Zondag, 1 Juni 1890. 34ste Jaargang. No. 2407. Uitgever: J. WINKEL. Bwreau: 8CHJlGEaT, Laan, ft, 4. Roman van H. VON OSTEN. Binnenlariclsch Nieuws. Alieigen Ni Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zater dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEE- TENTIBN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STOKKEN èén dag vroeger. COURANT. AtertfiÉ- LiloulM. Prijs per jaar f3.Franco per post 3.00. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.25; iedere regel meer f O. O 5 G-roote letters worden naar plaatsruimte berekend. Gemeente Scha gen. fgekendmakisi^esj. Het Hoofd van hot Plaatselijk Bestuur der Gemeent9 Schagen, brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier gemeente, dat het kohier jf0 5 voor de belasting op het Personeel dienst jaar 1889/90, op den 23 dezer door den Heer Provincialen Inspecteur in de Provincie Noord- Holland is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Schagen, de'u 31 Mei 1890. Eet Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, C. H. BEELS. Het Hoofd var. het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier gemeente, dat het kohier van het Patentrecht over het "Vierde Kwartaal van het dienstjaar 1889/90, op den 27 dezer door den Heer Provincialen Inspecteur in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaarden op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is over gegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Schagen, den 31 Mei 1890. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, C. II. BEELS. 19. TWEEDE HOOFDSTUK. Elsbeth Mansfeld zat, toen haar man de kamer had verlaten, ineengekrompen in een leunstoel, m haar hart het flauw bewustzijn, dat het voor altijd uit was met licht en warmte, en als nu Malchon zacht binnenkwam en de lamp behoed zaam op do tafel zette, toen was Elsbeth niet Meer de meesteres, maar evenals vroeger het kind bij kinderlijk leed, legde zij ook nu het schoone, vermoeide hoofd tegen de borst der goede, rouwe ziel. Arme jongo vrouw, verre van haar geboorteplaats, verre van hare ouders, restte aar slechts dit hartmaar dat hart verstaat ook zonder woorden, en Elsbeth kan nu ook o°g niet spreken over de ellende, welke over haar gekomen is. Ei'wi 6jn Se'aak> bleek en droefgeestig, zat 8 ,en volgenden dag aan de rijk voor ziene ontbijttafel. ritmeester heeft bevolen u te den „1' ,a miJn'le6r de ritmeester eerst tegen in mii;. terugkomt," zeide de kamerdienaar 'D militaire houding. k]0081^3- Het was, als doorzag deze konie T'S j6 waro toedracht. Zij schoof haar te er z!)oe, het was haar niet mogelijk iets 'kuis F i-011' Zij gevoelde zich zelve niet meer ui dit weelderig ingerichte huis. kaar t ort h'er niet meerscheen alles z,nf. '6 roeP°n- 7>WlJ! wij blijvenonze kleu- de ziiii no£ lang schitteren, de bloemen op W h|6n- &or^Ünen> op het tapijt, zullen nog d°fd 0lï^n' terwijl uw leven kleurloos en ver- gedaan P""5 uwe koffers, het zal spoedig tehui8 u!'n' en kecr terug naar tlet nooidelijk leSe ,.®r terug, als eene overwonnene in den Zii l a'8 eeno Scheiden vrouw te midjromP ineen. Zij ziet zich zelve weder ieuSd 7811 karen familiekring; te midden der MeeltVan Sez°ndlieid blakende broeders, eene eiginK ^eSta'te' ^'e c'aar D'e': meer behoort, die Ba ner8ens meer een tehuis heeft, heer >a(^'r schudt mistroostig het hoofd, wan- zl)n blik op haar valt, en de zachte oogen Het Bestuur der Afdeeling Noord-Holland van de Vereeniging „Het nèderlannsch Paar dek-Stamboek", heeft per Missieve aan de leden medegedeeld, dat de keuringen van