v> met andere stoffen vermengd, in de tuinen zijner buren. Het huisraad werd vernield en de vrouw zóo bedreigd, dat deze het raadzaam oordeelde elders een goed heenkomen te zoeken. Toen de politie kwam, werd het er niet beter op. De man was eenvoudig niet te genaken en dreigde iedereen met den dood. Met inspanning van alle krachten werd men den ongelukkige eindelijk meester. Hij wordt nu streng bewaakt, totdat hij naar een der krankzinnigengestichten kan worden overgebracht. De ongelukkige is het slachtoffer van godsdienstwaanzin. Hij was een trouwe strijder in het Leger des heils, waarin hij voor korten tijd als soldaat" was opgenomen. Donderdagmiddag tusschen 4 en 5 uur was er te Hoorn, op den Zeedijk een eigenaardig verschijnsel waar te nemen. Een hoos, zichtbaar aan het snel ronddraaien der wolken, zoog nu en dan eene massa water op uit zee, die dan kort daarna weer neerviel. Eindelijk trok de hoos over het land, en deed een regen van hooi gedurende een paar minuten op de stad neerdalen. Er heeft Dinsdag te Rotterdam een moord plaats gehad, door een man op zijne vrouw gepleegd, die hem sedert een paar weken had verlaten. De man, Jan ten Poerik geheeten, was jaren lang aan den drank verslaafd, en dientengevolge leidde het echtpaar een zeer oneenig leven. Alles wat zij bezaten, werd door hem doorgebracht, ook een erfenisje, dat hun in het vorig jaar ten deel viel; en ten slotte verkocht hij zelfs het huisraad, om aan zijn rampzaligen hartstocht voor den drai.k te kunnen voldoen. Toen verliet de vrouw met hare beide kinderen de echtelijke woning. „Ten Poerik echter wenschte weder met haar samen te wonen, en beloofde beterschap. De vrouw liet zich overhalen om een samenkomst met hem te hebben ten huize zijner moeder, een 92-jarige vrouw, die op een bovenwoning in de Dirksmitstraat woont. In tegenwoordigheid dezer oude vrouw vroeg hij haar of zij weder met hem samen wilde leven, en toen de vrouw daarop een weigerend antwoord gaf, haalde hij plotseling een revolver voor den dag en schoot haar dood. De vrouw had op dat oogenblik haar kind van drie maanden op den arm, dat, met haar bloed bespat, mede tegen den grond sloeg. „De man richtte terstond, nadat hij den moord had gepleegd, het wapen tegen zich zeiven en joeg zich een kogel door den hals, waarop hij over het lijk zijner vrouw heen ter aarde stortte. „De oude vrouw, getuige van dit vreeselijk tooneel, viel in onmacht. z/Eenige buren kwamen op het hooren van de schoten toesnellen, verwijderden in de eerste plaats het kind, en gingen de politie halen. Ook de geneesheer was spoedig ter plaatse, die den dood der vrouw constateerde en bevond, dat de wond, die Ten Poerik zich toegebracht had, gevaarlijk voor zijn leven was. Op raad van den geneeskundige werd de moordenaar naar het ziekenhuis vervoerd. gekweld hebben. Een rinkelend geluid ah, eindelijk komt zuster Martha terug. De zieke opent de oogen neen niemand is er bij zijn bed, maar daar, daar bij de schrijftafel staat iets vreemds, iets donkers weder een zacht geknars. Daarna de luide, scherpe toon van een handschel en als Elsbeth en zuster Martha toeschieten, vinden zij Mansfeld badende in het koude zweet, terwijl bij met strakken blik op het venster wijst. „Daar, daar ziet er naar het kwam binnen en verdween weder," mompelde hij op gedempien toon, daarna viel zijn blik op de bletke, slanke vrouw met het loshangende baren; zijn blik ontmoet de warme bruine oogen, die in angst en vreeze hem aanstaren. „Elsbeth," klinkt het zacht van zijne lippen, „Elsbeth, gij hier Het hart der jonge vrouw trilt van vreeze en hope. „Stil, geliefde, verontrust