lorfl-HollaMscli IS, YORICK. A. VAN ESSEN, van ROMEIN en OUDENHOVEN te Heller, DANKBETUIGING. SCHAPENHOUDERS. (li DeTooneelspeler des Keizers. FÉDORA. EEN BEZOEK. Het Pater Noster. SIGAREN, tegen fabrieksprijs. KEGELCLUB HEERENBAAI, flinke Jongens P. Roggeveen, Schagen. Burgerlijke Stand, Gemeente Schaden, Gemeente Zijpe, Gemeente Callantsoog*. 333ste STAATSLOTERIJ, Getrokken P r ij z e n. Marktberichten, Advertentiën. Mej. It, DE HEER, D, lil KT H. BIJHOUWER. voor Schapen en Lammeren, „Het Nederlandsch Tooneel Dinsdag, 24 Juni i§90, DE KREKEL BIJ DE MIEREN. Woensdag', 25 Jmii 1890, Donderdag', 26 Juni 1890, Het Schilderij van Signorelli. bondag', 29 Juni S8SO, 1V.Ö. Het publiek wordt attent gemaakt, dat bij het bespreken der plaatsen, de plaats- kaarten in ontvangst moeten worden genomen. te WIIKKG Ook heste blanke Timmerman, Blaauboer Co., te Scbagen, Kapitaal f 400,000. De Directie. Plattelandsche Bankvereenigiog, SPAANS Co. IIHECHISCHE Kantoor: P1 o 111 p e t o r e n - gracht, II. 655. J. W. SchilInirt, Mr. II. Waller, Mr. I). J. II. van Eeden, Mr. J. J Metelerkainp, te Utrecht, Jhr. J, E. van Ileeniskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. van der Stok, Kaan en Co. voorheenC. ÏEEMAV. Roevleesch: Varkensvleescli: Prijzen van Worst Gelukkig hij en vrij en vroed, pie neen durft zeggen, neen, pit bondig woord, vol mannenmoed, Tot iedereen. De Génestet. Het is beter te zwijSen ^an waarheid te en op een nijdigen toon en aldus een kos- ïej$ en schotel le bederven door er eene slechte over te gieten. Franciscus de Salis. Tjver zonder verstand wekt een geestdrift, geestdrijverij ontaardt. Verstand zonder ziet wel de bezwaren der praktijk, maar 1 t de hand niet aan den ploeg, om ze uit den weg te ruimen. P. H. Hugenholtz Jr. Er zijn gezichten, waar verkleumde harten h aan warmen, gezichten van welke men zle t gelijk men van de zon zegt: dat zij in jf kamer schijnen. Hooyer. Ieder verbetere en hervorme boven alles i n eigen Ik, in plaats van allerlei droomen van wereldhervorming te hebben. Dan komt alles van zelf terecht, omdat de menschen wereld uit verschillende Ikheden bestaat. Ingeschreven van 7 10 Juni 1890. Geboren Maria Catharina, d. v. Cornelis Ilui- berts en Gatharina Bakker. Ondertrouwden Getrouwd: Geene. OverledenJan de Yries, oud 79 jr., 11 md. Gerrit Marees, oud 70 jr., 11 md. Ingeschreven van 30 Mei 6 Juni 1890. Geboren: Cornelis, z. v. Aiie Dalenberg en Maartje Bruin. Lourens, z, v. Lourens van Buuren en Pietertje Oom. Cornelis Jacobus, z, v. George Willem Jimmink en Cornelia Adri- ana Tbomasz. Ondertrouwd: Johannes Louwe, jm., landman, 23 jr. en Catharina Maria Klaver, jd., zonder beroep, 22 jr., beiden te Zijpe. Getrouwd: Jan Brommer, jm., arbeider, 24 jr. en Martje Delver, jd., zonder beroep, 20 jr., beiden te Zijpe. OverledenCornelis, 6 w., z. v. Cornelis van der Sluijs en Grietje Voorthuijsen. Maria van der Meulen, 70 jr., weduwe van Jan Hout. Ingeschreven van 1 31 Mei 1890. GeborenAntje, d. v. Klaas Hollander en Rensje Keizer. Dirk, z. v. Dirk Boet en Neeltje de Lange. Cornelis, z. v. Joris Baken en Meino Kapitein. Cornelis, z. v. Jacob Oosthuizen en Neeltje Yries. OndertrouwdPieter Weij, jm., oud 26 jr. en Antje Bakker, jd., oud 21 jr., beiden te Cal- Iantsoog. Getrouwd Gerrit Mosk, jm., oud 26 jr., te Callantsoog en Neeltje Schagen, jd., oud 21 jr. te Spaarndam. Pieter Bakker, jm., oud 24jr. en Aaltje Schouten, jd., oud 22 jr., beiden te Callantsoog. Klaas Bras, jm., oud 38 jr., en Trijntje Langereis, jd., oud 30 jr. beiden te Callantsoog. Pieter van der Werf, jm., oud 25 jr. te Zijpe en Antje de Graaf, jd. ,oud20jr. te Callantsoog. OverledenGeene. 