1. J. ROGGEVEEN k, ontvangen: GROOTE OPRUIMING Wed. K. DENIJS, J. ROGGEVEEN Wz, Gemengd Nieuws, Burgerlijke BtaiicL Gemeente ^cftageit. 333ste STAATSLOTERIJ. G e t r o k k e n P r ij z e 11. Advertentiën, Tuin- nn Landbouwzaden, Bloemzaden, Gras- en Klaverzaden, naast Kosters Kleine Winkel. Molenstraat, Schagen, Zeilen dito 1 y1/® Cts- Gummi Tateliuatjes en Blaadjes in alle afmetingen. nemen en der moeite wel waard, terwijl de onkosten teruggevonden worden uit het ver minderd waagloou. Eene vrije dading is toch beter dan de tusschenkomst van den Staat. Doch dan moeten ook alle kaasmakers mede werken. Zou zulk een proef niet mogelijk n r P» Met betrekking tot dit voorstel van den heer v. d. Kaai/, zegt de heer Gronemande afd. Wieringerwaard heeft eene poging gedaan, maar voor de manier waarop de heer v. d. K. de proefneming wil, is veel te zeggen. De proef zou veel geld kosten, doch dat kan wel gevonden worden. Spreker wil, dat men (bv. Holl. N. kwartier) nu tracht zoo kort mogelijk bij de markt een lokaal tot waag in te richten, met een laag tarief en deugdelijke controle. Spreker is in deze zijne meening versterkt door den brief van den heer Hartogwant ieder zal erkennen moeten, dat een stapel kaas, te Wie ringerwaard gewogen, door het vervoer naar Alkmaar aan gewicht verliest. Doch dat is niet het geval met een particuliere waag en vertrouwde controle te Alkmaar. Maar hoe komt men aan een lokaal Misschien dat Holl. N. Kw. in den heer S. de Jong v. Oudorp den juisten man bezit, om ten deze den weg te wijzen. En mocht deze proefneming dan ook niet gelukken, welnu, dan zou men met volle recht kunnen zeggen dat de kaaskoopers niet willen. De heer v. d. Kaag wees er op, dat als de stad door zulk een concurrentie eens haar waag verloor, zij dan zou zoeken naar andere belastingen. Die gelden moeten toch terug ge vonden worden en dan zou men misschien brug-, staan- en kaasgelden gaan heffen. De afdeeling Wieringerwaard is machteloos, doch Spr. acht het noodig dat deze zaak ter sprake wordt gebracht bij Holl. N. kwartier. Als R. N. Jcw. zich ook eens hier voor spande en dan nog tegelijk de steun werd ver kregen van de afdeelingen, dan misschien is het mogelijk dit plan tot stand te brengen. Komt het in Alkmaar klaar, dan zullen Hoorn en Purmerend wel willen volgen. De voorz., de heer Jh. Zijp, dankte den heer Groneman voor zijne popingen, aan welker uit slag hij veel waarde hecht, daar nu onze Afgevaardigde tenminste voldoende met de be zwaren op de hoogte is gesteld, terwijl wij er nu door gewonnen hebben, dat wij toch eens van onzen afgevaardigde een rechtstreeksch advies ontvingen. Spr. gelooft het van groot belang, dat dit advies van den heer v. d. Kaag in ruimer kring moge bekend worden. Spr. onderschrij ft evenwel dit plan nog niet, want men moet wel degelijk rekening houden met den aard van het marktwezen. De heer Groneman herinnert er nu aan dat de verordening voor de markt te Alkmaar voor 15 cents is te verkrijgen en daar velen zoo goed als niets van den inhoud dier verorde ning weten, raadt hij elk aan, zich er eene aan te schaffen. Spr. leest hierop die verordening der ver gadering voor. (Plaatsruimte verbiedt ons deze verordening hier in te lasschen.) De Yoorz. wijst er op dat in die verordening dus niet bepaald staat dat het verplicht is de aan de markt