ZIEKENFONDS. Binnenlaiidsch Nieuws, In deKermisweek. Schagen, 28 Juni 1890. Postkantoor Schagen. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbe kenden, verzonden in de le helft der maand Juni 1890. De „Prins Frederik" gezonken. Er had dus bij behoorlijk beheer moeten worden afgeschreven 3% van f 157108. f 4713. en 10% van 15682. -|-16701. f 82383* 8238. te zaaien f 7951. In werkelijkheid is daarop afgeschreven nihil De andere afschrijvingen op de balansposten zijn belachelijk klein; die echter er buiten gelaten, blijkt reeds van een belangrijk verlies Waren nu de 91 aandeelen in portefeuille allen geplaatst, dan zoude de rentelast met f 4550 worden verminderd. Met andere woorden in dat geval zoude de exploitatie niet, zooals commissarissen zeggen, het bevredigende" resultaat opgeleverd hebben, dat aan de aandeelhouders 2l/3 dividend kon worden uitgekeerd, maar zelfs in dat geval zoude de maatschappij buiten staat zijn de noodzakelijke afschrijvingen op hare bezittingen te doen, en de aandeelhouders zouden geen kans hebben in eene lange reeks van jaren eenig dividend te krijgen. Men zal misschien zeggen, dat wij dit verslag en deze maatschappij wat hard hebben aange pakt. Maar dat is niet zoo. Wij hebben ons strer.g bepaald tot de cijfers, waaronder de naam van den directeur W. H. Arkes prijkt, en zeer veel verzwegen om niet iemand noodeloos te kwetsen. Maar het was onze plicht. Geen verstandig zeeman gaat in zee met een lek schip, geen denkend man vertrouwt zijne geldelijke belan gen toe aan iemand, wiens beheer in andere zaken verliezen oplevert. En naar onze over tuiging wordt het plan eener verbinding tus- schen Schagen en Hoorn in de wieg gesmoord, als men aan dat plan de maatschappij Paarden tram Enkhuizen-Hoorn tot baker en den Heer Arkes tot min geeft. Wil men die verbinding, en wij behooren tot de warme voorstanders daarvan, dan is er maar een weg, die tot dat doel kan leiden. Dan moet de zaak hier ter hand genomen worden door invloedrijke mannen in deze streek, die zich in verbinding stellen met het bestuur van den lokaal-spoorweg Hoorn—Medemblik. Langs dien weg kunnen wij een behoorlijken lokaal-spoorweg krijgen, die weinig behoeft te kosten, omdat wij het mede gebruik kunnen krijgen van den bestaanden weg van Wognum tot Hoorndie goedkoop zal zijn in exploitatie, omdat voor een deel hetzelfde materieel en treinpersoneel kan worden gebruikt, dat tusschen Hoorn en Medemblik dienst doet. Dan hebben wij een levensvatbaar plan, en behouden de steun van de besturen en van de personen, die zich thans reeds voor die verbinding interes seeren; dan verkrijgt de lokaal-spoorweg Hoorn- Medemblik eene uitbreiding, die deze sterker en onafhankelijker maakt. Hoe kleiner eene spoor weg is, des te afhankelijker is hij van de groote maatschappij, waaraan hij aansluit, en voor alles men loopt niet het gevaar, dat thans het plan bedreigt, namenlijk in handen te komen van eene finantieel zwakke maatschappij, zooals de hier besproken Paardentram. Een arme boer maakt arm land, zegt het spreek woord, maar ook een arme onderneming maakt een armoedig trambaantje. Ziekte, ongetwijfeld een der treurigste om standigheden, die een huisgezin kan treffen, veroorzaakt dikwijls den achteruitgang van menig flink gezin. Gemis van inkomsten, uitgaven van allerlei aard, zij werken samen om het leed scherper te doen gevoelen. Elke poging