gekomen, en dat getal is, volgens de Leidtche Courant, toenemende. Ook te Amsterdam doet zich een geval van slaapziekte voor. De patiënt is een werkman, in dienst van de Rijnspoorwegmij. Verleden week, Vrijdagmiddag, werd hij domme lig, en van dat oogenblik af slaapt hij door, nu en dan even wakker wordende, waarvan partij getrokken wordt om hem wat bouillon in de keel te gieten. Te Loosdrecht hebben zich in den laatsten tijd weder verschillende gevallen van influenza, een paar met doodelijken afloop, voorgedaan. Te Koudekerk a/d Rijn verdronk Zondag ochtend een jongetje van 7 jaar in eene sloot. De ouders misten het reeds te 11 uren, maar stelden geen onderzoek in vóór 2 uur, nadat zij gegeten en daarna geslapen hadden. Een 29 jarige arbeider te üiloom, die den lOden dezer door de rechtbank te Assen tot zes weken gevangenisstraf was veroordeeld wegens mishandeling, begaf zich den llden s morgens naar de heide om plaggen te steken. Hij keerde niet terug en den volgenden morgen vond men hem dood. Hij had zichzelf om h e t leven gebracht uit wauhoop over zijne veroordeeling, gelijk hij ip een bij hem gevonden brief verklaarde. Opnieuw wordt het ons bevestigd, dat kokosnoot werkelijk een geschikt middel is om den lintworm uit het menschelijk lichaam te verdrijven. Het middel werd namelijk aangewend bij een tienjarig zoontje van iemand van ons personeel, en wel met het beste gevolg. Gisteren namiddag te 6 uren begon het kind met eerst de melk, en daarna het vleesch van eene kokosnoot te gebruiken, en heden namiddag te 4 uren kwam de lintworm in zijn geheel te voorschijn, zonder dat er ziekelijke verschijnselen bij het kind waren waar te nemen. N. Rott. Ct, In een magazijn van wollen goederen en beddegoed te 's Gravenhage kwam de meid van mijnheer X. binnen en verzocht, namens hare mevrouw, dadelijk met mooie fijne wollen dekens te zenden. Onmiddellijk voldoet de magazijnhou der aan het verlangen. Den volgenden namiddag ontvangt de knecht, die om antwoord op de dekens komt, ze allen terug, met de boodschap Mevrouwzal wel wederaan komen. Mevrouw bleef echter weg en bij nauwkeurig onderzoek der ter bezichtiging gezonden dekens bleek het dat éen daarvan, de duurste en fraaiste, gebiuikt was; de deken droeg daarvan de onmiskenbare sporen. De koopman onderzocht nu de zaak verder en nu kwam het uit, dat de bewuste mevrouw een logé had gehad en, bij gebrek aan een deken, deze op eene zeer oorspronkelijke wijze in het magazijn ugeleend" had {Prov. Gron, Ct. De Dam heeft een nieuwe aantrekkelijkheid verkregen, die massa's volk trekt. Er is dan ook wat moois te zienveitconingeu met een tooverlantaarn. Op de bovenverdieping van een perceel op den "Vijgendam is een stellage aangebracht, waar door middel van verlichting allerlei annonces worden vertoond, afgewisseld door grappen en rariteiten om de aandacht gaande te houden. Geheele familiën kampeeren den ganschen avond op de trappen der Beurs; ze brengen mondbehoefte en het onmisbare snapsje mee en vinden het er recht gezellig. Dat er ook andere minder onschuldige individuen onder de toeschouwers ronddolen, bewijst een juffrouw die haar knipje met ongeveer vier gulden vermist. Een der lezers van de Zutph. Ct. schrijft haar: "Voor eenige dagen las ik in de Zutph. Ct. dat de kokosnoot een uitstekend middel tot afdrijving van den lintworm is. Aangezien mijn zesjarig zoontje sinds zijn derde jaar veel last van een lintworm heeft en alle geneeskundige adviezen niet mochten baten, besloot ik op mijn jongen het door u vermelde middel van prof. Parisi eens toe te passen. Zaterdag ochtend heb ik hem de melk van eene versche kokosnoot laten drinken, terwijl hij Zaterdag namiddag