te voeren kaas juist in die waag te doen wegen. Met betrekking tot het plan v. d. Kaag zullen er zich een massa bezwaren op doen omtrent het staan op de markt en het vervoer der kaas. Het verwondert Spr. niet dat de heer v. d. Kaag dit voorstel doet, doch allen die met den waren toestand bekend zijn, weten welke bezwaren er zullen komen. Toch acht Spr. het evenwel gewenscht het advies van den heer v. d. Kaag bij de zuster-afdeelingen en bij Holl. Koor derkwartier in behandeling te brengen. Wanneer Holl. Koorderkwartier wil, dan zou uitkomen, of de zaak eventueel toch zou af stuiten op onwil der kaaskoopers, en of de stad zooveel bezwaren in den weg kan leggen, om eene dusdanige particuliere inrichting onmoge lijk te maken. De heer Groneman stelt nogmaals duidelijk in het licht, dat als de man der theorie zegt i(je hoeft niet," en de man der praktijk zegt//je moet toch" dat het dan allemaal niemendal geeft. Nu wil spr. gaarne erkennen, dat als men deze proefneming nog wil doen, er wel bezwaren zullen komen, doch dat is alles nog vermoeden. En juist moet het doel zijn zekerheid te krijgen. En als dat alles dan daadzakelijk blijkt, dan kunnen we tenminste dat wapen uit den weg slaan. De voorz. wil het ook, dat, mocht eenmaal blijken dat het doel niet te bereiken is, dan juist aan den heer v. d. Kaag het wapen uit de hand is geslagen. Wat de zaak betreft, dan scheelt het veel, op wat voor standpunt men zich plaatst. Juist de bestrijding van den heer v. d. Kaag in de kamerzitting had een verlaging der loonen tegengewerkt. De heer Groneman meent juist, dat de toe- zegging van den Minister den doorslag had gegevendoch het is nu de vraag of de Minister zijn woord gestand zal doen. De heer Zijp verklaart van ervaren mannen te hebben vernomen, dat die beloofde gemeente wetsherziening wel op onnoemelijke bezwaren zal afstuiten. De heer Groneman wil daarom juist de proef- nemen. Dan kunnen de voorstanders van de geleidelijke verlaging over 2 jaar daarin juist kracht putten, omdat de kaasmakers dan alles hebben beproefdZelfs het plan van den heer v. d. Kaag. De voorz. wenscht vanwege de afdeeling de stoot te geven en bij Holl. N. Kw. aan te dringen op een dergelijke proefneming. Nadat de heer Groneman de opmerking heeft gemaakt, dat Holl. N. Kw. slechts 2 maal in een jaar vergadert, en het plan dus vooreerst aldaar niet ter sprake kan worden gebracht, wordt op voorstel van den heer Groneman, door de vergadering goed gevonden, aan den heer v. d. Kaag mede te deelen, wat op deze ver gadering voorloopig is besproken. Met een woord van dank voor de getrouwe opkomst en voor de nauwkeurige corresponden tie van den heer Groneman, en met den wensch dat de zuster-afdeelingen zullen medewerken, iets nader aan het doel te komen, sluit de voorz. de vergadering. Mag men de te Brussel verschijnende Ke'for- me gelooven, dan zijn duizenden aldaar door eene cholerineachtige ziekte aangetast, welke plotseling ontstaat, gepaard met stoornis in de spijsvertering, braken, diarrhée en krampen en bij goede behandeling, in het bijzonder met warme omslagen, even snel verdwijnt. Alleen blijft den lijder nog een dag twee, drie een gevoel van ongewone zwakte bij. Op Pinkster-Maandag liep een inspecteur van politie op het perron van een der Parijsche stations op en neer, eenige, minuten voor het