K. ERIKS 5,75. A. VAN ESSEN, JOEs. DENIJS, sol Remontoir- *8Z,'S let Universeel Hollandsé Wascimiddel, NIEUWS VAN DEN DAG, Molenstraat, Schagen, SCHAPENHOUDERS. ra ROMEIN ei OUDENHOVEN tE HeMer, JACHT WATÏH. SIGAREN, tegen fabrieksprijs. KEGELCLUB flinke Jongens P. Roggeveen, Schagen. 9 J acte geP1® (le iieer Kloeke of het hem Verder vr0 |iciltingen te vragen omtrent eeue ai *3S gooUlijk betreffend, maar toch met i)em in 't nauwste verband staande, iet »oaf p1Jbekomen verlof van den voorzitter "a i^!}0 veer aldus„gaarne wil ik datgene, f* J rulicht ben te doen, goed doenmaar «at ve^ne werkzaamheid, die mij hoogst daar >9 3 naar behooren te verrichten. Elke „ainelijk moet ik voor de school- 3 108811 een rapport maken van 't onderwijs co^chool. Dat rapport nu is voor mij i» ®H.De :edenen eene kwelling aan 't einde o» kwartaal. Gaarne zoude ik nu vernemen ?a" der de aanwezige Hoofden van scholen e'°L hetzelfde is opgedragenvan hen I1JD! v dan wel willen vernemen, hoe zij de Burgerlijke Stand, Uemeente Seltagen. Gemeente %Upe. Marktberichten, Advertentiën, Tabak en Sigaren, Tabaks- en Sigaren pij pen, llobloot's Kan «Ie Cologne, Roldoot's Zeepen. Visser's Kaasstreinsel en puike Ilollandsche JKaaskleursel. Timmerman, Blaauboer Co., te Scha gen, Kapitaal f 400,000. Re Rirectie. Ï!S Hoog zij de, Schag en, es voor Schapen en Lammeren, J. Ranke te Scliagen. te WIKKEL, Ook beste blanke HEERENBAAI, van der Stok, Kaan en Co. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. IJTKtlCHTSCHE i' Kantoor: PIompetoren- gracht, H. 655. J. W. Scliubart, Mr. II. Waller, Mr. I). .1. II. van Eeden, Mr. J. .1 Metelerkamp, te Utrecht, Jhr. J. E. van lleeniskerck van Heest, te VGravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, bij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. voorheenZEEMA1V. Koevleesch: Varkensvleesch: Prijzen van Worst: METWORS'l 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEK EL WORST 40, SAUCIJSJES 42Yj cent. Alles per kilo. alen dat alleea onderwijzers met rta$n beP. t zullen worden. 20ude het" stilzwijgen dat op deze uitnoodiging l d bleek dat aan geen der hoofden van tulen 't vervaardigen van dergelijke rapporten nlfSand verder het woord verlangde, 1 f de voorzitter onder dankzegging aan allen, ie hadden bijgedragen tot 't welslagen van Jeze bijeenkomst, de vergadering, den wensch uitsprekende dat men elkander t volgende jaar weer even gezond en wakker te zamen zou mogen zien. j Gr H Z O HST JJU IN". Een feestdag voor Sint Maartens school gaande kinderen op Zondag, jl. Wat wordt door menig kinderoog in dien vroegen morgen je wisseling bespied, die zich in 't wokenrnim Toordeed. Daar kwam het blauw, en juichend, en zingend trok het kleine volkje ten half negen ure naar het schoolplein, van waar het eigenlijk feestvieren zou beginnen. Het dorpje met zijn heerlijk groen, en de uit aller huizen gestoken vlaggen, vertoonde toen een vrolijken aanblik. De kinderen geordend zijnde, allen van vlaggen voorzien, velen met Oranje getooid, enkele dra gers van prachtige vaandels, voorgegaan door de muziek onder Directie van den Heer Schlafman, (rokken naar het met groen en vlaggen getooide feestlokaal, waar een openingslied werd gezongen, en na gebruik van ververschingeD, een, promenade werd gemaakt naar Stroet en Rijp, alwaar, en kin deren en Commissie door den Heer Blom en echt- enoote, op onbekrompen wijze werden onthaald. 