hst mm Zondag, 15 Juni 1890. 34ste Jaargang. Ho. 2411. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: SCHAOEBf, Laan, D, 4. Gemeente Schagen, Bekendmakingen. NATIONALE MILITIE. SCHUTTERIJ. Roman van H. VON OSTEN. 23. Binnenlaiidsch Nieuws, Schagen, 14 Juni 1890. Postkantoor Sc hagen. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbe kenden, verzonden in de 2e helft der maand Mei 1890. SCHAGER 1 COURANT Aiïrti- Liftwlt ~""jjjt~blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater- ...nnd. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEE- (j a g a v w JENTIËN in ket eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN èén dag vroeger. De Burgemeester van Schagen, daartoe de noodige aanschrijving ontvangen hebbende, brengt ter algemeene kennis, dat tot den werkeljken dienst worden opgeroepen, de onderstaande ver- lofgangers, der lichtingen 1888 en 1887, te weten Cornelis Govcrs, behoorende tot het korps Genie troepen, (garnizoen Utrecht), tegen 26 Juni a.s. behoorende tot het 2e Rige- Boele Pop'en, ment Veldartillerie, (garni- Jan de oe e, zoen Lgjygj^ tegen 4 Juli a.s. Cornelis Bleek, behoorende tot het le Regiment- Infanterie, (garnizoen Helder,) tegen 11 Augustus a.s. Welke verlofgangers op genoemde datum bj hun korps preseDt zullen moeten zjn voor des namiddags 4 ure. Schagen, 13 Juni 1890. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. Burgemeester en Wethouders van Schagen; Gelet op art. 11 van het Koninkljk Besluit van 21 Maart 1828, (Staatsblad No. 6,) en art. 10 en 11 der Wet van 11 April 1827, (Staats blad No. 17); Brengen ter kennis van belanghebbenden le. dat de alphabetische naamlijst van alle de binnen deze gemeente voor de Schutterj inge schrevenen voor de lichting 1890, vanat heden tot en met den 20 Juni a.s. ter secretarie ter inzage is gelegd 2e. dat de loting zal plaats hebben ten Raad- 'A\W iVTifP TWEEDE HOOFDSTUK. Voor de eerste maal in haar leven liet haar listige natuur Tliea in den steek. Zij vond geen antwoord. Tegenover deze trotsche, koele vrouw, die zich zoo zeker in haar recht waande, was mj machteloos. Dat zj zelve deze vernedering zich had berokkend, maakt ze nog bittterder en Pijnlijker. Alles was te vergeefs geweest, en de brieven, die rampzalige brieven, in welke zj met al den gloed van den hartstocht, ook laatst nog na het groote bal, naar Mansfeld's liefde dong, of hj leefde of stierf, die kwamen nu mis schien in handen dezer gehate vrouw. Want Ihea begreep te recht, dat Mansfeld zich van de oude banden had losgumaakt, en deze plompe, eenvoudige vrouw beminde. De maat harer ver nedering was vol, overvol. Het vurige Kreolen- bloed joeg bruisend door de aderen der anders zoo berekenende vrouwzj gevoelde, hoe een i brandend gevoel van haat, een wild verlangen iOtn zich te wreken, in haar opsteeg. Driftig trok den sluier weder over het hoofd. Vaarwel!" zeide zij fluisterend. In het vol gende oogenblik was zj verdwenen. Elsbeth was haar tot aan de deur gevolgd. Nu leundo zj als in groote verdooving tegen den stjl der deur en staarde voor zich uit. I Welk een tooneel! Was dat werkelijkheid of I eea hatelijke droom, de herinnering aan een of 'Mer hoofdstuk uit een roman? Zij wilde er niet aan denken. Maar ééne gedachte kwam e kens terug en deed haar sidderen. Hoe luidden dle «oorden ook? „ijJ en seide m j, dat Kurt Mansfeld dezen nacht zou overleven." as dat waar? Had men het voor haar ver- v.. ui" waarr 2§en gehouden j War0 schreden kwamen de trap af, het moest dcu°r '^e',ner zijn- Gejaagd opende Elsbeth de achti' 8De^e ^en ar,s tegemoet, en met kramp gen greep zijn arm vattende, riep zj uit: I8 ^°d, is het dan waar, moet hij stervon jjr gten hoop meer?" dee<* den g°eden doctor Reimer leed. Hij on arm der jonge vrouw, om haar naar de Prijs per jaar f8.Franco per post 3.00. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.25; iedere regel meer f 0.05 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. huize, op Zaterdag 21 Juni a.s., des voormiddags ten 10 ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Namen der geadresseerden, plaats van bestemm. W. van Lunteren, Amsterdam. Onder verwijzing naar achterstaande adv. roepen wij allen, die belangstellen in den bloei van den teekencursus, van wege de Bouwvereeniging alhier gegeven, op persoonlijk, morgenmiddag de tentoongestelde teekeningen te gaan bezich tigen. Onbekend toch, maakt onbemind; terwijl het aanschouwen der tentoongestelde teekeningen de beste getuigen zullen zijn voor den rechtmatigen wensch der Commissie, dat belanghebbenden en belangstellenden hun steun hieraan verkenen. Naar wij met zekerheid vernemen zal het tooneelgezelschap, ouder directie van den heer Hart, ook dit jaar weder bij gelegenheid der kermis alhier optreden en zijn reeks voor stellingen openen met het drama: Het Roofschip of De Schrik der Zeeën. kamer te geleiden, en zeide zacht: „Er is altijd hoop, zoolang er leven is. Uw echtgenoot heeft een sterke natuur, en het is mogeljk Elsbeth sloeg beide handen voor het gelaat en stond een oogenblik aan een hevige sidde ring ten prooi. Beneden werd de huisdeur geopend, een zware mannenstem gaf eonige bevelen aan den oppasser. Vader!" riep Elsbeth uit, SDelde de trap af en lag in de armen van graaf Ahlden. Terwjl men in de officierskringen elkander toefluisterde dat Mansfeld op sterven lag, en zjne kameraden in stilte onwillekeurig de mogeljk- heid eener bevordering berekenden, en mevrouw von Wonsheim overlegde of zj per telegraaf een nieuwerwetseh rouwtoilet voor de begrafenis zou bestellenterwijl in het stadje reeds de doodstjding zich verbreidde, de artsen het hadden opgegeven en Elsbeth moedeloos en verslagen aan het ziekbed zat, aarzelde de dood nog alt jd, zich van zjn buit meester te maken. Dag en nacht had hj bj deze sponde verwjld: men meende reeds te hooren, hoe de laatste zand korrels in den looper neervielen, toen wie verklaart de geheimzinnige kracht der natuur? toen doctor Reimer binnentrad, om te voelen of de pols nog sloeg, maakte hj een gebaar van verrassing. Hj onderzocht nogmaals den pols en den hartslag en keek daarna zuster Martba aan. Zij begreep hem en kwam terstond naderbj. Graaf Ahlden, die b j den eersten blik. welken hj wierp op het vermagerd, doodsbleek gelaat, reeds ontsteld had uitgeroepen: „h j is reeds dood!" hoorde met ongeloovige verbazing, dat er weder hoop was. Hj haalde diep adem en zeide mede- 1 jdend tot doctor Reimer „Mjn God, dat is toch niets dan een marteling, gezond kan de arme kerel toch onmogeljk worden, en het is beter dood dan kreupel." „De natuur heeft wonderbaarljke hulpbronnen," meende de doctor, „en bj haar is niets onmo gelijk. Misleidt zij ons dikwjls genoog door een schieljk, betreurenswaardig einde, wanneer wj nederige kunstenaars ons best gedaan meenen te hebben, zoo verbaast zj ons ook weder dikwjls door baar weerstandsvermogen. Maar bet is waar, lang zal het duren, voor de zieke hersteld is, en dat dit zal geschieden is ook nog niet eens zeker." Woensdag 11 Juni is voor Barsinger- horn een feestdag geweest. Nadat aldaar /Volksonderwijs" en //Plaat selijk Schoolverbond" tot het verledene waren gaan behooren, was