Hd. SMIT, is le J. L. van Thijn, agentuur Murwe Lijnkoeken t. d„ joschvioolw, photographie. f 100 ontvangen: brandkasten, K. ERIKS, er hens, tooneelzaal, fédora. D. de W kermis te schagen. Standplaats over het Postkantoor. l, vincken. G110 ND NO JEN EN, beschuithonig-fabrikanten GROOT CAFÉ-CONCERT, Zondag 22 Juni aan de Kreil, Ds. PROOST, W. IMHULSEN, NAAIMACHINES Molenstraat, Schagen, NIEUW! ie NIEUW! Deïooneelspeler des Keizers. DE KREKEL BIJ DE MIEREN. Het Pater Noster. Heerenstraat F, 33, Schagen. Porselein, Glas-Aardewerk. li, 11 van T, DUYVIS Jz., te Koog aan de Zaan. IEUWERS CO. te AMSTERDAM, A. WONDER Jz. te Hoor*' van Koog' aan de Zaan. C. Boonacker. W. IIOOIJEIt, Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BAR- SINGERHORN, zou gaarne des Zater- dag'S te Schagen en Omstreken MUZIEKLESSEN willen geven. Billijke conditiën. A. KOOGER, ALKMAAR. Solide Gutta-Percha DAMESMANTELS. Ileerenstraat No. 35, Schagen, SIGAREN TABAK. JACOB BE O BIJV, Let op het adres. Wed. KI. DENIJS, 1 D. DE VROOM EN en Co. „Het Nederlandsch Tooneel.'' Dinsdag, 24 Juni 189©, Woensdag, 25 Juni 1890, Donderdag', 26 Juni 1890, EEN BEZOEK. Het Schilderij van Signorelli. Zondag-, 29 Juni 1890, YORICK. Louis Bouwmeester en Mw. Theo Frenkel-Bouwmeester. Heeren-, Jongens- en Kin&er-Costumes, 1 Nieuwe Laagzijde, Schagen, verkoopt ver beneden aHe concur' rentie Verkrijgbaar bij J. II. DE WIT, te SCHAGEN, VAN In aansluiting op de Circulaire, door de Directie Van „Het Nieuws van den Dag, ingesloten in haar nummer van Dinsdag 17 Juni, verzoekt ondergeteekende, belast me[ de agentuur van bet Nieuws v. d. D a g, voornamelijk aan allen, die door tusscbenkomst van bet Postkantoor te Schagen bun N. v. d. Dag ontvangen,^ hun namen in loop dezer dagen, in ieder geval vóór 50 Juni e.k., ^an hem op te geven. Zij, die reeds door onze tusschenkomst op bet N. v, tf, Dag' geabonneerd waren, behoeven niet op nieuw zich aan te melden. Ter voorkoming van vergissing wijzen wij er vooral op, dat voor geheel de gemeente Schagen, dus zoowel binnen als buiten de kom der gemeente, wij alleen en dus geen ander, zijn belast met de agentuur, Zij, die dus hun N. v. d. Dag o n m i d d e 11 ij k na aan komst van den trein, 's avonds 7 uur, bezorgd willen zien, gelieven zich te abonneeren bij den agent J. WINKEL, Laan, D, 4, SCHAGEN. Boekbandelaar. te komen bezoeken en een reisje per Eiffeltoren mede te maken. en Kostelooze controle aan de proefstations. hebben als AGENT aangesteld Ieder die iets te vorderen heeft van wijlen ANTJE HILDBRAND, weduwe NICO- LAAS PLOEGER, overleden te Schaden op 12 Mei 1890, wordt verzocht daarvan vóór 13 Juli aanstaande, opgave te doen ten kantore van den Notaris Inrichting voor portret—vergrooting, fijnste uitvoering, juiste gelijkenis. Het nieuwste op het gebied der photographie wordt steeds in mijn atelier vervaardigd. Dagelijks en Zondags geopend. Photograaph. ALKMAAR, HAARLEM, Oude Gracht b/d Ridderstraat. Parklaan. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEPRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Alleen verkrijgbaar bij den Depothouder Th. Hijpost, aan de Laan te Schagen, a 60 Cents per flacon met penseel. SCHAGEN, HOOGZIJDE, E, 9. in verschillende atmetingen, vanat f 50 en hooger. in diverse soorten. heeft ontvangen een pnike partij Sigaren van af f 1.25 per honderd tot 8 Cents per stuk. 1 abak vanat 18 tot 60 Cents per pond. Zooeven ontvangen: geurige 21/, Cts. sigaar. Alsmede voorhanden: Koning WILLEM III 3V3 Cts., INES 3 Cts., LA RICA 3 Cts. in kistjes van 50, CONCOURS 3 Cts., MARGA- RETHA 3 Cts., ZEILWEDSTRIJD 3 Cts., BLOEM "VAN MENADO in pakjes van 10 stuks 2y2 Cts. per stuk, H. L. FENIX 21/, Cts., EL PABILLON PINTONELLES 21/, Cts. EL TRIO 2V, Cts., MANILLA'S 5 en 6 Cts., PLANTEURS 3 en 8 Cts., en verscheidene andere soorten puike 2 Cts. Sigaren. JONGE en OUDE HOLLANDSCHE KAAS Puike BOTERHAMMENWORST, 5 12 Cts! per ons, uitgesneden. BOOKVLEESCH, WESTFAALSCHE- en BANKETHAMMEN GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, FRIESCHE- en ZWITSERSCHE KAAS, enz. enz., ver krijgbaar bij SCHAGEN, BENSGAS, F, 26. bij den Heer O. van Ilam, Hotel Spoorzicht, onder Directie van den Heer Entree vrij. Bezet orkest voor den Dans. DE DIRECTIE. optreden van de Koninklijke Vereeniging Drama in 4 bedrijven van Karl Martenburg. DAARNA: Blijspel in één bedrijf van A. Labiche door Hollandina. Drama in 4 bedrijven van Victorien Sardou. Tooneelspel in 2 bedrijven naar het Deensch, van Ed. Brandes. DAARNA: Tooneelspel in 4 bedrijven uit het Duitsch, van Richard Juffé. Drama in één bedrijf in verzen, uit het Fransch van Franeois Coppée vertaald door Mr. H. Cosman. DAARNA: Drama in 3 bedrijven of 4 tafereelen, naar het Spaansch van Joaquin Este- banez, door Emile Franzen. lederen avond optreden van den Heer Aanvang 8 uur. Prija» d« plaatsenj J-40. Besproken plaatsen 10 Cents extra. IN". 13. Het publiek wordt attent gemaakt, dat bij het bespreken der plaatsen, de plaats- kaarten in ontvangst moeten worden genomen. Van af heden zijn voor iederen avond plaats- kaarten te verkrijgen, zoolang de plaatsruimte dit toelaat. Voor de aanstaande Kermis Ontvangen I I Tl i TT I x. alsmede een ruime keuze Stroohoeden tegen de minst mogelijke prijzen. Ook tegen zeer concurreerende prijzen Gras- Ballonnen verkrijgbaar. puike beste Hammetjes, legen zeer lagen prijs. VAN DEN DA WIÉ Van dit jaar zal zich iets gedurende de Kermis presenteeren, wat nog nimmer deze gemeente heeft bezocht, nl.: J Wj «««pnvi, eene inrichting welke alles te boven gaat. Alles mechanic door Gaskracht in beweging gebracht. Vermakelijk voor oud zoowel als jong en geheel zonder den minsten zweem van gevaar. Het geheel wordt opgeluisterd door flinke muziek. Aarzel dan ook niet om deze inrichting Uw Dw. Dr., O VOORTREFFELIJK RKUKWAW>>-„ Men lette steeds op den naam J. C. BOL Snelpersdruk van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4