merriën, ter uitreiking van zes en twintig aanhoudingspre- miën, zullen plaats hebben: van merriën gehouden wordende in het Noorderdeel, te Kolhorn, op Dinsdag 24 Juni a. s., des voormiddags 10 ure, bij D. Kistvan merriën gehouden wordende in het middeldeel, te Wormerveer, op Woensdag 25 Juni a. s.des middags 12 ure, bij D. Bakkervan merriën gehouden wordende in het Zuiderdeel, te Hoofddorp (Haarlemmermeer), op Donderdag 26 Juni a. s,des voormiddags 10 ure, bij Klomp. Beschikbaar zijn twaalf aanboudingspremiën elk ad f 50.voor merriën gedekt en drachtig, geboren in de jaren 1886 en 1887veertien aanhoudingspremiën elk ad 1100.voor mer riën gedekt en drachtig, geboren in de jaren 1884 en 1885. De merriën geboren in 1884 moeten voor de tweecle maal drachtig zijn. Niet in het Stamboek ingeschreven merriën, kunnen niet voor een premie in aanmerking komen. Keuringen ter inschrijving van hengsten en merriën in het Stamboek, zullen plaats hebben te Halfweg, op Zaterdag 14 Juni a. s.des middags 12 ure, bij Coppée; te Hoorn op Zaterdag 21 Juni a. s., des middags 12 ure, bij het. terrein der tentoonstelling der Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Holland's Noorderkwartier; terwijl te Kolhorn op 24, en te Wormerveer op 25 Juni a. s.vóór de premiekeuringen daarvoor gelegenheid zal be staan. van haar moeder vullen zich met tranen, wanneer zij die harer dochter ontmoeten. Zij is niet meer het zonneschijntje in huis, gelijk eertijds. „Toen ik afscheid nam Was de wereld zoo prachtig Toen ik terugkwam, Was alles zoo ellendig." Ja, ellendig gevoelde zij zich. Een gescheiden vrouw Zij herinnert zich maar al te goed, hoe zij voor de eerste maal op dit woord opmerkzaam gemaakt werd. Een oud vriend des huizes had haar moeder er geluk mede gewenschf, dat zij zulk een be minnenswaardige dame tot buurvrouw kreeg. Toen had haar papa op minachtenden toon ge zegd „Bah, een gescheiden vrouw!" en Elsbeth had zich er later zeer over verbaasd, dat die dame toch niets anders was dan de anderen, en zj had haar alt jd ter sluiksch nieuwsgierig gade geslagen. Nu zouden de menschen zoo over haar spreken, over haar, de trots haar's vaders, over haar, de eerzame dochter Heeft zij niet goed gehandeld Mocht z j dat woord niet hebben uitgesproken Mag een vrouw dat nimmer O, God, wie zegt nnj, of ik dwaal, dan of ik op den rechten weg ben Op dezelfde plaats, waar Elsbeth op den eersten morgen als de gelukkigste had gezeten, zat zj ook nu, en haar vermoeide blik valt even als toen maals op de marmeren kindergroep. Een zonne straal breekt door do grauwe wolken. Al is het slechts de bleeke winterzon, toch geeft zj aan het steen een warmer leven. Elsbeth's blik blijft gevestigd op het omhoog geheven kindergezichtje van Psyche; een gevoel van vrede, geljk het aanschouwen van een kunstwerk aan gevoelige zielen verleent, komt ook over haar en eens klaps doortrilt een zoet voorgevoel haar gemoed langzaam zinkt zij op de knieën en verbergt haar gloeit nd gelaat in beide handen. Als Malchen na eenigen tijd ongemeikt naar binnen gluurt, is zij ten zeerste verbaasd, hare jonge meesteres met hoogrood gelaat in een stoel te zien liggen, terwjl zj met zachte, bijna onhoorbare stem een oud, half vergeten wiegeliedje zingt. Met hoed en irantol gekleed, schreed Elsbeth in don namiddag door de kleine voorkamer van Doctor Reimer's woning en klopte aan de eenvoudige, wit geschilderde deur der woonkamer. De merriën, geboren in de jaren 1884, '85, '86 en '87, welke op bovengenoemde datums in het Stamboek worden aangenomen en