Zondag, 25 Mei 1890. 34ste Jaargang. No. 2405. nationale militie. lint m itrloipim te laaie. I BIT EIBWIif Uitgever: J. WINKEL. Bureau: SCHACE1V, ILaan, B, 4. Gemeente Schagen. Bekendmakingen. Roman van H. VON OSTEN. NATIONALE MILITIE. -Binnenlandsch Nieuws. Stoomtram Hoorn-Schagen. I SCHAGER Alpieeili COURANT. AllflKÉ- k Mlllllll jjjtTwadveraohijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVER- TENTIËN in het eeratuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STEKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f3.Franco per post 3.00. Afzonderlijke nummers 5 Cent». ADVERTENTIÉN van 1 tot 5 regels fO.25; iedere regel meer f 0.06 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het onderzoek van de in die gemeente verblijfhoudende verlofgangers der Militie te land, voor zooverre zij vóór den len April dezes jaais in het genot van onbepaald verlof waren gesteld, zal plaats hebben te Schagen, op Woensdag, den 4en Juni 1890, des voormiddags ten 10 ure, en dat mits dien op evengenoemd tijdstip zicli voor dat onder zoek, aan het Raadhuis aldaar moeten bevinden, de onderstaande personen Lichting. Namen en Voornamen. Korps. 1884. Wit, Pieter 4e Reg. Vest. Art. 1) Visser, Jan Ie •f) Inf. yi Kujjs, Cornelis 4e Vest. Art. 1885. Snaas, Klaas 4e n 7) H 7) Tuinman, Jan 4e v 71 71 7) Adel, den Cornelis 4e 71 7) 7) •n Windt, Leendert 4o 71 71 7> D Schoorl, Jan 4e D 71 V V Noorden, Jacob 4e T) 71 71 u Nierop, Jacob 7e 71 Inf. v Zwakman, Maarten 7e tj ff 1886. Koorn. Gerbrand 7e yi D i> Smit, Pieter 4e •p Vest. Art. 55 Deutekom, Arie 4e p 71 P 71 Vries, de David le f! Veld 15 Jongejan, Arie le 1) Inf. 1887. Bakker, Pieter 7e f) •ff n Hendriks, Dirk 2e 7) Vest. Art. •n Dekker, Pieter 7e 1) Inf. Fluit, van der Dirk 4e 71 Vest. Art. 7) Moei, de Jan 4e 1) 71 71 V Blokker, Cornelis 4e 1) 71 71 1888. Pater, de Cornelis Valentinus 4e 7) Inf. Keesman, Jan 4e 71 71 Roggeveen, Willem 4e li 7) 17. TWEEDE HOOFDSTUK. „Het is toch eigenlijk een dor genot, dat dansen," ffleende luitenant von Malten. „Hoogstens voor vaandrigs en voor stafofficieren, die nog jong w«Hen schijnen." «Zeer waar," zeide luitenant von Zinnow ga pende, „en van al de hofdames hier in de zaal geef ik de voorkeur aan haar, die Meisenberg in es ag heeft genomen. Kom, Raven, gij zaagt er ooeven uit als leedt gij minnepijn. Gij keekt _i? ™au.°l Bijren. Onzin man, de vrouwen Eaakt°!"n Waar<*j dat men zich om haar boos i^ee? onbezorgd," lachte Walther honend, L, noS n|et waanzinnig als Lonau, en het zulle vverkelijk de moeite niet. Kom, wij 8«lnt nT p?an zien' bet oude spreekwoord verin 1 'k beb anders toch reeds genoeg j r?n met die verduivelde kaarten." Be m 0 zaa' neemt men plaats voor een cotillon. '"^rument"'611 stemmtn Da een 'ange pauze hunne groenen *1° broonlamp staat een schitterende ara "eeren uit K., den helm onder den hein acffien afscheid; zij willen mot den laatsten nog terugkeeren. de pr anS0. gestalte van den prins steekt boven ,r0üw nfenit juist a'scheid van me- o°Rt bea, die de betoovering harer uitheemsche t°eh m a' baar kracht liet werkenzij weet gfnoe 8ar 81 ,e ^oe^' dat de betoovering groot lig t0g m°et zijn, om dtn hoogen gast ongevoe- terUe. "^ben voor de influisteringen, welke op de %eejJeis bem ongetwijfeld ten opzichte van de mem 6 en l'cllli'.innigheid bij het Ulanen-regi- aan zÜn plicht zullen doen herinneren. Zoomede de verlofgangers in de termen voor het onderzoek vallende, welke zich vóór den datum der inspectie alsnog van eldors in de ge meente komen vestigen. Belanghebbenden worden verder herinnerd, dat zij moeten verschijnen