Wïïi-i1889 x« O»- schade toegebracht, daar het huis zeer laag en de inboedel in 't geheel niet verzekerd was. Dit was wel het geval met den eigendom der Wed. W. B. De oorzaak van den brand is ook hier onbekend. Een ploeg werkvolk is weer te Oallants- oog aangekomen met een bom en een duiker om uit het wrak van het gestrande schip de »Loch Moidart" de zich nog daarin bevindende inventaris op te werken, 't Zal zeker, bij wel slagen, de moeite nog wel loonen als men bedenkt dat behalve kettingen, touwwerk enz. zich nog drie stel nieuwe zeilen onder de voor plecht bevinden van dit vierinast vaartuig. De Garnalenvisschers zijn te Callantsoog weer druk aan 't werk en bij overvloedigen vangst wordt door owderscheidenen een goed dag geld verdiend, 't Mag dan ook wel, want 't is peen kleinigheid zoo drie uren achtereen tot aan de borst in 't water het garnalennet voort te kruien en dan weer van tijd tot tijd aan 't strand het net te ledigen en de vangst uit te zoeken. Men bibbert al van koude als men er op den droogen een half uur naar staat te kijken. Doch wonder, de visschers ondervinden er vol strekt geen nadeelige gevolgen van. Voor eenige dagen viel een kind van J. v. d. B. in een der te Callantsoog pas opgegraven brandkuilen, doch werd nog in tijds gered. Woensdag bezocht de HoogEdel Gestr. Heer de Euijter de Weids, inspecteur van het Loodswezen te Amsterdam, de gemeente Cal lantsoog om het Materieel der N. en Z. Hol- landsche Bedding Maatschappij te inspecteeren. Door den Heer Arend Thoes, in de Groote Keeten te Callantsoog, zijn een dertig-tal eenden eieren machinaal uitgebroed en de jonge eendjes tieren best. Dank zij de gunstige weergesteldheid staan de gewassen te Callantsoog, zoowel het zaad als «Ie weiden, uitstekend en beloven een goeden oogst. *'-•De 46ste Algemeene vergadering van het Nederl. Onderwijzers genootschap zal te Middelburg gehouden worden op den 30ste en 31ste Juli en 1 Augustus 1890. Er is eene vervolging ingesteld tegen een 13-jarigen jongen, die ten nadeele van zijn patroon en winkelier in de Passage te Amsterd.,een munt biljet van 110 had gestolen. Volgens zijn zeggen, deed hij dit om eens een prettigen dag te hebben. Hij ging dan ook twee dagen naar Den Haag en Scheveningen, en verteerde aldaar het geld. Uit Nieuwe Niedorp wordt gemeld De gemeenteraad alhier beeft het verzoek, om vrij gesteld te worden van de verplichting tot het heffen van een schoolgeld in de gemeente, aan gedrongen op de volgende gronden dat de gemeente en de verschillende admi- nistratiën alle in meerdere of mindere mate in financieelen bloei verkeeren, maar dat de bur gers over het algemeen behoeftig zijn, terwijl de gemeente slechts enkele gegoede inwoners telt dat, om deze reden, de gemeenteraad ver plicht zou zijn, bij eventueele invoering, het schoolgeld zoo laag mogelijk te stellen, n.1. op f 0.20 per maand voor ieder schoolgaand kind; dat verder van de ongeveer 230 leerlingen in deze gemeente slechts p. m. 70 tot de zooge naamd vermogenden kunnen gerekend worden en p. m. 80 tot de minvermogenden, terwijl p. m. 80 tot de onvermogenden gerekend moe ten worden, zoodat de heffing van schoolgeld met alle kosten van invordering daaraan ver als zij dood, mijn God, is zij dood Allen zien er vreeselijk ontsteld uit. Men neemt in de haast afscheid. Als luitenant Barneveld met mevrouw Tbea's sjerp door de zaal snelde, glijdt hij uit en struikelt over een donkere vlek. Ontzet bespeurt hij, dat het bloed is. Schrattenbach helpt Erna Mollard in den wagen, drukt haar de hand en fluistert ,Mene tekel upharsin." Het weder was