Zondag, 22 Juni 1890. 34ste Jaargang. No. 2413. IIT aiiiiKff. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAOEIR, Laan, D, 4. Roman van H. VON OSTEN. Binnenlaiidsch Nieuws, AllElECl COURANT Atol- k Liliia Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zater dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEK- TENTIÊN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN èén dag vroeger. Prijs per jaar f8.Franoo per post 8.00. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIÊN van 1 tot 5 regels fO.25; iedere regel meer f 0.05 G-roote letters worden naar plaatsruimte berekend. Gemeente Schagen, Bekendmakingen. POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente zijn inlichtingen je bekomen omtrent een alhier gevonden medaillon. I)e Burgemeester van Schagen Gezien art 23 en 29 van het politiereglement dezer gemeente; Verleent Vergunning aan de tappers, om gedurende de kermis muziek te laten maken, danspartijen te doen plaats hebben, en na bezetten tijd te tappen. Schagen, den 17eu Juni 1890. De Burgemeester voornoemd C. H. BEELS. Burgemeester en Wethouders van Schagen Gelet op art 89« van het politiereglement dezer gemeente; Brengen ter algemeene kennis: dat het op den 23, 24, 26 en 29 Juni a. s. ia het belang der openbare veiligheid verbo den is, in de kom der gemeente anders dan stapvoets te rijden. Overtreding wordt gestraft met eene boete van ten hoogste vijf gulden. Schagen den 17en Juni 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd. C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. In de Hermisweek, 't Is Kermis, en allen, wie het aangaat, wen- schen wij een genoeglijke Kermis toe. Worden de Kermissen in enkele groote plaatsen, waar het, goed beschouwd eigenlijk een geheel jaar door kermis is, afgeschaft, voor kleinere plaatsen, als onze gemeente, is en zal vooreerst nog wel blijvende kermis een belangrijke gebeurtenis. Aanschouw maar eens de week vóór de kermis. Van verschillende zijden komen vreem delingen met schuiten, reiswagens enz. onze gemeente binnen, en geven aan onze plaats dagelijks een gezellige bedrijvigheid, die ook op de ingezetenen hare uitwerking niet mist. Klein en groot, gegoed en minder gegoed, 25- TWEEDE HOOFDSTUK. »Kan ik u een oogenblik alleen spreken vroeg Elsbeth don apotheker. Op een wenk van den chef verlieten de be dienden de apotheek. iblsbeth zette de poederdoos voor hem op ,°°nbank. „Ziet gij, mijnheer Willmers, hior zijn 0 poeders, welke gij mij laatst voor do tweede waal naar een recept van doctor Reimer hebt en gereed maken. Zonderlingerwijze is in deze Ilr°v,-een Poc^er van een andere soort gekomen, in u overtu'g n er van °f dit papier niet alles verschilt bij dat der overige poeders de geur, welken bet afgeeft, schijnt mij veel orker te zijn. Acht gij het mogelijk, dat hier u eene vergissing hoeft plaats gehad "e kleine, levendige man was zeer ernstig pworden. Hij onderzocht met de meeste nauw- ourigheid het hem aangeboden papier en zoide mot beslistheid vDit papier komt in geen geval uit mijn apo- ock. Hot is buitengewoon fijn en toch sterk, kleur is door hot lange liggen geel gowordon. anneor er dus oene verwisseling heelt plaats Pehad, moet dat in uw huis, mevrouw de J^ne8; zijn voorgevallen. Heeft iemand bet P ®dor ingonomon vroeg hij, terwijl hij zich burger en rentenier, allen stellen belang in deze bedrijvigheid en allen zijn nieuwsgierig wat wel de kermis ons nu dit jaar weder zal aaubieden. De kermis is voor ons nog in alle opzichten een plaatselijke gebeurtenis. Belooft