GELD BESCHIKBAAR. L. J. ROGGEVEEN L, STALKNECHT SIGAREN. w. G. BOELE Senior. BOLDOOT's Eau de Cologne „VOOB T JONGE VOLKJE". A. HOOGLAND. haringhuizen, c. warnsinck, MARS, huishoudster p. Roggeveen, Schagen. JACHTWATER. ontvangen: ymijpr hofleverancier GR00TE OPRUIMING KIEPTEN BURG, C. J. BOELE ZOON. t'J N DISPE NSABLE3 C ent J. ROGGEVEEN Wz„ i Openbare Verkooping alle lichamelijke roerende goederen, C. Boonacher. Boeren- en Bouwgereedschappen, Huisraad en Inboedel, Hypothecair Crediet, tegen 39/104 en 41/10 per jaar, zonder 1jt jaar vooruitbetaling van rente. AdresOnde Gracht 158, Alkmaar. Bij J. DE VEER te Schagen, is beschikbaar de Stier Molenstraat, Schagen, Zeilen dito l?1/, Cts. J. BOON, Wieringerwaard. extra koopje. A. VAN ESSEN, WINKEL. P. MEURS Pz., voorheenZËHMA1T. Koevleesch: Varkensvleesch: J. Hanke te Schaden. UTRKCHTiCflE 11 Kantoor: Ploinpetorcn- gracht, H. 655. J. W. Schil hart, Br. II. Waller, Br. D. J. H. van Leden, Br.J. .J. Betelerkamp, te Utrecht, Jhr. J. E. van Heemskerck van Beest, te 's-G raven liage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. Verkoophuizen Oprichter der vroege» Firma Amsterdam, Botter «la ub. I's Oravenhaisre, loeiden, Utrecht, Groningen, Kampen. 4>epóts ff inschoten. Haarlem. He heele en halve wïjiiflessehen, waarin een geïllustreerd tijdschrift voor de Jeugd, onder redactie van F. IOEWËRIE. Verschijnt in 12 maamlelijluche afleveringen en Almanak met ruim 200 platen. Prospectus en eerste aflevering gratis te bekomen. Forsetten vanaf 40 Cents. W. SWAGER. naast Kosters Kleine Winkel. Kleermaker, Nieuwe Laagzijde, ®c'ia^Jjó ten fine van liquidatie, op de boerderij nabij van (met- uitzondering van kleederen en sieraden, welke voorloopig buiten den verkoop worden ge houden^) behoorende aan den Heer KE1JER SPAANS en bestaande uit 1. Het beslag der boerderij als: 20 Melk koeien, 6 Hokkelingen, 1 Hokkelingstier, 1-4 Melkschapen, 42 Overhouders, 6 Oon schapen, 1 jarige Ram, 2 Paarden, 33 Lammeren, 5 jonge Varkens, 8 Kalveren. Wijders2 Boerenwagens, Kapwagen op veeren, Kar op veeren, Driewielskar, Ierbak, Hooischudder, Hooihark, Ploeg, Boerenge reedschappen, en al hetgeen verder tot het bedrijf behoort. 2. Den compleeten inboedel, waaronder Bed den met toebehooren, Kasten, Klokken, Tafels, Stoelen, Storen, Schilderijen, Kachels en andere voorwerpen van huishoudelijken aard. Op de plaats geene gelegenheid tot uit spanning. De verkooping zal worden gehouden op Woensdag, 38 Mei i890, des voormiddags 9 ure aan te vangen, volgens plaatselijk gebruik, en ten overstaan van den Notaris Notaris te Hoogwoud, zal publiek verkoopen te KOLHORN, 1. op Maandag', 3 Juni 1890, des namiddags 1 uur, in de herberg „het Schipperswelvaren" A. Eene Huismanswoning met Erf, als mede 2 perceelen Weiland, staande en liggende in den Schringkaagpolder, te K o 1 h o r n, te zamen groot 2.57.10 H.A. B. Een Woonhuis en Erf, aan de Oude Streek te K o 1 h o r n, groot 82 c.A. (Verhuurd voor f 1.50 per week.) 2. op Dinsdag, 3 Juni 1890, 's morgens 10 uur, ten sterfhuize van den Heer P. KOOMEN, 4 KOEIEN, 1 PAARD, 2 VAR KENS, KAR OP VEEREN, WA- GEN OP VEEREN, en eene partij Manufacturen. Alles behoorende tot de nalatenschappen van de echtelieden PIETER KOOMEN en MAAR- TJE KOK. No. 1404 van het Nederl. Rundvee- Stamboek. Afkomst Vaderszijde No. 903. Moederszijde No. 6452. Dekgeld f 1.50. heeft ontvangen en beveelt zich minzaam aan tot de levering van Alle soorten Tapijten, Karpetten, Vloerzeilen, Loopers, Bolinatten, Deurmatten, Beur- en Bedkleedjes, Tafelzeil, enz. enz. Afgepaste Tafelzeilen vanaf 80 Cts. Jutten loopers vanaf 15 Cts. Gummi Tafelinatjes en Blaadjes in alle afmetingen. Verder Karpetfranje, Jalonsie- band, Gordijn- en Schilderijkoord, enz. enz. Alles tegen uiterst lage prijzen. gevraagd, P. G. Eranco brieven letter F, Bureau Schager Courant. gevraagd, om