L. J. ROGGEVEEN Lz„ van teekf.ningen, ontvangen: Tentoonstelling GROOTE OPRUIMING J. ROGGEVEEN Wz., Gemengd Nieuws. Burgerlijke 8tand. Qemeente Schagen. Marktberichten. Veraipi tot teïorieiii der Bomtist, Advertentiën. ii. mabkës, A. HARTOG-Marees. D. HARTOG. G. MAREES. op Zondag, 15 Juni 1890, in het café „de Beurs", van den heer W. Roggeveen, te SCHAGEN. HOED. naast Kosters Kleine Winkel. Molenstraat, Schagen, Zeilen dito 171/» Cts- Gummi Tafeliuatjes en Blaadjes in alle afmetingen. Forsetten vanaf 4© Cents. W- SWAGËK. Bij W. VAN STAM, Marktplaats, Schagen. SCHAGEN, KENSGAS, 1', Sj P. MEURS Pz., n lieer Onnekes meende evenwel, dat men oeten trachten de mogelijkheid te scheppen 2011 betreurt het, dat ons Hollandsch bloed over f"t ^eemeen zoo traag vloeit en men niet na genoeg is, om dergelijke plannen van jLmeen belang aan te pakken. De heer KI. Breebaart wijst nu op zijn ver- 4 n en gelooft niet voor koudbloedig versleten zullen worden en in zijn leven wel getoond 48 hebben moed en ondernemingsgeest te be- n Joch bij ondervinding wetende, dat van f Staat slechts noode enkele tonnen zijn te Vijgen, gelooft hij niet aan de mogelijkheid dat de'staat voor dit plan millioenen beschik baar zal stellen. De heer Onnekes wijst op de millioenen die bruikt worden voor het leger, en ook op de °ntza<dijke sommen, die zoo kwistig worden tgedeeld als subsidiën aan het Bijzonder onderwijs en gelooft, dat in vergelijking met jeze sommen, de kosten van aanleg van het Westfriesche kanaal slechts luttel zullen zijn. dit deel van N.-Holland altijd stief moederlijk behandeld worden? De heer Kloekeerkennende het bestaan van moeielijkheden, releveert hoe onder Willem I Je ingenieurs een kanaal van Amsterdam- JJmuiden voor onmogelijk verklaarden en daarop het N.-H. Kanaal werd gegraven. Zoo gaat het altijd. Het plan Westfriesch- kanaal raag een grootsch plan heeten, doch als men het goede wil, gaat het bezwaarlijk te zeggen: het kan niet. Er zal toch een onder zoek moeten ingesteld worden, of die millioenen niet te krijgen zijn. Dit plan toch is van het hoogste belang voor eene bevolking van omtrent 81000 zielen, wonende en werkende in het vruchtbaarste deel van geheel de provincie. Spr. wijst op Groningen en op het kanaal hetwelk nu door Noord-Brabant wordt gegraven. Spr. acht het wenschelijk ons best te doen en ons te houden aan de leuze van een onzer groote voorvaderen ,/Ende desespereert nooit". De heer K. Breebaart verklaart niet gaarne ook maar verdacht te worden van te zijn een tegenstander. Juist het tegendeel is waar, en hij zou gaarne alles willen doen, de mogelijkheid van het plan te bevorderen, doch meende slechts op het bezwaar te moeten wijzen. Op voorstel van den heer J. Breebaart, den voorz., drukt de vergadering in een motie uit in het algemeen belang is het wenschelijk, dat een onderzoek wordt ingesteld naar de exploi tatie-kosten en naar de mogelijkheid van het tot standkomen van een kanaal Enkhuizen- N. IJ. kanaal. Nu kwam aan de orde, het tramplan Hoorn- SchageD. De heer Arkes, de directeur der trambaan Hoorn-Enkhuizen, ter vergadering tegenwoordig, doet nu voorlezing van al de missieves en cir culaires, of van de gedeelten daarvan, welke reeds in vroegere nummers door ons ter ken- nisse van onze lezers zijn gebracht. Op de vraag van den heer Govers of de heer Arkes bij het maken zijner begrooting ook ge rekend had op de zoogenaamde schadesnij din gen bij de onteigening van den grond, deelde de heer JBreebaart mede dat per H. A. is genoteerd het bedrag van t 7000, blijkbaar de schadesnijding daaronder begrepen. De heer Kloeke, ofschoon niet te behooren tot hen, die voor Schagen in de beraamde tramverbinding voordeel zien, vreezende dat deze juist voor