GEVRAAGD A. HOOGLAND, ÏÏL» ik Gemengd Nieuws, Burgerlijke Stand. Gemeente Sclta^en. 333ste STAATSLOTERIJ. Marktberichten. Advertentie u. PIJETER VEER, mc iw üiensiwfle gehuwde lieden, om in een Kaas- fabriek werkzaam te zijn, zich aan te melden vóór ot op 5 Juni a.S., bij den Heer J. VAN DER HORST, te BARSINGER- HORN. P. MEURS Fz., i 1)1 Wed. KI. D E N IJ S, Bij W. VA2T STAM, Marktplaats ScJiag-en. EltOLUOOT's TB AU DE COLOGNE-lfEEP Rik stukje Is grestempeldJ. C. BOLDOOT. 1 ii te 7 uren te Amsterdam aankwam, - '?eB zijn zoon in levenden lijve zelf bij trein- »IIoe a0U -Vr°eg-V' M' deu cr 'ik wel vragen," zei de zoon. „Maar d»t t/etelegrafeerd, dat ik dadel iik nergens van; ik zag al vreemd op een r3U) van Heerenveen te krijgen." Was onbegrijpelijk. Niemand wist eene ;.,t van het raadsel te vinden. ■loSSl"- v" - T tusschen verkeerde men thuis te Heeren- ,ipn wanschen dag in de grootste onge- op veeD den gansehen u„s '"^Avonds, toen de heer W., een wijnhande- S uit Harlingen, die des daags met een rijtuig den heer v. d. M. den omtrek had bereisd, Va" in diens logement afstapte, vroeg hij of ^ok een telegram voor hem was gekomen, er hleek het. dat liet telegram voor hem en nu u»® bestemd was. Maar dat is immers mijn telegram! nep b/verbvasd uit. „Zie je dat niet! Jet, mijn vrouw, beeft het zelf onderteekend." De vroaw van den heer De W., die bij haar moeder te Amsterdam logeerde, was ongesteld eI1 had met haren man afgesproken dat zij bij verergering van hare ziekte hem onmiddellijk telegrafeeren zou, adres den heer v. d. M. Dit bad zij gedaan, doch zij had het onnoo- dig gevonden ook den naam van haar man op be°t adres te zetten. UKSPKORiKRlji». (Zie V. in het vorige nammer VI. „Maar weet ge wat dwang is Het onthouden van alle subsidie aan de bijzondere school en de schandelijke bevoorrechting der openbare. Ver beeld u eens, dat de Staat alleen de godsdienstige school subsidieerde en steunde, en de neutrale voor zich zelve liet zorgen, en ge begrijpt, hoe het geloovige deel des volks de regeering der liberale partij noemen moet." Ik heb nog nimmer die definitie van dwang gehoord, waarde heer X. en nu u ze mij zegt, geloof ik ze toch ook nog niet. Maar daar hierover nog getwist wordt door zoovelen, ge leerder dan wij en er in deze nog geen Salomo is opgetreden, die recht sprak, dunkt het mij het beste deze zaak te laten rusten. Moet uwe laatste clausule echter het eenige verdedigende argument zijn, dan. voeg ik u toe Verbeeld u eens, dat gij niet tevreden zijt met de straat, die voor uw huis ligt en waarvan u en ieder kan gebruik maken. Gij wilt voor uw huis een asphaltbestrating hebben of misschien een mozaïek vloer; welnu, als gij er verlof toe kunt krijgen, laat gij het volgens uw plan veranderen; maar het komt toch niet in uwe hersens op te meeuen, dat de gemeente of anderen het voor u betalen Over het nu volgende, kunnen wij mede voor zeker zwijgen. Of u mijn geschrijf onzin wilt heeten, laat mij geheel koud. Ik schrijf altijd nog liever onzin dan leugens. Wees echter zoo goed en wijt het aan het drukfoutenduiveltje, dat er staat worm der ontwikkeling en niet zooals het zijn moest: zzorm der ontwikkeling! Toorts vergete u voortaan niet, dat ik ook ben oud-leerling der clericale school „Aan het laffe praatje, dat volgens de Jezuïeten het doel de middelen heiligt, kan men wel zien, dat de Sprokkelaar al zoo jong niet meer is I" Ik heb een' mijner vrienden, een openbaar onderwijzer, dezen zin voorgelegd om te onder zoeken ot er zich soms een raadsel in verschool, want