Geen Stout Murwe Lijnkoeken, T. D. r. ZAIF HOI IOWAY Notaris BACKX, Timmerlieden gevraagfl, Bad-Hotel ZEEZICHT, O-MUI 10 S. OLY. A. VAN ESSEN, ONTVANGEN ISOLItOOT's AD DE C0L0GNE-UEEP VISSER's Kaasstremsel. VISSER's Kaaskleursel. INfU UIL II Ui. ZUUR. Repareeren uiterst net en goedkoop. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. EXTRA-TREÜMEN, EGMOND AAN ZEE. SCHAPENHOUDERS. van ROMEIN ei OÜDENHOTES le Heiier, Kapitaal £00,000. een tweejarige STIER, SIGAREN, tegen fabrieksprijs. KEGELCLUB HEERENBAAI, Is zoo VERSTEEIENB als let MERK Wacht u voor namaak. W. VADER, GRASMAAIMACHINES Hooischudders en -Harken NIEUW HOOGZIJDE, E, 9, SCHAGEN, Goederen worden op aanvrage franco door het geMe Noorderkwartier ter bezichtiging gezonden. op Maandag, 26 Mei 1890, Bij gelegenheid van de drie PINK STERDAGEN. 1 voor Schapen en Lammeren, van der Stok, Kaan en Co., Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, »c Directie. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. bij Dk. STAMMES, prachtige Jiiponstolfeil, afgepaste (Jos- tüllies vanaf f 10.—, Effeil met bijpas send gestreepte Stol vanaf 25 CtS. Soliede Naaimachines f 20. Karpetten vanaf f 2.25. Rollen Matten, Vloerkleeden, Kleed jes, Matjes, Vloerzeil, enz. Aanbevelend, HORNSBY S „PARAGON" e' van T. DUYVIS JZ., te Koog aan de Zaan, bekroond met de Gouden Medaille op de Tentoonstelliug te Parijs, Garantie onder kostelooze controle van 't proefstation. uitmuntende stremkracht, regelma tige werking, duurzaamheid en zéér billijken prijs betreft, aan kaasfabrieken zoo wel als kaasmakers, met vertrouwen durven aanbevelen. Maart 1S90. Vaste doch concurreerende prijzen. INKOOP TOT DE HOOGSTE WAARDE. Apotheker°in H;i,and'alsmedein Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen. zal publiek verkoopen te W lERINGEN, op HYPOLITUSHOEP, io de herberg ,ft Fortuin van den hr. LONT, op Dinsdag, 10 Juni 1890, 's avonds zes uur, Een Woonhuis roet Pak huis en Erf, te Wieringen, aan de Haukes, sectie D, No. 1154, groot 4 aren, 50 cent. Een perceel ILa,ncl9 aldaar, genaamd „Frederiksoord", sectie D, No. 569, groot 36 aren, 10 cent. Eigendom van de hr. PIETER JANSZ. DE VRIES. Een een JPal2h.iJ.is met ISrL te Wie- ringen aan den Oever, sectie A, No. 2054, groot 3 aren, 20 cent. Eigendom van den heer M. KOORN c.s. Voorts nog een nieuwe Zeegraspers zonder Vijzel, 5 Kruiwagens, SchaleD, Gewichten en Hijschtoestel met Takelblokken. bij FHIL.IPS, te Helder. Sden Pinksterdag. Van AMSTERDAM via ZAANDAM naar HELDER, 'a avonds ten 11,10, en van HAAR LEM naar HELDER, 's avonds ten 11,10. Stoppende aan alle tusschen-stations. Zie verder de aanplak-biljetten. De Administrateur. P. Mij aanbevelende, het eenig afdoend middel tot volkomen uit roeiing en vernietiging van Teekten, Luizen en Wormen, dat tevens den groei en de blankheid van de wol bevordert en de Schapen ontsmet, is verkrijgbaar in fl. van 5, 10, 20 en 30 schapen, h f 0.37l/2, f 0.75, f 1.50 en f 2.25, bij de agenten Te Schagen F. KOOT. Te GroetpolderJ. JONK Az. Te Oudesluis Joh. v. d. OORD. Te 'l Zand P. STAM. Te KooiT. SLIKKER. Te Anna Paulowna Schipper VOLDER. Te SchagerbrugSchipper BRUIN. Tevens verkrijgbaar: een uitstekend middel tegen Klauwzeer. onder de firma! gevestigd te NIEUWE NIEDORP. Directeuren H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap „Noordhollandsche bank" neemt gelden in Depót tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In- en