Schagen nadeel zal opleveren, erkent dat ze voor de tusschenliggende gemeenten voordeelig zal zijn en dit belang pleit dus voor de weuschelijkheid van aanleg. Doch de heer Arkes mag niet beweren dat deze tram geschikt zou zijn tot vervoer van alle goederen, vee, enz Daarin kan de tram niet voorzien. De tram is goed voor vervoer van passagiers en kleine goederen, verder nut heeft ze niet. De heer Waller is met het tramplan zeer ingenomen en heeft het reeds lang betreurd, dat Noord—Holland ten dien opzichte zoo bij de andere provinciën ten achter bleef. Hij zal dan ook elk plan bevorderen, hetwelk het algemeen verkeer kan bevorderen. Hij begrijpt niet hoe iemand er nog aan kan twijfelen of de lijn SchagenHoorn voor Schagen voordeel zal aanbrengen. Spr. meent dat Schagen met zijn omgeving en ziju markt, "ij uitnemendheid het genot er van zal onder raden. [Zeide de Heer Kloeke niet op welke Stonden hij vreest voor nadeel, de heer Waller gaf 7^in eenige reden voor het tegenoverge stelde,] Wat betreft de provinciale subsidie gaf de per Waller als zijn gevoelen te kennen, dat U het betwijfelde of Prov. Staten wel gerech ts1! zullen zijn, subsidie te verleenen aan een namlooze Vennootschap, die na verloop van enkele jaren misschien als winst 7 a 8 kan mtkeeren. De heer Kloeke blijft er bij, dat de tram niet an voorzien in het vervoer van bouwmaterialen enz> gelijk dat voor den handel noodig is. De heer Arkes verhaalt nu, hoe door de Geldersche stoomtram-maatschappij bij gelegen- den b°uw eener groote villa voor t 35000 aan materiaal vervoerd werd en meent hierin voldoende bewijs te geven. De heer Kloeke releveert dat bij het bestaan van een waterweg de materialen per schip zonder overladen gebracht kunnen worden tot aan of zeer dicht bij de plaats van bestemming. Bij vervoer per tram zal men toch minstens moeten overladen, hetgeen juist het groote bezwaar is. De heer II aller persisteert dermate van opinie te verschillen, dat als hij lid van den raad van Schagen was geweest, hij het voorstel vau B. en W. niet beknibbeld zou hebben, doch geijverd zou hebben om 20 in plaats van 10 duizend te subsidieeren. De heer I). Schenk van A.—Paulowna, meent dat de heer Arkes nu wel de mooie zijde van de medaille heeft getoond, doch gelooft dat er hier wel degelijk een keerzijde is en noemt de begrooting op f 650.000 ook veel te mooi. Doch hoe dit zij, hij meent, dat toch in het algemeen belang de steun aan dit plan moet worden verleend. De heer Kgmond poseert nu als borg van den heer Arkes, en verklaart, dat al de tram- plan-begrootingen, door den heer Arkes ge maakt, bij uitvoering steeds ruim genoeg ge nomen waren gebleken, en zegt, dat men daarop gerust kan zijn. Na nog eenige verspreide opmerkingen be sluit de vergadering aan de leden der Prov. Stat. v. Noord-Holland particulier kennis te geven, dat de vergadering het totstandkomen der tramlijn Hoorn-Schagen in het algemeen belang wenschelijk acht. Onder dankzegging aan de heeren Kloeke en Arkes voor hun optreden en aan de verga dering voor de betoonde belangstelling, sluit de voorz. de vergadering. Onder de bekroonden op de in 1888 te Barcelona gehoudeu internationale tentoonstelling kwam o. a. ook de firma Jb. Bussink te Deventer voor, doch diploma en medaille bleven uit, ze waren zoek geraakt en alle onderzoek, zoowel bij de Nederl. Commissie voor gen. tentoonstelling als bij den Nederl. consul te Barcelona, bleef zonder gevolg. Thans is een schrijven uit Buenos Ayres ontvangen, waarin aan het Deventer Dagblad bericht wordt, dat diploma en medaille van de firma Bussink daarheen verdwaald zijn en aldaar aan het ministerie van buitenl. zaken ter beschik king liggen vau den rechthebbende. 