werkelijk, mijnheer X., ik begrijp er niets Jan. Dat ik al zoo jong niet meer ben, dat weet ik. Mijne haren grijzen reeds, maar hoe komt u tot die conclusie, als ik beweer dat 'olgens de Jezuïeten bet doel de middelen heiligt. Wilt u mij dat eens verklaren Hen laf praatje noemt u het echter! Ei zoo! Ik heb hier voor mij liggen een aantal werken geheel of gedeeltelijk over de Jezuïeten handelen. Het zijn het standaardwerk Kirchengeschichte van K. A. Hase; Leerboek der Kerkgeschiedenis, naar Dr. Joh. Heinr. Kurtz; andboek der Kerkgeschiedenis, van Dr. Heinrich Smid; Geschiedenis van het Christendom, door gr. M. A. Rovers; f> Komplot der Jezuïeten, door Abt Leone; r?e.ven Home over Pausdom en Je- suïtismus door Ludovico de Sanctis, vroeger 1 ,lec^kvader, pastoor, enz.; lonita secreta of de geheime instructiën, 'e door de Jesuïeten in stilte worden na geleefd. ,oü"die werken staat het met dezelfde 1,0 J,en °h lnet even zoovele andereEen der de der Jezuïeten is: „Het doel heiligt Uit welke bronnen hebt gij het laffe en het 1? bvan die bewering geput, mijnheer "an t Z^.t U'J waarschijnlijk heel wat jonger oud ook wel ouder zijn, doch zoo j .?1Jt ge toch niet, dat ge den bloei der jj. 'Ul^euorde hebt beleefd. Gij put dus, evenals SU spreekt op gezag, evenals ik. Ik zal toch niet moeten vooronderstellen, dat gij wi ens en wetens door grove onwaarheden mijn schrijven zoekt te ontzenuwen? Of huldigt gij soms de leer van het stille voorbehoud!"? Noemt gij dit soms ook een laf praatje, wat K. A. Hase van de Jezuïten zegt (zie Kirchen geschichte, uitgave 1886, 459)? //Zij moeten zijn als een lijk, dat zich overal laat heensiepen. De zedeleer van het /Gezel schap van Jezus" is door en door onzedelijk. Indien het hoofd der orde //in naam van den Heer J. C." het beveelt, moet elke zonde, hoe afschuwelijk ook, bedreven worden. Bekend is de leer van het //stille voorbehoud" en der //waarschijnlijkheid". Alle banden des bloeds moeten verbroken worden. Wie den paus niet erkent, hetzij bedelaar of vorst, verbeurt zijn leven. De moord van een ketter geschiedt n/tot meerdere eere Gods"." „Doch een mensch is nooit te oud om te leeren, daarom leze de Sprokkelaar zeer vlijtig in de „Litterarische Fantasiën en Kritieken" van Bnsken Huet. Dan zal hij eene betere gedachte krijgen van de Jezuïeten en naar ik vertrouw, voortaan liever zijne mistroostig neer- geworpen pen laten liggen, dan zulke dwaas heden en zoo'n onzin op het papier brengen. X." Ik beken gaarne mijne onbekendheid met hetgeen Busken Huet van de Jezuïeten op politiek of godsdienstig gebied zegt. Doch sedert wanneer is Busken Huet een man van gezag op het gebied van Jezuïetisme ge worden Litterarische Eantasiën en Kritieken, die gewicht in de schaal leggen bij godsdienstige en politieke kwestie's, het is onbegrijpelijk Ten slotte zie ik mij verplicht het vertrouwen van den heer X. te moeten beschamen. Ik zal mijne mistroostig neergeworpen pen niet laten liggen, maar telkens weder opvatten om te beproeven of werkelijk de stokvisch murw zal worden. En mocht het mijne mistroostig neer geworpen pen meerdere moeite kosten dan nu, om zulke dwaasheden en zoo'n onzin als van den heer X. aan het licht te brengen, welnu, ik zal haar scherpen. De Sprokkelaar. Bruin brood., Dr. E. B. Allinson schreef dezer dagen in het Rad. W eekhl. o. a. het volgende over bet gebruik van bruin brood //Wanneer men mij raadpleegt over ongesteld heden, schrijf ik dikwijls het gebruik van bruin brood voor. Door bruin brood versta ik brood van ongebuild tarwemeel, d. w. z., bet