de halve noot heeft opgegeten. Het eenvoudige middel heeft uitste kend gewerkt. Zondag ochtend acht uur kwam een gedeelte en korten tijd later de rest van den lintworm tevoorschijn, zonder dat hel kind er nadeelige gevolgen van heeft ondervonden. Naar men ons meldt, deed zich te Avezaat (bij Tiel) deze week ook een geval voor van slaapziekte bij een Jongmensch, die voor eenige maanden geleden had aan de bekende influenza. Na 5 dagen slapens bezweek de jonge man, zonder één oogenblik wakker te zijn geworden. De politie te Leeuwarden heeft proces verbaal opgemaakt tegen een 15-jarig meisje dat in een aanval van drift hare moeder met een tafelmes twee diepe sneden in het aangezicht heeft gegeven. Een der werklieden van den heer "W. G. Boele Sr., sigarenfabrikant te Kampen, met name H Baaks, herdacht Zaterdag den dag Waarop hij e d u r e n d e 2 5 jaren op die fabriek werkzaam was. Zijn patroon vereerde hem o. a. een gouden remontior horloge met inscriptie. Elk vak heeft zijne eigenaardige manieren. Wie zou b.v. gelooven, dat de Lemster ansjovisbe rijders, véér zij den eersten handgreep doen, zich tooien met glacéhandschoenen? En toch is dit het geval, en wel omdat bij bet aftrekkeu der koupen de viugeis ieder oogenblik worden geschaafd, zoodat men genoodzaakt is de handen te beveiligen, en dat kan niet geschikter dan door glacé-handschoenen aan te trekken. Algemeene vergadering der onderwijzers en onderwijzeressen in het arrondissement Helderop JHaandag 16 Juni, in het lokaal van den heer Joh. de Beurs. Tegenwoordig waren 115 personen. De voorzitter, Mr. M. Büchner, de school opziener van 't arrondissement, opende de ver gadering met een kort woord, waarin hij er aan herinnerde, hoe belangrijk 't afgeloopen jaar voor 't onderwijs geweest was. Er was immers een nieuwe wet op het lager onderwijs gemaakt! Onder de thans aanwezigen, zeide voorzitter, waren er wel, die nu onder een 4e wet op 't lager onderw. werkzaam waren, terwijl voorz. zelf reeds onder een 3e dit deed. Voor zitter hield er zich van overtuigd, dat de aan wezige onderwijzers onder deze wet met den zelfden ijver zouden doorgaan de beginselen voor te staan, die ze altijd hadden gehuldigd. In dit arrondissement zou dan althans het onderwijs blijven, wat het altijd was geweest een zegen voor het volk. Spreker dankte verder de Burgemeesters van Schagen en Barsingerhorn hartelijk voor hunne tegenwoordigheid, en gaf hun de verzekering, dat de vergadering dit bewijs van belangstelling op hoogen prijs stelde. Hij herinnerde er de vergaderden aan hoeveel invloed de burge meesters op den gang van zaken betreffende het onderwijs uit kunnen oefenen. Nadat daarop een zangkoor van onderwijzers en onderwijzeressen eenige nummers ten gehoore hadden gebracht, werden door den secretaris de notulen der vorige vergadering gelezen en onder daverend applaus goedgekeurd. De voorzitter deelde vervolgens mee, dat de regeering weder f75 had toegestaan voor 't aankoopen van boeken voor de arrondissements bibliotheek, terwijl hij tevens opgaf welke nieuwe boeken er in den laatsten tijd waren aangekocht. Punt 4 van de Agenda, bepaling van tijd en plaats der in 1891 te houden vergadering was spoedig afgehandeld, daar het voorstel van den voorzitter, om die in de maand Juni van 't volgende jaar maar weder te Schagen te houden, bij acclamatie door de vergadering werd goedgekeurd. Ook punt 5, verkiezing van één lid des bestuurs, leverde geene bezwaren op, daar het aftredend lid, de secretaris, de heer Mooij, zich zijne herkiezing bij acclamatie op verzoek van den voorzitter liet welgevallen. Nu trad als inleider de heer J. C. Reijers op met het onderwerp de vrije- en