1 Vlasneta! N. DE HAAS. Voor lel Vijftigste Jaar D. VISSER, D. VISSER, IS, HOOINETTEN L J. ROGGEVEEN Lz„ MARIA STÜART, IS. GROOT CAFÉ-CONCERT, er Kermis, HET STRANDRECHT. •Si Gemengd Nieuws, Burgerlijke Stand, ©emeente Schagen. Marktberichten. Advertentiën. Gedurende de Kermis, bij de ondergeteekende verkrijgbaar: Wed. Cr. Bute. Kermis te SCHAGEN. Basch's Origineel Duitsch H. P. KERMIS te SCHAGEN. W. ItOGGEVJEM Cz., op Zondag, 29 Juni 1890, De Heer ALEXANDER, GENRE PAULUS. Groot Succes. Mademoisselle PROMONT, Mej. HENRIETTE, CHANSONNETTEN van den heer N. DE HAAS, op de Kermis te Schagen, Dagelijks te zien, elk oogenblik. Entrée 1ste Rang 25 cent. 2de n 15 ii J. L. van ïliijn, Hieinve Eaagzüde, Schagen, verkoopt ver beneden alle concur- rentie Porselein, Glas-Aardewerk. op de Kermis te Schagen, KOEK en BANKET TOONEELZAAL, „Het Nederlandsch Tooneel." Voor- en Aclitcrhinten. Wed. C. BREED. Molenstraat, Schagen, Zeilen dito 171/s Cts. Verder Karpetfranje, Jalousie- band, Gordijn- en Ncliildeiijkoord, enz. enz. Alles tegen uiterst lage prijzen. Zondag, 29 Juni 1890, Het Pater Noster. YORICK. Louis Bouwmeester Mw. Theo Frenkel-Bouwmeester Birectie W. HART. Nederlandsch Tooneelgezelschap, ZONDAG, 29 JUNI, Nooit alhier vertoond. of De Mi i ie Geen McriË neer in Iel drinkwater, D. ROGGEVEEN Cz., LAAGZIJDE, B, 76. jfo" véér dat zij het gestolene konden mede voeren, werden de beide jeugdige dieven door een politie-agent aangehouden. Te Sittard is in den ouderdom van 58 jsreD overleden, de dichter Ch. Beltjens. Te Baarle Nassau is gister nacht een brutale diefstal met inbraak en mishan deling gepleegd. Even buiten het dorp aan den ffe» naar Chaam woont in een herberg alleen de 76 jarige wed. Gielen. Omstreeks middernacht hoort deze plotseling een ongewoon gedruisch en ziet een man me' het hoofd reeds door het bovenlicht van de deur zich naar binnen te werken. Het kordaat oudje slaat twee handvegers op zijn hoofd aan stukken, fiij houdt echter vol schuift den grendel weg en opent daarna deur. Hij werpt nu onder bedreiging van moord het oude vrouwtje op bed en dwingt haar het «eld te wijzen; ongeveer f 40 is zijn buit benevens een horloge en haar gouden sieraden. Met «eweld ontrukt ze hem het horloge en het goud. Toen hij zich verwijderde, verbood hij baar met doodsbedreiging voor den morgen het huis te verlaten; inderdaad kwam hij na tien minuten terug om zich daarvan te overtuigen. Te 2 ure 's nachts is het kordate vrouwtje naar de politie geloouen om aangifte van een en ander te doen, deze heeft een streng onderzoek ingesteld, doch heeft den dader nog niet kunnen achterhalen; hij schijnt al drie dagen in de buurt rondgezworven en de wijk naar België geno men te hebben. Het Utrechls Dagblad houdt weder een warm pleidooi voor de beplanting met vrucht en sierboomen van onze wegen, pleinen, straten en grachten. Wij outleenen aan het opstel het volgende: Voor onze openbare wegen komen de volgende vruchtboomen in aanmerking a. appelen, goud reinette, Bauman's reinette, Blemheim pippin, grauwe holaart, lord Sufheid late zoete ermgaart, Ei pst o n pippeling, keswick codin, zoete veentje, courp pendub. peren winterjanr.en of kleiperen, gieser wildeman, rietperen, broompark, winter