Verkoop van EFFECTEN, COUPONS, enz. tot de hoogste koersen, en verder niet alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag, van 8 12 uur te Purmerend, Hotel „Doele"; iederen Donderdag, bij den Heer W. ROG GEVEEN Cz. te Schagenvan 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café Witte Engel,* te Hoorn. onder de firma P TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCIIh, BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depót tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver band èl 33/4 en 4 pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 4-1/3 pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN— en BUI TENKAN DSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. GROOTEWAL. Jlfekgfeldl f l.OO. te WOKEL, beveelt zich ten zeerste aan tot de levering van Bijzonder wordt aanbevolen het merk f 2.per Yio kistje. Men zende postwissel groot f 2.10, dan ont vangt men een kistje van dit merk franco thuis. Ook llieste blanke No. 1, k f 0.60 en No. 2 h f 0.50 per pond. Wederverkoopers genieten flink rabat. .tmifsoïu: SCHAGEN. LAAGZIJDE, B, 66. Tegen het aanstaand Seizoen- ruimen voorraad. NICIIOLSON'S C' in de Magazijnen van Wed». J. C. MASSEE z00n te GOES. 1 Levering franco wal Rotterdam. ranten van alle Landbouw-werktuigen °a' gratis verkrijgbaar. Soliditeit der Machi?" gewaarborgd. IS BIJZONDER VERFRISSCHEND. Elk stukje Is gestempeld: J. C. BOLilOOT, 13 vet, 3 O eiwitstof, 36 zetmeel, te zamen 68°/t voedende bestanddeelen. De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat zij doorloopend gebruik maken van het KAASSTREMSEL, uit de fabriek van de firma S. J. Visser te Uitgeest (Nd.-Holland), en dat zij dit prima fabrikaat, wat Kaasfabriek 't Zand Zijpe get. G. DE WIT Pz., Directeur. Kaasfabriek Wieringenoaard, get. J. BAKKER Jz., Directeur. Kaasfabriek St. Maarten „de Tijdgeest", get. J. W. SCHERMERHORN, Directeur. Kaasfabriek Wienngerwaard „Aurora", get. J. L. T. GRONEMAN, n. get. G. BRANDS, Directeuren. Kaasfabriek Petten [Zijpe), get. A. ERIKS Kz., Directeur. De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat het KAASKLEURSEL („GOUDKLEUR" genaamd) van den heer S. J. VISSER, fabrikant le Uitgeest, sinds geruimen tijd aan de Leerhoeve wordt gebruikt. Dat dit kleursel uitmunt door fraaie, doeltreffende tint en zuiverheid, en krachtiger is dan andere door hen gebruikte soorten. Dat bij scheikundig onderzoek het gebleken is, vrij te zijn vau schadelijke bestanddeelen, zoodat zij dit fabriekaat met vertrouwen durven aanbevelen. OUÜSHOORN, Maart 1890. De Zuidhollandsche Leerhoeve voor Zuivelbereiding (get.) S. VAN DISSEL, Directeur. Dr. W. STORTENBEKER, Scheikundige. In Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waa Holleway's Zalf twee of driemaal Per den onderbuik gewreven is geworden, hee steeds bepaald verlichting bespeurd en het voor grjj met dezelfde veilige behandeling, geholpen het gebruik van warme zemel pappen, hee e0 genezing bewerkt. Tot melkkost en roee y toe. moet men ook gedurende den aanval vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vr"or(jeD) en groenten moeten zorgvuldig verm 1 jffenen totdat de meest verontrustende teekenen ver< ^oe, zijn, door vlijtig met deze genezende en lende Zalf in te wrijven. gg Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f f 3. f 6.75, f 13.50 en f 20.50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4