GAAT NIET DOOR. f 100 MURWE LIJNKOEKEN GRONDNOTENKOEKEN, T. D. IJZERWARE N.~ ONST-HAAR-WKR'KBN. VISSEIi's Kaasstreinsel. VISSEHs Kaaskleursel. EiroLUoor's ra AU DE COLOGNE-aJEEP ONTVANGEN Ouders of Voogden. Onroerende Goederen, SCHAGEN, TIEN AANDEELEN KOLHORN, PHOTOGRAPHIE, KOFFIEBRANDERIJ. van T. D U Y V I S J Z., te Ko°? aan d« Zaan, Handelaars, die mijne koeken verkoopen hebben steils GRASMAAIMACHINES, HoGischudders en -Harken, NIEUW W. VADER, Openbare Verkooping BARSIN GERHORN, C, Boonacker. Openbare Verkooping LANDERIJEN, C. Boonacker. Openbare Verkooping HUIS en ERF, HARINGHUIZEN, C. Boonacker. Openbare Verkooping Plattelandsche Bankvereeniging, BARSIIVGEHHOHN, C. Boonacker. Openbare Verkooping op Vrijdag". 13 Juni 1890, MANUFACTUREN, C. Boonacker. Be aangekondigde veiling van de herberg „liet Mo riaan s h o o f d" te WOK HEK, W. HOOIJER, Verkrijgbaar bij J. H. DE WIT, te SCHAGEV, Th. E. J. ODENDAAL. vrijen toefi'ang' tot de fabriek en IRik1iui ze11 Verbruikers evenzoo op een schriftelijk bew|j§ van Ken bandelaar. door wien zij de koeken ontvangen. SPECIALITEIT BOUW- EN SMIDSARTIKELEN. Van Aalten en Van Straten, §puistraat 30, AMSTERBAÏII. HORNSBY'S „PARAGON" e. a. ,1 ons. DEN IJ S, Hoogzijde, E, 11, Schagen. als: Schilderijen, Braceletten, Broches, Bellen, Kettingen, Bou- qnetten, enz. enz. Kik stukje is gestempeldJ. C. BOLDOOT. prachtige Japonstoffcil, afgepaste Cos- tUllies vanaf f 10.—, Men met bijpas send gestreepte Stol vanaf 25 CtS. Soliede Naaimachines f 20. Karpetten vanaf f 2.25. Rollen Slatten, Vloerkleeden, Kleed jes, Matjes, Vloerzeil, enz. Aanbevelend, Tuin- en Landbouwzaden, Bloemzaden, Gras- en Klaverzaden, Wed. K. DENIJS, Voor een leerling, die de Rijks Hoo- grere Burgerschool te Alk maar zal bezoeken, en voor wien een geregeld toezicht, alsmede hulp en voor lichting bij de studie, wenschelijk geacht worden, is gelegenheid in den huiselijken kring te worden opgenomen bij een Leeraar aan bovengenoemde School. Franco Brieven letter A.m R. aan den uitgever dezer Courant. van onder de gemeente behoorende aan Jn. BEERS Cz., te Kolhorn, als 1. Het "Woonhuis en Erf, op het dorp, kadaster, sectie C, No. 684, groot .05.50. Thans in gebruik bij S. Kos. 2. Het Weiland, aan de Leek, kadaster, sectie C, No. 376, groot .83.80. Thans in gebruik bij A. Bakker. 3. Het Weiland, aan de Gouw, kadaster, sectie A, No. 499, groot 1.96.20. Thans in gebruik bij A. Stins. 4. Het Weiland, in den Hooglandspolder, kadaster, sectie C, No. 168, groot 1.55.40. Thans in gebruik bij W. van Twuiver. BETAALDAG, 24 JULI 1890. Aanvaarding perceel een onmiddellijk, onder verplichting de huur gestand te doen de overige perceelen met Kerstmis aanstaande. De koopers der landerijen bekomen vergoeding van rente over de vijf maanden, tusschen de gestelde dagen van betaling en aanvaarding. De verkooping zal worden gehouden op Donderdag", 12 Juni 1890, des middags 12 ure, in liet Koffiehuis „de Roos", te SCEAGEN, en ten overstaan van den Notaris van aan den Schoenmakersweg, onder behoorende aan den Heere Mr. C. VISSER en consorten te Amsterdam, als 1. Het "Weiland, ten westen van den Spoorweg, kadaster, sectie A, No. 479, groot —.64.10. 2. Het "Weiland, ten oosten van dien weg, kadaster, sectie A, No. 478, groot 1.39.70. 3. Het Weiland, ten westen van dien weg, kadaster, sectie A, No. 469, groot —.93.90. 4. Het Weiland, ten oosten van dien weg, kadaster, sectie A, No. 467 en 470, te zamen groot .59.80. 5. Het Weiland, ten westen van dien weg, kadaster, sectie A, No. 468, groot 1.50.40. Deze landerijen ter gezamenlijke grootte van 5.07.90 zijn tot Kerstmis a. s. en voor f 468. verhuurd aan LOUIS HORNONG te Schagen. De huurpenningen komen onder aftrek van de grondlasten tot f 28.15, de polderlasten tot 1 50.79 en den laatsten termijn afkoop tiend recht tot f 5.08, voor het geheel ten bate van den kooper, en bij niet toewijzing in eene massa ten bate van de verschillende koopers in even redigheid van ieders uitgeloofden koopprijs. BETAALDAG, 24 JULI 1890. De verkooping zal worden gehouden op Donderdag, 12 Juni 1890, des middags 12 ure, in het Koffiehuis „de Roos"te Schagen, en ten overstaan