dus, die kan strekken om de gevolgen voor den zieke en zijn gezin te verminderen, verdient aanbeveling. Door die overweging gedrongen, maken wij der gemeente Schagen een plan kenbaar, dat gesteund door belanghebbenden en goed gezin den, zal strekken ter bevordering van het geluk van een groot gedeelte onzer medeburgers. Wij wenschen een ziekenfonds op te richten. Aangemoedigd door de hulp ons toegezegd door een onzer geneeskundigen en de beide apothekers, aan wier medewerking gaarne hulde wordt gebracht, stellen we ons voor den leden zoowel geldelijke ondersteuning als kosteloos geneeskundige behandeling en medicijnen te verschaffen. Geldelijke ondersteuning ad f 2.50 per week (vooreerst beperkt tot 10 weken) voor ieder manspersoon boven 18 jaar en weduwe zorgende voor jonge kinderen. Bovendien kostelooze ge neeskundige behandeling en medicijnen voor dienstboden, werklieden, hunne vrouwen en kin deren. Niemand wordt van onze vereeniging uitge sloten, integendeel, ieder noodigen we uit zich bij ons aan te sluiten, door te worden hetzij lid, hetzij donateur. Als lid erkennen wij, alle manspersonen in onze gemeente van 1855 jaar. Gehuwd, kunnen zij deelnemen voor vrouw en kinderen beneden 18 jaar. Ook laten wij, bij denzelfden leeftijd, boven bedoelde weduwen en vrouwe lijke dienstboden als lid toe. Als donateurs nemen wij ieder aan die jaar lijks f2.50 of meer wil offeren. Zooals van zelf spreekt, behooren de leden zich eene bijdrage te getroosten. Voor leden is die gesteld op fO.10, voor hunne vrouw op f0.02 en voor elk kind op f 0.01 per week. Ziedaar, in korte trekken ons plan. Natuur lijk wordt de wijze van toelating, even als zoovele andere zaken m het reglement geregeld. Kunt ge U met de hoofdzaak vereenigen, wilt ge U aansluiten, toont het ons, door wat de leden aangaat, naam, voornaam, ouder dom, beroep en woonplaats op te geven aan een der ondergeteekenden, en wat allen betreft, door zoo mogelijk eene vergaderiug bij te wonen in het koffiehuis „de Posthoorn" van J. de Beurs, op Zondag 13 Juli e. k., s' na middags 7 uur, bij welke gelegenheid het reglement zal worden vastgesteld, en terstond daarna overgegaan tot de benoeming van een bestuur. Reeds den lsten Augustus e. k. zouden wij den arbeid willen aanvangen. Eendracht maakt macht, laat die spreuk ook ons bezielen; en dit blijken door dat niemand bij de bevordering van dit plaatselijk belang achterblijft. Wij verzoeken der redactie van onze plaatse lijke bladen beleefd bovenstaande regelen te willen opnemen en betuigen daarvoor bij voor baat onze erkentelijkheid. Schagen, 28 Juni 1890. C. BURGER. J. CASTRICUM. G. NIEUWENHUIS. J. OVERTOOM. Th. ROEP. P. VAN TWUIJVER. Mr. C. H. BEELS. C. J. PLOMP. Alle tooneeluitvoeringen, welke deze week in onze gemeente gegeven werden, te bespreken, zou te veel plaatsruimte innemen, waarom wij ons dan ook tot een enkele bepalen. Woensdagavond begaven wij ons naar het gezelschap van den heer Hart, hetwelk opvoerde: „Renaud de Geschandvlekte" of „de onschuldig veroordeelde", een fransch drama. De heer Hart als Jean Renaud, had een moeielijke maar dankbare rol, welke hij met ernst en nauwgezetheid vertolkte en waarvoor hem dan ook na de verschillende actes her haaldelijk den welverdienden bijval door het publiek werd betoond. De heer Hart acteerde vooral verdienstelijk in het 2e bedrijf„de terugkomst" en in het 4e bedrijf„de