daarmede sedert eenige jaren ook het jaarlijksche schoolfeest vervallen verklaard. In eene vergadering der vereeniging D. O. Gr. van het vorige jaar werd evenwel besloten, om ter bevordering van getrouw school bezoek het schoolfeest weder in te stellen, en dit vond algemeen den meesten bijval. Jongstleden Woensdag voormiddag maakten 166 kinderen in 36 rijtuigen een rijtoer door Winkel, Nieuwe— en Oude Niedorp, Zijdewind en Schagen, terwijl later in het versierde school gebouw aan bijna ieder dezer kinderen een prijs werd uitgereikt. De muziek der //Kleine Kapel" van Schagen droeg in ruime mate het hare bij tot opluis tering van dit kinderfeest. Te Burgerbrug zal men het gewone jaarlijksche schoolfeest, thans doen plaats hebben op Woensdag e. k., den vijfenzeventigja rigen gedenkdag van Waterloo. De Kleine Kapel van Schagen zal de feestelijkheid opluisteren. Te AartsWOUd brandde Woensdag namiddag eene daggelderswoning tot den grond toe af. Van den inboedel, die niet verzekerd is, werd een gedeelte gered. De 75jarige gedenkdag van den slag bij Waterloo zal Woensdag, den 18 Juni a.s., op feestelijke wijze te Alkmaar worden gevierd. Des morgens te 10 uur zal in eene buiten gewone godsdienstoefening in de Groote Kerk bet feit door den heer ds. A. J. P. Oort worden „Hm," bromde de forscb gebouwde graaf, die zich in deze kleine kamers benauwd gevoelde, „en in dien tjd gaat Elsbeth ten hm ten gronde. Ik had wel lust, doctortje, mijn dochter mede te nemen. Gj en de diaconesse een lief, verstandig meisje kunt het met u beiden nu wel redden. Ik bedoel niet, dat ik mijn dochter mede naar Warnitten wil nomen," voegde hj er aau toe, toen by het verbaasde gelaat van den arts zag „alleen maar wat trissche lucht ge nieten. Puh men stikt hier in die benauwde kamertjes, die goed zijn voor dwergen De kleine doctor wierp lachend een blik op de reuzengestalte van den oost-pruisischen graaf en zeide: Dat is anders nog niet zulk een onverstandig voorstel, heer graaf'; maar gelooft gj in ernst, dat uw dochter er in zal toestemmen Hm, natuurljk zal zj dat- niet, vrouwen zjn nooit verstandig," bromde de graaf; „haar moe der, mjn oudje, zou het ook niet gedaan hebben, en 'men kan haar dat niet eens kwalijk nemen. Nu verzorgt dan din zieke maar naar hartelust, en'onze goede God geve daarop zjn zegen. Maar wat ik hier nu eigenlijk nog langer moet doen weet ik waarachtig niet. Elsbeth luistert toch 'niet naar mj. "Wanneer ik tot baar zeg ,kind, ga een weinig slapen', otElsbeth, gij moet in de frissche lucht, kom, ga met mj wan delen', dan heeft zj altjd de een of andere ver ontschuldiging. In deze enge woning, waar men licht en lucht kunstmatig afsluit, onder al die rariteiten gevoel ik mij precies als een snoek op het droge en bewjs ik evenveel nut als een kachel in Juli, terwjl bij mij tehuis het voor- jaaiswerk wacht. Bovendien moet men hier steeds fluisteren en op de teenen loopen men mag niet eens zjn pijp rooken, want Elsbeth meent, dat de rook door de deur dringt en wanneer ik nog langer op dat doodsche marktplein moet staren, word ik bepaald misselijk. Wat denkt gij er van, doctortje, zou ik met een gerust geweten kunnen vertrekken De doctor haalde de schouders op. „Bljf tenminste nog tvee of drie dagen zeide hij toen, „maar waarom zoudt gij altijd hier moeten zitten? Majoor Kehler vertelde mj gisteren, dat bij een oud-bekende van u was. breng hem een bezoek, ga met do ancere heeren ofhcieren °m„He, is Kehler hier? Dat wist ik niet. Maar herdacht. Te 1 uur vangt de gecostumeerde historisch-allegorische optocht aan, waaraan als gedachte