u niet, gij waart zeer ziek en zijt nog zeer zwak Spreek niet, vraag niet, ik blijf bij u." Een zonderling gespannen uitdrukking komt er in de uitgeteerde gelaatstrekken, de pupil vergroot, het voorhoofd rimpelt zich. Men ziet, dat de geest arbeidt, om den sluier van het ver leden op te lichten. Zuster Martha heeft zich ver uit het venster gebogen. Nu komt zij naar het bed en fluistert: „Er is niets te ontdekken, bet was alles slechts verbeelding." De zieke hoort d it woord. Verbeelding ja, ja hij kent die onduidelijke gestalten, welke hem dag en nacht gekweld hebben. Alles in koortsachtigen droom 1 Een flauw lachje vliegt over Mansfeld's gelaat, en de oogen, die nu tot de jonge vrouw opzien, hebben zulk een teedere uitdrukking, dat Elsbeth, zenuwachtig trillende van vreugde, zich over hem buigt. „Gij blijft bij mij," fluistert hij nog eenmaal zeer zacht, en afgemat van de ontroering valt Mansveld in een diepen slaap, het hoofd geleund tegen de borst zijner jonge vrouw. Voorzichtig wordt de deur geopend, Malchen kijkt uaar binnen, doch trekt zich dadelijk weder terug, terwijl haar trouw gelaat door een geluk kig lachje verhelderd wordt. WORDT VERVOLGD. „De 92-jarige moeder verkeert tengevolge van den hevigen schok, welke haar zenuwen ondergingen, in een beklagcnswaardigen toestand, maar "was toch in slaat den commissaris van politie eenige inlichtingen te geven." De 92-jarige moeder van de vermoorde huis vrouw van Ten Poerik, is tengevolge van den schok dien zij ondergaan heeft bij deu in hare tegenwoordigheid gepleegden moord, lijdende, en daarom naar het ziekenhuis overgebracht. DeLiberale Unie zal eene gewone algemeene vergadering houden op Zaterdag 28 Juni in het Gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam. Daarin zal verslag worden uitgebracht over den toestand der Liberale Unie en de werkzaam heden van het bestuur gedurende hel jaar 1889. Voorts zullen behandeld worden voorstellen tot wijziging van statuten en huishoudelijk regle ment, door het bestuur reeds in de algemeene vergadering van 8 Maart jl. aan de orde gesteld en thans nader aangevuld, benevens voorstellen tot wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, bij brief van 22 Maart 1890 ingediend door de afgevaardigden mrs. J. Oppenheim te Groningen, J. A. van Gilse te Rotterdam en C. M. J. Wïlleumier te Amsterdam. Ingeval van aanneming der voorstellen van liet bestuur tot wijziging der art. 6, 7 en 8 der statuien, zal er eeue verkieziug van drie nieuwe bestuursleden plaats hebben. De in de laatste plaats genoemde voorstellen strekken o. a. om in het huishoudelijk reglement op te nemen de navolgende bepalingen De Liberale Unie tracht haar doel te bereiken o. a. doora. het inwinnen en verschaffen van inlichtingen omtrent de behoeften der liberale partij in de verschillende deelen des lands; b. het verspreiden van liberale denkbeelden door de pers en door voordrachten c. het verstrekken van steun ter gelegenheid van verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaald. het organiseeren van samenwerken der liberalen, vooral door bet bevorderen van de oprichting van Kiesvereenigingene. het verkrijgen van eene gemeenschappelijke overtuiging nopens onderwerpen van algemeen staatsbeleid, in daatoe belegde algemeene vergaderingen. Zondag werd, bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan der Schutterij-Schietvereeniging te Amsterdam, op de banen van Het Vosje een schietwedstrijd gehouden, waaraan ook o 1 f i- cieren der schutter ij deelnamen. De uilslag daarvan was bijzonder treffend. Vooral een der kapiteins toonde zich