1 VI Te Barcelona wist men waarschijnlijk niet precies, waar de Deventer koek gebakken werd en zond men dus op goed geluk diploma en medaille de wereld in en ze kwamen terecht, al duurde het ook twee jaren. Voor de rechtbank te Ljon stond Donderdag een kastenmaker, Brash, terecht, die beschuldigd werd, zijn zoontje mishandeld te hebben. Uit het onderzoek bleek, dat hij, na het tienjarig ventje van al zijn kleeren ontdaan te hebben, het de handen en voeten vastsnoerde en dan om den hals een grooten ketting deed, die aan een bank geklonken was; het gedeelte van den ketting, dat het lichaam vrije beweging liet, was slechts 20 centimeter lang, zoodat het arme kind plat op den grond moest liggen zonder de minste beweging te kunnen maken. Brash liet den kleinen martelaar soms vier of vijf dagen in die houding en gaf hem geen ander voedsel dan daags een bord schrale soep. Die barbaarsche straf werd voor de geringste kleinigheid opgelegd en om de acht dagen zeker toegepast. De moeder beproefde vruchteloos tusschenbeide te komen. Eenmaal op een nacht, toen het den knaap gelukte zijn ketting los te trekken, be schuldigde Brash' zijne vrouw daaraan geholpen te hebben hij vloog haar aan, mishandelde haar bij den dood af. Het lijden van moeder en kind bij dien ontaarden vader was niette schilderen. Onder gejuich der talrijke menigte, onder welke vele moedeis waren, veroordeelde het gerechtshof van Lyon den kinderbeul tot twaalf jaren dwang arbeid. Bij eene begrafenis te Cnicago ontdekte men, dat eene den 25sten Eebruari bijgezette kist geheel op zij lag. Bij onderzoek bleek dat zekere Cantor toen levend begraven moest zijn. Uit alles moest, men opmaken, dat de ongelukkige in zijn doodsangst zich in zijnen kist geheel had ongekeerd. Op een kerkhof te Clerkenwell is dezer dagen een lijk opgegraven van eene 35-jarige vrouw, dat in 1793 in den grond was gelegd, maar er niettemin uitzag of het eerst koitelings begraven was. Behalve de beenderen was het geheele lichaam in vetwas ov er- gegaan, overigens was zelfs de vorm niet veranderd. De gelaatstrekken zouden voor een bekende te herkennen zijn geweest. Een Eransch advocaat zou met een jonge, vermogende dame trouwen, toen plotseling een officier zich als zijn medeminnaar verklaarde en verlangde, dat hij voor hem het veld zou ruimen, of met hem zou duelleeren. De advocaat nam de uitdaging aan, kwam op het bepaalde uur op de afgesproken plaats en haalde een paar pistolen voor den dag met de woordeui tfJk kan niet met den degen omgaan, laten we dus de zaak met pistolen uitvechten. Kies een van de twee. Ik laat u daarvoor het eerste schot." De officier koos een pistool uit, schoot af en zijn tegenstander zonk levenloos ter aarde. Oogenblikkelijk giug de officier op de vlucht, om niet door de justitie tot verantwoording te worden geroepen, en verborg zich in een dorpje in de provincie. Eeuigen tijd later outmoette hij daar een vriend, die toevallig uit Parijs daarheen was gekomen en die ook de dame kende, om wie de advocaat in het tweegevecht was gevallen. De vriend was niet weinig verbaasd, toen hij den officier hier aantrof en vroeg hem, waarom hij toch zoo plotseling uit Parijs verdwenen was. z/Hoe," zeide de officier, „hebt ge dan niets van mijn duel gehoord? De dood van dien advocaat" //Wat zegt ge? Die man is frisch en gezond, hij is onlangs getrouwd l" Het bleek nu, dat de advocaat de pistolen met los kruit had geladen en zich voor dood had gehouden, om zich van zijn medeminnaar te ontdoen. Ingeschreven van 11 13 Juoi 1890. Geboren Petrus Nicolaas, zoon van Jan Reuze- naar en Sijtje Winder. Petrus, zoon van Reijer Kok en Aaltje Stroet. Ondertrouwd, Getrouwd en OverledenGeeno voor SCHAGEN en OMSTREKEN. c h a H e n, 12 Juni 1890. Aangevoerd: 10 Paarden f 65 a 12 Geldo Koeien (magere) f 130.