GELD BESCHIKBAAR. f 100 ÖDlreden der sten, L J. B0S8ETE1H k, 1'i-IÉiiSElis Mifflut HOI nOOT'c BOSGHVIOOlTJEg Iw. G. BOELE Senior. I. BR1NBSMA. Notaris BACKX, Notaris BACKX, MARS, TE KOOP, SIGAREN. JACHTWATXR. te ALRMAA II. 1 it ll BS SJ Urm SLA tyl li-S I S VOORTREFFELIJK REUKWATER t'J N DISPE NSABLE/3 Cent GROOTE OPRUIMING EXTRA KOOPJE. J. ROGGEVEEN Wz., De betrekking van Koster aan de Her vormde Kerk alhier is vacant. BELANGRIJKE Openbare Verkooping. te Wieringerwaard, belast zich met het koopen en ver koopen van ROEREND en ONROE REND GOED en EFFECTEN, het bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver band a 33/4 en 4% 's jaars, het verzilveren van COUPONS en het incasseeren van WISSELS. Hypothecair Crediet, tegen 39/10; 4 en 4710 per jaar, zonder Va jaar vooruitbetaling van rente. Adres: Oude Gracht 158, Alkmaar. Bij J. DE VEER te Schagen, is beschikbaar de Stier C. WARNSINCK, Boeren- en Bouwgereedschappen, Huisraad ess inboedel, Kermis te Wieringerwaard. Directie: flub. Kievils, MI§BAG 3 JUMÏ, DirectieCharles de la Mar. A. VAN ESSEN, Molenstraat, Schagen, heeft ontvangen en beveelt zich minzaam aan tot de levering van Alle soorten Tapijten, Karpetten, Vloerzeilen, Loopers, Rolinatten, Deurmatten, Deur- en Bedkleedjes, Tafelzeil, enz. enz. Afgepaste Tafelzeilen vanaf 80 Cts. Juttenloopers vanaf 15 Cts. Zeilen dito 171/,, Cts. Gummi Tafelmatjes en Blaadjes in alle afmetingen. Verder Karpetfranje, Jalonsie- band, Gordijn- en Schilderijkoord, enz, enz. Alles tegen uiterst lage prijzen. J. Manke te Scliagen. De BANK verstrekt geld op eerste hypotheek, op voordeeli». voorwaarden en geeft pandbrieven uit van flOOO—fboo.!. en f 100.—, uitstekend geschikt voor sohede geldbeieggjn„ De Directie, 9' Kantoor, Langestraat No. 59. Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, G. J. BÖELE El ZOOM. Motter dam, 's Gravenha^e, Leiden, Utrecht, Groning'eii, Hanipcn. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. fi'AIPM, Gevestigd sedert 184?. Kalverstraat 115, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer R. G. v. d. Wal, Laagzijde, Schagen, en hij de Heeren K. Koopman, Schagerbrug. H. J. Prins, Schagerbrug W. Rus, Groenveld. K. Engel, Kolhorn. C. Schoor!, Dirkshorn. J. Snoek, Barsingerhorn. P. de Vries, In het hijzonder wordt de aandacht gevestigd op: SOUCHON-THEE a f 1.50 per 5 ons. ONTVAftSGESM! prachtige JapoitStoff'eil, ruime collectie stalen Confectie, gebreide Goederen, KaI potten vanaf f 2.25, Tapijten vanaf 30 Gents, rollen Slatten, Deurmaten, Vloerzeil, Loopers. naast Kosters Kleine Winkel. van vau alle soorten DameS-enKi'UlfJ, hoeden, Bloemen, U1"*. Veer en, Mant, Latijn» weel, FBlieSie en alle soorten KI* nu facturen, zullen tegen spo p opgeruimd worden. Corsetten vanaf 40 Het Kosterschap wordt bezoldigd roeteen traktement vau f 200.vrije woning, en de opbrengst van den regenbak bij het Kerkgebouw. Mannelijke lidmaten der Herv. Gem. te Schagen, die voor de benoeming in aan merking wenschen te komen, worden uitgenoo- digd zich schriftelijk aan te melden, bij den eerst ondergeteekende, vóór SO Juni a.s. Namens Kerkvoogden der Hervormde gemeente te Schagen Ph. DE HEER, Voorzitter. D. SMIT, Secretaris. zal publiek verkoopen, te ALKMAAR, in het Koffiehuis ude Nachtegaal"van den hr. HARP, op Woensdagen, 11 Juni 1890, bij opbod, en 18 Juni d.a.V., bij afslag, telkens des avonds zeven uur, Een Woonhuis, met Erf ïjll en Tuin, te Alkmaar, aan de Choor- straat, sectie A, No. 1815, groot 95 cent. Behoorende tot den boedel van den hr. J. G. LI.JNBACM. Dadel ij k te aanvaarden. Inlichtingen ook te bekomen bij den Makelaar IX. Lijnbach. te ALKMAAR. resideerende te WIERINGERWAARD, zal publiek verkoopen op Woensdagen, 2 Juli 1890, bij opbod, afslag en combinatieen 9 Juli d.a.V., bij eindtoewijzingtelkens des voormiddags 11 uur, in ude Vlas- en Korenbeurs"te ANNA PA ULOWN A, De kapitale Boeren plaats, ge naamd uMarga- ritahoeve", aller gunstigst aanééngelegen