orde-oefeningen. Spre ker ging in 't kort na wat er in ons land voor de gymnastiek gedaan is en zoo ver het de wettelijke regeling daarvan betreft. Hij wil niet uitweiden over 't nut der gymn. daar dit al zoo dikwijls gebeurde, maar voelt zich toch gedrongen te wijzen op eenige resultaten, als krachtige spieren, goed gevormde beenderen, versnelden bloedsomloop, sterkere stofwisseling, vermindering van den aanleg voor longziekten, en sterker zenuwgestel, 't Doel van de gym nastiek moet zijn bevordering van den wel stand des lichaams en de onderwerping van dat lichaam aan den geest. Spreker acht het in strijd met de eischen van eene gezonde opvoeding, dat kleine kinderen tegenwoordig 5 of 6 halfuren achtereen op de schoolbanken moeten zitten. Hij acht 't daarom noodzakelijk, dat ze ongeveer op 't midden van den school tijd niet na den schooltijd een half uur eiken dag gymnastiseeren. Na en voor school tijd spelen de kinderen toch altijd. De onder wijzer, die gymnast, onderwijs geeft moet be dreven zijn in de vrije en orde-oefeningen. Vnje-oefeningen zijn oefeningen die zonder toestellen kunnen gedaan worden, en oefeningen met halters en staveu. De orde-oefen, bepalen zich tot 't vormen en vervormen van reien. Als geschikte oefeningen noemde Spreker op hoofd- en schouderbewegingen, hoewel minder belang armbewegingen, rompbewegingen en bewegingen met de onderste ledematen Rompbewegingen vooral voor meisjes, evenals huppelen en springen. Bij de jongens moet gelet worden op ontwikkeling van kracht, bij de meisjes op bevalligheid. Spreker verklaarde een vijand te zijn van rompbewegingen achter waarts. Hij sprak verder nog over het geven van commando's, over 't bestudeeren der oefe ningen door den onderwijzer en noemde eenige ""vt fcdK°eÖ1,'°t deT' "rd gebrUik' gemaakt door „ndemchetden. tereo^ De heer e. dWm levmdt er I er weer een apart lokaal noodig zal zijn wil de speelplaats geschikt maken voor gym nastiek. De heer v. d. Berg stelt eene mot voor, die hieronder volgt. De heer Koops wenscht een cursus voor gymnastiek in het arron ment en vraagt of de gemeenteraad onderwij zers de verplichting kan opleggen eene acte voor gvmnastiek te verkrijgen. De heer Ileenk- huizenvraagt, wat er aan de speelplaats gedaan moet worden om die geschikt te maken voor de uitoefening van gymnastiek. In zijn goed gekeurd leerplan staat, dat er alleen gymnas tiek zal gegeven worden in het zomerhalfjaar, De heer Westendorp vraagt of gymn. gelijktijdig gegeven moet worden aan meisjes en jongens en begrijpt niet hoe de inleider 4 uur in de week voor 't geven van gymnastiek kan vinden, waarop inleider antwoordt, dat even als bij de handwerken twee klassen bijeen kunnen gevoegd worden, om die 4 uur te verkrijgen. De heer Stad zegt dat aan 't verlangen van den heer Heerikhuizen moeielijk zal kunnen voldaan wor den en komt terug op de motie van den heer v. d. Berg, die hij ten krachtigste ondersteunt. De heer Klerk antwoordt: „wel, men bevloere slechts de speelplaats, plaatse er muren om heen en een dak er op en ziedaar, klaar is zij." (Hilariteit.) De heer v. d. Woude vraagt nog wanneer de scheiding tusschen de meisjes en jongens moet beginnen bij gymnastiek-on- derwijs, waarop de heer Reijers antwoordtin het derde of 4e jaar, hoewel er ook wel oefe ningen samen kunnen gedaan worden. Daarop wordt bij luide acclamatie de volgende motie van den heer van den Berg aangenomen: „De vergadering is van oordeel dat voor de uitoefening der vrije- en orde-oefeningen 't be slist noodzakelijk is, dat er aan elke school een gymnastieklokaal wordt verbonden." Daar de heer Uurbanus niet wel bij stem was, kon punt 7 van de Agenda niet in behandeling komen, waarom