bergamot, dirkjespeer, heerepeer, juttepeer, c. pruimen: dubbele boeren witten, varkenspruim, italiaansche kwets, d. noten, waarvan buitendien het hout de meeste andere houtsoorten in waarde overtreft, e tamme kastanjer. Wanneer autoriteiten of bijzondere vereenig- ingen en personen er toe besluiten, die openbare wegen, naar gelang van den aard van den grond, door deskundigen met een of meer soorten van vruchtboomen te doen beplanten, dan zal het hun blijken, dat zij daarmede eene nieuwe, hoogst belangrijke bron van inkomsten hebben geopend, welke waarlijk niet te versmaden is. Er schijnt intusschen bij ons ter lande nog immer bedenking te bestaan tegen het planten van vruchtboomen op openbare wegen, iu weer wil van de gunstige hnancieele uitkomsten, die daarmede in enkele streken van het naburige Duitschland verkregen zijn. Dit is zoo waar, dal het stedelijk armbestuur te Yperen (iu België), op het voetspoor van enkele Duitsche sleden, zelfs de stadswandelingen met vruchtboomen heeft doen beplanten, (wat wij intusschen, uit schoonheidsgevoel, niet zouden wenschen, dat hier werd nagevolgd), waarvan de oogst jaarlijks bij openbare aanbesteding wordt verkocht. De Maasdijk van Heusden tot Woudrichem, waaraan de dorpen Aalburg, Wijk, Veen, Andel, Giesen en Eijswijk liggen, prijkt met tal van milddragende vruchtboomen, en voor zooveel het U. D. bekend, is daar nog nooit een geval voorgekomen van eenigzins noemenswaardige ontvreemding. Ook de Maatschappijeen nationaal belang, die toch evenzeer langs wegen bouwt, welke op sommige punten gemakkelijk door het publiek te bereiken zijn, heeft zich over geen diefstal of beschadiging te beklagen. Trouwens, wanneer de vruchten aan de boomeu worden verkocht (zooals zulks meestal geschiedt), dan weten de koopers, die in den regel in de nabijheid wonen, wel te zorgen, dat hun eigendom onverlet blijft. He beplanting van de pleinen, straten en grachten onzer steden en dorpen (vooral van de buitenpleinen en toegangswegen onzer spoorweg stations) laat over het algemeen nog veel te wenschen over, terwijl buitendien daarbij niet altijd met het overleg en de zorg wordt gehandeld, welke noodig zijn, niet alleen, om den groei der boomen te verzekeren eu ziekten te voorko men, maar ook om den aanleg te doen strekken als een middel tot verfraaiing. Gemakshalve of uit onbekendheid worden over al ongeveer dezelfde soorten geplantiepen en linden of linden en iepen. Dit veroorzaakt eene eentonigheid, welke vermeden moet worden, wil men, bij den aanleg van lanen, het publiek, dat meer schoonheidsgevoel bezit dan sommigen mee- ueD, daarvoor winnen. In het Westlaud onder anderen, dat zich terecht zulk een gunstigen naam verwierf, door de groote e» navolgenswaardige zorg, aan het kweeken van kostbare druivensoorten besteod, heeft men de beplanting der wegen volslagen verwaarloosd, zoodat een wandel- of rijtocht door die, overigens zoo merkwaardige laudstreek, eene ware beproe ving voor het schoonheidsgevoel is. Een wandeltocht van Amsterdam naar het Muiderslot levert hetzelfde onverkwikkelijk schouwspel op. En zoo zijn er nog tal van wegen, vooral in onze noordelijke proviuciën, alsmede in Noord-Holland en Zeeland. Te Gennep zonk voor