GELD BESCHIKBAAR. sigaren. te koop: L. J. ROGGEVEEN Lz., Il E. BRANDSMA. Boit, Coiraut- si Sislprsinffiwij, boekwerken, G. BOELE Senior, a. hoogland. t'J ND1SPENSABLE/3C ent MARS, JACHT WA TER. VISITEKAARTJES, MENU'S, i BOLDOOT's Eau de Cologne Bij W. VAN STAM, GROOTE OPRUIMING EXTRA KOOPJE. Liquidatie R. SPA A N S. 1. alle aan genoemden Heer bshoo- rende roerende lichamelijke goede ren, {met uitzondering van kleederen en siera den, welke voorloopig luiten den verkoop worden gehoudenbestaande uit a. Het beslag der boerderij als20 Melk koeien, 6 Hokkelingen, 1 Hokkelingstier, 14 Melkschapen, 42 Overhouders, 6 Oon- schapen, 1 jarige Kam, 2 Paarden, 33 Lammeren, 5 jonge Varkens, 8 Kalveren. Wijders: 2 Boerenwagens, Kapwagen op veeren, Kar op veeren, Driewielskar, Ierbak, Hooischudder, Hooihark, Ploeg, Boeren gereedschappen, en al hetgeen verder tot het bedrijf behoort. b. Den compleeten inboedel, waaronder Bedden met toebehooren, Kasten, Klokken, Tafels, Stoelen, Stoven, Schilderijen, Kachels en andere voorwerpen van huishoudelijken aard. Boonacker. Publieke Verkooping. te Wieringer waard, Hypothecair Crediet, tegen 37i„? 4 en 47,per jaar, zonder 7, jaar vooruitbetaling van rente. Adres; Oude Gracht 158, Alkmaar. A. VAN ESSEN, op Zondag*, 18 Hei 189©, BAL. Rij J. DE VEER te Schagen, is beschikbaar de Stier Molenstraat, Schagen, Zeilen dito 177* Cts. P. MEURS Pz., J. Hankc te $chagcii. Kalverstraat 115, Amsterdam. Verkrijgbaar hij den Heer R. G. v. d. Wal, Laagzijde, Schagen en hij de Heeren K. Koopman, Schagerbrug. H. J. Prins, Schagerbrug. W. Rus, Groenveld. K. Engel, Kolhorn. C. Schoor], Dirkshorn. J. Snoek, Barsingerhorn. P. de Vries, In liet bUzonder wordt de aandacht gevestigd op: SOUCHON-THEE a f 1.50 per 5 ons. J. WINKEL, Laan, D, 4, "UB PST" Schagen, levert met den meesten spoed: I HOFLEVERANCIER, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, C- i- BOELE ZOON- Holten-dam, I's CSravenhage, leefden, I Utrecht, Groningen, Hampen. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEI. Gevestigd sedert 1847. Kopenhagen He heele en halve wfjnflesschcn, waarin Marktplaats, Schagen. Corsetten vanaf 4© Cents. w. SWAGER. Kleermaker, Nieuwe Laagzijde, f ScWe^ ONTVANGEN! Japonstoffcn, J. ROGGEVEEN Wz* naast Kosters Kleine ^inA. Ieder die iets moclit te vorderen hebben van— of borgstellingen onder zich hebben aange gaan door den Heer REIJER SPAANS, onder Barsingerhorn, wordt verzocht daarvan voor 1 Juni 1890, opgave te doen ten kantore van den ondergeteekende te Schagen. Ten fine van voorschreven liquidatie zullen in het openbaar worden verkocht: Deze verkooping zal worden gehouden op Woensdag 28 (en dus niet 29 zooals min juist in het billet staat vermeld,) Mei 1890, des voormiddags 9 ure, aan te vangen, op de boerderij „Kiefténburg" nabij HARING HUIZEN, waar echter geene gelegenheid tot uitspanning bestaat. 2. Tien aandeelen in de Plattelandsche Bankvereeniging te Barsingerhorn, ieder groot duizend gulden, doch waarop tien percent is gestortvoorbehoudens nadere combinatie aan te bieden in drie onderdeelen. Deze verkooping zal worden gehouden op Donderdag, 12 Juni 1890, des voormid dags 11 ure, in het Koffiehuis „de Roos," te SCHAGEN. 3. De JE3ou.