de kermis het eene jaar meer dan het andere, ditmaal ongetwijfeld is hetkermis- programma rijk voorzien en biedt „Elck wat wils." Bovenaan staat de reeks voorstellingen, door het Nederlandsch Tooneel te geven in het Noord-Holl. koffiehuis. Zij, die de adv. dezer voorstellingen hebben ingezien, zullen opmer ken, dat het Nederl. Tooneel een viertal van de meest degelijke Tooneelstukken ten beste zal geven, terwijl de wetenschap, dat de hoofd rollen vervuld zullen worden door den heer Louis Bouwmeester en door Mevr. Theo Eren- kei Bouwmeester, het publiek kan doen reke nen op eene keurige uitvoering. Verder heeft het tooneelgezelschap, onder directie van den heer W. Hart, ditmaal zijn tent weder binnen onze palen opgeslagen en zal, gelijk wij het van dit gezelschap vorige jaren ook konden getuigen, door de goede opvoering van een met zorg gekozen répertoire zijn hier verworven reputatie zekerlijk handhaven. Als eene bijzondere aantrekkelijkheid onzer kermis wijzen wij op het Nationaal-Paarden- spel van den heer <S. Schuitevoerder. Een kermis en een Paardenspel hooren bij elkaar en toch gebeurt het laug niet alle kermissen, dat een paardenspel hier de kermis bezoekt. Dit circus is o. a. in het bezit van 18 wel gedresseerde paarden en 2 gedresseerde ossen. Op het programma trekken onder meer nog de aan dacht: „de zes gedresseerde eenden" en „het schoolrijden op een varken." Waar kermis is, moet ook een draaimolen zijn. Doch ditmaal heeft op dat gebied iets bijzonders zich aangemeld, nl.: Een draaimolen, keurig netjes ingericht en gedreven door gas- kracht, terwijl een prachtig orgel de bezoekers het verblijf in deze inrichting nog veraange naamt. Vooral mogen wij hier niet onvermeld laten, de tegenwoordigheid van Basch's Origineel Magneta, van welke interessante voorstelling wij o. a. voor ons hebben liggen tal van gun stige resentiën, in verschillende bladen voorko mende en alle getuigenden „Voor den oningewijde is het geheim „de Magneta" niet te begrijpen. De tent is netjes omkeerde, teneinde met de punt van zijn tong een onderzoek in te stellen naar den smaak. In dit oogenblik werd de deur van de apothoek geopend en trad een boerin, met een groote mand aan den arm binnen daardoor won Elsbeth een oogenblik tijd om na te denken. Bestond hier aanleiding, om kwaad vermoeden te koes teren, hetwelk tot een gerechtelijk onderzoek zou kunnen voeren, dan wilde zij zelve eerst een helder inzicht er van hebben, alle gevolgen over wegen, voor de babbelzieke monden der bewo ners van dit kleine plaatsje werden opengemaakt. „Neen," zeide zij kalm, „neen, de smaak was zoo onaangenaam, dat ik het weg schudde. Maar gij gelooft toch niet, dat het werkelijk schade lijke bestanddeelen heeft bevat?" Elsbeth's hart sloeg geweldig, zij leunde sid derend tegen de toonbank. De kleine apotheker keek haar verstrooid aan. „Het is zeer jammer, dat ik het poeder niet meer kan onderzoeken. De smaak, wolke aan het papier kleeft, is bijzonder scherp en brandend, ik kan echter nu nog geen vergelijking roaköp waarmede die smaak overeenkomt. Wilt gp mp het papier hier laten, teneinde een scheikundig ondorzoek in to stollen?" Gefolterd door geheime angst, trachtte Elsbeth hare ontroering te verbergen en zeide op zoo bedaard mogelijke wijze „Zeker, mijnheer Willmers, zeer gaarnede zaak boezemt mij belang in. Gij deelt mij dan bij gelegenheid wel den uitslag van het onderzoek mede. Ik zal u zoker wel niet behoeven (e ver- ingericht en een klein tooneel heeft men voor zich. Als het scherm opgaat krijgt