eenige jaren bij het baggeren in de Maas een stoombaggermolen. Om de scheepvaart niet te bemoeielijken werd het wrak zooveel mogelijk weggeruimd. Daar men echter de overtuiging had, dat er nog veel ijzerwerk op den bodem der Maas was overgebleven, besloot zekere J., een uitstekend zwemmer, dat voor eigen rekening op te ruimen. De man haalde niet alleen het laatste stuk ijzer op, doch leverde tevens het bewijs, dat voor personen van zijn slag duiker pakken onnoodige ballast zijn. Bij elke afdaling bleef hij geregeld 4 k 5 minuten onder water en herhaalde dit 10 a 12 maal achtereen. Te Paterwolde, in het noorden van Drenthe, eene uitspanningsplaats voor de stad Groningen, wordt door de Vereeniging „de Noorderstal" eene renbaan aangelegd. Eeeds dezen zomer, in de maand Augustus, zullen wedrennen worden gehouden. i De geneesheereu van Amboy, Illinois, houden zich bezig met het geval van een jong meisje van 19 jaar, miss Grace Gridley, die reeds meer dan twee maanden achter een slaapt. Op 15 April ging zij in volmaakte gezond heid op het gewone uur naar bed, maar anderen daags kon men haar r.iet wakker krijgen. Na aldus eene week geslapen te hebben, werd zij wakker en stond op, maar eenige oogenblikken later viel zij weer in slaap en sedert dien is zij niet meer wakker geworden. Zij is blozend en gezond, hare ademhaling is regelmatig en haar slaap zoo zacht als die van een kind. Men voedt haar met vleeschnat, maar alle pogingen om haar te wekken bleven tot hiertoe vruchteloos. Blijkens bericht uit Benghazi, wordt ook Tripoli door sprinkhanen geteisterd. De putten zijn er vol van, zoodat er geen drinkbaar water is. Nabij Berlijn is Zondagmiddag in een speeltuin een jonge vrouw, moeder van twee kinderen, een ongeluk overkomen. Zij had de beide kleinen een jongen en een meisje op een paard in een draaimolen gezet en stond er zelf tusschen in om ze vast te houden. Maar de ring daarbuiten heen en weer gezwaaid en welke een vrije rit gaf aan diegene, die hem bemachtigde, verlokte ook haar. Zij greep er naar, verloor het evenwicht, viel en rolde onge lukkig ouder het bewegend gedeelte van den draaimolen, waarbij zij, hoe snel men ook den molen tot stilstaan bracht, eenige malen zeer ernstig aan het hoofd werd verwond. De beide kinderen bleven gelukkig ongedeerd. Een allertreurigst ongeluk wordt uit Oran gemeld. Verleden Maandag avond voer een gezelschap van 5 personen, mevrouw Quilles, haar zoontje van 10 jaar, een jong meisje van 18 en 'nog twee jongelieden in eene sloep naar Mers-eiKebir, om den heer Quilles, die uit Spanje teruggekeerd en aldaar in quaran taine was, een bezoek te brengen. Tegen zeven uur keerden zij naar Oran terug. Halverwege stak hevige wind op, de zee werd onstuimig en de boot sloeg om. Den volgenden ochtend te 6 uren vond men het jonge meisje meer dood dan levend op eenige rotsen aan de kust. Bijgebracht, verhaalde zij den ganschen nacht, tot ongeveer drie uren, zooals zij meende, vastgeklemd aan een stuk hout, op zee te hebben rondgedobberd, waarna zij op de rotsen was geworpen, zeven kilometers van de plaats, waar de sloep omsloeg. Vervolgens werd het lijk van mevrouw Quilles gevonden, geheel naakt. Men vermoedt, dat zij, om beter te kunnen