GEEN DIENST. W. IMÏÏULSEU, Wed. K. DENIJS, 333ste STAATSLOTERIJ. Getrokken P r ij z e n. Burgerlijke Stand, Gemeente ëcliag-en. Gemeente Sijpe. Marktberichten. i f 12* 1 12!— Advertentiën. Doopsgezinde Gemeente te Barsingerhorn c. a. 2 den Pinksterdag, aan de Iv R E I L, Tuin- en Landbouwzaden, Bloemzaden, Gras- en Klaverzaden, RUIME KEUZE n attesten er zijn. De pastillen van ^adel verbleeken voor den heiligen steen van éraU' 5»^'. behandeling is zoo gemakkelijk! On- K »Mf naar Baziège te gaan. Men schrijft |(ffg ze - nvo' .ij 91 aaIl den eerwaarden heer pastoor, rt u een zindelijk lapje linnen of flanel - fUUgS den steen gestreken isen klaar 8 ,1 Dat lapje linnen of flanel, dat met s Keln in beroering is geweest, wordt op f" r,blende lichaamsdeel gelegd en het rhu- et vlucht daarvoor als de duivel voor een atisme »iu 'Ü^'lgneesheeren zelf moeten dat bekennen. Sister naar de geschiedenis Miin zoon was zes jaar oud, zegt de heer s Samarada, van Toulouse, en hij ver- actlu hoe die zoon aan alle lichaamsdeelen was 1 d De geneesheeren hadden te vergeefsch pogingen aangewend, de toestand van het ind was wanhopig. eenige gebeden, zegt de geloovige vader, t'de pastoor de beenen van het kind aan n steen roeren en eensklaps sprong het van 1 arm en liep tot onze groote verbazing gelrecht naar de kerk." Het kind had een geneesheer, die het tot op dat oogenblik had verzorgd. En wat zeide 626 F 's Anderen daags zegt de vader, bezoekt ons „eer de doctor, en, het kind ziende, consta teert hij eene belangrijke verbetering. „Inderdaadzegt hij, zijn genezing ver baast mijen tegelijkertijd verscheurt hij het door hem voorgeschreven middel." Het spreekt van zelf dat die brave vader van dat verscheuren van 't recept heeft uitge- legd, dat het eene verklaring van onmacht van 'den geneesheer was. Mij dunkt, onder ons dat dit voorval ook wel anders kon worden uitgelegd. Ziedaar een geneesheer, dien men consulteert over den staat van gezond heid eens kinds. Hij onderzoekt hetzelve nauw keurig, en, eenmaal de ziektekenmerken ge vonden, schrijft hij de noodige behandeling voor. En, onderwijl hij schrijft Gij weet", zegt de vader, „wij hebben onze toevlucht genomeii tot den heiligen steen deze is het, die ons arm kind heeft genezen." „Welnu, vriendje 1" antwoordt de genees heer, „dat is opperbestvan het oogenblik dat de heilige steen een zoo afdoend middel is, hebt gij mijn middelen niet meer noodig en kan ik het recept verscheuren." Honderd tegen een dat de zaak zich zóó eeft toegedragen, want, te gelooven dat een geneesheer, zooals die brave man schijnt te rneenen, achteruit gaat voor een miraculeuzen steen!ik niet, vrienden, ik niet! Wat mij heeft verbaasd in het aantal in die brochure saamgehoopte certificaten, is, de lichtgeloovigheid waarmede de vrome zielen verklaren, dat zij in hun kwaal eene beterschap waarnemen en dat de voorbode der totale genezing er is. „Wij hoopen, zeggen ze bijna allen, dat de heilige steen voltooie wat hij zoo goed begon." Is het niet buitengewoon dat de heilige, die den steen van Baziège van zijne deugd heeft doortrokken, de zieken, die in hem vertrouwen stellen, en die flanel bij zijn pastoor koopen, niet inééns kan genezen? Van het oogenblik dat het een mirakel geldt, dunkt mij, dat dit even zoo gemakkelijk in zijn geheel als ten halve kan worden uitgevoerd; en zie ik voor den heilige de noodzakelijkheid niet in, om