3.1 van nieuwsgierigen wachtten aan den ingang an het dorp de kleinen met begeleiders af. Het was Jubeltoon: binnen- en buitenshuis kinderen, ouders, belangstellenden. Op aller gelaat was te ken: „dat de Commissie er den slag van had tot vreugde te doen stemmen." In het feestlokaal overvloed van versnapering. Poppenkast, zang, dans,toespraken, vormden een heerlijk programma, de draaimolen herbergde het jonge volkje gerui- men tijd onder zijn linnen dak. Weder een optocht, een bezoek aan den E. Achtb. Heer Burgemeester noopte het volkje tot eten en drin ken. In het feestlokaal nog eens gesmuld, gezongen, gesprongen, eindelijk onder een toevloed tan Honderden belangstellenden, gemarcheerd naar het Raadhuis-plein, waar het afscheidslied *erd gezongen, en onder het blad'ren gewelf, een dans werd uitgevoerd, op eene wijze, die den toeschouwers onverholen tevredenheid afdwong. Hst was een schoon oogenblik, op dat mooije plekje! Dat eigenaardig schoon, dat natuur aewbiedt onder groen gewelf, wanneer de avond schemering met het daglicht om de heerschappij strijdt, was hier aanwezig Daarbij vormden in ee" cirkel de honderden nieuwsgierigen een prach- "ge lijst om die dansende kleinen„Feest-Com- jjussie." De ouders kunnen u niet ieder persoonlijk sak zeggen, enkelen uwer hebben zich veel 2eer veel moeite moeten geven tot het daarstellen ïan z°oveel schoons; ieder uwer weet wien de ®eeste dank toekomt, die hartelijk door de ouders ere uitgesproken. Eindelijk wordt de Burgerij an gezegd voor de milde wijze, waarop ze mnciee de dragers werd van eeD zoo omvang- feestprogramma. Sint Maarten, 17 Juni 1890. H. KUIT. M. de R, ^o°r onderst, verzoeken wij plaatsruimte. Mi*a,ar a!'nl<:idinS van bet vertrek van onzen 'gen Stationchef, den heer König, naar ons )LU|m' £evoe.'en WÜ ons gedrongen, hierover wezen uit te drukken, hetgeen zeker en Darf"r vinden bij vele neringdoenden Teljj, lculleren dezer 'gemeente, als ook bij Wen UZCr markfbezoekers en Heeren Veehande- zijn'lj10 "iendelijke hulpvaardigheid, zonder toch eustpHcht uit het oog te te verliezen, was Dat°|°r V6'en PeD ?root gen°E v let ZEd, wel moge gaan. ens vele belangstellende vrienden. ZIJDEWIND, C. S. Veehandelaar. Ingeschreven van 14 17 Juni 1890. Geboren, Ondertrouwd en Getrouwd: Geene. Overleden: Cornelia Tamos, oud 2 maanden. Ingoschroven van 6 13 Juni 1890. GeborenGerrit, zoon van Adrianus Appel en Grietje Leeuwen. OndertrouwdGeone. Getrouwd Jan v. d. Fluit, jm., Landman, 25 jr. en Anna Koog man, jd. zonder beroep, 22 ir., beiden te Zijpe. J MM oom, 14 Juni 1890. Aangevoerd: 28 21 46 68 60 2 45 4 5000 2650 100 H. L. Rogge 4 Tarwe 6 Garst 2 Haver I„ Witte Erwten Groene Grauwe Vale i Bruine Boonen Geele Witte Paarden Karweizaad Mosterdzaad Paarden Kalveren Schapen Lammeren magere Varkens Zeugen i s Biggen Geiten Kipeieren Koppen Boter, 5.2, lood f HL. Aardappelen p. HL. f a 7.— a 4.75 a 4.a 9.25 a 10.25 a 12.75 a 10.50 a 8.50 a a 10.50 a 5.25 a 9.50 a 16.— a 60.- a 11— a 20— a 8— a 13— a 30— a 7— a 2.50 a 3.25 a —.50 a 5.a 8— 5.50 5— 10. - 12— 16— 14— 12.— 13— 6— 10.25 18— 200— 20— 36— 10— 22— SO- lO— 9— 3.50 —.55 A l h m ar 14 Jnni 1890. Aangevoerd f 70— a 1 150— a f 10.— a 20— a 12— a 17— a 9.a 3— a .60 a -,65 a 3— a 3. 300— 200— 22— so- is— 20— 12.— 12— 1.25 —.75 4— 18 Paarden 7 Koeien en Ossen 24 nucht. Kalveren 78 Schapen 235 Lammeren 117 magere Varkens 195 Biggen 9 Bokken en Geiten 5 Kleine Bokjes Boter per kop Kipeieren Eendeneieren I a.a Al Ie a af16 Juni 1890. Aangevoerd 3 Koeien f 230— a 260. 274 vette Kalveren f 40a 104. (per kilo f 0.75 a .90) 26 Nuchtere Kalveren f 10.a 24— 21 Schapen f 24— a 30. 210 vette Varkens per P. f .42 a .46 45 Magere dito f 17— a 20. 1 Bok f 4.a M* u r tn e ren tl 17 Juni 1890. Aangevoerd Aangevoerd 467 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 30. 1 stapel middelbare f 28. 1996 K. G. Boter f 1.05 a 1.15, per K.G. 201 Runderen, Vette prijshoudend, handel in Kalf- en Geldekoeien stug. 12 Stieren. 