ont maskering." Ook de heer A. Wijlacker, als Chamboran, komt een waardeerend woord toe voor de karakteristieke vertolking van zijn zeer moeie lijke rol. De andere in dit drama medespelenden stonden de hoofdfiguren evenredig ter zijde, waardoor de geheele uitvoering in vele opzichten met succes slaagde. Trouwens, wij hebben het nu al eenige jaren achtereen bij ondervinding, maar telkens toonen de heer Hart en zijn gezelschap, het bezoek van het publiek op de Schager kermis op prijs te stellen, door hanne uitvoeringen zooveel mogeliik te doen beantwoorden aan de eischen, welke men hen mag stellen. Met zulke vriendschappelijke gevoelens zijn wij niet bezield jegens het Nederlandse!) Tooneel en wij weten, dat velen, ja de meesteu van hen, die o.a. Donderdagavond de tooneeluitvoering van dit gezelschap mei ons bijwoonden, aan onze zijde staan. „Het Nederlandsch Tooneel" toch gaat door voor het beste, wat wij in Nederland op dit gebied bezitten. Dit is evenwel een reden te meer, om openlijk onze diepe gegriefdheid hier neer' te schrijven, over de minachtende houding, door welke de op Donderdagavond in „HetSchilderij van Signorelh" optredende acteurs en actrices het vrij talrijk opgekomen publiek, ronduit gezegd, beleedigd hebben. Wie veel talent bezit, dien kan men ook vele eischen stellen. En dat „Het Nederlandsch Tooneel" goddelijk schoon kan acteeren, heeft het notabene dien- zelfden avond "nog getoond in het voorafgaand tooneelspel „Een bezoek". Hoe verheven was hier het spel van Mevr Frenkel -Bouwmeester, welke als Florizel, eene vurige strijdster was voor den adel der vrouwelijke ziel. En de heer Clous, als Kai Neergaard, dein zijn eer zich gekrenkt wanende echtgenoot ook zijn spel was schoon, was waardig. Waarom dan, zoo vragen wij, in het tooneel spel „Het Schilderij van Signorelli" botgevierd aan dien hatelijken lachlust Verbeeldt misschien dit gezelschap zich, dat het zoo hoog staat, dat het hem wel geoorloofd is, met het Schager publiek te dollen en te 1 len S° Zulk een afkeurenswaardigen overmoed hadden wij dit gezelschap niet toegedacht. Wij meenden dat de Kunst voor deze Kunste naars iets heilig's was en dat zij zich steeds geïnspireerd gevoelden om telkenmale als zij krachtens hun beroep in het publiek moeten optreden, de volmaaktheid in die Kunst te trachten naderbij te komen. Van dat heilig vuur was helaas in dit spel bij de acteurs en der actrices niets te bespeuren. Wij willen hopen, dat dit gezelschap in de beide Zondagavoud nog te geven stukken, het verloren terrein zal willen trachten te herwinnen, anders vreezen wij, dat de tooneeluitvoeringen van dit gezelschap in het vervolg voor de bewoners van dit gewest veel zullen verloren hebben van hare aantrekkelijkheid. Als variëteit werd er Vrijdagmiddag in den tuin van het Noord-Hollandsch Koffiehuis Ton- knuppelen gehouden, waaraan door eeuige lief hebbers werd deelgenomen en waarbij zeven vaten werden stuk geslagen. Dit heidensch-, middeleeuwsch-, negenlieu- eeuwsch-gebruik, alias katknuppelen, werd nu evenwel in alle ingetogenheid beoefend, want de oude gewoonte, van bij elk vernield vat een flesch jenever te gebruiken, werd hier niet in toepassing gebracht. Het inleggeld voor dezen wedstrijd kwam ten goede aan de overwinnaars der laatste hoepels. van het station Noord-Scharwoü(je Z. E A. had dien dag te Haarlem VS Commissaris des Konings den eed aUH