men de zee en de lucht te zien. Uit die zee komt eene dame te voorschijn, zij stijgt al hooger en zweeft eindelijk tusschen lucht en water. De bevallige gestalte beweegt zich nu eens naar links dan naar rechts, in eene gestrekte, maar niet onbe weeglijke houding. Zij maakt zelfs geheele omwen telingen, zoodat haar hoofd nu eens boven dan weder heneden is; eindelijk verdwijnt zij met het hoofd om laag in de diepte. Het is zeer interessant om te zien en we houden ons overtuigd dat velen hun kwartje zullen gaan offeren aan deze geheimzinnigheid." Onder de kramen zal voorzeker die van den heer Bonnier, met de prachtige collectie voorwerpen vele koopers trekken. Als een eigenaardigheid zij hier vermeld dat de heer D. Visser van Purmerend, bij allen hier wel bekend door zijn heerlijke zalm en paling, met zijne beide kramen voor de vijf tigste maal nu de Schager kermis bezoekt. Ook mejuffrouw Haak met haar Deventer- koekkraam vergeet Schagen uiet, en wij wen- schen haar toe, dat de Schager-kermisvrienden ook haar niet vergeten. Met betrekking tot de avond-voorstellingen teekenen wij aan, de heer N. de Haas op Zondag 29 Juni, in het lokaal van den heer W. Roggeveen Cz., met een geheel nieuw répertoire voor het voetlicht zal treden, het geen ongetwijfeld door allen, die den Heer de Haas in vroegere jaren hier zagen optre den, met ingenomenheid zal worden begroet. De heer de Haas toch heeft hier in zijn genre een dergelijk gevestigde positie, dat men van hem niets dan goeds kan verwachten. Op het gebied van Café-chantant, bieden ook de heeren van Ham en van Huis elk in hunne localiteit ruimschoots gelegenheid tot aangename ontspanning. Wij besluiten dit kermisverslag met de, zeer zeker aan muziekminnaars hoogst wel gevallige mededeeling, dat Zondag-middag ten 5 ure, in den zoo fraaien tuin van het hotel Eredelust, van den heer Broersma, door de kleine kapel van de Marine, onder directie van den heer Schouteneen keurig programma ten gehoore zal worden gebracht. Men ziet dus, de Kermis biedt velerlei. Elk geniete dan naar zijn aard, doch verlieze niet uit het oog, dat het genieten met mate, alleen waar genot verschaft. zoeken, dat de zaak onder ons blijft, er komen zoo gemakkelijk allerlei dwaze geruchten in om loop." „Mevrouw 1" zeide de kleine man op een toon van verwijt, terwijl hij de hand op het hart legde. Zich diep buigende, opende hij de deur voor zijn voorname bezoekster en wendde zich toen met een vriendelijke vraag tot zijn nieuwe cliënte: „Na moedertje, wat begeert gij?" Toen Elsbeth in haar woning was teruggekeerd, vroeg zij aan den bediende, die de deur opende „Heinrich, herinnert gij u misschien nog, wie laatst de poeders voor mij uit de apotheek heelt gehaald Het was op den dag, toen mijnheer de graaf zijn intrek nam in het hotel, ,de Duitsche keizer', en de oppasser moest tegelijk den koffer daarheen dragen. Of hebt gij zelve liet gedaan „Neen, mevrouw, dat weet ik nog zeer goed, ik was in de kamer van mijnheer den ritmeester en kon zelf niet gaan, omdat het gordijn was losgeraakt. De oppasser was met het paard weg, en daar de bezorging van den koffer haast had, wilde mejuffrouw Malchen een boodschaplooper nemen. Zij heeft hem ook later nog beknord, toen zij de poeder zelve van hem aannam, daar hij zoolang was weggebleven. „Het is goed," zoide Elsbeth, terwijl zij zich afwendde. Malchen I Ja, die mond was nu voor eeuwig gesloten, kon geen inlichtingen meer geven was er een misdaad gepleegd zettende gedachte, wanneer haar eigen hand onwetend doch neen, neen, hoe