52 Paarden. 203 Vette Kalveren per Kilo f —.70a.90, handel vlug. 200 Nuchtere Kalveren per stuk f 8.a 20.handel stug. 175 Vette Varkens per Kilo f 0.36 a 0.48, handel vlug. 125 Magere idem per stuk f 14.a 22—, handel matig. 178 Biggen per stuk f9.a 12— handel matig. 759 Schapen. Vette hooger in prijs, handel vlug. 160 Lammeren, prijshoudend, handel traag. Kipeieren, per 100 stuks f 3.25 a 3.75 Eendeneieren f 3.a E d titti14 Juni 1890. Aangevoerd Aangevoerd 114 stapels kaas, wegende P. Hoogste prijs f 29.50. j is ruim gesorteerd in puike soorten in flacons en ook bij de maat, en Scheikundig zuiver. Concurreerende in kwaliteit tegen andere soorten beoordeeld en in orde bevonden door Heeren Kaasmakers. (wasgel.) P. C. Boekei, Wieringerwaard. J. Bakker, Dir. Kaasfnbr. Wieringerw. S. Bruin, Sint Maarten. K. Bruin en J. Stammes, Valkoog. G. Bij post, Schagen. enz. enz. onder de firma P TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. IC. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WKSTFBIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depót tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver band 3s/4 en 4 pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend lederen werkdag van 9 12 uren. levert voor f 5.75 r een goed loopend kT 1 n J TT met 1 jaar garantie. het eenig afdoend middel tot volkomen uit roeiing en vernietiging van Teekten, Luizen en Wormen, dat tevens den groei en de blankheid van de wol bevordert en de Schapen ontsmet, is verkrijgbaar in fl. van 5, 10, 20 en 30 schapen, a f 0.37y2, f 0.75, f 1.50 en f 2.25, bij de agenten Te Schagen F. KOOT. Te GroetpolderJ. JONK Az. Te Oudesluis Joh. v. d. OORD. Te 'l Zand P. STAM. Te KooiT. SLIKKER. Te Anna Paulowna Schipper VOLDER. Te Schagerbrug Schipper BRUIN. Tevens verkrijgbaar: een uitstekend middel tegen Klauwzeer. Voor bet aannemen van ABONNEMEN TEN op het alsmede het plaatsen van ADVERTENTIËN, blijft de ondergeteekende zich beleefdelijk aan bevelen. Schagen, Uw Dw. Dr., Laagz'ij de. O. BUEtGtER. Onschadelijk voor Minderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIM te Alkmaar. Uit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstef. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Per flacon f 1.Halve Flacon f 0.50. beveelt zich ten zeerste aan tot de levering van Bijzonder wordt aanbevolen het merk h f 2.— per 1/10 kistje. Men zende postwissel groot f 2.10, dan ont vangt men een kistje van dit merk franco thuis. No. 1, it f 0.60 en No. 2 U 0.50 per pond. Wederverkoopers genieten flink rabat. FIRMA te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair^ Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypo theek a 3.90 pCt. zouder vooruitbetaling van rente. Des Dondeedags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGE VEEN Cz., koffiehuis „de Beurs," te Schagen. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. Ter Boek-, Courant- en Snelpersdrukkerij van J. WIN- REL te SCHAgEN, kun nen terstond een paar geplaatst worden, om in het drukkersvak te worden opgeleid. In persoon zich te vervoegen. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F\ J. Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum. FL F ESC II110 FIV E HIJ van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47 V, Ct. per V3 K.G. i ROLLADE, zonder KLOMPSTUK ,pl/ been, BGHUF 04 I RIBSTUK, met 1 RIBSTUK, been, j ROLLADE, BEAESTUK, 65 GEHAKT, 47Vj versche OSSENTONG, 1.50 OSSENHAAS, 60 gelardeerd 70 LAPJES, 421/,, Ct. per V, K.G. KARBONADE, 42V3 versch SPEK, 40 gerookt SPEK, 40 SCHIJVEN, 47V2 GEHAKT 427, u II s n e n s u s u s ness

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3