graan moet gemalen en tot brood bereid worden, zonder er de zemelen uit te verwijderen. De redenen, waarom men bet graan moet gebruiken met al de stoffen waaruit het bestaat, zijn vele. De tarwekorrel bestaat uit een meelachtige kern, omhuld door een bruin vliesje. De omhulsels worden zemelen genoemd, en van de kern wordt het witte meel gemaakt. Zemelen bestaan uit niet voedende, boutachtige vezels, en bevatten de meeste minerale bestanddeelen van het koren, zooals phosphaten, ijzer, enz. Vlak onder het omhulsel bevindt zich een laag cellen, grootendeels bestaande uit de stikstof houdende stoffen van het graan. Wanneer wij nu dezemeien verwijderen, dan gaan deze stoffen, evenals de minerale bestanddeelen verloren. z/Het gevolg hiervan is, dat wanneer men witte brood gebruikt, men een voedsel tot zich neemt, dat niet genoeg minerale bestanddeelen en vleeschmakende stoffenbevat, en men zich dus onvoldoende voedt. Daardoor verliezeu wij spoedig onze tanden, de kitidereu zijn onderhevig aan Engelsche ziekte, en wij worden niet verzadigd. Moeders, die haar kinderen zoogen, moeten altoos bruin brood eten, aangezien dit de vorming van tanden en beenderen bij de kinderen bevordert. Engelsche ziekte ontstaat uit gebrek aan kalkzou- ten in liet bloed en kan alleen genezen worden door bruin brood rf havermeel. Door enkele toediening van kalkphosphalen wordt de kwaal niet weggenomen. Tengevolge van het verwijderen van de meeste stikstofhoudende stoffen, is het brood onvoldoende voedzaan en zijn wij genood zaakt eieren, kaas, vleesch of peulvruchten te gebruiken, willen wij verzadigd raken. Men placht melk te beschouwen als een volmaakt voedsel en dat is het ook, maar voor jonge kinderen. Het volmaaktste voedsel voor een volwassen mensch is koren. De plantaardige stikstofverbin dingen van het koren dienen om de spieren op te bouwen; door de zouten worden beenderen en tanden gevormd, het meel geeft warmte en krachten dezemeien bevorderen de werkzaamheid der ingewanden. Bruin brood en water bevatten alles, wat noodig is om liet leven te onderhouden, ook bij iemand die hard werkt. Menscben, die wit tebrood eten, hebben dikwijls last van een on aangenaam, flauw gevoel in de maagom dat gevoel te doen verdwijnen, nemen zij dan bun toevlucht tot bier, wijn of spiritualiën, waardoor deze onaangename gewaarwording voor een oogen- blik wijkt. Indien zij bruin brood aten, dan zouden zij geen last hebben van dat gevoel, en zouden wij een matig volk zijn. //De zemelen, hoewel onverteerbaar", zegt. Dr. A. verder, ^spelen toch een zeer belangrijke rol bij het voedingsproces. Ten eerste verdeelen zij de voedende stoffen en maken daardoor de in werking van het maagsap gemakkelijk, waardoor de voedende stoffen in oplossing moeten komen. Ten tweede nemen zij ruimte iu de maag in, waardoor een overmatig gebruik van spijzen belet wordt. Evenzoo worden de dunne darmen door hen gevuld, hierdoor wordt onwillekeurige beweging der darmspieren aangezet, aldus de dagelijksche ontlasting bevorderende Ingeschreven van 28 30 Mei 1890. Geboren Maartje, dochter van Volkert Bakker en van Guurtje Meeldijk. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden Jan Hos, oud 20 jaar, 1 maand. Levenloos aangegeven kind van Maarten Zwak- man en Ilendiika Christina Waterman. Pieter Veer, oud 54 jaar, 10 maanden. Getrokken P r ij z e n. 5de Klasse. Trekking van 28 Mei. Prijs van f 1500: No. 15564 n n 1000: 400: o o 200: 100: n n 787 9781 10113 13371 14679 1149 5684 11599 12768 19778 4303 12922 13542 15560 249 1850 3687 8079 8739 9323 9432 9645 10299 10499 12199 12207 13048 13761 13869 17778 18222 19655 20098 5de Klasse. Trekking van 29 Mei. Prijs van f 1000: No. 9931 15561 16897 17470 18350 400: 2415 7642 8253 12738 14698 200: 7765 8990 18770 100: 793 2118 2292 6413 7290 7469 7667 15623 18506 18901 5de Klasse. Trekking van 30 Mei. Prijs van f 100000: No. 5414 1000: 11624 11880 400: 14244 19643 20831 100: 1470 3188 3575 3697 4547 9424 11238 13458 14279 16721 18379 19106 19043 behagen, 29 Mei 1890. Aangevoerd: 5 Paarden f 80 a 250.— 6 Stieren f 40.a 165. 32 Gelde Koeien (magere) f 130.— a 220. 8 idem (vette) f 215.a 315. 18 Kalfkoeien f 160.- a 280.— 15 Vaarzen f 140.a 230. 32 Nuchtere Kalveren f 9.— a 24.— 30 Schapen (magere) f 18.a 30. 25 Idem (vette) f 25.a 34. 128 Overhouders f 25.— a 33. 2118 Lammeren f 13.a 17. 14 Bokken en Geiten f 2.— a 9.50 34 Varkens (magere) f 15.— a 20.— 30 Biggen f 8.a 11. 50 Konijnen f .15 a .70 15 Kippen f .70 a 1.25 375 Kilogr. Boter f —.90 a 1.06 (per Kop f .675 a —.80) 160 Kaas f .25 a .30 4000 Kip Eieren f 2.75 a 3. 3000 Eend-Eieren f 2.90 a 2.90 II oom 29 Mei 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 31.50 Commissie f 27.—. Middelöare f aangevoerd 290 stapels, wegende 82761 Kilo. Zaandam 29 Mei 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 29.—. aange voerd 32 stapels. Al hm aar, 30 Mei 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 29.50, Commissie f 25.50, Middelbare f 25.aangevoerd 460 stapels, wegende 130000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 150 Hectoliters, Tarwe f a Rogge f a Gerst f 5.90 a dito chev. f 6.a Haver f 3-50 a 3.65, Paardenboonen f 5. a Bruine dito f 6.50 a 7.40, Citroen dito f U.— a Witte dito f 10.—a 11.— Duiven dito f a—Karweizaad f a dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f a G. dito f a Kanariezaad f a Erwten: Groenef f 10.—a 14.— Grauwe f 15.a Vale f 7.370 a Witte f a -. JEnhhui»en, 28 Mei 1890. Aangevoerd. Heden worden alhier aangevoerd 15 stapels. Hooikaas t Graskaas f 29.karweizaad, f 10.a 10.12*, nieuw mosterdz. f 16.a 18. blauwmaanzaad f a grauwe erwten f a vale dito f a Wijker Vale dito f - a Groene dito f a Bruine boonen fa Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.25, Haver f 3.a 4.20, Boter 575 a 60 cents per kop. Heden overleed na een langdurig lijden, mijn geliefde Echtgenoot, in den ouderdom van 54 jaar en 10 maanden. JANNETJE SCLIQORL- Wed. P. Veer. Sc ha gen, 30 Mei 1890. In een klein Burgergezin wordt eene d. Begin JULI. Eranco brieven lett. SJ, bureau Schager Courant. 5 volgens de wettelijke voorschriften vermengd. Verkrijgbaar bij aan de LOET, te SCHAGEN. Deze bedden, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht— en Rheu- matische aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens t 27. D u I. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. Puike BOTERHAMMENWORST, a 12 Cts. per ons, uitgesneden. ROOKVLEESCH, WESTEAALSCHE- en BANKETHAMMEN, GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, ERIESCHE- en ZWITSERSCHE KAAS, enz. enz., ver krijgbaar bij SCHAGEN, RENSGAS, E, 6S. verkrijgbaar: ALLERHANDE f 0.45 Cts. de 5 ons. BITTERKOEKJES, WELLINGTHON, EA- NILLENOOTJES, PALEISBANKET en THEEBANKET h f 0.70 per 5 ons. ZANDKOEKJES, f 0.50 per 5 ons. Vau Houteu's en de Jough cacao poeder. KANTKOEK 20 Cents per 5 ons. Kleermaker, Nieuwe Laagzijde, Schagen. beveelt zich steeds aan voor alles wat tot zijn vak behoort; net en solied werk en uiterst lage prijzen. IS BIJZONDER VERFRISSCHEND.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3