f 100 Gemengd .Nieuws, §PMA«HKLI. Vacatuurbeurteii. Burgerlijke Stand. Gemeente Scliagen. Gemeente Sint Maarten. Gesn. Wier inger waard. Gemeente Winkel. Gein. Broek op Isangcdijk. Gemeente H. Hugowaard. Gemeente Oude Wiedorp. Gemeente Warmenliuizen. Gemeente Xleuwe IViedorp. Marktberichten. 27o! f Advertentiëii. Advertentie-Bureau SCHAGER COURANT. dl zetel hun meer waard dan hun onafhankelijk heid? Zijn zij onder den invloed var. Dr. Kuyper en Dr. Schaepman reeds zóó roouiseh geworden, dat zij 't niet meer wagen iets te doen blijken van eigen wil en eigen inzicht? Zijn zij „konin- gen en priesters", of gedweeë vasallen van een partijhoofd Zijn zij „het licht der wereld", of bleeke wachters, die hun licht ontleenen aan een gevreesd leider Wij herinneren ons uit de geschiedenis der parlementen weinig voorbeelden van zulk een verloochenen van alle protestantsche tradities, als nu onze „Kal- vinisten" te aanschouwen geven. Ze zijn gehyp- notizeerd voor het eene deel, willens blind voor het andereen werken samen tot het opwekken van onheilige ambities, tot den wasdom het farizeïsme vooral bij jongelieden. van S. K« T_j. De Friesche Courant, den tegenwoordigen politieken toestand van ons land besprekende, schrijft Da'komp ie an! Op de tiende jaarvergadering voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag is weer iets in 't openbaar gekomen van het „geheim program" des monsterverbonds. De heer J. Woltjer, zich noemende professor aan de vrije universiteit, beweerde dat het onderwijs aan onze theologische faculteit volslagen beginselloos was en zijne collega dr. Kuyper gaf de troost, dat het op verre na niet te zeggen is, waartoe de regeering zal besluiten inzake het al of niet voortbestaan dier faculteiten, terwijl hij onver holen uitsprak, dat aan de Rijksuniversiteiten hier te lande geen plaats is voor een theologi sche faculteit. Met den eisch tot opheffing komt men evenwel nog niet, eerst het eene en dan het andere. Schaepman en Kuyper zijn het eens en hoogst waarschijnlijk volgt „heel de rechterzijde, die zich kloek en trouw onder de banier, door de regeering omhoog geheven, schaart." Wat banier heft de regeering op? De regeering ontvangt de banier van de twee hoofd mannen door wie zij zit, staat en valt. Alles is klaar gemaakt en uitgemaakt, wat van de regeering komt wordt voor zeker aangenomen met de helft plus zooveel stemmen. De linker zijde kan tegenspartelen, oreeren, bewijzen, 't geeft niets, het debat heeft op de eindstemming niet den minsten invloed. Nu zou men kunnen zeggen en er zijn er die zoo spreken en schrijven laten de heeren van de linkerzijde maar zwijgen, zij verbeuzelen den nationalen tijd maar met hun tegenspartelen; doch die raad dient niet opgevolgd, de natie mag en moet hooren van welken kant de wind thans waait. Aan de orde is de wet op de besmettelijke ziek ten. Natuurlijk daar bestaat nergens een volmaakte wet en hare leemten komen aan hel licht, zoodra zij eenigen tijd in toepassing is geweest. Zoo ook de genoemde wet, en aan wijziging heeft zij hier en daar behoefte. Maar waarom zij zoo spoedig komt, in plaats van al de andere beloften van ,/t program van acti" in vervulling te brengen Er zit een „pomp" in, zou Pierson zeggen. Lohman c.s. weten, dat er veel vooroordeel tegen de vaccinatie bij een deel des volks bestaat en hiervan dient geprofi teerd. Het vaccine—artikel, dat is de slag van de vuurpijl. Laat men de vaccine vrij, dan loodst men een deel der kinderen de bijzondere school binnen, 't Doel zou te doorzichtig worden, anders zou Lohman de bepaling opnemen, dat de vaccinatie voor de openbare school verplich tend, voor de bijzondere vrijgesteld werd. Er is