onderweg te blijven stilstaan. Hoe! ziedaar arme drommels die een heilige komen aanbidden, die aan de geestelijkheid der plaats zooveel betalen als zij vragen; en hij heeft nlleen de macht om hun pijnen te stillen, niet hun kwalen te genezen\ 'tIs waarlijk niet de moeite waard om daarvoor den hals te krijgen afgesneden komt mij iets voor den geest dat ik, langen tijd geleden, ergens las: een man, aan de derde verdieping van een buis arbeidende, valt van die verschrikkelijke hoogte naar beneden. Het toeval wil dat hij onderweg terecht komt op Mne koord, die breekt, maar die toch had belet at aan hem iets brak. De baas van het werk 8C le! l°e cn biedt den arbeider een glas water a, deze glimlacht en vraagt, op eenigzins bijtenden toon: ^an welke verdieping moet men vallen een g]as wijn te krijgen ha ik vraag j^.i~ Hoeveel hoofden moet men afgehouwen vaifi?1 afS men Heilige is, om iemand ineens 8 jicht te kunnen genezen nBe Volksvriend." ^er vergadering van den Raad der gemeente Schagen S'toucten op Woensdag, 21 Mei, 'j morgens 10 ure. Dj^nw°°rdij waren alle leden, hindji-j .an den v°orz. kennisgeving was ingekomen, ver leer R zÜn deze vergadering bij te wonen, ageerde de ]a2?u als voorzitter. "bedeel"'® der no'B'eui welke werden goedgekeurd, werd e, lnS gedaan of ter behandeling voorgedragen Wegens t S Van den heer C. de Moor, verzoekende ontsW r,eur'Se ziekte-omstandigheid tegen 1 Ang. e.k. e s onderwijzer aan de O. L. School alhier, en verzo^kendë^hnniifl^r' -°P d'f advies> den raad nu verzoekende, hunne beslissing wel te willen goedkeuren. staiie vaca ure ëe teD behoeve der hierdoor ont- naa de hetrët't 'e °l),'oel,!n!? geplaatst voor sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Op. Lag. School mot acten voor hransch en Gymnastiek stemmen'goed"°Ptre<ien Vaü B" W. met algemame van d/d™ T Bur,ger en C'°" verzoekende, ten behoeve wordeë h ras Ult=e«even Courant te mogen worden begunstigd met de plaatsing der gemeente-nubli- te'ntiën.6" m°gea W°rde" ^""gd met gemeente-ëdver- W.B'...en adviseerden, aangezien de gemeente-pu- blicatien en advertentiën jaarlijks officieel in de Schier Courant werden geplaatst en er bovendien geen enkele betel]Td'rës t belcWkket"5 afWijZeDd °P De heer Plomp deelde met betrekking tot dit adres mede, a peisooülijk ZEd.Achtb. had te kennen gegeven, met dit adres geen geldelijke vergoeding voor het plaatsen te vragen, doch alleen vergunning om een afschrift der pubiicatien te kunnen komen nemen. En wat de adv. aan- gaat, dan op de gewone wijze. Wat betreft het le deel van het adres, was de heer Plomp er niet op tegen. Maar ten opzichte van het tweede deel meende Spr. dat de beslissing biervan behoort geheel tot den kring van bevoegdheid van B. en W., en de raad zich hier buiten moest houden. De heer Plomp stelt daarom voor het, verlof tot overname der pubiicatien te verleenen, en voegt daaraan toe, naar de opmerking van den heer v. d. Maaten, dat tegelijk aan Burger en Co. zal worden kennis gegeven, dat die opname alleen gratis mag geschiedc-n waarna het voorstel van den heer Plomp werd aangenomen. c. Eenige missives en stukken, allen betrekking hebbende op den door den tram-directeur, den heer Arkes, van Hoorn, in plan gezette stoomtrambaan Hoorn-Schagen. (Ter voor koming van nuttelooze plaatsverspilling, verwijzen wij onze lezers naar ons nummer van 1 Mei, in hetwelk wij den inhoud dier