eensklaps omgeslagen. Op fris- sche gezonde koelte volgde nevelachtig weder, dag en nacht nevel, die alles in een grauwen sluier hulde. Het was een weder, om gezonden ziek te maken en de zieken naar die laatste plaats te brengen, waar de docd slechts heerscht, een weer, om zoowel zieken als gezonden in een allerakeligst humeur te houden. Wiesenau zag er neerslachtig uit. Mevrouw Thea verborg bet schoone hoofd, gekweld door de hevigste pijnen, achter de met kaDt afgezette gordijnen van het ledikant. „Bittere verveling is ons wezen, De wereld een kot, anders niet. Stel u gerust. Laat deze Vertwijfeling de laatste zijn. Het noodlot Heelt voor ons geen ander geschenk, dan den dood citeerde Schrattenbach van zijn lievelingsdichter Leopaid, en poetste met de meeste zorgvuldigheid een revolver, zoodat Barneveldje niet ophield, voor de lange premier dat gevaarlijk speeltuig had weggelegd. Alleen die gezegende menschen, die nooit aan zich zeiven, maar steeds aan anderen denken en wier levensdoel het is, te raden en te helpen, kunnen zells zulk een weder zonder scha de voor lichaam en ziel verdragen. Voor het bonden voor de gemeente financieel eer nadeelig dan voordeelig zou zijn dat vervolgens in deze gemeente woont een groot aantal zeer kleine landbouwers, die niet geheel tot onvermogenden of bedeelden gerekend kunnen worden, maar financieel vaak nog armer zijn dan dezen, waaruit voortvloeit, dat bij de invoering van schoolgeld, al is dit ook laag, het schoolbezoek, dat thans merkwaardig getrouw is, op onrustbarende wijze zal afnemen, omdat alhier sedert onheugelijke jaren geen schoolgeld is geheven dat eindelijk in deze gemeente niemand, zoover bekend is, naar de invoering van school geld verlangt door de bijzondere omstandigheid, dat alhier geene autirevolutionuairen wonen, en slechts een klein gedeelte van deze gemeente, omstreeks 1/5, eene meer uilsluiteud katholieke bevolking heeft, welke laatste grootendeels on vermogend en gedeeltelijk minvermogend zijn, zoodat er in deze gemeente, in de naaste toe komst althans, volstrekt geen sprake kan zijn van de stichting of oprichting vau bijzondere scholen, waaruit van zelf voortvloeit, dat door de invoering van schoolgeld een aantal kinderen geheel verstoken zou zijn van onderwijs, afge zien nog van de omstandigheid, dat de harmonie tusschen roomschen en onroomschen, die thans niets te wenschen overlaat, op jammerlijke wijze verbroken zou kunnen worden. Omdat alle deze genoemde redenen neemt de gemeenteraad de vrijheid beleefd doch dringend te verzoeken, de gemeente Nieuwe Niedorp vrijstelling te verleenen vau de verplichting om schoolgeld te heffen, althans zoolang er in deze gemeente geene sprake is van stichting of op richting van bijzondere scholen. Hoe nuttig de vereeniging „Getrouw schoolbezoek te Heer Hugowaard werkt, en hoeveel medewerking zij van de ingezetenen ondervindt, bleek op eene vergadering den 21sten gehouden, door het Bestuur en de commissie. Yan de 420 leerlingen der vier openbare scholen mogen 401 aan het schoolfeest deel nemen en hebben derhalve hoogstens lOkeeren willekeurig verzuimd, terwijl van die 401 leer lingen er 241 waren die 0 maal verzuimd hadden. Aan bijdragen vau de ingezetenen was f 250 ontvangen, ongeveer f 100 meer dan het vorige jaar. De leerling van 10, 11 en 12-jarigen leef tijd zullen een reisje naar Amsterdam, en de jon geren een rijtoertje mogen maken. Door de vereeniging Ons Onderwijs te Koog a/d. Zaan is besloten, weder een schoolfeest aan de leerlingen der openbare school te geven als belooning voor trouw schoolbezoek. De