in uniform gekleed en voorzien van de kleeding- en uitrusting-stukken hun bij hun vertrek met verlof medegegeven, als mede van hunne zakboekjesdat zij in uniform zijnde, onderworpen zijn aan het reglement van krijgstucht, en zich bij verzuim, nalatigheid of wangedrag blootstellen aan arreststraffen van twee tot zes dagen, alsmede aan optoeping tot werkelijken dienst voor den tijd van drie tot zes maanden. Schagen, den 21en Mei 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. De Burgemeester van Schagen, daartoe ontvan gen hebbende de noodige aanschrijving, brengt ter voldoening aan do bestaande voorschriften, ter algemeene kennis, dat tegen den 2on Juni a. s. tot den werkelijken dienst wordt opgeroepen, de verlofganger der lichting 1888, Pieter Wardenaar, behoorende tot het 4e Regiment Vesting-Artillerie, om op den opgegeven datum, vóór des namiddags 4 ure, bij zijn korps te Willemstad present te zijn. Schagen, den 23en Mei 1890. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. Schagen, 24 Mei 1890. In de op 21 Mei 11. te Hoorn gehouden raadsvergadering, waarin ook de subsidie-kwes tie trambaan Hoorn—Schagen werd behandeld, werd volgens het verslag der West friese he Cou rant, o. a. het volgende opgemerkt omtrent de aan die lijn verbonden voor- en nadeelen jfPe heer Aghina deelt mede, dal hij tot degenen behoort, die reeds lang met verlangen In de beste luim neemt nu de prins graaf Tannenberg bij den arm. „Uw feest is wonderschoon, beste graaf, hm, hm, werkelijk wonderschoon 1 Ik zal met genoe gen daaraan terug denken, hm, hm. Ja, ja, de Ulanen zijn een kranig regiment. Schitterende ruiters, prachtige paarden, hm, hm en zoo gaat het verder de trap af naar het rijtuig, terwijl de overige hoeren uit K. er bij staat), een spottend lachje om de lippen. Graat Tannenberg gaat mot luchtigen tred, een melodie neuriënde, de trap op. Hij gevoelt zich zoo jong, zoo levenslustig. Hij zelf zal met me vrouw Thea dtn cotillon openen. Bij zijn binnen treden in de zaal weerklinkt op een wenk van van den adjudant een wals, en met vernieuwde kracht wordt het bal hervat. Ook uit de eetzaal komen eenige heeren. Alles wat in de zaal is, neemt deel aan het bal. De overigen zijn langzamerhand verdwenen. Alleen de barones Mollard sluimert rustig in een hoek van de sofa, naast haar de dikke opper-stafarts, aan wien zij nog zoo even er over heeft geklaagd dat zij zoo vreeselijk aan slapeloosheid leed. Walther Raven leunt met strakke, glazige oogen in onverschillige houding in een stoel, achter barones Bella, en fluistert haar onophoudelijk teedere, hartstochtelijke woorden in het oor. De schoone vrouw danst den cotillon met graaf Westburg, die expres voor dit doel verlof hee t gekregen van zijn prins. Zij verkeert in pijnlijke verlegenheid. De ongepaste opdringerij van den jongen Raven is haar zoo hoogst onwelkom, en zij doet alle moeite, dezelve zoo goed mogelijk te verbergen voor de trotsche oogen en seherpo ooren van haren cavalier, niet zoo zeer uit mede lijden met den jongen Walther, wiens liefde haar sedert cenigen tijd reids lastig en onwelgevallig geworden is, als uit angst, dat hij in zijn be schonken toestand iets beleedigonds zou kunnen doen of zeggen. „Het is do zoon van den predikant Raven,1 naar eene verbinding HoornSchagen hebben uitgezien. Wanneer men de kaart van Noord- Holland bekijkt, dan ziet men direct dat Hoorn een plaats is om in verbinding te komen met geheel Hollandsch Noorderk wartier, op 't oogen- blik ligt het geheel uitgesloten. Dat deze nieuwe verbinding voor Hoorn voordeelen zal afwerpen, gelooft spr. wel. Dat