5de Klasse. Trekking van 7 Juni. Prijs van f 2000 en Premie van f 30000: No. 7741 200: No. 1154 8823 100: 19919 13913 Hoorn7 Juni 1890. Aangevoerd: H. L. Rogge Tarwe Garst Haver Witte Erwten Groene Grauwe Vale 7.25 a 8.— 5.a 6. 4.a 5. 9. - a 10. - f 10.25 a 12.— f 12.— a 14.- f 10.50 a 14.- Bruine Boonen f 10.a 11. I 10.50 5.— 9.50 f 16.— f 60.- f 14.- f 26.- Geele Witte Paarden n Karweizaad Mosterdzaad 44 Paarden 14 Kalveren 83 Schapen 80 Lammeren 60 magere Varkens 2 Zeugen 93 Biggen 8 Geiten 2%n KiPeieren i o.zu ^"0 Koppen Boter, 5.2, lood f —.55 19 HL. Aardappelen p. HL. f 7. ■Alltnlaar 7 Juni 1890. Aangevoerd 14 Paarden f 40.— 13 Koeien en Ossen f 60. 41 nucht. Kalveren f 10. 1 Ezel f 20.— 85 Schapen f 20.— 911 Lammeren f 10. 139 magere Varkens 1' 17.— 241 Biggen f 8— Bokken en Geiten f 4.— f 12.— f 30.- 1 7.— f 2.— f 3.25 a 12.— a 6. a 10.25 a 18.— a 300.- a 25.— a 35.— a 12.- a 25.- 60.- 10.— 9.— 3.50 a —.57' a a 300.- a 250.— a 22.— a a 32.- a 20.— a 20.- a 12.— a 12.— 7 Kleine Bokjes f 60 a 150 Boter por kop f _;65 a —.72' Kipeieren f 3 a 4._ Eendeneieren f 3.a A l li ft n r 9 Juni 1890. Aangevoerd 11 Koeien f 200.- a 275. 279 vette Kalveren f 40a 96. (per kilo f 0.75 a —.90) 30 Nuchtere Kalveren f 10.a 20.— 57 Schapen f 30.— a 33^— 245 vette Varkens per P. f —.40 a .46 54 Magere dito f 16.— a 20.— M* u r 111 e r e n tl 10 J uni 1890. Aangevoerd Aangevoerd 471 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 30. 1 stapel middelbare f 26.50 2151 K. G. Boter f 1.05 a 1.10, per K.G. 255 Runderen, prijshoudend, handel traag. 16 Stieren. 76 Paarden. 262 Vette Kalveren per Kilo f —,70a.90, handel stug. 202 Nuchtere Kalveren per stuk f 8.a 20.handel stug. 202 Vette Varkons per Kilo f 0.40 a 0.46, handel vlug. 125 Magere idem per stuk f 15.a 25. handel matig. 266 Biggen per stuk f 9.a 12. handel matig. 859 Schapen. Vette leger in prijs, handel traag. 350 Lammeren, prijshoudend, handel vlug. Kipeieren, per 100 stuks f 3.25 a 3.75 Eendeneieren f 3.a JE tl u m 7 Juni 1890. Aangevoerd Aangevoerd 134 stapels kaas, wegende 31098 P. Hoogste prijs f 29. Heden overleed tot onze diepe droef heid, onze geliefde Moeder, Wed. G. W. STöVE, in den ouderdom van ruim 61 jaar. Uit aller naam Helder, 4 Juni 1890. C. STöVE. Heden overleed tot onze diepe droef heid, onze gelieide Echtgenoot en Vader, de Heer Jil. JÏS5 VBIE8, in den ouderdom van bijna 80 jaren. Een ongesteldheid van slechts 8 dagen maakte een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven; doch wij hopen Gode te zwijgen, en in zijn wijzen wil te berusten. Mede namens Kinderen Behuwd- en Kleinkinderen Wed. Jn. DE VRIES. Algemeen e Kennisgeving. HartelyLce dank aan den Heer en Echtgenoote, voor de vriendelijke en gulle ontvangst bij gelegenheid hunner 25-jarige Echtver- eeniging, op 3 Juni j.1. Ook aan beider familie onze erkentelijkheid, voor het vele, door hen bijgedragen, waardoor niet het minst het genoeglijke van den avond werd verhoogd. Namens de gezamenlijke Vrienden en Buren. Kolhorn, Juni 1890. foyc*. Bij dezen betuig ik mijn JgïAirdank aan Dr. p. de boer te Schngen, voor de