zeker niemand, die een begin van twijfel koestert en bij zich zelf niet overtuigd is dat het vaccine-wetje wordt aangenomen in de Twee de Kamer en dus zullen ook met het oog hierop velen zeggenlaat de linkerzijde zwijgen ter wille van den „nationalen tijd." Niet alzoo. Aan de natie dient telkens zoo duidelijk mogelijk een antwoord gegeven op de vraagwaar gaan wij heen? A« Kuyper wat, dan Schaepman wat, maar de gewenschte voordeelen dienen naar tijd en omstandigheden slim gekozen, om aan den dag gebracht te worden, terwijl de Standaard tusschen beide tijd dient gelaten om kwanswijs met Eome even overhoop te liggen om de schare, die 't eigenlijk niet op Eome's vorderingen begrepen heeft, in het duister te houden. Men zegt niet te veel als men beweertrech terzijde en regeering worden als bij den neus geleid door het driemanschap Schaepman-Kuy- per-Lohman. En de twee minderheden, die te zamen de meerderheid vormen Zij leven door elkaar iets af te troggelen. De vaccine—wet zal ons weer doen zien, hoe gewillig Eome loopt achter Lohman, ofschoon de roomschen voor de vaccina tie zijnkomt de persoonlijke dienstplicht aan de orde, dan loopt Eome voorop en Kuyper met zijn troep volgt, of 't heele zaakje blijft in de doos. Later komt de theologische faculteit, in welk pleidooi ze broederlijk samen kunnen gaan even als iD het beschikbaar stellen van rijkstoe- 'agen aan hooger onderwijs op gereformeerden grondslag en seminari, om Eome in ruil voor haar hulp in de vaccine-wet misschien wel een pauselijke ambassade in Den Haag te geven. Als de Eerste Kamer er niet was om bij al te snellen gang een spaak in 't wiel te steken, dan zouden wij al veel verder zijn langs de hel ling, die het vrije Geuzenvolk onverbiddelijk in de armen van het clericalisme voert. En als het den predikanten van anti—Kuyperiaansche rich ting, die eerst de schare hebben meegetrokken op den weg, die met verlies van alle vrijheid eindigt, niet gelukken mocht de hunnen van den listigen Kuyper c.s. af te trekken, zeg dan maar„de nacht komt." Toch twijfelen wij niet aan de eindelijke zegepraal van het licht boven de duisternis, aan dien van de vrijheid boven de slavernij, aan gewetensvrijheid boven priesterdwang. Mochten wij maar eerstdaags van Lohman den minister kunnen zeggen „Da gaat ie weer 1 ie Pokken wet. Ds. Gispen schrijft in De Bazuin Ea als straks de herziening van de wet op de Besmettelijke ziekten aan de orde komt, zullen we de poppen eens zien dansen. Wel is het een gematigd voorstel, dat de Eegeering doet. Wel wordt de vaccine gehandhaafd en, zooveel mogelijk, voor een zuivere en doeltref fende vaccinatie gezorgd maar voor kinderen, wier ouders gemoedsbezwaren of andere bezwa ren tegen die kunstbewerking hebben, wordt de school niet meer gesloten. Dit is het krie- tieke puntje van dit ontwerp. Wat zal er een leven komen in de genees kundige wereld en in heel het liberale deel van Nederland En hoe zullen de Eoomschen zich houden, die geen bezwaar hebben tegen de verplichte vaccinatie Die verplichting is toch niets anders dan de toepassing der Roora- sche idéé op geneeskundig gebied. Wat in vroegere eeuwen de bisschoppen deden, de gees ten der menschen met de Eoomsche leerstof vaccineeren, dat doen nu de geneeskundige au toriteiten met de koepokstof op onze lichamen. Maar het stelsel is 't zelfde. Het is de dwang, de diefstal van de persoonlijke vrijheid, de be- rooving van het recht, dat we niet hebben van ons zeiven en niet van eenig mensch, maar dat God ons, als zijne redelijke schepselen, gegeven heeft. In één opzicht is er verschil. In het Eoom sche dwangstelsel zit een verheven en schoon ideaal, een kern van waarheid, wijl alle men