~wh.oeve te Mijdrecht, be staande uit Huismanswoning, Arbei derswoning, Aanhoorigheid, Erf en Lan derijen, kadaster, sectie B, nummers 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925 en 926, ter gezamelijke grootte van 32.94.70. Deze verkooping zal worden gehouden te MIJDRECHT, op nader aan te geven dag en plaats, in de maand Juli 1890. Nadere informatien verstrekt de Notaris De Notaris I )Uhl<] R, gevestigd te Zuid-Scharwoude, is voornemens op Donder dag, 22 Mei 1890, des middags 12 uur, in de herberg „de witte Zwaan", te BROEK OP LANGEDIJK, publiek te verkoopen Het "Woon- en Winkel- l|| huis, met Jürf^ te Broek op Lan- gendijk, kadaster, sectie A, No. 1640, groot 1 are, 25 centiaren, met eenigen Win- kelinventaris. Dadelijk te aanvaarden. Laatst bewoond door den Manufacturier L. FRIS. belast zich met het k o o p e n en ver koopen van ROEREND en ONROE REND GOED en EFFECTEN, het bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver band a Us/4 en 4% 's jaars, het verzilveren van COUPONS en het incasseeren van WISSELS. Door den colossalen grooten inkoop, ben ik in staat de Sigaren van f 2.voor 11.60 franco tbuis tc zenden, incrk Sumatra. Zend postwissel groot f 1.60, en u ontvangt 100 sigaren franco thuis. WINKEL. Een tweepersoons ijzeren Li lil JL> I- KANT. Adres Bureau dezer Courant. No. 1404 van het Nederl. Rundvee- Stamboek. Afkomst Vaderszijde No. 903. Moederszijde No. 6452. Dekgeld t 1.50. heeft ontvangen en beveelt zich minzaam aan tot de levering van Alle soorten Tapijten, Karpetten, Vloerzeilen, Loopers, Rohnatten, Deurmatten, Deur- en Bedkleedjes, Tafelzeil, enz. enz. Afgepaste Tafelzeilen vanaf 80 Cts. Juttenloopers vanaf 15 Cts. Gummi Tafelniatjes en Blaadjes in alle afmetingen. Verder Karpetfranje, Jalousie- band, Gordijn- en Schilderij koord, enz. enz. Alles tegen uiterst lage prijzen. volgens de wettelijke voorschriften vermengd. Verkrijgbaar bij aan de LOET, te SCHAGEN. Onschadelijk voor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wasschicg het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, le ver krijgen bij Ver Ilacon f 1.—, Halve Flacon f 0.50. VAN Programma's van Tooneel- en Zanguitvoeringen, enz., Toegangskaartjes, Diploma's Nota's, Quitantiën, Wissels, Prijs-Couranten, Tarieven, Adresk quetten, Vrachtbrieven, Circulaires, Bestekken, Verkoopboekjes en Biljetten voor Verknopingen, Borderellen, Spaarbankboekjes en Reglementen, enz., Bruilofstsliederen, Huwelijks eu Ondertrouwbrieven en Kaartjes. Uitnoodigingskaarten, Programma's van Dansen, Rouwbrieven, Rouwkaartjes, enz. z. De prijzen worden zoo laag mogelijk gesteld en voor een goede uitvoering der bestellingen, wat papier en druk betreft, wordt de uiterste zorg gedragen. Bij GROOTE GETALLEN zijn de prijzen naar evenredigheid aan merkelijk lager. Bestellingen worden met den meesten spoed uitgevoerd. Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en W ijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. Sigarenfabriek: tusschcn de Markten. JDepóts Schagen. Purmerend. Kr e da. Ken SI el d e r. s St o s ch. Koog a/d Zaan. Dordrecht. €r o rin c H em. Tiel. Winschoten. St a a r l c m. Driebergen. FF ormerveer. S* e n an g. D at aria. Sa mar an g. S o er ah a%j a. Chris tiania. wmmsm verkocht wordt, zijn steeds verzegeld met Cachet J. C. BOLDOOT. verkrijgbaar: ALLERHANDE f 0.45 Cts. de 5 ons BITTERKOEKJES, WELLINGTKON, FA- NILLENOOTJES, PALEISBANKET en THEEBANKET f 0.70 per 5 ons ZANDKOEKJES, f 0.50 per 5 ons. Van Houten's en de Jongh cacao poeder. KANTKOEK 20 Cents per 5 ons. van alle soorten Hanies- en Hinder hoeden, Bloemen, Uiiiten, Veeren, Kant, $at|jn, Flu weel, Pluche en alle soorten Ma nufacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. beveelt zich steeds aan voS? alles ^7^ vak behoortnet en solied werk en lage prijzen. prachtige ruime collectie stalen CoilfO®" gebreide Goederen. Karpetten vanaf f 3.2-l Tapijten vanaf 30 rollen Matten, I)eurniatei Vloerzeil, Loopers. SCHAGEN, BENS° ke[

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4