een be dreven schutter. Krijgshaftig trad de officier met het geweer naar voren, om zijn vijf schoten te doen; wel kon men 't hem aanzien, dat hij meer bedreven was in het houden van de sabel dan van het geweer, doch overigens viel er op de positie van den schutter niets aan te merken. Naast hem stonden twee bakken met patronen, een patroonzak behoort niet tot de bewapening van den schutter. De patroon wordt in den bak gelegd, het sluitstuk gesloteD, gemikt, paf 1 Mis roept men uit deu kogelvanger. Een tweede schotweer mis. Hoe is 't mogelijk? vraagt de kapitein schamper. De onderofficieren die er om heen staan, glimlachen. Een derde schotnogmaals mis. Een vierdeweer mis, Wel verduiveld Schiet ik ze nu allemaal mis? Neemt u wel de goeie patronen kapitein waagt een der omstanders te vragen. Goeie patronen Wel ik neem ze uit dien bak Hm, dat zijn losse patronenen een door de discipline getemperd lachen jaagt den kapi tein een kleur op zijn krijgshaftig gelaat. Vergissen is menschelijk, vooral wanneer dit uif menschenliefde voorspruit, en die kan toch schuilen in het hart van den krijgsman, zelfs tegenover den vijand. {Amst. Ct.) Zoowel hier als in het buitenland kon men in de laatste dagen advertenties lezen met het verlokkelijk aanbodgroole uitkomsten, maandelijksche rente van 60 percent gegaran deerd, betaalbaar elke veertien dageD. Abso lute zekerheid. Nadere inlichting franco bij A. Fermont Cie,, 40 Boulevard Haussman Parijs. Het Bertiner Tageblatt heeft de moeite geno men eens dat zaakje te inlormeeren. En wat blijkt nu? Dat het gevraagde geld strekken moet om bij alle wedrennen winstaanbrengende inzetten te rloen. Daarop berusten de groote uitkomsten en de absolute zekerheid. Nog grooter uitkom sten en nog meer absolute zekerheid heeft men echter, wanneer men de koorden van zijn beurs gesloten houdt. Twee meisjes hadden Zaterdag op de Hoogewoerdsbrug te Leiden twist om een v r ij e r, op wien de een meer recht beweerde te hebben dan de ander. Met haarspelden takel den zij elkander in 't gelaat toe. Of de vrijers ook duur beginnen te worden. Dinsdag uamiddag had een vijftimi-jaiig zoon van een broodbakker De V te Kuitaart, nabij Hulst, de onvoorzichtigheid onder een reeds brandend fornuis petroKum te gieten, met het noodlottig gevolg dat de oliekan vlam vatte, ontplofte en de jongen zulke zware brandwonden bekwam, dat hij reeds Woensdag aan de gevolgen is overleden. Ook de vader moet zich ernstig aan handen en aangezicht hebben verbrand. Bij eene firma te Rotterdam, handelende in cement, werd voor eenigen tijd een knecht ont slagen. Deze scheen vernomen te hebben dat de tegenwoordige knechts ten nadeele van de firma zakken stalen en bij een uitdrager ver kochten, en hij gevoelde zich verplicht ecu en ander aan zijn gewezen patroon mede te deelen met aanduiding van het adres, waar de zakken warer.. Een bediende ging daarheen, en vroeg zakken te koop, waarbij hij bespeurde dat de hem vertoonde zakken aan de firma toebehoorden. De politie werd met een en ander in kennis gesteld, nam de zakken in beslag, en maakte tegen de dieven proces-verbaal op. Een geaboneerde der N. R. Ct. deelt mede Het middel van prof. Parisi tot verdrijving van den lintworm, vermeld in uw blad van 11 Juni, heb ik onmiddellijk bij eene kleindochter van mij toegepast, en met met gunstig gevolg. Ik heb haar gisteren avond acht uur de melk van een verschen kokosnoot laten drinken en van de noot haar zooveel laten eten als zij maar eenigszins konen heden ochtend vóór acht uur was zij den lintworm reeds kwijt geraakt. Yoor een paar dagen was te Stadskanaal een