te Anna Paulowna, aan den Grasweg, Middenvliet en Middenweg, nabij het Spoorwegstation en bestaande uit Eene hechte, uitstekend onderhouden Huis- manswoning, Graan- en Wagenschu ren, Dorsch, Ruime hooiberging, Stal lingen voor 42 stuks rundvee en 6 paarden, Tuin, Werf en diverse perceelen best Wei- en Bouwland, samen groot 56 hectaren, 26 aren, 50 centiaren. Te aanvaarden het Bouwland met het ont- blooten van de schoof, het Weiland Kerstmis 1890, en de Gebouwen met bijbehooren bij de ontruiming uiterlijk 1 Mei 1891. Notitieboekjes met kaart en uitvoerige beschrij ving der perceelen, zoomede alle inlichtingen te verkrijgen ten kantore van den Notaris, met de veiling belast. No. 1404 van het Nederl. Rundvee- Stamboek. Afkomst Vaderszijde No. 903. u Moederszijde No. 6452. Dekgeld. f 1.5Q. Notaris te Hoogwoud, zal publiek verkoopen te KOLHORN, 1. op Maandag, 3 Juni 1HOO, des namiddags 1 uur, in de herberg het Schippersw elv ar en" A. Eene Huismanswoning met Erf, als mede 2 perceelen Weiland, staande en liggende in den Scbringkaagpolder, te K o 1 h o r n, te zatnen groot 2.57.10 11.A. B. Een Woonhuis en Erf, aan de Oude Streek te Kolhorn, groot 82 c.A. (Verhuurd voor f 1.50 per week.) 2. op Dinsdag, 3 Juni 1890, 's morgens 10 uur, ten sterfhuize van den Heer P. KOOMEN, 4 KOEIEN, 1 PAARD, 2 VAR KENS, KAR OP VEEREN, WA- GEN OP VEEREN, en eene partij Manufacturen. Alles behoorende tot de nalatenschappen van de echtelieden PIETER KOOMEN en MAAR— TJE KOK. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEERIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Alleen verkrijgbaar bij den Depothouder Tlx. Bij post, aan de Laan te Schagen, a 60 Cents per flacon met penseel. tegen billijken prijs, 35000 oude ge smoorde blauwe dakpannen, alsook een partij licht en zwaar vuren rib hout. Adres C. A. VAN NECK, Binnenhaven 49, NIEUWEDIEP. 1 JUUFÏ, r "1 ilij ROTTERDAM. Entree f 0.49. Entree eerste Rang f 0.75. tweede u t 0.50. Aanvang 8 uur. J. BOON. Door den colossalen groolen inkoop, ben ik in staat de Sigaren van f 2.voor f 1.6O franco thuis te zenden, merk Sumatra. Zend postwissel groot f 1.60, en u ontvangt 100 sigaren tranco thuis. WINKEL. Onschadelijk roor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIF te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd vau Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Per Flacon f 1.Halve Flacon f 0,50. tóiMs «SP' Nkölkr T\.fon lotfft at.ftflrlfl nn Hftn naam .T f! "Drvr L Men lette steeds op den naam J. C. BOLdÓqT HOFLEVERANCIER, Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Sigarenfabriek Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Depóts Schapen. JPur merend. IS r e da. IVcn II el der. s IS o sc h. li o off a/d Zaan. ISordrecht. G orinche m. Ti el. 15' inschoten. II aar le tn. H r i e h e r g e n. IV ortnerveer. I* e n a n ff. IS a t a v i a. a tn a r a ti g. S o er ah a ij a. Chri s.t iania. Kopenhagen. i Roode loop Diarrhó en Darmkwalen. alle gevallen van rooden loop en diarrhó, waart Holleway's Zalf twee of driemaal per dag goed °f den ouderbuik gewreven is geworden, heeft mei steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortga' met dezelfde veilige behandeling, geholpen doe het gebruik van warme zem el pappen, heeft steeds genezing bc-werkt. Tot melkkost en meelspijs" moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen, Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden "'"reD> totdat de meest verontrustende teekenen verdw,t'm: zijn, door vlijtig met deze genezende en ver lende Zalf in te wrijven. Dcosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f J - f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50, sijnopkanc vaanrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in Holloway s-eia- blissement Londen, 523, Oxford-Street. SCHAGEN, RENSGAS, V 28 LAAGZIJDE, W SWAGLn. SCHAGEN. VV Snelpersdruk van J. WINKEL, teSchag^^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4