direct in dieust te treden, door Door den colossalen grooten iukoop, ben ik in staat de Sigaren van f2.voor f 1.6O franco thuis te zenden, merk Sumatra. Zend postwissel groot f 1.60, en u ontvangt 100 sigaren franco thuis. volgens de wettelijke voorschriften vermengd. Verkrijgbaar bij aan de LOET, te SCHAGEN. VL E ESCHIIO U W ER IJ van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47V2Ct.per V3K.G. zonder been, ROLLADE, KLOMPSTUK 52% 477* 65 477a 1.50 60 70 u n p ff /r ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff c/ ff ff ff f ff ff ff KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT BCEUE RIBSTUK, met J RIBSTUK, been, j ROLLADE, BEAESTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG, OSSENHAAS, gelardeerd LAPJES, 427a Ct- Per Va K.G. 427* ff ff ff 40 ff 40 uur 477s ff ff 4^72 ff ff ff Prijzen van Worst: METWORST 50, LEVERWORST BLOEDWORST 25, PEKELWORST SAUCIJSJES 427a cent. Alles per 72 OnachadcliJU «oor Kinderen Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Ver flacon f 1.—, Halve Flacon f 0.50. n ff ff tt 25, 40, kilo. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, bij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F. .j' Grielen, Correspondent te SCHAGEN of bij den Agent, J. Castricum. O Vijgendam en Bembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenm a r kis teeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Sigarenfabriek KAMP KW. Gevesltgil sedert 1841. Schagen. I' urnier en d. K r e da. Ken II ei der. Ho ach. Koog a/d Z II ordrecht. Gorincheon. Tiet. II r i e b e r g e n. Wormerceer. JP en an g. II a t a i a. Sa mar ati g. S o er ah a {j a. Christianin, Kopenhagen. verkocht wordt, zijn steeds verzogeld mot CachGt J. C. BOLDOOT. Bij JOH. YKEMA te 's Hagb uitgegeven en bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar Af], „De Heer Ykema, dit moet gezegd worden, spaart geen kosten om dat uitnemende tijdschrift nog hooger waarde te geven." („De Wekker.") „Voor 'tjonge Volkje" is het aardigste, liefste en keurigst uitgevoerde tijdschrift voor de jeugd." {„Kamper-cour an/.") „Wij hopen en ver trouwen, dat in den nieu wen jaargang weer hon derden inteekenaars meer tot dat uitnemend kinder tijdschrift zullen toetre den." („Het Dagblad.") „Het nuttige met het aangename te vereenigen, op bewonderenswaardige wijze geschiedt dit ia „Voor 't jonge Volkje." („Java-bode") m 0 contant te bekomen bij alle blissement Londen, 523, Oxford-Street. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee of driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeft genezing bewerkt. Tot melkkost en meel. moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden word®, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe' lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f l'^i ff f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn op franco Apothekers in Holland, alsmede in Hollowav's-eU- van alle soorten Barnes- en Hinder hoeden, Hloemen, f Juten, Ueeren, Mant, Satijn, Flu weel, Pluche en alle soorten Ma nufacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. prachtige Japonstoften, ruime collectie stalen Confectie, gebreide Goederen, Karpetten vanaf f 2.25, Tapijten vanaf 3(1 Cents, rollen Batten, Deurmaten, Vloerzeil, Loopers. SCHAGEN, RENSGAS, E, 28, Deze bedden, van eerste qualiteittijk.) gevuld met machinaal goed gezuiverd nenhaar, zijn zeer duurzaam en zaC&t overtreffen vooral Kapok Bedden, daar he niet samenpakt en niet bij gebruik vettm!j^eu! Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en 1 matische aandoeningen en voor Zenuwlij ers. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens Winkeliers genieten rabat Laagzi ijdeB.66- beveelt zich steeds aan voor alles wat tott vak behoort; net en solied werk en o lage prijzen. Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4