stukken hen reeds ter keunis brachten.) De heer Plomp wijst er op, dat hier van geen maat schappij sprake is, doch het alleen de persoon van den heer Arkes is, die al die adressen inzond. De heer Hazeu herinnert er aan, dat men aan Hoorn f 30.000 vraagt en deze gemeente nu een commissie heeft benoemd, welke een voorstel indiende van niet boven f 20.000. Het advies van B. en W. in deze luidde: dat zij ook na de inzage van al die stukken, zich geen oordeel nog kunnen vestigen over de vraag of de aanleg van die baan bevorderlijk kan zijn aan Schagen's bloei, ja dan neen. Mocht de raad deze vraag bevestigend beantwoorden, dan stellen zij voor van gemeentewege f 10.000 subsidie te verleenen. In het tegenovergestelde geval, adviseeren zij af te wachten welke de beslissing zal zijn van Ged. Staten. De heer Plomp gelooft dat de door den heer Arkes ingediende begrooting bij exploitatie zal blijken veel te laag te zijn en vindt een subsidie van f 10.000 ook te hoog. Voor Schagen zou een subsidie van 5000 voldoende zijn. De heeren v. d. Maaten en Voorman, willen in geval van subsidie 2000 a 3000 gulden verleenen. Het is mogelijk dat Schagen's bloei bevorderd zou kan nen worden, doch in geen geval dermate dat er van een zoo aan zienlijke subsidie sprake kan zijn. De heer Hazeu meent, dat het toch zeker wel een be langrijke kwestie is, als toch o. a. de heeren Donker en van Dedem er zoo voor zijn. Waarop de heer v. d. Maaten in het midden brengt, dat het zeer natuurlijk is, dat de heer Donker er zoo voor is, want die heeft alle belang bij deu bloei van het locaal- spoor Hoorn-Medemblik, en voor dat spoor is de nieuwe trambaan ongetwijfeld zeer gewenscht. Wat aangaat de door Hoorn te geven subsidie, dan is vrij algemeen de meening dat daarvan niets komt, maar dat alleen enkelen in Hoorn zich voor dien tram verklaren, in de hoop dat dan dit voorstel tegelijk met dat van de haan Alkmaar-Hoorn bij Prov. Staten zal aandringen op subsidies en beiden niets of enorm weinig zullen krijgen. Want de meerderheid te Hoorn wil geen tram, noch naar Schagen, noch naar Alkmaar. Zij hebben door dat spoor Hoorn-Purmerend meer dan genoeg ondervonden. De heer Stammes wijst ook op de concurrentie die Hoorn op het gebied van het marktwezen Schagen gaat aandoen. Met betrekking tot deze omstandigheid kan de beer Roggeveen mededeelen, dat eenigen der voornaamste heeren Veekoopers, die onze Markt bezoeken, verklaard hebben te zullen trachten te bewerken, dat Hoorn de veemarkt op Donderdag niet in werking stelt, maar terugbrengt op Vrijdag, en dat zij in geen geval de Donderdagsche Vee markt te Hoorn zullen gaan bezoeken, die volgens hunne meening volstrekt geen levensvatbaarheid bezit. Ten slotte stelde de heer Plomp voor aan den adressant, den heer Arkes, te berichten dat de raad der gemeente Schagen wel zal genegen bevonden worden deel te nemen in het aandeel-kapitaal tegen een bedrag van f 5000 onder de volgende bedingen 1°. Mits de Prov. Staten eene subsidie van f 150 000 verleenen 2°. Mits het kapitaal van aanleg, exploitatie enz. geen 100.000 gulden de ingediende begrooting overschrijdt; 3°. dat de concessie tot aanleg van den stoomtram Hoorn- Schagen, worde aangevraagd door en verleend aan eene soliede maatschappij, die ook werkelijk die exploi tatie zal ondernemen en 4°. dat bedoelde trambaan bepaald vóór 1 Januari 1893 in exploitatie moet zijn gebracht. Dit