zou dat mo gelijk kunnen zijn I Hare overspannen zenuwen Schagen, 21 Juni 1890. Donderdag 11. hield de Coöperatieve Ver' eeniging tot aankoop van Veevoeder enz. te Schagen, in het Noordholl. koffiehuis alhier hare gewone jaarlijksche vergadering. Door het bedanken van den heer Maters, onlangs benoemd bij vervanging der vacature, ontstaan door het vertrek van den heer Mac Donald, alsmede voor de vacature, ontstaan door de periodieke aftreding van den heer J. Breebaart Kz., had de verkiezing plaats van 1 Commissarissen, en werden als zoodanig gekozen, de heeren H. Waaiboer Az. en D. Kaan Dz. welke laatste, ter vergadering tegenwoordig, zich die benoeming liet welgevallen. Door den heer P. Buis Jz. werd nu als Administrateur der vereeniging, zijn verslag ingeleverd van het boekjaar 1889/90. In hoofdzaak bleek hieruit, dat o. m. verbruikt waren197,800 kilo Lijnkoek, 42,650 kilo Kunstmest en 509 kiloLucern en ander klaverzaad. Het Ledental bedroeg 156. Tegenover een nadeelig saldo ad f 16,35 in het vorig boekjvar, stond nu een voordeelig saldo ad f 18,58, het welk voornamelijk was verkregen, doordat de stof der lijnkoeken in bet geheel nog had opge bracht een bedrag van f 139,12. Nog werd met dankbare herinnering in dit verslag gesproken van den Heer Mac Donald, onlangs naar Calitornië vertrokken, en in wiens plaats de heer G. Brands tot secretaris der vereeniging was benoemd geworden. De heer Mac Donald toch had behoord tot een der oprichters der vereeniging, en heeft in de tot stand- koming een zeer werkzaam aandeel gehad, terwijl hij door zijn ijver en vele belangrijke diensten van tecnischen aard, den bloei der Vereeniging ten zeerste had bevorderd. Nog werd door den heer Waller gewezen op den uitslag, welken Spr. had verkregen met het voeren van Grondnolenkoek in stede van Lijnkoek. Grondnotenkoek toch kost f 9,20 tegenover Lijnkoek f 10,66; de koeien gaven meer melk en eten ze liever, en zien er ook niet verarmd uit in vergelijking met koeien, gevoerd met lijnkoek. Spr. meent dus dat het in het balang van heeren veehouders kan zijn, zeiven te dien opzichte een proef te nemen. Uit de rekening en verantwoording over het boekjaar 1889/90 bleek, dat de ontvangsten waren deden haar spoken aanschouwen. Tegen den avond kwam er een schrijven van den apotheker. „Nu, die heeft wel haast met de rekening," meende spottende de kamerdienaar, terwijl hij den brief aan de kamenier overgaf, die hen aan Elsbeth zou overhandigen, „Hoog geachte Mevrouwzoo luidde het schrij- ven. „Helaas zijn de in het papier doorgedrongen sporen van het poeder in te geringe mate aan wezig, om op de chemische analyse een verder onderzoek te doen instellen. Intusschen schijnt het mij toch een zeer gevaarlijke omstandigheid, dat dit poeder onder de uwen kon komen. Gelijk n mij verklaardet, is het ongebruikt weggeworpen; er is hier dus ni9t meer uit to maken, in welken graad het daarin ongotwijfeld aanwezig geweest zijnde zware vergift, vermengd was. Wij hebben dit vergift uit de Engelsche artsenijkunde, bet moet getrokken zijn van een Amerikaansehe plant en door de Indianen als geneesmiddel tegen slangenbeeten gebruikt worden. In dit werelddeel wordt het slechts in enkele jrevallen gebruikt, gewoonlijk tegen epilepsie. Hoe zulk een sterk medicament onder mijne bruispoedors geraakt is, is voor mij een onoplosbaar raadsel, doch zal mottertijd misschien nog wel aan het licht komen. Met de meeste Hooguchting, uwe dienstwillige, A. VVillmers." WORDT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1