bekwaamheid en zorg, bij de bevalling mijner Echtgenoote, aan den dag gelegd. Door zijne kunde, zijn vrouw en kind van den dood gered. Barsingerhorn, 9 Juni 1890. het eenig afdoend middel tot volkomen^ uit roeiing en vernietiging van Teekten, Luizen en Wormen, dat tevens deu groei en de blankheid van de wol bevordert en de Schapen ontsmet, is verkrijgbaar in 11. van 5, 10, 20 en 30 schapen, a f 0.37y2, f 0.75, f 1.50 en f 2.25, bij de agenten Te Schagen F. KOOT. Te GroetpolderJ. JONK Az. Te Oudesluis Joh. v. d. OORD. Te 'l Zand P. STAM. Te KooiT. SLIKKER. Te Anna Paulowna Schipper VOLDER. Te Schagerbrug Schipper BRUIN. Tevens verkrijgbaar: een uitstekend middel tegen Klauwzeer. &,.v6„uuu.u u^JT MIS, TOONEELZAAL, optreden van de Koninklijke Vereeniging Drama in 4 bedrijven van Karl Wartenburg. DAARNA: Blijspel in één bedrijf van A. Labiche door Hollandia. Drama in 4 bedrijven van Victorien Sardou. Tooneelspel in 2 bedrijven naar het Deensch, van Ed. Brands. DAARNA: Tooneelspel in 4 bedrijven uit het Duitsch, van Richard Juffé. Drama in één bedrijf in verzen, uit het Eransch van Erancois Ooppée vertaald door Mr. H. Cosman. DAARNA: Drama in 3 bedrijven of 4 tafereelen, naar het Spaansch van Joaquin Este- banez, door Emile Franzen. lederen avond optreden van den Heer Louis Bouwmeester en Mw. Theo Frenkel-Bouwmeester. Aanvang 8 uur. t, i Ie Rang f 1.49. Prijzen der plaatsen: 2e Rai| f 10<y Besproken plaatsen 10 Cents extra. Van af heden zijn voor iederen avond plaats- kaarten te verkrijgen, zoolang de plaatsruimte dit toelaat. beveelt zich ten zeerste aan tot de levering van Bijzonder wordt aanbevolen het merk a f 2.per yi0 kistje. Men zende postwissel groot f 2.10, dan ont vangt men een kistje van dit merk franco thuis. No. 1, a f 0.60 en No. 2 a f 0.50 per pond. Wederverkoopers genieten flillk rabat. li) onder de firma P TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagkn, neemt geld in depót tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver band 3% en 4 pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. Tei Boek-, Courant- en Snelpersdrukkerij van J. WIN- KEL te SCHAGEN, kun nen terstond een paar geplaatst worden, om in het drukkersvak te worden opgeleid. In persoon zich te vervoegen. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 4y2 pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN— en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, hij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F1. J Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, -I. Castricum. FIRMA te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair- Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypo theek a 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGE VEEN Cz., koffiehuis „de Beurs," te Schagen. EL EESCHHOUtE EH1J van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47y, Ct. per K.G. i ROLLADE, zonder KLOMPSTUK been, f BG5UF I RIBSTUK, •met i RIBSTUK, n h u r been, j ROLLADE, 4' BEAESTUK, 65 „et* GEHAKT, 47 y, hui/ H versche OSSENTONG, 1.50 u n t OSSENHAAS, 60 gelardeerd 70 huk r LAPJES, 421/, Ct. per ys K.G. KARBONADE, 42y9 versch SPEK, 40 u u h h gerookt SPEK, 40 u h n h SCHIJVEN, 47y, h h GEHAKT 42% METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40, SAUCIJSJES 42y, cent. Alles per ys kilo. v r H 52y. h H n H H H t H w

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3