van den Notaris van het te bewoond door S. DE JONG, en kadastraal bekend in sectie D, onder num mer 887, ter grootte van een are, vier en veertig centiaren. De verkooping zal worden gehouden op Donderdag, 12 Juni 1890, des middags 12 ure, in het Koffiehuis „de Roos", te SCHAGEN, en ten overstaan van den Notaris van de in de te behoorende aan den Heer REIJER SPAANS, elk groot duizend gulden, doch waarop 10% is gestort. De verkooping zal worden gehouden op Donderdag, 13 Juni 1890, des middags 12 ure, in het Koffiehuis „de Roos", te SCHAGEN, en ten overstaan van den Notaris te en wel A. des voormiddags 9 ure aan te vangen, in de Kolfbaan bij DIRK KIST, van eene niet onbelangrijke partij als: WOLLEN, KATOENEN en GEBREI DE GOEDEREN, JAPONSTOFFEN, BAAI, ZAKDOEKEN, KOUSEN, TAFELKLEE- DEN, KARPETTEN, HOEDEN en PETTEN, en hetgeen verder wordt aangebodenzooals een en ander daags te voren in het verkoop lokaal voor gegadigden zal zijn te bezichtigen. B. na afloop daarvan in de herberg „de Roode Leeuw", bij gezegden DIRK KIST, van 1. Een Huis, waarin drie woningen, met Erf, te Kolhorn, gemeente Barsingerhorn, kadaster, sectie B, nummers 418 en 1584, te zamen groot .02.49. Gedeeltelijk verhuurd aan Th. Meuleveld. 2. Het Erfpachtsreeht op den Grond, benevens den Opstal van de Turf- SChuur, gelegen in den polder Groet, onder de gemeente Winkel, en gezamenlijk bij het kadaster bekend in sectie A, onder nummer 893, groot .04.90. Een en ander behoorende aan JAN BEERS Cz., te Kolhorn. Nadere informatiën verstrekt de Notaris Inrichting voor portret-vergrooting, fijnste uitvoering, juiste gelijkenis. Het nieuwste op het gebied der photographie wordt steeds in mijn atelier vervaardigd. Dagelijks en Zondags geopend. Photograaph, ALKMAAR, HAARLEM, Oude Gracht b/d Ridderstraat. Parklaan. puike beste Hammetjes, tegen zeer lagen prijs. Handel in gebrande en onge brande Koffie. Fijne Preanger Koffie h 80 ets. per kilo. Zuivere Java Koffie, 70 a 75 cts„» Op verlangen dagelijks versch gebrand, kleur naar verkieziug. 11. H. Winkeliers, groote verbruikers extra korting. Onder beleefdelijke aanbeveling, Met alle achting, belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Alleen verkrijgbaar bij den Depothouder Th. Dy post, aan de Laan te Schagen, h 60 Cents per flacon met penseel. en Tegen het aanstaand Seizoen ruimen voorraad in NICHOLSON'S in de Magazijnen van Wede. J. C. MASSEE ZOON, te GORS. Levering franco wal Rotterdam. Prijscou ranten van alle Landbouw—werktuigen zijn gratis verkrijgbaar. Soliditeit der Machines gewaarborgd. Maakt op bestelling alle soorten van Zendt teekeningen op franco aanvrage. De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat zij doorloopend gebruik maken van het KAASSTREMSEL, uit de fabriek van de firma S. J. Visser te Uitgeest (Nd.-Holland), en dat zij dit prima fabrikaat, wat uitmuntende stremkraelit, regelma tige werking, duurzaamheid en zéér billijken prijs betreft, aan kaasfabrieken zoo wel als kaasmakers, met vertrouwen durven aanbevelen. Maart 1890. Kaasfabriek 't Zand Zijpe get. G. DE WIT Pz., Directeur. Kaasfabriek Wieringerioaard, get. J. BAKKER Jz., Directeur. Kaasfabriek Si. Maarten „de Tijdgeest", get. J. W. SCHERMERHORN, Directeur. Kaasfabriek Wienngerwaard „Aurora", get. J. E. T. GRONEMAN, get. G. BRANDS, Directeuren. Kaasfabriek Petten [Zijpe), get. A. ERIKS Kz., Directeur. De ondergéteekenden verklaren bij dezen, dat het KAASKLEURSEL („GOUDKLEUR" genaamd) van den heer S. J. YISSEE, fabrikant te Uitgeest, sinds geruimen tijd aan de Leerhoeve wordt gebruikt. Dat dit kleursel uitmunt door traaie, doeltreffende tint en zuiverheid, en krachtiger is dan andere door hen gebruikte soorten. Dat bij scheikundig onderzoek het gebleken is, vrij te zijn van schadelijke bestanddeelen, zoodat zij dit fabriekaat met vertrouwen durven aanbevelen. OUÜSHOORN, Maart 1890. De Zuidhollandsche Leerhoeve voor Zuivelbereiding (get.) S. VAN DISSEL, Directeur. Dr. W. STORTENBEKER, Scheikundige. IS BIJZONDER FERFRISSCREND. SCHAGEN. LAAGZIJDE, B, 66. in puike kwaliteit voorhanden. Aanbevelend, RENSGAS, F, 26, SCflNGk Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4