Aan de grens der gemeente werd hij j/' paar corporaties en tal van ingezetenen i„ "7 ee" Begeleid door het fanfare-corps en de(f tiek-vereeniging, ging de tocht naar Bur'^""'8'' ters woning, waarvoor een verlichte was opgericht. Bij de aankomst mnak groen versierde plaats vóór het huis ontstoken Bengaalsch vuur een schoonen ind 7 Het prachtige weder begunstigde de muzi,p de apotheose, die ter eere van dan ahei beminden Burgemeester voor diens woning» "f" uitgevoerd. Een optocht met fakkels, (|je door den heer H. Rezelman per rijtui» Jj gevolgd, besloot de plechtigheid. 0 cr<1 Namen der geadresseerden, plaats van bestemm. van Schagen, C. Schuitemaker, Amsterdam. C. II. Doornbos, Gouda. Bij de Stoomvaartmaatschappij „Nederland" is telegrafisch bericht ontvangen vau kapitein Visman, uit Ealmouth, dat haar stoomschip „Prins Eredenk", 21 Juni jl. van Amsterdam naar Batavia vertrokken, den 25sten Juni, 's avonds 10 uur, bij mist door aanvaring met de „Marpessa" van Londen, in de Golf van Biscaye gezonken is. Volgens berichten van kapitein Visman uit Ealmouth van Vrijdag middag, zijn alle ont scheepten van de Prins Frederik welvarend, de militairen opgenomen in de kazerne, het scheeps volk in het Zeemanshuis. De bij de ramp ver dronken officier is de 2e-luitenant der infanterie H. van Wijk. De namen der zes omgekomen manschappen een korporaal en vijf minderen zijn aan het minisferie van koloniën opge geven. Het plan bestond, om de militairen en de passagiers hunne reis te doen voortzetten met het stoomschip Sumatra, kapt. Drooglever Fortuin, dat den 5n Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt. Ten gevolge van het spoedige zinken van de Prins Frederik is er geene gele genheid geweest voor de opvarenden om iets te redden. Het stoomschip Marpessadat met het stoom schip Prins trederik in aanvaring was, is eene geheel nieuwe stalen boot, ongeveer 2500 ton groot, en in 1889 gebouwd te Newcastle bij de firma Palraer Co. Aan boord van de Prins Frederik bevonden zich de volgende passagiers: de heeren E. W. Gelderman, A. Voorsluis van Elk, majoor der inf. van verlof terug, detach.-kommandant, H. van Wijk, 2e luit. inf, medegeleider v. h. detach., H. A. Kooi, id. id., en echtg., mevr. L. M. Steevert, geb. Klaarwater en dochter, mej. M. Langenberg, mej. M. Voorsluijs van Elk, A. J. Dozy, H. W. A. Versnel, D. v. d. Paardt, mej. E. Niemeijer, benevens Zr. Ms. troepen, 4 onderofficieren en 75 kol. soldaten. Een dertigtal veehandelaars uit de omstreken van Hoorn, Amsterdam en uit het zuiden van ons land hebben per circulaire be kent „gemaakt, dat zij voortaan niet meer Vrij dags de markt te Purmerend, maar die te Hoorn zullen bezoeken. In het vervolg zal daarom de Hoornsche vet- markt niet meer op Donderdag maar op Vrijdaf gehouden worden. [Nieuws v. d. Dag.) 1b Voordracht voor onderwijzeres te Kol- horn: Mej. A. E. van Juchem, te Helder MejE. M. Buijs, te Alkmaar en Mei D. Haver! kom te Wieringerwaaid. X V oordracht voor onderwijzeres te Cal- lantsoog: Mej. D. Havcrkorn te Wieringer- waard, A. Dondorf te Enkhuizen en A E M Verkade te Koog a/d Zaan. Woensdag avond werd de heer H. Razel- 1^1' i,16!. Burgemeester der gemeente Win kel herbenoemd was, op nette wijze per rijtuig In de algemeene classicale versie den 25 te Alkmaar gehouden, zijn benoemd tot lid van het provinciaal kerkbestuur j H. Claasentot zijnen secundus