ouders kinderen, ten getale van pi. m. 230, zullen een bezoek brengen aan Alkmaar en Heiloo, terwijl den jongeren leerlingen, ongeveer 160 in getal, een feest iu de gemeente zelve zal worden bereid. Wie gedurende een geheel jaar meer dan 6 schooltijden moedwillig verzuinde, is van deze schoolfeesten uitgesloten. In de 11. gehouden Algemeene Vergade ring van Aandeelhouders van de Noord-Hol- landsche hypotheekbank, gevestigd te Alkmaar, onder directie der heeren H. Metinau en Mr. Boelmans ter Spill, werden le. de Winst- en Verliesrekening over 1889 en de Balans van 31 December 1889 goedge keurd 2e. besloten, van de winst een som van f 31,89 over te schrijven naar de rekening van eerste beschut hun goede engel hen, en voor de tweede hun eigen goed hart. Zoo zat dan de vrouw van den landdrost Weber ook op dezen natten, nevelachtigen dag met frissche wangen en kalmen zin in Elsbeth's elegant boudoir, hetwelk zij volgens zeggen der vrouw des huizes, trots haar afgedragen caschmiren- kleed tot sieraad strekte. Eu inderdaad van deze vrouw ging een lovenskracht uit, die zelfs op Elsbeth opbeurend en weldadig werkte. »Ja> ja>" zeide de brave oude dame, terwjjl zij ter sluiks den traan uit het oog weg veegde, „het gaat mij aan mijn hart, den jongen zoo te zien Ijjdeu, maar, God vorgeve mij deze zonde, doch ik zou bijna wenschen, dat hij ter eeuwige ruste ging; zijn leven is toch verwoest, hij zal lichamelijk en geestelijk toch niet meer worden wat hij eenmaal was." „Maar de ouders, de arme predikantZijn zoon was zijn trots 1" „Kind, juist ter wille van den predikant 1 Moet die brave man nu voor zijn leven er nog onder lijden, den geliefdon zoon als ziek en verbitterd mensch te zien voortleven Moet hij de groote verwachtingen, welke bij met recht van zijn zoon kon koesteren, don bodem zien ingeslagen, om wellicht plaats te maken voor daden van men- schenhaat Neen, liever een diep en gesloten graf, al doet dit het hart ook nog zoo pijn. Boven het gesloten gra', ontspruit weder een nieuw leven, in hetwelk men met kalmte terug denkt aan het gelukkig vorleden." Een paar tranen biggelden der goede vrouw over de wangen. UORDT VERVOLGD Aandeel f 5,40 (dividend bew. no. 1) 1 ricbtersbewijs f 1,40 (dtvtdend-bew no. 1) j-b de heeren A. Maclaine font en T. H. G. vatTder Hom». »1° met 1 Juli aftredende, herbenoemt. Te Enkhuizen is door den heer Ouwer kerk een kaastabriek opgericht, waar.u aanvan. kelijk de melk van 52 koeien verwerkt wordt. In de Cantelo's broedmachine van Artis te Amsterdam is Vrijdag een struisvogelei uit gebroed. Ongeveer 38 dagen geleden, was het belegd en sedert dien tijd in eene warm e van 108 graden Bahrenheit gehouden. Reeds Woens dag barstte de dop en Vrijdagochtend is het kuiken te voorschijn gekomen, dat nu reeds de grootte vau een kleine hen heeft. Dit kuiken zal zijne opvoeding voltooien op het buiten vau den heer Blaauw, te 's-Graveland, maar in de Cantelo's broedmachines van Artis worden nog twee andere struiseieren uitgebroed. Men meldt uit Wester-Blokker De tegenwoordig buitengewoon rijke ansjovis vangst heeft te Andijk van twintig boerenar beiders visschers gemaakt, die spade en ploeg verlatend, ieder op eigen gelegenheid ter ansjo visvangst varen, en nu al zooveel verdiend hebben, dat zij het geheele jaar, den volgenden winter incluis, hun nooddruft kunnen bekomen, terwijl in hun vorig bedrijf iedere winter huil in dit rpzicht een zwaren strijd opleverde. Men schrijft aan de Tw. Ct. Een landbouwer uit de gemeente Denekamp, die zonder meid zat, stuurde zijn knecht naar een landbouwer in de gemeente