voorstel werd aangenomen met 9 tegen 2 stemmen, die der heeren Kooi en Voorman. d. Ter zake van bet door den heer Arkes aangeboden adres van adhaesie, besluit de raad met algemeene stemmen op voorstel van den heer Plomp, aan Gedeputeerde Staten de voornoemde voorwaarden van subsidie bekend te maken en in verband hiermede aan bet adres Arkes adhaesie te verleenen. e. Werd aangenomen de door B. en W. voorgedragen suppletoire begrooting ad f 2200,ten behoeve der kosten van aanleg van den nieuwen Stationsweg. f. Voorstel van B. en W. ter voorziening in de verlich ting ten behoeve van den nieuwen weg, toestemming te verleenen tot de aanbrenging van 4 gaslantaarns op dien weg en 2 lantaarns in den aangrenzenden bocht naar de Dorpen. Met algemeene stemmen wordt op voorstel van den heer Plomp het voorstel van B. en W. ingewilligd onder voor waarde evenwel, dat het aantal te plaatsen lantaarns aldaar niet het getal 7 mag overschrijden. g. Missieve van het bestuur der Departementale Bewaar school, meldende dat het onderwijs in de handwerken aan die scliool met 1 Juli zal worden opgeheven, daar de verplichting van dat ouderwijs op de Openb. School, er geen reden van bestaan meer is, dit nog langer op de Dep. School te doen geven. Tevens deelt gemeld bestuur mede, dat bet ten behoeve der inrichting zal moeten aanvragen, de thans geldende subsidie met f 350.nog te verhoogen. Ten einde den raad een duidelijk overzicht te geven van de zeer ongunstige geldelijke verhoudingen der inrichting, legt hot twee begrootingen voor 90/91 over: 1. begrooting met inbegrip van liandwerkonderwijs ontvang f 965.uitgaaf f 1278.25, te kort f 313.25. 2. begrooting zonder handwerkonderwijsontvang f800 uitgaaf f 1171,77, te kort f 371.77. h. In aansluiting hierop wordt nog gelezen een voorstel van den heer Kloeke, betrekkelijk het te geven haudwerks- onderwijs op de O. L. School. Volgens dit plan vervalt het onderwijs op de dagschool voor de leerlingen van 10 jaar en ouder. Aan die leerlingen zal dan nu 4 avonden in de week onderwijs gegeven worden door de dames: Atema en Vernij. En bovendien eiken dag aan de kinderen, die buiten de gemeente wonen en voor wie het dus ondoenlijk is des avonds het onderwijs bij te wonen, dit te doen geven 's middags van 12 tot l'/a uur. Voor de meerdere werkzaamheden aan deze regeling verbonden, zal dan verstrekt worden aan mej. Atema een gratificatie van f 75.en aan mej. Vemij eene van t 100. In zake verhoogde subsidie adviseeren B. en W. zulks niet verantwoord te vinden. De heer v. d. Maaten had verwacht dat B. en W. zich zonden gehouden hebben aan de wet en eerst advies inge wonnen zouden hebben van den schoolopziener. Tevens wil de heer v. d. M. aan de schoolcommissie advies vragen met betrekking tot de wijze waarop de be noeming van den nieuwen onderwijzer zal plaats hebben: hetzij bij examen, hetzij bij persoonlijk bezoek van het hoofd der school. De heer Plomp is er voor in deze zaken het oordeel van de schoolcommissie eerst in te winnen. De heer Stammes brengt in het midden, dat de regeling voor de kinderen van buiten, om van 12 tot l'/j uur het onderwijs in de handwerken te ontvangen, nog al bezwa rend is. Die kinderen zitten dan zoo goed als onafgebroken den geheelen tijd in school. De heer v. d. Maaten meent dat de avondlessen ook be zwaar opleveren, daar ze gelijk vallen met het onderwijs in het frunsch. Wordt besloten