vertrek van den trein naar Chantilly. Hij inspec teert de waggons, en stilstaande bij een waggon le klasse, zegt hij„Ik waarschuw het gezelschap, er zitten hier valsche spelers, kwartjes vinders (bonneten)" //Zoo", roept een elegant gekleed heer uit, „dan blijf ik hier niet zitten; ik ben op zulk gezelschap niet gesteld". En hij stapt uit. „ik ben daar evenmin op gesteld en had die soort menschen hier niet verwacht", zegt een ander heer, die in den tegenovergestelden hoek zat. Ook hij stijgt uit. „Ziezoo" herneemt de inspecteur, „nu kan het gezelschap veel geruster vertrekken. De twee personen, die ik bedoeld had, zijn uitge stapt. Te Bar-le-Duc liet onlangs de brandweer zich photographeeren. Men had zich op schilder achtige wijze voor een muur geschaard, maar niet gelet op een reusachtig aanplakbiljet, zoodat op de photographie boven de hoofden van het gezelschap het opschrift prijkt; „T e n t o o n- stelling van vette heesten". Het nut der mottograaf, met behulp waarvan een schip onmiddellijk van de brug kan worden bestuurd, zonder dat eerst naar de machinekamer behoeft te worden geseind, bleek schitterend bij de ontmoeting der Horman dia, die in volle zee eensklaps voor een ijsberg lag. De kapitein stond op dat oogenblik op de brug en deed in een oogwenk de boot wenden en terugwerken. „Zonder de dubbele schroef en den mottograaf," zeide hij, „ware het schip reddeloos verloren geweest." Zoo dicht was het schip bij den ijsberg, dat zelfs ijs op het dek viel. De meeste reizigers wisten eerst later in welk gevaar zij hadden verkeerd. Een geit met een broek aan wekte dezer dagen op een grasveld aan een straatweg even builen Berlijn tamelijk veel opzien. Het was echter niet uit overdreven kieschheid van plaatselijke overheid of eigenaar, dat het dier met genoemd kleedingstuk was toegerust. De eigenares had ontdekt, dat de geit die in den laatsten lijd zeer weinig me'k leverde, zelve de melk uit haren uier dronk. Zij had nu, om dit te voorkomen, het dier een broekje aangetrokken. Te Leipzig zal dit jaar het 200—jarig bestaan van de tabak sp ij p, waai van de Oosteurijksche dokter Vilarius de uitvinder was, met een tentoonstelling worden herdacht. De invloed van het electrische licht op planten is op verrassende wijze gebleken bij de groote lindeboomen op liet Leipziverplein te Berlijn. Aan den kant van het licht was de ontwikkeling der groene blaadjes reeds aanmerkelijk gevorderd, terwijl aan de andere zijde bijna niets dan knoppen aanwezig waren. Vooral bij één boom viel het ouderscheid bijzonder sterk in 't oog. Op den 17en Juni zal een ringvor mige zoneclips plaats vinden, die bij ons als eene gedeeltelijke verduistering zal kunnen worden waargenomen. Ringvormig zal zij kunnen worden gezien in een gedeelte van noordwestelijk Afrika, van de Middellandsche Zee en van Klein-Azië; verder nabij den zuidelijken oever van de Kaspische Zee en in een gedeelte van het zuiden van Azië. Bij ons zal tijdens de grootste verduistering ruim y2 van de middellijn der zon door de maan bedekt worden. De tijdstippen van begin, middeu en einde der eclips zijn tennaastenbij Begin der eclips8 u. 48 m. vm. Midden van de eclips 9 u. 54 m. vm. Einde der eclips 11 u. 4 m. vm. f Een geneesheer van den ouden stempel waarschuwt tegen dunne kleeding en het zich bloot stellen aan tocht bij het