zwemmen, zich ontkleed had; van de drie anderen had men, bij het afzenden van dit bericht, nog niets vernomeD. Op het oogenblik, dat het lijk op eene baar werd weggebracht, kwam de heer Quilles met zijn schip te Oran aan en zag in de verte de saamgestroomde menigte, weinig vermoedende, dat daar zijne vrouw werd weggedragen. Bij het aan wal stappen vernam hij het gebeurde. Ingeschroven van 25 27 Juni 1890. Geboren Cornelis, zoon van Jan Krans en Maartje Wit. Elisabeth, dochter van Jan Rotgans en Antje Roggeveen. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geene. behagen, 26 Juui 1890. Aangevoerd: 4 Paarden f 65.a 190. Geldo Koeien (magere) f a 8.— a a 22.— a 10.- a 1.— a 13.— a 10.— a —.10 a .86 a -.65 "f —.20 f 3.- a f 2.90 a 275.- 120.— 24.- 29!— 14.— 5.— 16.— 11.50 —.70 1.— -.75) —.30 3.50 2.90 16 idem (vette) f 190.a 6 Vaarzen f 100.— a 9 Nuchtere Kalveren f 8.a Schapen (magere) f 42 Idem (vette) f 133 Lammeren f 3 Bokken en Geiten f 15 Varkens (magere) f 16 Biggen f 30 Konijnen f 425 Kilogr. Boter f - (per Kop f .65 a 71 Kaas 3500 Kip Eieren 1500 Eend-Eieren ft o om 26 Juni 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.50 Commissie f 26.50. Middelbare f aangevoerd 392 stapels, wegende 122435 Kilo. Zaandam, 26 Juni 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 28.50. aange voerd 27 stapels. A-lTtmaae, 27 Juni 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 30.Commissie f 27.—, Middelbare f 30.aangevoerd 650 stapels, wegende 175000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 91 Hectoliters, Tarwe f 6.75 a Rogge f a Gerst f a dito chev. f 6.25 a Haver f a Paardenboonen f a Bruine dito f 8.a 8.50, Citroen dito f a Witte dito f 13.a Duiven dito f a—Karweizaad f 9. a 9.12s, dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f a - G. dito f a Kanariezaad f a Erwten: Groene f—a Grauwe f 11.a 19.—, Vale f 9.— a Witte f a Enkhuiven, 25 Juni 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 23 stapels. Hooikaas t Graskaas f 28.50, karweizaad, f 9.50 a 10.25, nieuw mosterdz. f 16.a 18.— blauwmaauzaad f a grauwe erwten f a vale dito f a Wijker Vale dito f - a Groene dito f 10.— a 12.—, Bruine boonen f8. a 10.50, Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.—, Haver f 3.— a 4.—, Boter 575 a 62s cents per kop. GEROOKTE PALING. FIJNE GEKOOKTE HAM, uitgesneden. ROOKVLEESCH, SAUCIS DE BOULOGNE, 1ste kwaliteit METWORST. HARING, ZOUTEVISCH, enz. enz. Schagen, Laagzijde. in het Koffiehuis „DE BEUR S", van door een uitmuntend gezelschap Zangeressen, onder directie en met medewerking van den beroemden Hollandschen Komiek, den Heer Nieuw Repertoire Extra geëngageerd Vlaamsch en Hollandsch Coupletzanger, met medewerking van de Dames Fraulein DERLET, Duitsche Concert—Zangeres. Eransche Chanteuse. Hollandsche Couplet-Zangeres. Onder de Dieuwe voordrachten vau den Hr. de Haas zullen uitmunten 1. De Bedelaar, Kluchtige Scène. 2. De Kranteman, 3. Naar den Eiffeltoren, Komieke Voordracht. 4. De Politieke Turfboer, Kluchtige Scène. 5. De Kattententoonstelling, Nieuwe Coupletten. 6. De Nieuwe Kermismarsch, enz. enz. Aanvang 's namiddags 4 uur. Entree 25 Cents. Doorloopende kaarten, geldig vanaf den aan vang en voor den geheelen nacht, si 4 9 Cents. Geen v er h o o g i n g v a n Consumtie alhier Zondag 29 Juni optredende. 