in deze beide zaken het advies eerst in te winnen van de schoolcommissiën. i. Wordt toegestaan de gewone gratificatie aan de rijks- veldwacht voor bewezen diensten, bij gelegenheid van het k. Wordt medegedeeld de uitslag der op gisteren ge houden aanbesteding (Zie hiervoor ons bericht uit Schagen.) Bij de nn volgende rondvraag vestigt de heer Govers er de aandacht op, dat hij het onweder van verleden Zon dagavond gebleken is, dat bij znike hevige regens de brandpomp verstopt geraakt. Hij acht hierin voorziening noodig met het oog op geval van brand. Spr. meende het wenschelijk de sloot hij Kos te doen zuiveren en in orde te houden, opdat men des noodig de spuiten daaruit van water kan voorzien De heer Hazeu verzekerde dat de door den heer Govers genoemde verstopping slechts momenteel is en dat daarin door de voorgenomen schoonmaak van het rioool wel zal worden voorzien. De heer Plomp wees op de onvoldoende verlichting des avonds en des nachts bij donker weder. De gaslantaarns worden toch alleen in de wintermaanden ontstoken en dan reeds om 12 uur uitgedraaid Spr. acht het dringend, hierin verandering te brengen, en stelt voor dat in de zomermaanden op de donkere avonden enkele lantaarns op de voornaamste punten moeten branden, en dat des winters op dezelfde punten die lantaarns den geheelen nacht doorbranden. De heer Plomp verzoekt dat daartoe door B en W. een onderzoek wordt ingesteld naar de kosten, hieraan verbonden, en dan in de volgende ver gadering dit punt ter behandeling voor te dragen. Dit voorstel werd aangenomen met 10 tegen 1 stem, die van den heer Stammes. Op de vraag van den heer Roggeveen naar de niet gegunde aanbesteding van het haggerwerk, deelt de heer Hazeu mede, dat die werkzaamheden nu bij de aanbesteding van het gemeente-werk waren ingelascht en dat B. en W. met betrekking tot het baggeren besloten hadden zulks in daggeld te laten verrichten, aangezien nit den aard der zaak het uitbaggeren alleen niet kan worden aanbesteed. Hierna werd de vergadering gesloten. 5de Klasse. Trekking van 20 Mei. Prijs van f 1000: No. 9395 13260 13842 400: 7344 10479 11764 17709 18736 200: 1089 1576 2370 2843 3031 7481 8484 9897 11057 11509 13886 100: 5370 7287 11381 11330 11462 18725 19622 20490 Ingeschreven van 17 20 Mei 1890. Geboren Pietertj'e, d. v. Leendert Zondervan en Margje Schouten. Maria Suzauna, d. v. Mr. Clemens Haro Beels en Jonkvrouwe Géraldine Jeannette Philippine Schimmelpenninck. Ingeschreven van 2 16 Mei 1890. Geboren Pieter, z. v. Pieter Wapstra en Anna Alida Neletta Blaauboer. Cornelis, z. v. Cornelis Brouwer en Aafje Zeeman. Petrus Jacobus, z. v. Allardus Jacobus Krujer en Gerarda Bloothooid. Johannes, z. v. Pietor Kool en Maartje Schouten. Cornelis, z. v. Cornelis Kruijer en Aafje Groot. Cornelis, z. v. Willem Broens en Guurtj'e Kos. Trijntje, d. v. Gerrit van Bodegraven en Grietje Harder. Neeltje, d. v. Pieter Hollandor en Elisa- beth Zwaan. Johannes, z. v. Jaeob Brak en Aalje Kampen. Marie, d. v. Jacob de Boer en Alida Kossen. Pieter, z. v. Jan Breed en Trijntje Zeeman. Aaltje, d. v. Jacob Doorn en Maartje Zeeman. Ondertrouwd: Michiel Yeuger, jm Arbeider, 23 jr. te IJtje Yos, jd., zonder beroep, 27 jr. te Schagen. Getrouwd Simnn Schilder, jm., Landman, 27 jr. te Helder en Cornelia de Wit, jd., zonder be roep, 29 jr. te Zijpe. Arie Stompedissel, jm., Arbeider, 24 jr. fe Zijpe onlangs te Barsinger- horn en Dieuwertje Los, jd., zonder beroep, 23 jr. te Barsingerhorn. Gerrit Tuin, jm., koopman, 33 jr. te Zijpe en Alida Pater, jd., zonder be roep, 21 jr. te Helder. Willem Koordes, jm., Arbeider. 