schen aan God gehoorzaamheid schuldig zijn en alle knieën voor Jezus Christus moeten en zullen buigen. Maar in het dwangstelsel der vaccinatie zit geene andere gedachte, dan dat de mensch is een zoogdier, dat het eene dier het andere aansteekt, en de stof de stof be- heerscht. Treurig heb ik het altijd gevonden, dat er bij hen, die tegen den vaccinedwang zijn, vaak zooveel overdrijving in de taal werd aangetroffen, waardoor zij hun eigen zaak bederven en, gelijk bij alle overdrijving het geval is, het doel voor bijschieten. Doch wij willen er het beste van hopen, en wenschen der Eegeering ook met dit wetsvoorstel veel geluk toe, zoowel bij de Eerste als Tweede Kamer. De Heer Gispen kan toch niet ontkennen, dat de mensch een zoogdier is En dat wij stoffen van de dieren in ons opnemen, zal hij niet loochenen, die ooit een kind met melk van een dier zag voeden. Indeidaad stof beheerscht stof. Wat onze lichamelijke samenstelling betreft, staan wij bloot aan besmetting door dieren, want het kardinaal verschil tusschen dier en mensch bestaat niet in onze stoffelijke organisatie. Wij willen, ook al zijn wij geestelijke menschen, niet te hoovaardig zijn om aan een dierlijk lichaam een stof te ontleenen, die, onder Gods zegen, ons behoeden kan tegen een afschuwelijke ziekte. Ja, wel is het treurig, dat in deze zaak zoo veel overdrijving, en zoo veel hartstocht zich vertoont. De Vaderlander. Het ontstaan der cholerain Spanje. Door de Commissie van onderzoek, die door de Spaansche Eegeering is benoemd om de oorzaken van het ontstaan der epidemie op te sporen, is als waarschijnlijk aangenomen, dat te Puebla de Eugat de cholera is voortgeko men uit kiemen, die zich sedert de epidemie van 1885 in den grond onder de marktplaats bevonden en door het open breken der straat weder te voorschijn zijn gekomen. Ten minste, de eerste ziektegevallen deden zich onder bewoners van het nieuwbestrate marktplein voor. Het blijkt dus weder hoe noodzakelijk het voor de volksgezondheid is bij voorkomende ziektegevallen de ontsmettingsmaatregelen in den ruimsten zin toe te passen. Dr. Jules Eochard, schrijft in de „Temps" dat ook z. i. de cholera niet naar Puebla de Eugat is overgebracht, maar dat zij vermoedelijk daar vanzelf is opgetreden na eenige jaren werke loos te hebben gelegen. In dergelijke gevallen is opgemerkt, dat de ziekte niet zoo hevig op treed als de eerste maal. Sanitaire cordons en quarantaine houdt Dr. Eochard voor nutteloos. JÖe beste voorzorgen, zegt hij, zijn reinheid en zorg voor de gezondheid. Volgens andere berichten zou de cholera in Spanje ontstaan zijn door het zoogenaamde schud den van lijken van slachtoffers eener vorige epidemie. Volksbelang. Een kinderjuffrouw te Tuliju heeft ten koste van haar leven het kind gered, dat aan haar zorg was toevertroud. Het kind zocht zijn bal, die op de spoorlijn was gekomen toen plotseling een trein naderde. Het kindermeisje snelde toe, redde het kind en werd door de locomotief gegrepen en vei morseld De arme laat haar man 8 kleine kinderen na. Volgens nieuwe proeven van Duchaux worden bacteriën door niets zoo snel vernietigd als door licht. Zij mogeu bestand zijn tegen hitte, koude en droogte, niet alzoo tegen het zonlicht; binnen weinige uren worden ze daardoor vernietigd. Dat men dus het licht der zon niet alleen toegang moet verschaften tot hospitalen, maar in de eerste plaats tot onze woningen, is een zaak die nauwelijks betoog behoeft, doch helaas nog maar veel te weinig begrepen wordt. Maandblad Op Helgoland wordt een tongval van de Friesche taal gesproken. Het Onze Vader in het Helgolandsch is voor een Nederlan der niet onverstaanbaar. Het luidt als volgt Ws haita