KAPITALEN GEL! BESCHIKBAAR. HOTEL BROERSMA. AU DE COLOGNE-fJEEP Marktveer. 1 Pbotograpi Instantane f 100 s I W. G. BOELE Senior. S S. BRANDSM1. Hotaris BACKX, AFSCHEIDS-VOORS TELLING. C. J. BOELE ZOON. In het ^Ü»T»n5ler wordt de aandacht gevestigd op: SOUCIION-THEË a f 1.50 per o ons. Openbare Verkooping Abr. SLOOS, Notaris M. G0UVERNE, GROOTE en KLEINE G. VAN OS, tegpn 37io en 47i0 Per faai", zonder 7 9 iaar vooruitbetaling van rente. Adres: Oude Gracht 158, Alkmaar. Verkrijgbaar bij J. H. DE WIT, te SCHA© EST, CONCERT, te geven door de RIeine Kapel van liet Stahnuiiekkorps der Kon. Xed. Marine v. <1. Helder, L. A. SCHOUTEN, op Zondag, 29 Juni 1890. o 11 .lor directie van 8. SCHUITK®VOEB»EB, Staande met zijn welingerichte Cirque te Schagen, op bet Slotplein. Zondagmiddag groots Kinder- en Familie-Voorstelling, Prijzen der plaatsen: le Rang 99 et., 2e Rang 75 et, 3e Rang 50 et. DE CIRCUS IS NET INGERICHT. te ALKMAAR. De BANK verstrekt geld op eerste hypotheek, op voordeelige voorwaarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.f 500. en f 100.uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. t De Directie, LangestrantN'o. 59. H. llUM UT. H. BOBlfflS l8f SjillL Eboldoot'S py KIK stukje is gestempeldJ. ROLROOT. Ruime keuze Avonddoeken en Sjales. Groote voorraad Tricot, Tailles, Jurkjes, Pakjes en Broekjes. Ontvangen de nieuwste guttapercha Mantels. W. 1MHULSE2T, Steeds voorhanden solide NAAIMACHINES vanaf f 20.—. te Wieringerwaard, Uit de hand te koop, van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Maeliiiiekiitmiieii en Molenwerken, PALMHOUT, POKHOUT, enz. AdresWed. Gt. GRAS ZOON, Houthandel, Zaandam, Oostzijde, D, 401. Opname bij elke weersgesteldheid. W. D. NIESTADT, Wed. KI. D EN IJS, H OFLEVERANCIER, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma I— Amsterdam, H M otterdam, I's ©ravenhage, ff Leiden, IH Utrecht, Groningen, Gedeponeerd en ingeschreven den 2 Notcmber 1888. K A ME P IC A. Gevestiffd sedert 1847. L'JNDISPENSABLE 3 Cent YKBE, Kalverstraat 11 a, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer B. G. v. d. Wal, Laagziide, Schagen 0 en ky de Heeren K. Koopman, Schagerbrug. H. J. Pri s, Schagerbrug W. Rus, Groenveld. E gel, Koll.or T'1",101:1' Dirkshor j. s oek, Barsi gerhor P. de Vries, op Zaterdag, 5 Juli 1890, 's morgens te 91/3 ure, nabij de KOLHORNERSLUIS, iu "den GROETPOLDER, van: Een partij HOOI aldaar, aan den rook staande, daarna, verpachting- van het ETGROEN van de af ge slechte kade langs den dijk van het Geestmer— A m bach t-Kanaal Nadere informatiën te bekomen bij den WelEd. Heer K. BREEBAART te Winkel. Jv. d. Maaten, Deurwaarder. zal publiek verkoopen te ËGtlOX» KIX.VËV, op WoensdageD, 6 Augustus 1890, bij opbod en combinatiënen 13 Augustus d.a v., bij eindtoewjzingtelkens des voormiddags 10 uur, iu de herberg Khet Haasjevan J. Pz. MOOIJ, De kapitale Hoeren- plaats, ge naamdy Vogelen water", gelegen te EGMOND BINNEN, bestaande uit: Boe renwoning, Erf, Bosch, vruchtbaar Wei en Bouwland en Duin, samen groot 184 hectaren, 39 aren, 60 centiaren. Zoomede het recht van beweiding van een gedeelte dor Zeeduinen onder Egmond Binnen. Eigendom van den heer P. MOOIJ Klzn. Te aanvaarden: Huis met bijbehooren 1 Mei 1891 en deLanderijeu met Duin, Kerstmis 1890. Uitvoerig bij biljetten. Informatiën geeft de Notaris met de veiling belast. Notaris te Winkel, zal publiek verkoopen: A. op Hinsdag, 8 Juli 1890, des avonds 7 ure, in de herberg „Prins Mau- rils", van R. SWAGERMAN te NIEUWE NIEDORP, Een Huis, Boet en Erf, staande en gelegen in deu Leijerpolder, ge meente Nieuwe Niedorp, mitsgaders drie perceelen BOUW- en Weiland, gelegen als voren, te zamen groot 3 Hectaren, 18 Aren, 80 Centiaren. Beboorende aan C. URSEM. B. op Woensdag, 9 Juli 1890, des avonds 7 ure, in de herberg ude Zwaan," van W. SMIT te WINKEL, Een Winkelhuis, met Erf en Werk plaats, waarin Kruideniers— en Schildersaffaire wordt uitgeoefend, staande en gelegen in de kom van het dorp Winkel, groot 1 Are, 30 Centiaren. Behoorende aan J. BAKKER Cz. te ALKMAAR, zal verkoopen op JOins- dag, W «Juli 1890, des namiddags ten 6 ure, in de herberg van den heer D. LONT te HYPOLITUSHOEF, op WIE- RINGEN, allet Huis, met verder getimmerte, Erf, Tuin, Bouw- en Weiland, te Wieringen, aanéénliggende op den boek van den Konings— en boogerweg, uit komende aan de Walsloot, samen groot 2 H.A., 98 A., 40 c.A. Eigendom van den beer M. MINNES. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van IVotaris te Zijpe. Hypothecair Crediet, puike beste Hammetjes, tegen zeer lagen prijs. onder directie ran deü Onder—Kapelmeester, Aanvang, namiddag S ure. Programma: 1. Marcbe Militaire, König. 2. Gartentest, ouverture, M. Carl. 3. Le Réveil du Printemps, Romance, E. Bach. 4. Mon Carlott3, Valse, Millöcker. 5. Musikalische Blumenlese, Thümer. Pauze. 6. Lustspiel, Ouverture, Kéler Béla. 7. Marie, Tyrolienne, Renard. 8. Pantaisie La Pille du Tamboui-Major, Jacq. Offenbach. 9. Finale. Entree 25 Cents. Nationaal Paardenspel, GEDECOREERD MET HET ROODE KRUIS. alle rang-en lialfgeld. van 4 O uur. 's avonds 8 ure, De Directie verwittigt bet publiek van SCHAGEN en omliggende Plaatsen, dat zij alhier is gearriveerd met een gezelschap van 'leeren en Dames, waarbij zich Rijders en Rijderessen, Gymnastiekers en Koorddansers, Clowns, 18 wel gedresseerde Paarden en -gedresseerde Ossen bevinden, welke in het Circus Carré een kolossaal succes hadden en gepresenteerd zullen worden door de jongejullrouw bOHLULu ULft li, en m elke voorstelling werkzaam zullen zijn. De Directie zal niets nalaten om bet publiek genoeglijke avonden te versCTiaffen. De Directeur gevoelt zich gedrongen zijn dank te betuigen aan bet geachte publiek der SCHAGER KERMIS, voor het drukke bezoek aan zijn Cirque gebracht. S. Met achting, SCHUITHNYOERI)ER, Directeur, t IS BIJZONDER VERFRISSCHENI). SCHAGEN, H O G Z IJ D E E, 9. belast zich met liet koopen en ver koopen van ROEREND en ONROE REND GOEl) en EFFECTEN, het bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver band a 38/4 en 47o's jaai'S> het verzilveren van COUPONS en het iucasseeren van WISSELS. het gunstig bekende, goed onderhouden, en burger bestaan opleverend JVtarlitveer, van SCHAGEN op ALKMAAR, desverkiezeude terstond te aanvaarden. Te bevragen bij den eigenaar P. Dekker Cz., te Schagen. en St. MAARTENSBRUG. belooning aan ieder, die na gebiuik van Prof. LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten beeft. Alleen verkrijgbaar bij den Depothouder Th. JBijpost, aan de Laan te Schagen, 60 Cents per flacon met penseel. JONGE en OUDE HOLLANDSCHE KAAS Puike BOTERHAMMEN WORST, 12Cts. per ons, uitgesneden. ROOKVLEESCH, WESTFAALSCHE- en BANKETHAMMEN GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, FltlESCHE- en ZWITSERSCHE KAAS, enz. enz., ver krijgbaar bij SCHAGEN, BENSGAS, I, 26. fe»ig-a,renfabi-iel£ Vijgendam en Rembrandtsplein Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Mampeii. I >epóts Schagen. 1* u r m e r e n d. 11 r e d a. Hen Helder 11 o s eh. Koog a/d Zaan. Dordrecht. G or ine he m. T i e l. W inschat en. II a a r l e m. Driebergen. 11' o r m e r v e e r. I* e ti a n g. 11 a t a e i a. S a mar an g. S o e r a h a (f a. C hris tiania. Kopenhagen. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. Jü alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waar Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed ÜP den onderbuik gewreven is geworden, heelt me" steeds bepaald verlichting bespeurd en liet vooi'tg8811 met dezelfde veilige behandeling, geholpen éoor bet gebruik van warme zemelpappen, heeft stee 9 genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzeU moet men ook gedurende den aanval zijne toti vlucht nemen. Vaste zelfstandigbeden, vrucht1511 en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verd*e,ien zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, 1 L85' h. contant te bék^TrTïafc7T^* f 3"~' f 6<75> 13.50 en f 20.50, zijn op f»l,c0 Londen, 523, Oxford-Stlt! Ap°thekers iu «l^ede in IlollowayW8' vaanrage blissemeut Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4