onderzoek der politie leerde, dat zij de waarheid had verteld. 1890 Getrokken Prijzen. 5de Klasse. Trekking van 14 Mei, Prijs van f 1000: No. 14770 400: 590 2431 7572 12181 14238 200: 1891 4693 12177 19347 100: 1021 3357 3678 5863 10623 13358 16821 17212 19614 5de Klasse. Trekking van 16 Mei. Prijs van f 1000: No. 12817 13178 400: 5096 8945 10136 200: 1788 100: 2497 7369 9609 11457 16857 18385 19639 Hoorn, 14 Mei 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 33.Commissio f 27.—. Middel hare f aangevoerd 199 stapels, wegende 57986 Kilo. Zaandam, 14 Mei 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 30.50. aange voerd 14 stapels. A.ltsmaar, 14 Mei 1890 Aangeroerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 32.50, Commissie f 27.—, Middelbare f 2ÏS.25, aangevoerd 300 stapels, wegende 90000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 300 Hectoliters, Tarwe f 7.50 a 8.-, Rogge f 5.85 a 6.75. Gerst f 6 a dito chev. f 6.— a 6.50, Haver f 4.25 a 4.75, Paardenboonen f a Bruine dito f 6.50 a 10.50, Citroen dito f 10.— a 11.—, Witte dito f 12.—a Duiven dito f a Karweizaad f-.— a dito oud f a blauwmaan- zaad f a R- Mosterdzaad f a G. dito f -.— a Kanariezaad f a t Erwton: Groene f 10.a 14. Grauwe f 15.a Vale f a Witte f a En li huisett 14 Mei 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 10 stapels. Hooikaas t 31.50 Graskaas f karweizaad, f 10.—a 10.50, nieuw mosterdz. f 16.a 18. blauwmaanzaad f a grauwe erwten f a vale dito f a Wijker Vale dito f - a Groene dito a Bruine boonen f 8. a 10. Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.—, Haver f 3.a 4.Boter 55 a 60 cents per kop. Lang hebben wij naar den dag uitgezien, die eindelijk is aangebroken en op welken wij het mogen herdenken, dat onze geliefde Ouders vijf en twintig' jaar iu den echt verbonden zijn ge weest. Ik wensch hun veel heil en zegen toe, in de hoop, dat zij nog vele jaren met elkander in gezondheid mogen door- b rengen. Hun dankbare zoon, A. VAN KETEL, Vuurstoker 2de Klasse bij de Konink lijke Nederlandsche Marine. Te HAARLEM worden met 1 AUGUSTUS in een deftig gezin gevraagd een keukenmeid, die ook werk wil verrichten, en een tweede meid, die de wasch behandelen en goed strijken kan. Adres franco brieven letters O. S. aan den Boekhandelaar D. J. VAN DER WILK, Groote Houtstraat, Haarlem. Deze bedden, van eerste qualiteit tjjkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheu- matische aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens t 27. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. SCHIEDAM. Puike oude MERK: Verkrijgbaar bij N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. van u u ff n tt n n n H 9 n ir ir voorheenC. ZEEMAHT. Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47 V2 Ct. per V, K.G. j ROLLADE, zonder KLOMPSTUK koi/ been, BCEUF 1 RIBSTUK, met RIBSTUK, ,71/ h n g been, j ROLLADE), BEAFSTUK, 65 GEHAKT, 47 Vs g versche OSSENTONG, 1.50 nu g OSSENHAAS, 60 gelardeerd 70 g g Varkensvleescli: LAPJES, 421/, Ct. per y, K.G. KARBONADE, 421/2 g versch SPEK, 40 u g g g gerookt SPEK, 40 g g g g SCHIJVEN, 47Va g g g g GEHAKT 42y, g g g Prijzen van Worst METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40, SAUCIJSJES 42V» cent. Alles per kilo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3