dw derstn biste yne hymil. Dyn name wird heiligt. Dyn ryck to komme. Dyn wille moet schoen opt yrtryck as yne hytnil. Ws deilix broe jow ws jwed. In veriou ws ws schylden as wy vejac ws schyldnirs. In lied ws naet in versieking, din firx ws vin it qwoed. Din dyn is it ryck, de macht, in de heerlick- heyt yn yewicheyt. So moettet wese. In de Middelb. Ct. gaf dezer dagen iemand den raad, om bij het geleiden van rundvee, ter voorkoming van ongelukkigen de gewoonte te volgen, welke in het noorden van Frankrijk in zwang is. Men maakt dan aan een niet te dik touw een lus, welke men zoo ver mogelijk over den staart van het dier schuift; daarna brengt men den kop van het dier in den gewonen stand en maakt het andere einde van het touw om de horens vast. Zoodra het dier nu een aanval van dartelheid krijgt, of wanneer het schrikt, is de eerste beweging den kop omlaag te drukken het touw wordt plotseling gespannen, het dier krijgt een geduchten ruk aan het boveneinde van den staart en bezeert zich de lendenen, zoodat het niet zelden schreeuwt van pijn. Heeft het hoogstens nog een paar malen beproefd, den kop omlaag te drukken, dan zal het juist tengevolge van die felle piju, daartoe geen lust meer gevoelen en vreedzaam zijn weg vervolgen. Mocht bij het dier nog een neiging tot dartel heid ontstaan, dan kan het daaraan slechts uiting geven door rennen; de geleider kan het dan best in bedwang houden, en bereikt zijn doel des te eerder. De eigenliefde is de grootste vau alle vleiers. La Rochefoucauld. Echte deugd en wezenlijke gezondheid hangen af van de macht, die men bezit om zichzelven te leiden. Ernst von Feuchtkrsleben. Wil noch een borger noch een leener zijn Want leenen schaadt wien voorschiet als wien neetnl; En borgen stompt het scherp der huishoudkunst. Shakespere. De mensch eert zijne dooden beter, als hij de tranen van anderen droogt, dan als hij zelf tranen storten de schoonste krans, die wij op het graf der onzen kunneD neerleggen, is er een van vruchten, uit goede daden saaingesteld. Jean Paul. Is dat waarEr stond een geit op een grasperk aan een touw. Het touw was groot genoeg, om het beest gelegenheid te geven eenige uren lang kostelijk voedsel te vinden. Maar de geit begon aan het touw te trekken, om te zoeken, wat er verder lag; zij boog op de knieëen, totdat deze kaal werden, om de grasjes te grijpen, die buiten haar bereik stonden. Zij worgde zich bijna; zoo trok zij. Maar zoo doen wij allen in het leven. Ieder heeft zijn perk, zijn lijn, zijn kring. Binnen dien kring vindt hij voedsel voor lichaam en geest. Wij spannen ons echter in en velen krui pen zelfs op hun knieën, om te bereiken, wat zelfs zeer ver buiten hun kring ligt. Alphonse kirr. Genot is als een opwekkende drankeen weinig doet geen kwaad, maar te veel is verder felijk. CoUERIDGE. Werkzaamheid is onontbeerlijk voor 's men schen gelukzijn krachten willen gebruikt wordeD. Ieder moet daarom wat doen, al naar zijn gaven en krachten. Zich in te spannen en met tegenstand te strijden is ten allen tijde een behoefte voor den mensch. SCHOPENHAUEB. NOOED- en ZUID-Z1JPE. 6 Juli Ds. Hobus, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. 13 Juli Ds. Pareau, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 20 Juli Ds. Miihring, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 27 Juli Ds. Bommezijn, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. HELDEE en HUISDUINEN. 6 Juli Ds. v. Kluyve, Helder v. 13 Juli Ds. Bommezijn, Huisd. v. Helder n. 20 Juli Ds. Bron, Helder v. 27 Juli Ds. Fetter, Huisd. v. Helder n. W IEEINGEN. 