Tubbergen, om aldaar stilletjes de meid te huren. Laatstgenoemde landbouwer, die juist geen knecht had, rook lont en huurde den knecht, die op zijn meid was afgezonden. Eerstgenoemde landbouwer, die nu meid- en knechtloos is, levert een prachtig bewijs voor de waarheid van het spreekwoordWie een kuil graait voor een ander, valt er zelf in! Men schrijft aan de Amstd. uit Dinxperloo Hoe goed het Burgerlijk Armbestuur te Dinx perloo zijn taak opvat, moge uit het volgende blijken Aldaar woont een arm gezin, bestaande uit man, vrouw en vijf kinderen, waarvan het oudste zes jaar. De moeder is sedert 13 weken lijdende en de man niet in staat zijn brood te verdie nen. Het kerkelijk armbestuur zijner gezindte ontbreken de middelen, dit gezin te helpen, zoodat het Burgerlijk Armbestuur de laatste stroohalm is, waaraan deze zeven ongel uk kigen zich vasthielden. Dit bestuur liet hen op hun aanvrage om hulp ruim 14 dagen hopendoch die hoop verdween heden, daar het, hoe kerke lijk gezind anders ook, dit gezin niet wil steu nen. Eu zoo ontbreekt hun ten laatste alles. Want zegge f10 wordt jaarlijks voor het Arm bestuur, waarin twee wethouders zitting hebben, beschikbaar gesteld. Een ieder zal zoodanige handelwijze ten zeer ste afkeuren; maar tegelijk bereid zijn het werk van ons edel armbestuur uit de hand te nemen, door den nood van dit gezin te lenigen door het zenden van giften aan het bureau van dit blad of aan het adres van J. Menist, Dinx perloo (Gelderland). De nood is dringend en zeven menschenle- vens staan hier op het spel. Dinsdag middag ontdekte men, dat er brand was ontstaan in een dennenbosch ten zuiden van het dorp Nunspeet. Een groot bosch jonge dennen, van de familie Lagerwey, ongeveer 3/i uur van het dorp gelegen, stond in brand. In den aanvang wanhoopte men den brand meester te worden, totdat een uurtje na de ont dekking 30 soldaten en 2 onderofficieren onder bevel van den sergeant-majoor Kleian uit het kamp bij Oldebroek op het terrein kwamen en na groote krachtsinspanning er in slaagden den brand te beperken. Ongeveer 9 hectaren zijn echter eene prooi der vlammen geworden. De oorzaak is onbekend. Dinsdag avond jl. sloegen de vlammen uit de schuur van D. van Dijk, landbouwer op de Boyenrijge te Garmerwolde. Hij bevond zich reeds in diepen slaap en was alleen te huis met een knecht, die ook te bed lag. Toen het onheil ontdekt werd, riepen zij de buren om hulp. Terugkomend bij het brandend perceel, begaf v. zich nog in de schuur, om het rijtuig in veiligheid te brengen. Dit gelukte echter niet door het neerstorten van het dak. Hij stond toen in het vuur en werd zelf zoodanig aangetast dat hem de kleereu van het lijf brandden en zijn lichaam bijna verschroeid was. Met groote moeite is het hem gelukt uit de vlam te komen, doch, naar het ziekenhuis te Groningen vervoerd is hij onderweg overleden. (V. G.C) Men meldt uit Haarlem Wegens het groot aantal liedertafels dat in de ie afdeeling aan den door de Kon. mannen- zangvereeniging Zang en Vriendschap uitgeschre ven wedstrijd zal deelnemen, is het prijzen van drie op zes gebracht, en zj;n toegevoegd: twee zilveren en een« u"8» medaille. bt°U2en Voor den wedstrijd in «prima-vista hebben zicli aangegeven-zang» le afdeeling: Aurora van Arnhem r van Arasterdam, Orpleus van Tiel, Sa' Hoorn, Wormerveers Mannenkoor van W Va" veer en Zanggenot van Haarlem. °r®er' 2e afdeeling: Amicitiae van Amslerfi Crescendo van Haarlem. am el 3e afdeeling Rotle's Mannenkoor van ff dam, Kou. manneuzangvereeuiging CeciU 's Gravenhage en Euterpe uit Amsterdam" In deze afdeelingen moeten twee-, (]tje vieistemmige liederen op het eerste gezicht" den gezongen. Wor- Deze wedstrijd heeft plaats op Zondaar,- 20 Juli. Publiek wordt er niet bij toegefff^ Zondag a.s. hoopt te Amersfoort A rlof viirlot* mt n*»n +.1 Anno AcrooliiiM ..