ten grondslag ligtvBij Waterloo gezegepraald, ons volksbestaan bevestigd." Het plan is ontworpen en uitgewerkt door den beer Jb. Masdorp en verdeeld in drie hoofdafdelin gen lo. "Verval en overheersching; 2o. Het geweld ter neer geworpen 3o. De geschiedenis komt tot haar recht. In de derde afdeeling wordt de gelieele vaderlandsche geschiedenis in beeld gebracht, van den tijd der Bataven tot het einde der 18e eeuw, terwijl de optocht wordt gesloten door //bet schip van staat", waarop o. a. de beeltenis van ons prinsesje prijkt. liet geheel beslaat uit ongeveer 150 personen, waaronder 55 te paard, benevens uit 5 alle gorische, fraai samengestelde wagens. Des avonds zal op het Doeleveld of bij ongun stig weder in het lokaal Harmonie eene kermesse d'été eD een concert plaats vinden. Het bedoelde veld zal daartoe a giorno, mede met behulp van Well's licht, worden verlicht. Een bal zal den avond besluiten. Ook te Winkel, zal men Woensdag a.s. het 75-jarig herdenken van Waterloo vie ren, door een schoolfeest aan de kinderen. Te Wiering er waard zal 18 Juni herdacht worden door een schoolfeest, volksspelen en algemeene bijeenkomst des avonds in eene ruime kolfbaan. Maandagavond was de Kruisstraat te Hoorn het tooneel eener niet geringe opschud ding. Iemand, aldaar woonachtig, had reeds sedert eenige dagen de aandacht der buren gewekt door zijne zeer zonderlinge houding. Zoo spitte hij b. v. zijn tuintje om en wierp de specie, doctor, waarom hebt gij mj dat niet vroeger gezegd? Nu, dan zal ik liet in Godsnaam nog maar een poos aanzien, hoe gj mjn schoonzoon in orde brengt. Lapwerk zal het toch wel blijven. Arme Elsbeth!" Zoo bleef dan graaf Ahlden nog, maar hj woondo in een hotel, at in het offieierscasino en kwam eiken dag een paar uur over, om met zjn dochter te praten en zich op de hoogte te stellen van den toestand van den zieke. Het ging langzaam vooruit, gelijk de arts het voorspeld had, en dagen achtereen was er geen verbetering te bespeuren. Maar eindelijk kwam de dag, op welken de vensters der ziekenkamer wijd geopend werden, om den lentegeur in breede stroomeu binnen te laten. Mansfeld's lichaam werd bj den dag sterker, doch zijn geest bieef nog dof. De herinnering aan het laatst gebeurde was verdwenen. Hj ver warde alles nog met en door elkander en hj lag soms een halven dag aanéén in een soort sluimering. „Goed, zeer goed," meende doctor Reimer. „Deze is wel de beste wjze van genezing. Er is niet de minste aanleiding om te veronderstel len dat de hersenen geleden zouden hebben, dat komt dus alles terechtrust slechts Zoo lag do zieke op een schemeravond met gesloten oogen. Elsbeth had zwaren hoofdpijn en zat in de aangrenzende kamer. Zj zette het diaconessen- kapje af en maakte beur haar los. Zuster Martha had juist de ziekenkamer ver laten, om de lamp te halen. Het was een zachte voorjaarsavond. De eene venstervleugel stond nog open, en de liefljke lentegeur stroomde het vertrek binnen. Een linde strekte haar takken met do dikke bladerknoppen bjna tot in de kamer uit. Mansfeld sloeg de zware oogleden op en staarde in de duisternis, naar de golvende takken. Gelijk die heen en weer bewogen werden al ster ker en sterker een licht geknars.Nu schuift zich langzaam en voorzichtig een donkere scha duw naar voren. Een oogenblik bljft alles onbewegelijk dan staat er eensklaps een ge stalte in de kamer, zij snelt op het bed toe. Mansfeld sluit m een aanval van duizeling de oogen zeker, dat was weder e> ne dier koorts achtige verschjningen, welke hem zoo dikwjls

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1