— a 6 idem (vette) f 180.— a 20 Kalfkoeien f 180.a Vaarzen f a 25 Nuchtere Kalveren f 8.a 32 Schapen (magere) f 20.a 70 Idem (vette) f 28.a 40 Overhouders f 26.a 425 Lammeren f 12.— a 13 Bokken en Geiten f .25 a 33 Varkens (magere) f 16.— a 39 Biggen f 8.a 35 Konijnen f .10 a 14 Kippen f —.75 a 525 Kilogr. Boter f .86 a (per Kop f —.65 a 224 Kaas f .25 a 3000 Kip Eieren 2000 Eend-Eieren f 3. - a f 2.90 a 350.- 230.— 260.- 240.— 24.- 24.— 30.— 30.- 16.— 10.— 20.— 13.- —.60 1.20 .91 —.70) —.35 3.50 2.90 Hoorn, 12 Juni 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.Commissie f 27.50. Middelbare f aangevoerd 417 stapels, wegende 129828 Kilo. Edam, 12 Juni 1890. Aangevoerd. Aangevoerd 308 koppen boter, per hall" kilo f 0.525 a 0.55, kipeieron f 3.50 a 4.per 100 stuks Zaandam, 12 Juni 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 28 50. aange voerd 34 stapels. A. I hm aar, 13 Juni 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 30.—, Commissie f 27.50, Middelbare f 28.50, aangevoerd 550 stapels, wegende 160000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 100 Hectoliters, Tarwe f 8.— a Rogge f a Gerst f 4.70 a 6.dito chev. f 6.25 a Haver f 4.50 a Paardenboonen f a Bruine dito f 6.50 a 9.Citroen dito f a Witte dito f 13.— a Duiven dito f a Karweizaad f a dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f a G. dito f a Kanariezaad f a Erwten: Groene f 12.a 16. Grauwe f 18.a Vale f a Witte f a -. Enh huizen, 11 Juni 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 34 stapels. Hooikaas t Graskaas f 28.50, karweizaad, f 9.50 a 10.25, nieuw mosterdz. f 16.—a 18.— blauwmaanzaad f' a grauwe erwten f a vale dito f a Wijker Vale dito f - a Groene dito f 10.— a 12.—, Bruine boonen f8. a 10.25, Paardenboonen f a Gerst f 4.25 a 5.50, Haver f 3.— a 4.—, Boter 60 a 62' cents per kop. Heden overleed 'tot onze diepe droef heid, onze geliefde Echtgenoot en Vader, in den ouderdom van 70 jaar en 11 maanden, Wed. G. MAltEES-P. pe Boer. Schagen, T. SCHUT-Marees. 9 Juni 1890. C. SCHUT. Algemeene Kennisgeving. des namiddags 3 ure, Wie op de Vergadering van de Lib. Kiesver. te Schagen, op Donderdag 11. een Fan- taisie-Hoed, met hoogen rouwrand heeft laten staan en een ander heeft meegenomen, kan zijn eigendom terug bekomen bij C. KOS Pz. prachtige JapoilStoffeil, ruime collectie stalen Confectie, gebreide Goederen, Karpetten vanaf f 2.25, Tapijten vanaf 30 Gents, rollen Matten, Deurmaten, Vloerzei!, Loopers. SCHAGEN, RENSGAS, E, 28, heeft ontvangen en beveelt zich minzaam aan tot de levering van Alle soorten Tapijten, Karpetten, Vloerzeilen, Loopers, Btolmatten, Deurmatten, Deur- en Bedkleedjes, Tafelzeil, enz. enz. Afgepaste Tafelzeilen vanaf 80 Cts. Juttenloopers vanaf 15 Cts. Verder Karpetfranje. Jalousie- band, Gordijn- en Scliilderijkoord, enz. enz. Alles tegen uiterst lage prijzen. van alle soorten idaulCS- en Ë4ill<8cr- liocdcn, Btloemen, Linten, Veeren, Mant, Satijn, Flu weel, FlllClie en alle soorten Ma- ntsfacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. verkrijgbaar: ALLERHANDE f 0.45 Cts. de 5 ons. BITTERKOEKJES, WELLINGTRON, EA- NILLENOOTJES, PAL EIS BANKET en THEEBANKET a f 0.70 per 5 ons. ZANDKOEKJES, f 0.50 per 5 ons. Van Houten's en de Jongh cacao poeder. KANTKOEK 20 Cents per 5 ons. JONGE en OUDE HOLLANDSCH E KAAS. Puike BOTERHAMMENWORST, u 12 Cts. per ons, uitgesneden. BOOKVLEESCH, WESTEAALSCIIE- en BANKETHAMMEN, GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, ERIESCHE- en ZWITSERSCHE KAAS, enz. enz., ver krijgbaar bij Wed. KI. DENIJS, volgens de wettelijke voorschriften vermengd Verkrijgbaar bij aan de LOET, te SCf^AGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3