GELD BESCHIKBAAR. lis, Gedurende de tanis te Sclagen, iet drinkwater, IJZERWAREN, W. G. BOELE Senior. E. BRANDSMA. ZA1F HOI I ÖWAY BOLDOOT's Eau de Cologne photographie. genever tooneelzaal, fédora. YORICK. nieuw! nieuw! SlEUWERS Co. beschuithonig-fabrikanten A. WONPER Jz. te HooUv Opening van liet badseizoen, op WOENSDAG'18 JUNI «.s. t'JNDISPENSABLE 3 Cent GROOT CAFÉ-CONCERT, 100 _A_ SCHIEDAMMER GEEN voldoet zoo goed als het Merk DeTooneelspeler des Keizers. DE KREKEL BIJ DE MIEREN. EEN BEZOEK. Het Pater Noster. te AMSTERDAM, SPECIALITEIT BOUW- EN SMIDSARTIKELEN. Van Aalten en Van Straten, De lieele en halve wUnflesschen, waarin Rijks Hoogere Burgerschool met öjarigen cursus te ALKMAAR. Hypothecair Crediet, tegen 39/10; 4 en 47u per jaar, zonder 7a jaar vooruitbetaling van rente. Adresönde Gracht 158, Alkmaar. W. UOOIJËB, Opname bij elke weersgesteldheid. C. de VRIES, p te ücliagen. N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. Let vooral op liet Etiket. lager MUS, „Het Nederlandsch Tooneel." Dinsdag1, 24 Juni 1890, Woensdag, 25 Juni 1890, Donderdag, 20 Juni 1890, Het Schilderij van Signorelli. Zondag, 29 Juni 1890, D. DE VROOMEN en Co. Verkrijgbaar bij J. H. DE WIT, te SCHAGEÏA, D. ROGGEVEEN Cz., hebben als AGENT aangesteld Spuistraat 30, AMSTËItDAlï. Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Oepóts Amsterdam, C. J. BOELE ZOON. Dotter dam, I's Gravenhage, telden, Utrecht, Groningen, Kampen. Gevestigd sedert I843\ Kopenhagen. Kalverstraat 115, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer R. G. v. d. Wal, Laagzijde, Schagen, en hij de Heercn K. Koopman, Schagerbrug. H. J. Prins, Scbagerbriig W. Rus, Groenveld. K. Engel, Kolhorn. C. Schoor!, Dirkshorn. J. Snoek, Barsingerborn. P. de Vries, In het hij zonder wordt de aandacht gevestigd op: SOUCHON-THEE a f 1.50 per 5 ons. verkocht wordt, zijn steeds verzegeld met Cachet J. C. BOLDOOT. Van 1 tot en met 21 Juni bestaat dagelijks aan het gebouw der school gelegenheid tot inschrijving- van leerlingen voor het schooljaar 1890/91. Daartoe is noodig mondelinge of schriftelijke opgaaf van namen en voornamen van de ouders of voogden en van den kandidaat, datum en plaats van geboorte van den laatste, bericht of hij zal deelnemen aan het toelatingsexamen in Juli, dan wel in September. Vrouwelijke leerlingen kunnen alleen worden toegelaten na bekomen vergunning van Z. Exc. den Minister van Bitmenlandsche Zaken, die tijdig per rekest moet worden aangevraagd. De directeur, Dr. J. D. BOEKE. Inrichting voor portret-vergrooting, fijnste uitvoering, juiste gelijkenis. Het nieuwste op het gebied der photographie wordt steeds in mijn atelier vervaardigd. Dagelijks en Zondags geopend. Photograaph. ALKMAAR, HAARLEM, Oude Gracht b/d Ridderstraat. Parklaan. belooning aan ieder, die na gebiuik van Prof. LEPRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Alleen verkrijgbaar bij den Depothouder Th. Bijpost, aan de Laan te Schagen, 60 Cents per flacon met penseel. en W. D. NIESTADT, St. MAARTENSBRUG. Puike oude PIERTCAF{ SCHIEDAM. MERK: M1 G H TC AP. Verkrijgbaar bij Lagerbier „Volleilim" optreden van de Koninklijke Vereeniging Drama in 4 bedrijven van Karl Wartenburg. DAARNA: Blijspel in één bedrijf van A. Labiche door Hollandina. Drama in 4 bedrijven van Victorien Sardou. Tooneelspel in 2 bedrijven naar het Deensch, van Ed. Brandes. DAARNA: Tooneelspel in 4 bedrijven uit het Duitsch, van Richard Juffé. Drama in één bedrijf in verzen, uit het Eransch van Eranfois Coppée vertaald door Mr. H. Cosman. DAARNA: Drama in 3 bedrijven of 4 tafereelen, naar het Spaansch van Joaquin Este- banez, door Emile Eranzen. lederen avond optreden van den Heer Louis Bouwmeester en Mw. Theo Frenkel-Bouwmeester. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsen: Besproken plaatsen 10 Cents extra. jNYÏJ. Het publiek wordt attent gemaakt, dat bij het bespreken der plaatsen, de plaats- kaarten in ontvangst moeten worden genomen. Van af heden zijn voor iederen avond plaats- kaarten te verkrijgen, zoolang de plaatsruimte dit toelaat. bij den Heer C. van Ham, Hotel Spoorzicht, onder Directie van den Heer Entrée vrij. Bezet orkest voor den Dans. DE DIRECTIE. puike beste Hammetjes, tegen zeer lagen prijs. door een Barstow's "Waterfilter in bruik te nemen. De eenige filter, welke twee filtreervermogens bezit en daardoor alle anderen overtreft. Zie Nieuws van den Dag van Maandag 26 Mei, derde blad. Ook aan hetzelfde adres verkrijgbaar glazen Tafelfilters, zeer geschikt voor de Huiskamer. Alleen verkrijgbaar voor SCHAGEN, in den nieuwen ijzerwinkel, bij LAAGZIJDE, B, 76. Badpaviljoen Huisduinen HOFLEVERANCIER, 1 Br mf VS/u. 6* m- Vijgendam en Rem brandtsplein Hoogstraat en Wijdenma rkt steeg. Spuistraat. Breedestraat. CJioorstraat. tusschen de Markten. Sigarenfabriek JPitf merend. ISre da. Den Helder. s D o s e h. Hoofi a/d Zaan. Dordrecht. G orinc hetn. Tiel. W inschoten. Haarlem. Driebergen. IV o r m e r e e e r. Penant/. D at av ia. Samarang. Soerahuija. K A M 4® Al Chri stiania. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen- 7 alle gevallen van rooden loop en diarrhe, vra Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag n^aeii den onderbuik gewreven is geworden, hee steeds bepaald verlichting bespeurd en het voor met dezelfde veilige behandeling, geholpen het gebruik van warme zem el pappen, hee genezing bewerkt. Tot melkkost en mee »p moet men ook gedurende den aanval zijne vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vrUorjeBj en groenten moeten zorgvuldig vermeden «o totdat de meest verontrustende teekenen verc zijn, door vlijtig met deze genezende en v lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f I., f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zyn op vaanrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in HollowaJ8 blissement Londen, 523, Oxford-Street. Snelpersdruk van J. WIN KEL, te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4