sterk afwisselend weder dezer dagen. De gevolgen der influenza zijn nog verre van geweken en wie er zich door wollen kleeding niet tegen wapent, kan nog licht een slachtoffer worden. Het verblijf des avonds in de open lucht, in tuinen en parken, op balkons, zonder voortdurende beweging, is niet van gevaar ontbloot, zoolang het weder niet zachter en bestendiger wordt., (U. JD.) Ingeschreven van 4 6 Juni 1890. Geboren en OndertrouwdGeene. Getrouwd Pieter Leur en Neeltje Kuiper. OverledenGeene. Cwemeente Haringkarspel, Ingeschreven van 1 31 Mei 1890. Geboren: 5 Mei, Dorette, d. v. Pieter de Vries en Oukjo Mantel. 11 dito, Elizabeth, d. v. Pieter Willem Kalkman en Maartje Hoppe. 15 dito, Arie, z. v. Arie van Leijen en Cornelia Bood. 20 dito, Theodorus, z. v. Jan Klaver en Trijntje Lievendag. Ondertrouwd: 1 Mei Gerrit Evers, jm., oud 22 jr. te Ursera en Trijntje Schouten, jd., oud 21 jr. te HariDgcarspel. 16 dito, Pieter Swager, jm.. oud 29 jr. en Antje Dekker, jd., oud 26 jr beiden te Haringcarspel. Gehuwd 3 Mei, Pieter Bijwaard, jm., oud 41 jr. te Haringcarspel en Cornelia Bergen, jd., oud 32 jr. te Oude Niedorp. 3 dito, Cornelis Veldman, jm., oud 24 jr. te Barsingerhorn en Guurtje Houtman, jd., oud 22 jr. te Haringcarspel. 4 dito, Pieter Spoor, jm., oud 24 jr. en Maartje Raap, jd., oud 23 jr. beiden te Haringcarspel. 8 dito, Jan Schipper, jm oud 24 jr. en Aafje Schilder, jd oud 22 jr. beiden te Haringcarspel. Cornelis Luk, jm., oud 37 jr. te Medemblik en Aafje Koppedraijor, jd oud 21 jr. te Haring carspel. 15 dito, Gerrit Evers, jm., oud 22 jr. te Ursem en Trijntje Schouten, jd., oud 21 jr. te Haringcarspel. Overleden 10 Mei, Jacob, oud 64 jr. echtg. van Trijntje Jansen. 15 dito, Agatha Hoogeboom, oud 17 md. 22 dito, Een als levenloos aangegeven kind van het vrouwelijk geslacht, van Jan Bruin en Maartje Kok. 22 dito, Maria Trompetter, oud 5 md. üenipente Oude liedorp, Ingeschreven van 1 31 Mei 1890. Geboren Teunis, z. v. Cornelis Over en Bregtje Smit. Pieter Cornelis, z. v. Jacob Burger en Gerritje Raadgers. Cornelia, d. v. Dirk Luk en Grietje Groot. Dieuwertje, d. v. Christiaan Vis en Aafje van der Gragt. Elizaheth, d. v. Johannis Ligthart en Geertje Pater. Ondertrouwd Aris Sleutel en Grietje Bakker. Gehuwd: Pieter Hartman en Aatje Dovis. Hendrik Hollenberg en Grietje Bakker. Klaas Raadgers en Maria Catharina Alida Ilueber. Aris Sleutel en Grietje Bakker. Overleden Mietje Ursem. d v. Jan Ursem en Catharina Beerepoot, 1 jr. 10 md. Joseph Prinz, z. v. Johann Hermann Prinz en Catharina Zomer dijk, 2 jr. Hendricus Tromp, z. v. Pieter Tromp en Anna Kos, 5 md. $;em. Wieringerwaard. Ingeschreven van 1 31 Mei 1890. Geboren: Jacob, z. v. P. J. Kooij en N. v, d. Horst. Willem Hendrik, z. v. R. Doorn en j pol], Gerrit, z. v. C. Broekhuijzen en C. Sleutel. OndertrouwdGeene. GetrouwdD. Waiboer Rz. van Anna Paulowna en T. Bakker. Overleden: Grietje Tenten, 5o jr., eehtgenoote van P. Harder. Elisabeth Hartbeke, 43 jr. eehtgenoote van J. Hakof. Oemeente Winkel. Ingeschreven van 1 31 Mei 1890. Geboren Dieuwertje, d. v. L. Woud en W. Korver. Jan, z. v. Jb. Vetman en B. Slooves. Ariaantje, d. v. C. van der Klooster en G. Buts. Pieter, z. v. J. Nes en G. Nieuweboer. Antje, d. v. D. Renoojj en A. Leeuw. Cornelis, z. v. K. Kaaij en N. de Maijer. Albort, z. v. H. van Essen en