25 jr. te Haringcarspel en Trijntje Dissel, jd., zonder beroep, 21 jr. te Zijpe. Dirk Mareos, jm., Schippcrknecht, 23 jr. te Zijpe en Dieuwortjo Bas, jd., zonder beroep, 22 jr. te Zuid- en Noordschermer. Pieter Stam, jm., Schip persknecht, 26 jr. en Grietje Kaper, jd. zonder beroep, 22 jr. beiden te Zijpe. Overleden: Willem Rampen, 65 jr. Echtg. van Jantjo Koning. Matthjs Blaauw, 27 jr. z. v. Klaas- en Maartje Groot. Lena Visser, 41 jr. Echtg. van Pieter Knejnsberg. Oatharina Kater, 30 jr. Echtg. van Reindert Buisman. Cornelis Kruijer, 1 week, z. v. Cornelis en Aafje Groot. Hoorn17 Mei 1890. Aangevoerd: H. L. Rogge f a 3 Tarwe f 7.25 a 8.— 5 Garst f 5.— a 6.— 2 v Haver f 3.75 a 4.50 2^ Witte Erwten f 8.50 a 10. - Groene f 10.50 a 12.— Grauwe f 11.— a 14.- Vale f 10.50 a 13.- Bruine Boonen f 7.25 a 13.— Geele f a t Witte f 10.50 a v Paarden f 5.25 a 6.— Kar weizaad f 10.— a 10.50 Mosterdzaad f 16.— a 18.- 15 Paarden f 70.- a 250.- 29 Kooien f 180.— a 300.— 44 Kalveren i 12.- a 28.— 686 Schapen 26.- a 38.— 607 Lammeren i 12.- a 19.- 124 magere Varkens 12.— a 24.- 7 Zeugen f 25. a 60.- 150 Biggen t 8.— a 12.— 10 Geiten f 4.— a 13.— 4000 Kipeieren f 3. a 3.25 2125 Koppen Boter, 5.2, lood f .50 a —.55 Alltm a ar 17 Mei 1890. Aangevoerd 6 Paarden f 70.— a 200.— 41 Koeien en Ossen f 90.- a 250.— 50 nucht. Kalveren f 8.— a 14.— 330 Schapen f 20.- a 34— 1988 Lammeron f 10.— a 18— 281 magere Varkens f 18.— a 26— 231 Biggen f 10.— a 15.50 17 Bokken en Geiten f 4.— a 10— 16 Kleine Bokjes f —.40 a —.60 Bof er per kop f -,55 a —.65 Kipeieren f 2.50 a 3— Eendeneieren f 3.— a ilktiiaar, 19 Mei 1890. Aangevoerd 3 Koeien f 230.— a 270. 284 vette Kalveren f 35a 96. (per kilo f 0.75 a .90) 16 Nuchtere Kalveren f 8.a 16, 1 Schaap f 15.a 130 vette Varkens per P. f .42 a .51 64 Magere dito f 18.a 21. 1 klein Bokje f 1.50 a 3 Bokken en Geiten f 3.a 4. Pur merend 20 Mei 1890. Aangevoerd Aangevoerd 351 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 32.50 1 stapel middelbare f 26.50 1142 K. G. Boter f 1.10 a 1.15, per K.G. 442 Runderen, Vette on Geldekoeien handel stug, lager prijs, Kalfkoeien prijshoudend. 23 Stieren. 34 Paarden. 253 Vette Kalveran per Kilo f —.70a.90, handel stug. 273 Nuchtere Kalveren per stuk f 8.a 22.handel matig. 129 Vette Varkens per Kilo f 0.36 a 0.48, handel stug. 230 Magere idem per stuk f 17.a 32. handel matig. 435 Biggen per stuk f 9.a 14. handel matig. 1380 Schapen. Vette lager in prijs, handel stug, de handel in magere vlug. 1100 Lammeren, handel vlug. Kipeieren, per 100 stuks f 3.a 3.50. Eendeneieren f 3.a JE dam 17 Mei 1890. Aangevoerd Aangevoerd 61 stapels kaas, wegende 12795 P. Hoogste prijs f 30. Bevallen van eene IJochter, Vrouwe G. J. Ph. BEELS—, geb. Schimmelpenninck. Schagen, den 19 Mei 1890. in uike kwaliteit voorhanden. Aanbevelend, RENSQAS, F, 26,SCHAGEN. Zomermantels en gekleurde Ja- quets, Tricots, Tailles, Japon- stoffen en Robes vanaf f 9. I~leer*en, Jongenheeren en Kindercostumes, alles tegen concur- reerende prijzen. SCHAGEN, HOOGZIJDE, E, 9- Steeds voorhanden soliede NAAIMA CHINES vanaf f 34.-, voorzien van ver nikkeld VLIEGWIEL en ZELEGPSPOELER,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3