waarbij de eigenaar voldaan heeft aan de bepalingen van het reglement, kunnen naar de uitgeloofde premiëti mededingen. Eigenaars van merriën worden opmerkzaam gemaakt op art. 9 van het reglement, dat zegt: De eigenaar van eene merrie, in het genot van eene aanhoudingspremie gesteld, mag deze gedu rende één jaar niet buiten de provincie verkoopen en is verplicht, haar te doen dekken door een hengst, aan welken een subsidie is toegekend, of welke eene subsidie is waardig gekeurd. Aangiften voor de premiekeuringen worden ingewacht voor 20 Juni a. s., bij den Secretaris- Penningmeester W. TEENGS te Wieringer- waard, bij wien alle nadere inlichtingen te bekomen zijn. De afdeeling „Sohermeer" van de Hol- landsche Maatschappij van Landbouw hield den 28sten Mei jl. eene vergadering welke door 26 leden werd bijgewoond. De hoofdschotel bestond in eene onderhoudende, degelijke en glasheldere lezing van den Heer Rempt, veearts te Alkmaar, over de vlekziekte bij varkens. Genoemde verhandeling was de aan leiding tot eene zeer geanimeerde gedachten- wisseling. Eenparig was men van oordeel dat de bestaande wet tegen de varkensziekte, indien er finantieele vergoeding aan bleef ontbreken, geen doel kon treffen. Voorts werd besloten aan den Gemeenteraad van Alkmaar te verzoekeD, het hinderlijke rooken op de botermarkt aldaar ten strengste te veriieden en zoo mogelijk binnen een niet al te ver verwijderd tijdstip een meer geschikte plaats voor botermarkt aan te wijzen. Over een voorstel door een der aanwezigen Niemand riep binnen. Men hoorde het gesnor eener naaimachine en het luid getjilp van een kanarievogel. Elsbeth opende de deur en stond reeds midden in bet vertrek, toen het jonge meisje, hetwelk geheel in haar werk verdiept was geweest, nu het blonde hoofd ophief en de machine rusten liet. „Ei, mevrouw de barones, gij hier? Ik hoop toch, dat gij niet om papa komt, gj ziet er nu zoo goed uit „Neen, mejuffrouw Evchen, ik kom tot u, maar niet om met u te praten, doch om met u een flinke wandeling te maken." „Een wandeling te maken," herhaalde Evchen en sloeg te geljk een onderzoekenden blik op baar werk. „Is het niet te nat om te wandelen, mevrouw „Neen, neen," zeide Elsbeth lachend, „gij vlijtige muis, gelijk uw vader u noemt, gj wilt uw weik niet in den steek laten, dat zie ik wel. Maar de strenge heer doctor heelt mj do wande ling bevolen en tegeljk bepaald, dat gj met mj zoudt gaan. Dus spoedig, maak u gereed, de zon schijnt zoo uitdagend en uw werk heeft niet zulk een haast, of is het misschien voor uw uitzet „Ach neen", zeide Evchen, spijtig lachendeen blozende, „dat is reeds lang gereed, maar zal wel nimmer gebruikt worden. Dit werk is een geschenk voor de kinderen van mjne zuster die in Amerika woont. Het moet met Mei gereed zijn gij ziet dus, dat ik mij moet haasten, maar een uurtje kan ik er nog wel afnemen, als gj dus even wilt wachten, opdat ik mij kleede. Zij schoof een leunstoel naderbij, maar toen zij na eenige minuten terug kwam, zat Elsbeth niet in den leunstoel, maar op het krukje bj de naaimachine, jverig bezig, den naad van een kinderheradje zoo zorgvuldig mogelijk at te stikken. Toen zj bij het binnenkomen van Evchen opzag, lag er een gelukkig glimlachje om haar mond. „Hoe schoon is zj toch," dacht Evchen, „ik heb haar in lang niet zoo zien lachen 1zeide zj toen luid, terwjl zj den arbeid ter zjde legde en do machine zorgvuldig afsloot. „Het is een zeer gdfed systeem, ik kan het u aanraden, wan neer gj een machine noodig mocht hebben. „Ja," zeide Elsbeth levendig, „ik zal