de gemeenteraad van Schagen nog niet besloten heeft subsidie te verleenen begrijpt hij zeer goed; Schagen zal niet veel heil in deze verbinding zien omdat ze aan het uiteinde komt te liggen, Hoorn daarentegen wordt het middelpunt van verschil lende lijnen, en het vertier dat in' Hoorn door deze verbinding zal komen, zal ten koste van Schagen gaan. Als spr. lid van den Gemeente raad van Schagen was, zou hij zich tegen die verbinding verklaren, evenals hij nu, als lid van den Gemeenteraad van Hoorn, tegen een verbinding met Alkmaar is. De groote plaatsen trekken altijd. Hoorn ondervindt dan ook het nadeel van de spoorwegverbinding met Amster dam. Spr. is het ook niet eens met den heer Van Akerlaken, dat de boeren niet van verandering houden, integendeel, een boer houdt zelfs zeer veel van verandering als hij tenminste er maar door gebaat wordtdit bewijst o. a. de tram verbinding Hoorn-Enkhuizen, en dat Hoorn van die verbinding voordeel heeft, bewijst dat er bijna geen dag voorbij gaat of vele boerinnen komen per tram in de stad om hunne inkoopen te doen, natuurlijk zeer ten voordeele van de neringdoenden hier ter stede. De voorz. de heer, Mr. W. K. Baron van Bedem, zeide o. a., het volkomen eens te zijn met den heer Aghina, nl. dat verbindiug van kleine met grootere steden den eerstgenoemder. altijd schade berokkenen, maar nu eene ver binding van Hoorn met Alkmaar wel komen zal, vindt hij het nog een reden te meer om subsidie voor het aanleggen van de lijn Hoorn- Schagen te verleenen, want hoe sterker de gemeente Hoorn zich tegen dien tijd maakt, des te beter is het voor haar. De raad besloot met 9 tegen 4 stemmen zeide zij zacht op eene vraag van graaf Westburg „een begaafd jongmensch, dien wij reeds lang kennen, en terwille van zijn vader zou het mij zeer leed doeD, wanneer do arme jonge man door zijn tegenwoordigen toestand in ongelegenheden kwam ik bid u, heb geduld met hem, evenals ik." Dit met zachte, eon weinig trillende stem, golvenden boozem en door tranen verduisterde oogen gedaan verzoek, stelt den jaloersehen cava lier voor het oogenblik tevreden. Doch weder buigt Raven zich nader tot haar, zijn gloeiende adem doet hare lokken bewegen, welke over haar rug zich slingeren. „La tua benignita non pur soccorre Achi dimanda, ma malte fiate Liberamenie al dimandar precorre." „Weet gij nog, wat gij zeidet bij dit Tors •weet gij dat nog Zij tracht hem met een harer duifachtige blik ken tot kalmte te dwingen, maar ontstelt voor den wilden gloed zijner oogen. „Waarom zijt gij heden zoo koel tegen mij geweest? Ik kan net niet verdrogen. Neem u in acht, ik ben tot alles in staat. Zeg mij een woord van troost. Wanneer mag ik bij u komen Mor gen Mag ik morgen komen „Het schijnt, dat mijnheer geen dame heeft kunnen vinden, die bet met hem wagen durft, en bij zich nu op mjjne kosten wil schadeloos stellen. Wilt gij, mejuffrouw, hem niet aan zijn verstand brengen, dat iets dergelijks geen gebruik is, tenzij gij zijn onderhoud belangwekkender mocht vinden dan mijn hescheidene opmerkingen," zeide nu van de andere zijde graaf Westburg op gereklen, vasten toon, terwijl hij aan zijn lange snorren trok. ,lk geloof, dat wij aan de beurt zijn, om te dansen 1" roept Bella uit, eensklaps opstaande. Zij is zenuwachtig, zij trilt; Walther jaagt haar vrees aan. „Zouden wij niet een andere plaats kunnen zoeken vraagt zij onder het dansen. „Dat zou zeer in het oog loopen," meende eene subsidie te verleenen ad f 20.000. De Zwem- en Badinrichting aan de Wiel alhier, is heden geopend. De Algemeene Vergadering der Onder wijzers en Onderwijzeressen