A. Vink. Ondertrouwd: Arien Sh|boom, jm. 23 jr en Trijnt)e de Leeuw, jd. 23 jr. Johannes Dekker, jm. 24 jr. en Neeltje de Graaf, jd. 24 jr GehuwdP. Zweet, jm. 26 jr. en T. Molen man, jd. 27 jr. G. H- ürotoboer, jm. 29 jr. en A. Dijkshoorn, jd. 21 jr. A. Kapitein, jm. 21 jr. en A. Brugman, jd. 22 jr. N. Krook, jm. 30 jr. en M. Semeins, jd. 24 jr. K. Slooves, jm. 34 jr. en A. Bakker, jd. 24 jr. A. Heijmans, jm.31jr. en M. Korff, jd., 24 jr. A. Klomp, jm., 23 jr. en M. Koster, jd25 jr. A. Slijboon, jm 23 jr. en T. de Leeuw, jd., 23 jr. Overleden: Geesje Bakker, d.v. Gerrit Bakker en Imraetje Fraai, 7 jr. Aafje Leijen, echtg. van Gerrit Doves, 37 jr Pieter Brugman, wedn. van Aaltje Koorn, 92 jr., 9 md overleden te Helder. ©femeente Warmenlmizen. Ingeschreven van 1—31 Mei 1890. Geboren18 Mei, Willem, z. v. P. Molenaar en M. Kraakman. 26 dito, Jan, z. v. Jb. Kuiper en D. Jonker. 29 dito, Dieuwertje, d. v. C. Kwant en M. Besteman. Ondertrouwd Geene. Gehuwd 1 Mei, Jan Klingeier, jm., metselaar, 25 jr. en Maartje Kruit, jd.dienstbode, 23 jr. beiden te Warmonhuizen. 8 dito, Jan Kroon, jm., landman, 25 jr. wonende te Warmenhuizen en Elisabeth Kooij, jd., 25 jr. wonende te Wieringer waard. Overleden9 Mei, Geertje Schuifcemaker, wed. van D. Slot, oud 68 jr. 9 dito, Arie Overtoom, wedn. van Maartje Snaas, oud 85 jr. 25 dito, Klasina Molenaar, d. v. Jan Molenaar en Aaltje Mul, oud 11 md. Qemeente Oudkarspcl. Ingeschreven van 1 31 Mei 1890. GeborenGrietje, d. v. Cornelis Kroon en Maartje Rootjes. Cornelis, z. v. Pieter Kramer en Maartje Swager. Klaas, z. v. Hermanus Barten en Jansje Groeneveld' OndertrouwdGeene. GehuwdPieter Rijkes, jm., oud 30 jr. en Jantje Bruijn, jd., oud 28 jr. Jan Pranger Jbz., jm., oud 21 jr. en Wantje Kroon, jd., oud 23 jr. Jan Brammer, jm., oud 28 jr. en Catharina Zut, jd., oud 22 jr. Overleden: Antje Schuit, oud 79 jr. echtg. van Klaas Bos, eerder wed. van F. Bekker. Arie Rijper, oud 37 jr. echtg. van Antje Koomen. Klaas Wilbrink, oud 18 jr. €»eai. loord-SPliarwoiide. Ingeschreven van 1 31 Mei 1890. GeborenGeene. Ondertrouwd en Getrouwd: L. Kuilman, 32 jr. en G. J. Gerrits, 23 jr. C. Bood, wedn. van Marie Kuiper, 24 jr. en Neeltje Kuilman, 25 jr. C. Schuitemaker, 22 jr. en A. Barten, 21 jr. D. Barten, 28 jr. en R. Dirkmaat, 25 jr. S. Keeman, 26 jr. en M. v. d. Abeele, 26 jr. C. v. d. Abeele, 22 jr. en N. van Dijk, 22 jr. OverledenJen Prins, gehuwd met Jacoba Wardenier, 82 jr. Neeltje Goudsblom, d. v. Gerrit en wijlen Maartje Pooland, 8 jr. Cücm. Heer MaigowaardL Ingeschreven vnn 1 31 Mei 1890. GeborenGrietje, d. v. J. Veenboer on A. Beers. Johannes, z. v. N. Oudeman en K. Klein. Jan, z. v. C. Groet en H. Tuin. Trijntje, d. v. A. Bakker en E. Amman. Martinus, z. v. A. Beers en G. Klaver. Klaas, z. v. J. IJkel en A. Silver. Dirk, z. v. J. Pascha eu A. Bommer. Simon Johannes, z. v. N. Dekker en M. Spil. Simon. z v. K. Koning en A. van Diepen. OndertrouwdWiebe van Slooten, 26 jr. en Grietje Raad, 24 jr. GehuwdW. Groot en A. Beers. J. de Groot en J. P. H. Bibo. OverledenDoratheo Johanna Smit, wed. van M. Without, eerder van J. Bijman, 71 jr. Johan nes Oudeman, 3 dagen. Maria Groot, 6 weken. Pieter Blom, wedn. van T. Nat, eerder van L. Schoen, 64 jr. 5de Klasse. Prijs van f 50000: 1000: 400: 200: 100: 5de Klasse. - Prijs van f 1000: 400: 200: 100: 5de Klasse. Prijs