er eeno koopen. Maar laat ons nu spoedig gaan 1 gedaan, om bij de Provinciale Staten van Noord- Holland te requestreeren ten gunste van het Stoomtramwegplan Alkmaar-Hoorn van den heer H. Bosman, staakten de stemmen. Den 29sten werd door Dijkgraaf en Heemraden van den polder Heer-Hugowaard eene aanbesteding gehouden van voor den jare 1890 benoodigde materialen, waarbij gegund werd de levering van eikenbout aan Wed. E. G. Gras te Zaandam, voor f 935,grenenhout aan dezelfde, voor f 484,95; 180000 straatsteenen en metseiwaren, aan P. Metselaar te Alkmaar, voor f 2559,99; 300 M3 zand aan P. Schuffelaar te Oudorp, voor f 1,16 per Ms; bruine teer aan De Wild te Alkmaar, voor f 16,50 per ton; koolteeraan C. Baan te Alkmaar, voor f 3,75 perton; 700 M3 grint aan Erankenbout te Sckermeer, voor f 1855,en 7000 H.L. steenkolen aan Springer te Purmerend, voor f 5880, Door den Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland zijn benoemd tot zetter voor 's Rijks directe belastingen Anna-Pau- lowna P. Tijsen, te Barsingerhorn D. Raat, te Haarlemmerliede en Spaarnwoude J. A. Kaub, te Hilversum W. J. de Wit, te Hoorn E. A. J. Kaag, te Medemblik C. Impeta, te NaardenJ. Sijpesteijn, te Opmeer D. Pijper, te Terschelling J. H. Stobbe, te Zaandam P. Dekker. Ez. In het vorige jaar heeft een Duitsch handelaar aan iemand in Sneek opgedragen hem continueel Eriesche natuurboter te zendenof het le, 2e, 3e of 4e keur was kwam er niet zoo precies op aan, als het maar natuur- en geen margarineboter was, en meer dan 50 et. per half kilo kon niet besteed worden. De Sneeker kon echter niet altoos zooveel boter tegen dien Lachend en schertsend begaven beiden zich nu op weg. Elsbeth verbaasde zich zelve over hare opge ruimdheid. Hoden toch zou de beslissing en toch en toch het moest zich alles ten goede wenden, hoe, dat wist zj zelve nog niet, zj kon daarover niet nadenken. De hemel welfde zich in helder blauw, do scherpe, zenuwversterkende Maartwind verjoeg den nevel en de droefgeestige gedachten; uit de smeltende sneeuw trok de verwarmende zon de teere, groene grashalmpjes te voorschjn, een prachtig gezicht leverden de bergen op den ach tergrond op, en hoog in de lucht zweefeto de leeuwerik en zong zjn lentelied. Doch de zon daalde reeds ter kimme en het werd gevoelig koel. Eva Reimer vermaande terug te keeren. Diep ademhalende bleef Elsbeth staan cn ge noot van het prachtig natuurtafereel, rondom haar. „Hoe schoon," zeide zj zacht, „welk een beeld van vrede 1" Doch in het volgende oogenblik ontstelde zj en greep Eva's arm. „Zie daar ginds dat ruiterloozo paaid, hoe het over dat geploegde stuk land holt Hare stem klonk angstig en gedempt. Evchen staarde in de aangeduide richting. Ja, daar kwam bet beest aanhollen, nu eens over de met sneeuwbedekto vlakte, dan weder over het vrje veld, terwjl het schuwe dier steeds razender werd, door de vrj slingerende teugels en stjgbeugels. Nu had het paard den straatweg beieikt, mon hoorde het slaan der hoeven in razenden galop, en nu - nu stormde het de beide vrouwen voorb j. Pijlsnel was het verdwenen, men hoorde den hoefslag nog slechts uit de verte. Den arm van het jonge meisje omklemmende, had Elsbeth met angstige, wijd opengesperd^ oogen het paard aangestaard. Goddank, zj kende het beest niet. „Er is een ongeluk gebeurd," zoide Eva Rei mer met bevende stem. Elsbeth knikte met bet hoofd en trachtte, in do richting van waar het paard was komen aanhollen, in de verte den ruiter te ontdekken. HORDT VERVOLGD-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1