1. DAT HEEFT HIJ GEZEGD, DAT HEEFT HIJ NIET GEZEGD, 2. BLAUWBAARD, 3. DE KATTENTENTOONSTELLING, alO Cts. vanaf heden te bekomen in den boekhandel van J. WINKEL. met GEROOKTE PALING, ZALM enPURMERENDER METWORST, tegen concurreerende prijzen. Door het drukke debiet alle dagen versche aanvoer. Standplaats hoek Marlctplein, tegenover het Hotel n't CENTRUM" van den heer J. van Huis. Uw Dr., IVisser, vau Purmerend. Het geachte publiek wordt opmerkzaam ge maakt, dat men hier met geen onzedelij lse vertooning te doen heeft, en daar deze wondervolle vertooning ook voor kinderen hoogst interessant is, zoo wordt eeD ieder uitgenoodigd, met deze schoone zaak kennis te maken. Ook tegen zeer concurreerende prijzen Gras- Ballonnen verkrijgbaar. Onder aanbeveling, met de oprechte Deventer ^ucadekoek, uit de fabriek van Jb. Bussink te Deventer, Hofleve rancier van Z. M. den Koning. Tevens is ondergeteekende ruim gesorteerd in de fijnste soorten NOGA-FONDA.NT SUIKERWERKEN, allerlei soorten CHOCO LADE met VANILLE. Standplaats tegenover het Noord-Hollandsch Koffiehuis" van den heer C. Kos Pz. Ouder aanbeveling, Uw Dr., D. Visser, van Purmerend. optreden van de Koninklijke Vereeniging worden vau eerste qualiteit bij ondergeteekende vervaardigd. Zij houdt zich verder aanbevolen tot de levering van Standplaats des Donderdags op de markt voor de waag. Op onzen naam wordt niet gevent. SCHAGEN, Noord. heeft ontvangen en beveelt zich minzaam aan tot de levering van Alle soorten Tapijten, Karpetten, Vloerzeilen, Loopers, Kolniatten, Deurmatten, Deur- en Bedkleedjes, Tafelzeil, enz. enz. Afgepaste Tafelzeilen vanaf 80 Cts. Juttenloopers vanaf 15 Cts. Gummi Tafduiutjes en Blaadjes in alle afmetingen. Drama in één bedrijf in verzen, uit het Franr van Fran?ois Coppée vertaald door Mr. H. Cosir DAARNA: Drama in 3 bedrijven of 4 tafereelen, naar het Spaansch van Joaquin Este- baDez, door Emile Franzen. lederen avond optreden van den Heer Aanvang 8 uur. Ie Rang f 1.49. en Prijzeu der plaatsen 2e Rang f l.OO. Besproken plaatsen 10 Cents extra. Het publiek wordt attent gemaakt, rnim 77» uur in de zaal te zijn, daar de voorstelling precies 8 uur aanvang. IV.D. Voor Yorick zijn nog een 80—tal kaarten le bekomen. Gedecoreerd met 3 gouden en 5 zilveren Medailles, Staande met zijn geheel vernieuwden en net ingerichten Schouwburg op de Kermis alhier. Met nieuwe decoratie en costumes. Drama in 5 bedrijven. Tot slot: Tooneelspel in 1 bedrijf. Aanvang 8 uur. Pr ij zen der plaatsen: lste Rang f 0.99. 2de Rang f 0.75. 3de Rang f 0.50. Galerij f 0.30. Plaatsen kunnen besproken worden kussen- stoelen 25 cent, gewone plaatsen 10 cent, op eiken speeldag der Kermis van 12 tot 2 uur, en van 6 uur tot den aanvaug. 9 door een Barslow's "Waterfilter iu ge bruik te nemen. De eenige filter, welke twee filireervermogens bezit en daardoor alle anderen overtreft. Zie Nieuws van den Dag van Maandag 26 Mei, derde blad. Ook aan hetzelfde adres verkrijgbaar glazen Tafelfilters, zeer geschikt voor de Huiskamer. Alleen verkrijgbaar voor SCHAGEN, in den nieuwen ijzerwinkel, bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3