van f 1500: 1000: 400: 200: - 100: Trekking van 4 Juni. No. 13917 8340 14124 1542 2032 4470 17091 1187.3 19317 19792 516 1105 2120 2432 2677 4929 5290 8674 9532 9726 14345 15119 17096 20775 Trekking van 5 Juni. No. 1898 14307 15303 15871 18219 3713 11122 12240 18090 599 1191 5301 809 9139 11839 14590 15418 15460 15749 18290 18315 19627 20374 20683 Trekking van 6 Juni. No. 12267 15129 2804 3362 4132 4285 6089 3279 18827 795 3419 4656 5465 5481 6079 9517 11066 16559 19133 20179 Marktberichten. Sc hti f) f' n, 5 Juni 1890. Aangevoerd: 8 Paarden 10 Gelde Koeien (magere) 7 idem (vette) 15 Kalfkoeien 8 Vaarzen 14 Nuchtere Kalveren 440 Schapen (magere) 40 Idem (vette) 820 Lammeren 30 Varkens (magere) 1 60 - f 160.- f 240. - a a a 140.- a 60.— a 12.- a 15.— a 26.— a 8.- a 16.- a 20 Biggen f 9__ 15> 20 Konijnen 3 a 12 615 Kilogr. Boter f 's a 1 .ob a 1. 120 Kaas (per KoM -65 a -.75) 3500 Kip Eieren f a 2000 Eend-Eiere. J" J "°orn, 5 Juni 1890. Aangevoerd: f Ir-! jKSJSTfp-!'J ïïi° CoT'"if stapels, wegende 85199 Kilo. 8ev°erd 297 E tl ft m, 5 Juni 1890. Aangevoerd Aangevoerd 264 koppen boter nor k„u -i f 0.00 0.571kipeieren f 3.50 a f.'oo pér K ,,i Zaandam, 5 Juui 1890. Aangevoerd- Kleine Kaas hoogste prijs f 2S 50. aanv6- voerd 26 stapels. Alkmaar, 6 Juni 1890 Aangevoerd- f ?7er"n6 vrvn tr^tefPo^rf,30'- Commissie f 27.50, Mid lolbare f 27.o0, aangevoerd 400 stapels, wegende 120000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 100 Hectoliter.. Tarwe f 7.- a 8.25, Rogge f Gerst f a dito chev. f6.—a 6A0 Haver f a Paardenboonen f Bfuine dit0 f,8.75, Citroen dito f a Witte dito f 10.— a 13 Duiven dito f a Karweizaad f a dito oud f -.- a Blauwmaan- zaad t a K. Mosterdzaad f a G. dito f a Kanariezaad f a Erwten: Groene f 10.a 14.— Grauwe f 12.a 15.Vale fa Witte f .- a En le hui e Heden werden Hooikaas 1 f 9.50 a 10.25, blauwmaanzaad f f a Wijker Vale dito f 10.- a 12.-, Paardenboonen f a 5.25, Haver f cents per kop. tt 4 Juni 1890. Aangevoerd, alhier aangevoerd 41 stapels. Graskaas f 28.—karweizaad, nieuw mosterdz. f 16.— a 18.— a grauwe erwten vale dito f a f - a Groene dito Bruine boonen f8. a 10. a Gerst f 4.25 3.a 4.Boter 575 a 60 375.- 220.— 310.— 230.— 90.— 24.50 26.— 34.— 17.— 20.— Heden overleed tot onze diepe droef heid, onze geliefde Moeder, Mej. BS. RE HEER, Wed. G. W. STöVE, in den ouderdom vnn ruim 61 jaar. Uit aller naam, Helder, 4 Juni 1890. C. STöVE. in uike kwaliteit voorhanden. Aanbevelend, RENSGAS, F, 26, SCHAGEN. prachtige Japonstoffeil, ruime collectie stalen Confectie, gebreide Goederen, Karpetten vanaf f 2.25, Tapijten vanaf 30 Gents, rollen Natten, Deurmaten, Vloerzeil, Loopers. SCHAGEN, EENSGAS, 28, heeft ontvangen en beveelt zich minzaam aan tot de levering van Alle soorten Tapijten, Karpetten, Vloerzeilen, Loopers, Koluiatten, Deurmatten, Deur- en Bedkleedjes, Tafelzeil, enz. enz. Afgepaste Tafelzeilen vanaf 80 ets. Jutten loopers vanaf 15 Cts. Verder Karpetfranje, Jalousie- band, Gordijn- en Kchilderijkoord, enz. enz. Alles tegen uiterst lage prijzen. van allesoorten Dames-en ïiiilder- boeden, Bloemen, Unten, Veeren, Haat, fcatyn, ^|11- weet, EllICSlC en alle soorten ïvla- niBCaetaai'CBI, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. Corsetten vanaf 4ö Cents. ■aas* w. SNVAGtli.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3