in het arrondisse ment Helder, zal plaats hebben op Maandag 16 Juni 1890, des voorrniddags 101/3 uur, in het lokaal van den heer Johs. de Beurs, op het Marktplein te Schagen. Op de Agenda komen o. a. voor: Bepaling van tijd en plaats der in 1891 te houden ver gadering. Verkiezing van één lid des Be- stuurs. Besprekiug van De vrije- en orde oefeningen. Inleider de heer J. C. Reijers. Bespreking van De toekomst van den onder wijzer. Inleider de heer P. Uurbsnus. Be spreking van Het teeken-onderwijs op de lagere school. Inleider de heer W. Kloeke. Onze kinderen. Een paedagogisch kritische studie van den heer S. Gazau. Te Valkoog, 21 Mei 11. omstreeks halfzeven uur in den avond, sloegen de vlammen uit de woning van' den eigenaar K. Blaauboer, die, behalve het bedrijf van landman, ook het tim mervak uitoefent. Wegens de felle droogte stond het gebouw in enkele minuten in lichte laaie en tastte ook het ten oosten belendende perceel aan, een net burgerhuisje, bewoond door de Wed. W. Bakker. Spoedig was eene groote menigte volks op de been, die met vereende kracht bijna den geheelen inboedel van het laatste perceel wist te redden, schoon niet verhinderd kon worden, dat beide gebouwen tot den grond afbrandden. Van 't perceel, waarin de brand ontstond, is een groot deel der huismeubelen, eene hoeveelheid hooi, kleeren, enz, verloren geraakt. De inmiddels aanrukkende spuit van het dorp Sint Maarten wist gelukkig te verhoe den, dat ook het aan de andere zijde gelegen gebouw, waarop men reeds druk bezig was met behulp van wateremmers het rieten dak en de houten weeg nat te houden, een prooi der vlammen werd. Werd de levende have ook gered, hel vuur heeft den eigenaar K. B. veel graaf Westburg, „en ik zou voor dien hoe noemdet gij ook dien heer dien mijnheer Raven of Rahen niet gaarne het veld ruimen maar wanneer gij het goedvindt, wissel ik met u van plaats." Onheilspellend staart Walther Raven naar den huzaar, die in plaats der blonde Bella nu op den stoel naast hem had plaats genomen. Na een poos staat hij op en begeeft zich naar Bella, haar om een extra-dans verzoekende. „Ik geloof, dat de barones vermoeid is," zeide Westburg trots, doch Bella werpt hem eon smee kenden blik toe en geeft aan Walther's uitnoo- diging gehoor. Vurige, zinnelooze woorden fluis terende, danst Walther wild door de zaal, een maal, tweemaalBella worstelt om zich vrij te maken, hij trekt haar nog vaster aan zich. „Om Gods wil, steunt zij eindelijk ademloos, „laat mij toch los, zijt gij waanzinnig?" „Ja, ik ben het, gij hebt het mij gemaakt. Ongelukkig in de liefde en in het spel; dat is te veel, dat kan ik niet verdragenZweer mij, dat gij de mjjne wilt zijn, anders schreeuw ik het in do zaal rond, hoe gij met mij gespeeld, welke zoete woorden gij mij toegefluisterd hebt, op dien avond 1" Eensklaps voelt Bella, hoe de haar omvattende arm in kracht verliest. Waggelend blijft zij staan en staart in een doodsbleek, verwrongen gelaat. Een dof, gorgelend geluid on Walther Raven zinkt naast haar op den grond, terwijl een donkere bloedstroom uit zijn mond over hot glinsterend atlas-kleed vloeit. Een kreet van ontzetting weer galmt door do zaal. De muziek breekt met een wanklank af, en eenige ordonnansen komen toe snellen en dragen Walther in doodelijke onmacht uit de zaal. De opper-statarts volgt hem. Op de sofa ligt, hysterisch snikkende, Bella en laat rillend en met gesloten oogen het blo d van haar kleed afdrogen De oude barones Mollard, staat met wijd opgosperde en slaapdronken oogen, on roept aanhoudend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1