de voorzitter voorstelde een half uur pauze te houden. Na heropening door den voorzitter lieten de „opperzangmeesters," de heeren Kuik en Even wel, zooals de heer Mooij hen noemde, hunne manschappen weer aantreden, en werden er nogmaals eene drietal schoone zanguummers ten beste gegeven. De voorzitter wekte na 't gehoorde allen op, die konden zingen, om voortaan ook hunr.e krachten in te spannen voor de uitvoeringen op de vergaderingen, opdat eenmaal de vol maaktheid zoude bereikt worden, 't Was nu al bijna volmaakt, volgens 't oordeel van den voorzitter. Nu werd het woord gegeven aan den heer W. Kloeke, die inleidde het teeken- onderwijs op de lagere school. Spreker begon met te zeggen, dat er tegenwoordig tal van methodes en handleidingen in het licht ver schijnen over het teek enen, dat hij vroeger reeds gesproken had over het nut van teekenen. Nu was de tijd daar door 't verplichtend stellen van teekenonderwijs om er over te spreken, hoe 't gegeven moest worden. De heer Kloeke was zeer verheugd over de opname van teekeneu als verplicht leervak. Niet omdat er nu Rembrands en Potters's en Van Dijks zou den gevormd worden, maar omdat er nu ten minste ook een vak was, dat niet zoogenaamd „ingepompt" kon worden. Vele scholen kregen langzamerhand het karakter van drilscholen, waar kinderen pasklaar gemaakt werden voor examens. Spreker vergeleek het teekenen met zingen, 't Doel van ons zangonderwijs toch is alleen de kinderen zoover te brengen, dat ze eenvoudige zangwijzen zuiver kunnen zingen, 't Doel van 't teekenen moet zijn 't verkrijgen van handigheid in 't weergeven van eenvoudige recht- en krom-lijnige figuren. Begint men bij zangonderwijs met voorzingen of voorspelen, opdat het oor en de stem geoefend wordt, even zoo moet men handelen bij 't teekenonderwijs om oog en hand te oefenen. Moet men bij zang zuiver voorzingen, bij teekenen moet men zuiver voorteekenen Even min als men op de school R. Hol's kan vor- men, even min kan men Rembrandt's scheppen. Men moet zich daarom bepalen tot 't bereik bare tot 't voor ieder, die goede oogen, goede handen en gezonde hersenen heeft, te begrijpene. Wat de methode betreft, zeide inleider, dat vele wegen naar Rome leiden. De beste methode noemde hij die, welke honderden en duizenden lijnen kan laten trekken zonder dat 't den leerlingen verveelt. Zooals de heer Kloeke S zijnc jeugd teekencn teerde, hoopt hij nooit dat t teekenonderwijs ingericht zal worden Dat teekenen bepaalde zich bij 't coS-n van veei te moeiehjke voorbeelden, welke copieën echter zoo door de onderwijzers werden ver. anderd, dat de leerling eigenlijk toekende. Men kreeg daar b zelfs «iets paarden, koeien, landschappen, koppen etle» te maal perspectivische teekeningen di EnZ',Sl en al boven do bevatting van het kind §6ll6cl Op sommige lagere scholen gebruikte*4'611' vroeger zoogenaamde teeken bladen, zwart 10611 jes met witte lijnen, die de onderwijzf!?'^ de kinderen liet nateekenen. Ook hi naar 't onmogelijke gestreefd. Op weer' scholen verbond men teekenen aan aard 't6 kunde om zoodoende twee vliegen in één w te slaan, 't Gevolg was natuurlijk dat P zelfs geen één vlieg ving, want geene landka61) is zoo eenvoudig dat zij kan dienen tot mm i kei ijk teekenvoorbeeld, en door 't verk j nateekenen der kaarten was de aardrijkskund allei en ook al niet gebaat. De heer Kloeke wil laten copieëren vlakke figuren, daar 't De„ pen van 't geteekende bij 't kind bovenal mi gaan en zulks veel te wenschen zou over lat bij 't nateekenen van perspect. figUren jtt ruitjes teekenen op de lei noemde inleider een aardige bezigheid, die wel eenig nut had, doch grootendeels achterwege kan blijven als de kinderen