„1J, de artillerie bruiloft te vieren. Een dag later viert de oudsten Van Zwol zijn zilveren bruiloft. Te Geervliet sloeg Maandag de bliksem door den muur in het huis van den wethondet P. W, en trof zijne vrouw aan het hoofd. De eene wang werd geschroeid en de hand gewond Zij is geheel doof geworden. De bliksem verdween door den zolder en het dak. In het studentenweekblad Minerva wordt op grappige wijze het loopeu der studenten be schreven. De schrijver verdeelt hen in de vol. gende klassen De pootige hu „uit den weg of ik blaas je naar Zanzibar." De „al te ijverige", kop naar beneden, diep overpeinzend of straatkeien vatbaar zijn voor suggestie. De „Indische", platlander, de oude wij. ven, de netlen en de slordigenzij houden allen hun eigenaardig loopje er op na, vooral de nettenik bedoel den heel netten muzen zoon. Bijvoorbeeld die V. nu, dat is waarlijk een model voor van Beers. Dit exemplaar wordt te huis, voor den spie gel opgewonden, de kap wordt naar voren ken, opdat vooral niemand hem voor verslijte, de stok of balk wordt dan horizontaal gelegd tusschen 3l/2 vingertop. De romp maakt met de beenen een hoek van 145 gr. terwijl een kolossale stap (p], m. 42 gr.) zeer „high lite" is tenminste, a/s men zorg draagt de voeten goed neer te plakken (hetgeen men bestudeeren kan in Artis Ma- gistra of bij een gewonen vijver met ganzen). Engelsche bottines met duelleerpunten zijn hierbij aan te bevelen, Het geheel kan men kleeden zooals men wil kanariegeel met zalmkleurige da$.; zult- kleurig jasje met dito broek en boordje van pl. m. 13 cM. (voor het laatste ornament bezigt men tegenwoordig met veel succes man chetten). Laat bij iederen pas den arm vooruitbenge len en het hoofd plotseling naar voren kooien, alsof ge telkens ruiken wilt. De hoed is na tuurlijk hoofdzaak, 't Is de kroon op het werk. Croquetjesbruin of reigerkleurig met microsco pisch randje, maakt een kolossaal piramidaal effect. Ten minste dat heeft August van Carré mij eens in gemoede verzekerd, en die wis' wel hoe hij aan den naam van den Domms kwam. „Zeg, amice, zijn er die bij jullie nog »1 veel, ik hoop het niet, zeg. Maar ik weet eigenlijk nog niet of ik zoo'n haute nouveauté n» liever uitlach, dan dat ik dien andere, die" P. betreur, die er zoo akelig naar bijloopt en zoo slordig alsof hij bij geen één snijder ere- diet kan krijgen en niet weet dat een kleer borstel gemaakt is om kleeren te borstelen- Ja, die loopt langs 's Heeren wegen, *s0_ hij iederen stap dien hij doet, wil ze$)f"n „Hé, wat ben ik lamlendig", of het mij nou eigenlijk schelen", of le dat de heele boel me koud laat." an rsa_ eenen poot valt hij op den ander, vice ver^ Hij wil namelijk goed doen zien, da linker broekspijp een paar centimeter kor e dan de rechter. Wat kan hem dat nou - Moet ik nu nog over zijn kostuum U1 den of zal ik je het onsmakelijke van nagels, versleten broek, ongekamde vieze boordjes en manchetten, be9nee kragen, korte mouwen, scheeve sc?10^eeD? enz. enz. nu maar niet beschrijven Nu, ik heb je twee uitersten 8e.n°eD^.'op groote hoop daartusschen in heb ik j1" genomen en die vind ik wel typisch 0 0 zijn- toonen waarachtig in hun loopen, wat z De stok geen oogenbük iu rust; i,n zoDtaal, dan vertikaal, dan draaiend e zwevend. De stap is vlug, onbekommerd ja; een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2