bruiloftspartij, Dat is nu niets bijzonders, maar wel is 't opmerkelijk, dat alle mannelijke gasten op een na Jan, en alle aanwezige dames op een na Jantje heetten. Verslag van de vergadering der Centrale Liberale Kiesvereeniging voor de Provinciale Staten, in het Hoofdhiesdistrict Schagen, gehouden op Donderdag 12 Juni '90, 's middags 12 ure, in het lokaal van den hr. C. Kos Pz. markt te bezoeken. i:i De vergadering werd bijgewoond door 43 be langstellenden. De voorz,, de heer J. Breebaart Kz., de vergadering openende, geeft een vluchtig over zicht van hetgeen de vereeniging in het afgeloopen jaar heeft verricht, en drukt de wenschelijkheid uit, dat alle in het district Schagen bestaande Liberale Kiesvereenigingen zich bij deze Centrale zullen aansluiten, en vermaant de liberalen, met het oog op de toekomst, zich krachtig te organiseeren. Nadat de notulen waren gelezen en goedge keurd, werd mededeeling gedaan van een voor- loopige balans-rekening over het afgeloopen jaar, waaruit bleek dat de uitgaven bedroegen ff 95.06 en de ontvangsten f 68.25, met een nadeelig saldo van f 26.81, hetwelk evenwel door nog te innen contributie ruimschoots zal kunnen worden gedekt. Hierna werd het concept-reglement van orde gelezen en bij acclamatie aangenomen. Nu werd het woord verleend aan den heer W. Kloeke tot inleiding der vraag: Is de vergadering overtuigd van de wenschelijkheid, dat er pogingen worden aangewend ter verkrijging van het Westfriesche kanaal". Spr. had eenigen tijd geleden met belang stelling gelezen een uittreksel van het verslag van den Hoornschen gemeenteraad, voorkomende in de Schager Ct. van 24 Mei 11. en vestigt in het bijzonder de aandacht op de daarin voor komende woorden, gesproken door het raadslid Aghina: „Hoorn ondervindt dan ook het nadeel van de Spoorwegverbinding met Amsterdam." „De groote plaatsen trekken altijd". Mag men deze beweringen als eene waarheid aannemen? Spr. gelooft dat het nog bewijs verdient. Dat groote plaatsen altijd trekken, ook dat meent Spr. niet voldoend bewezen, want in dat geval had Purmerend ook moeten achteruitgaan. Ook Zaandam, vlak onder Amsterdam liggende, is in de laatste jaren juist sterk vooruitgegaan. Hetzelfde voorbeeld geelt Sneek, na de ver binding met Leeuwarden. Spr. meent, dat men omtrent den vóór- ol achteruitgang eener plaats nog tal van andere oorzaken heeft te zoeken. Neem eens aan dat de spoor niet Hoorn had aangedaan en de verbinding tusschen Amsterdam en Priesland was gelegd overEnk- huizen-Purmerend. Zou Hoorn dan nog niet veel meer achteruitgegaan zijn Een ander voorbeeld: Medemblik had vroeger een vrij goede kaasmarkt, doch in den loop der jaren bleven de kooplui uit die plaats weg en ook de markt verdween. Daar zou dus achter uitgang bewerkt zijn door enkele personen Spr. is het niet eens met hen, die ineenen dat de Hoorusche veemarkt op Donderdag niet zal bloeien, al 1S het dan ook dat o. a. eenige veehandelaars verklaarden liever de Schager Vóór- of achteruitgang eener p]L niet at van een of twee personen ^On geheel andere omstandigheden. Als de kooplieden in het beW handel meenen dat zij op de J JU, beter terectit kunnen, dan zal men v s Jr» wel degelijk naar Hoorn trekken Hi Niemand is bij machte om 0nn toestanden in het maatschaniiplill. j leven te houden. U JK driJve5 Medemblik, Enkhuken eu Hoorn eeuwen zulke bloeiende steden, mW den aard der dingen achteruitgaan Spr. wil door voorbeelden zijne ophelderen en kiest daartoe de steden- ifT^ Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen <Ua'ls'"~ Wanneer men een blik slaat 0p j van Europa, dan ziet men hoe Duitschb ,i de Zuidzijde geheel door bergketenen is sloten en slechts langs enkele spoorban, ineenschap heeft met de Middellands,:!,''" Alle aanvoer moet dus geschieden vii w 1 zee naar West-Duilscliland en vindt voor de groote scheepvaart prachtri „7 rivier de Elbe eene uitstekenden" Duitschland binnen te dringen. De stadn"" burg werd daar door de stapelplaats van de en de kleine vaart. De Duitsche staat heeft er voor sezoteiL de Elbe door talrijke kanalen in verbind' is gebracht met andere rivieren. Doch c Elbe loopt naar bet oosten, komt deze dus niet ten goede aan West-Duitschland' De handel heeft dan voor dit deel een'w« moeten zoeken door Nederland, langs deu Rr welke rivier door de natuur is aangewezen al- de verkeersweg. Het gevolg hiervan was, da- Rotterdam en Amsterdam voor dit traject stapel- of overlaadplaatsen werden. In België heelt men hetzelfde met de Antwerpen, gelegen aan de Schelde, wel rivier door kanalen is verbonden met de rii ren in Prankrijk, en welke weg dus voor d« handel is aangewezen om België en Noord- Frankrijk te voorzien van de producten. Ten opzichte der steden Amsterdam ei Rotterdam moest men intusschen tot bebou van den handel nieuwe maatregelen nemen ei men groef: het Noord-Hollandsch Kanaal, Kanaal van IJmuiden en De Nieuwe Waterwe van Rotterdam. Ook uit het zielental der opgemelde blijkt duidelijk de min of meer gunstige ligging Voor deu bloei eener plaats is niets ander noodig dan de samenloop van eene menigti natuurlijke omstandigheden. Sla nu eeu blik op de kaart van Noon Holland, dan ziet men, dat Westfriesland m zijn groot zielental en zijn praebtigen grom rondom door dijken is afgesloten en alleen verbinding staat met de buiten of in dit dijk gelegen plaatsen: Medemblik met 3( Enkhuizen met 6000, Hoorn met 11000 Alkmaar met 15000 inwoners. Deze klimmio van zielental is niet toevallig, doch duidt weder de meer of minder gunstige ligginga Juist die omringdijk was de oorzaak den bloei dier steden en vroeger, toen N.-Holl. Kanaal nog niet bestond, kenden plaatsen grooter bloei dan thans. Het kat heeft haar een nekslag gegeven. Medemblik ondervond het meeste nad omdat deze plaats het ongunstigst lag. Hoorn had het minste nadeel, doch de aan van den spoor bracht voor deze plaats alwedt verandering, want trok men vroeger tot i» doen van zijn kleine inkoopen naar Hoon thans stoomt men Hoorn voorbij en zich naar Amsterdam en andere groote Doch het vervoer in den groothandel niet zoo gemakkelijk per spoor, zoodat Alkmaai zoo gunstig aan het kanaal gelegen, juist da»1 door werd de stapelplaats vansteen, hout, ij grint, enz. enz. Graaft men nu door West-Friesh® een kanaal Enkhuizen SchagenStolpe, dan als 't ware de as van West-Fries'a" vormt, dan zal dit kanaal zeer vele klem' snijden, waardoor men zal krijgenvrijen ban en vrije concurrentie ten bate van alle p a landbewoners van West-Friesland. Ieder die geen voorstander is vau esc mende rechten, zal dus overtuigd moe en van de wenschelijkheid, dat het kanaa p EnkhuizenSchagen verwezenlijking moge| den. m Als tusschen twee haakjes deelen ..^oon mede dat deze vergadering werd jjS G A (Tflfill ter n door 3 van onze 4 aigcva».".ö— t Staten, en wel, de heeren K. Bree a i Kaan en Th. J. Waller. Naar aanleiding van het door j aai xi aai aaiiiciuui^ va" i Kloeke gesprokene, werd door den Breebaart, daar niemand zich tot e meldde, als zijn meening te kennen dat wel allen instemden met de w heid, doch dat men ook evenzeer 1 pj-eeba8' de onoverkomelijke bezwaren. Do j'c^ j Li geloofde dat het benoodigde kapitaa

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2