op de Fröbelschool eene goede voor bereiding hebben gehad door 't leggen van stokjes en schijfjes in bepaalde figuren. Heelt zoo'n school die voorbereiding niet gegeven dan acht inleider 't uitstekend om zulks in' het 1ste leerjaar op de lagere school te doen 't Oefent het zien. De aantrekkelijkheid van dit werk kon zeer verhoogd worden voor de kleine door gekleurde stokjes en schijfjes te nemen, die zij volgens op 't bord voorgetee. kende wijze langs de lijnen moeten leggen van een in vakjes verdeeld tafelblad, dat vereischt veel oplettendheid en oefent wel niet de hand maar uitstekend het oog. In het 2e leerjaar wil spreker het eigenlijke teekenonderwijs doen aanvangen met het maken van honderden en duizenden rechte lijnen in verschillende stauden. De heer KI. vindt dat de opklimming in de tegenwoordige teeken- boeken te moeielijk is. Zooals b.v. bij de methode Deelstra. Bovendien wordt het voot de kinderen vervelend als er geene afwisseling genoeg is. De heer KI. wil daarom teekenbla den met tinten uitgeven om de aantrekkelijk heid te verhoogen. Langs die tinten moeten de kinderen dan met zwart krijt lijnen trekken waardoor zij verschillende aardige figuren krij gen, als b.v. de Nederlandsche vlag, enz. In het 4e of 5e leerjaar wil inleider passer en liniaal laten gebruiken, om meer samengestelde figuren te laten teekenen op wit papier met gebruik van potlood, gomelastiek en een psat kleuren. In de hoogste klasse moet eerst bet zoogenaamde vrije teekenen beginnen van groote wandkaarten, die verklaard en voorgeteekend moeten worden en waarvan de verhoudingen der verschillende deelen van de figuur in cijfers moeten kunnen worden opgegeven. Die ver houdingen mogen niet te moeielijk zijn. De heer Kloeke laat na 't afteekenen van zoo'n plaat de netste teekeningen met penseel kleu ren. Voor 't teekenen is noodig een goed ver licht lokaal, zoo ingericht, dat allen eene teekening flink kunnen zien. Dan ook kan men overgaan tot 't natuurteekenen. Inleider hoopt echter dat 't met het teekeuen niet zoo moge gaan als in 1857 met de invoering van natuurkunde als verplicht leervak, toen ieder onderwijzer of hij er iets van begreep of niet maar aan 't verklaren ging van brand spuiten volgens beschrijvingen, enz. Hij hoopt, dat elk onderwijzer zelf teekenen leert en ge bruik maakt van goede voorlichting. Dan zal zijn gezond verstand hem zelve den be weg doen vinden om dat vak te onderwijzen- Om te laten zien, hoe ver men met 2 uur ie de week teekenonderwijs kan komen, had de heer KI. eenige teekeningen uit zijne schooi meegebracht. Na het door den heer Kloeke gesprokene, werden hem nog eenige vragen gedaan en e wensch geuit, dat spoedig zijne methode 1,1 't licht mocht verschijnen. De voorzitter dan 4 den heer K. wel voor zijne rede en het dave rend applaus dat er volgde, bewees ffe' hoeveel belangstelling men den spreker 1 aangehoord. Nu volgde er eene lezing van Jen S. Gazan, over onze kinderen. De heer las ons idéé 438 van Multatuli voor tot s a van zijne beweringen, en ook een stuk, ë®9C,. ven in de vrouwenwereld: over de °Pel der vrouw. Verder behandelde hij de naamde kribbenbewaarplaatsen voor zeer kinderen, de kindertuinen, de bewaarsc. en de lagere school. Na nog eenige.0?1" gen beantwoord te hebben van sommige die met hem in debat waren getreden, punt 10 aan de ordeomvraag en lo0]0p- De heer Uurbanus vroeg den heer sc ziener of gemeenteraden volgens zijne 'V-geJ onderwijzers de verplichting konden opi g| acte gymnastiek te halen. De scboo ."P antwoordde dat volgens zijne persoon'J ning de gemeenten geen recPlts™ f ün£ji 0 om hen daartoe te dwingen. Mei

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2