ds. v. Kluijve; tot assessor van het classicaal ds. A. C. H. Calkoentot zijnen secundus ds P. Immink tot quaestor ds. G. E. Bron;7 secundus ds. H. van der Hoeven; totsecuudu3 van den scriba ds. H. van der Hoeven, tot leden ds. J. F. L. Boonacker en ds. A, Adrianitot secundi ds. A. G. Reede en ds J. H. Bommezijn tot secundus van het lij H. Rezelman, de heer C. P. F. van Bosstraaten, Te Spanbroek is de influenza ten tweeden male teruggekomen; zij openbaart ziel; door hevige koortsen bij dezelfde lijders, die ia het voorjaar daarmede werden bezocht. Mode van den d ag. I» het Vliegend Blaadje van den Helder, leest mende volgende advertentie Attentie Ileeren! Eenige nette Meisjes zouden gaarne voor de Kermis, in kennis willen komen met eenige fatsoendelijke Burgerjongens, Onze loop is Zondagavond te 8 uren, in groot tenue, van af de Nieuwe burg tot aan de Wind- steeg; de Dames zullen onder de boompjes heen en weder loopen, gemerkt met een rood lint om den hals, met dubbele strik. In afwachting. De ondergeteekende Dames: W. Z., M. F., B. A., H. v. K, M. M., B. N., S. G. Eene niet alledaagsche arrestatie had Maandag jl. te Haarlemmermeer plaats. H. P. met groot verlof uit den militairen dienst te huis, was nu weder voor een maand opge roepen, waaraan hij niet wilde vottoen. „Als ze me hebben willen, moeten ze me maai halen, maar gaan doe ik niet" zeide bij. En ze hebben hem ook gehaald. Tien man waren er noodig hem te boeien, en zoo heeft men hem naar Haarlem getransporteerd, om voor den krijgsraad terecht te staan. De ministers van binnenlandsche zaken en van financiën brengeu ter algemeene kennis, dat met ingang van 30 Juni a. s. de in-en doorvoer van lompen, gebruikte kleedingstukken enonge- wasschen lijf- en beddegoed uit Spanje verboden is. Onder het verbod zijn ook begrepen goederen behoorende tot de bovengenoemde artikelen, die hoewel niet uit Spanje afkomstig, toch zijn in- of overgeladen; maar ouder het verboa zijn niet begrepen goederen (mits bebnorli] verpakt) die wel via Spanje zijn aangevoerd, wa"' waarvan bij den in- ot doorvoer voeldoende blij dat zij uit een ander land afkomstig en niet» Spanje in- ot overgeladen zijn. Bagages door reizigers medegebracht zijn on e het verbod niet begrepen. De Volksbond heeft eene tweede l1'^ uitgegeven, geteekend door Braakensiek, veerd door Walter en verschenen bij Brinkman te Amsterdam. Zij stelt een knaapi« a.iuii,nuoui. UIJ t voor, die dronken eene tapperij verlaa buiten zijn arme vrouw, met een ^j^gt, met een klein kind dat zij op den ar'"(wt een in de sneeuw hem wacht. Voor hen *8' meisje, gekleed als een dametje, 'H. vt0u*' van den tapper moet voorstellen. e wijzende op de fraaie kleeding 5 n |ltfe en denkende aan de povere kleêren va kinderen, zegt tegen haar man: *Dat jou geld ïjjew Van de vorige plaat werden 45,000 vten verkocht. Ook deze zal in de woninge klanten eene goede herinnering zlJn' hun geld wel beter kunnen besteden. Er heeft zich te Binnen-Moerd'j ee geval van slaapziekte voorgedaan^ kind van ongeveer 5 jaren. Na een p is het overleden. 11 en don^ Eergisteravond, tusschen ncl rU|4litei hadden in den Haag twee knapen ue njnne»l> op de pomp in den hoek van den l(]8k< bij de poort te klimmen en val] II)8ken1 het rijksgebouw een stuk lood los mede te nemen naar de trap vaD jen, zaal, waar zij het lood in stukken a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2