6 Juli Ds. Mühring, Hipp. v. de Oev. n. 13 Juli Ds. Fetter, Oostl. v. Hipp. n. 20 Juli Ds. te Gempt, Westl. v. de Oev. n. 27 Juli Ds. Hobus, Oostl. v. Hipp. n. Ingeschreven van 2 tot en met 4 Juii 1890. Geboren, Ondertrouwd, Getrouwd en Over leden Geene. Ingeschreven van 1 30 Juni 1890. Geboren: 12 Juni. Jan, zoon van Jan Brom mer en van Maartje de Boer. 30 dito. Johannes Hendricus Derk, zoon van Jan Willem Wechge- laar en van Berendina Breukelaar. Ondertrouwd en GehuwdGeene. Overleden: 5 Juni. Trijntje Slot, oud 9 jaar, dochter van Klaas Slot en van Guurtje Bijpost. Ingeschreven van 1 30 Juni 1890. GeborenSijtje, dochter van Dirk Smit en en Neeltje Schoen. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden: Geene. Ingeschreven van 1 30 Juni 1890. GeborenMaria, d. v. Klaas Brugman en Grietje Bijhouwer. Trijntje, d. v. Leendert van Stipriaan en Aagje Butler. OndertrouwdGeene. GehuwdJohannes Dekker, j.m., 24 jr. en Neeltje de Graaf, j.d., 24 jr. OverledenMaartje van der Molen, dochter van Teunis van der Molen en Reinuw Vader. Geertje Andringa, onderwijzeres, 33 jr., dochter van Willem Andringa cn Hendrikje Ruiter. Ingeschreven van 1 30 Juni 1890. Bevallen W. Visser, geb. Slot, D. W. Kos- sen, geb. Blok, D. G. Strijbis, geb. Biersteker, 2 Z. T. Dekker, geb. de Geus, Z. Ondertrouwd en Gehuwd Geene. OverledenMaria Alderlieste, echtg. van Jb. Kaasen, 23 jr. G. Biersteker, echtg. van O. Strij bis, 38 jr. Jb. Balder Abrz., 36 jr. Ingeschreven van 1 30 Juni 1890. Geboren: Cornelia, dochter van A. Borst en N. Peereboom. Antje, dochter van F. Mienis en J. C. Bierman. Petrus, zoon van J. Zuurbier en G. Langedijk. Jan, zoon van K. Konijn en N. Koemoester. Brechtje, dochter van C. Koningen A. Molenaar. Aafje, dochter van P. Doorn en J. Kooij. OndertrouwdKlaas Schuit, jonkman, 27 jaar en Grietje Schuit, jongedochter, 24 jaar. GehuwdWiebe van Slooten en Grietje Raat. Overleden: Maartje de Boer, 13 maanden. Aafje van Schagen, 15 jaar. Gerrit Meijne, overleden te Obdam, 37 jaar. Ingeschreven van 1 30 Juni 189C. Geboren: Pieter, zoon van Pieter Wijn en van Trijntje Rutsen. Geertruida Wilhelmina en Anthonia Alida, dochter van Aris Bijwaard en van Anthonia van Trienen. Pieter, zoon van Cornelis Bakker en van Jansje Tromp. Sieuwirt, zoon van Gerrit Jonker en van Antje Roos. Cornelia, dochter van Dirk Gelder en van Jantje Dekker. Ondertrouwd en Gehuwd Geene, Overleden Johannis Appelman, zoon van Pieter Appelman en van Catharina Oudejans, acht weken. Jan Bakker, zoon van Jacob Bakkor en van Maartje Spruit, negen jaren. Maria de Jong, dochter van Jacob de Jong en van Marijtje Noordstrand, een jaar. Ingeschreven van 1 30 Juni 1890. Geboren: 1 Juni. Johannes, z. v. C. Vader en A. A. Bruin. 22 dito, Geertruida, d. v. P. Huiberts en G. Bakkers. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden: 5 Juni. Andreas Rempt, 5 md., z. v. P. Rempt en Geertje Witsmeer. 20 Juni, Klaas Sevenhuijsen, 24 jr., z. v. G. Sevcnhuijsen en S. Blom. 24 dito, Aafje Praat, 80 jr., weduwe van M. Kleibroek. 25 dito, Pieter Bregman, 80 jr., weduwnaar van Jantje Akkerman. 29 dito, Maartje Boersen, 16 md., d. v. J. Boegen en d. Overpelt. Ingeschreven van 1 - 30 juni 1890. Geboren: Jao z. v. Pieter Wognura en Trijntje vanLSt.pr.aan. Pieter, z. v. Jan Zwier en Aafje Dekker. Gerrit, z. v. Arie Heinstman en Aagje Pie. Gnetje, d. v. Pieter Stam en Bregtje Stoop. Herman Diodench, z. v. Johan Bomhard Wilkon en Grietje Hannghuizen. Antje, d. v. Dirk Oukes en Hendrika Yoldt. Ondertrouwd en Gehuwd: Geene. Overleden Grietje de Lange, echtgenoote van Gerrit Sneekes, 77 jaar. Teetjo Mijts, echtgenoote van Lourens van Herwerden, 53 jaar. Grietje Pool, echtgeuoote van Hendrik Bremer Maasen 71 jaar. Dirk Stam, zoon van Arie Stam en Jantje Hovenier, 5 maanden. S c h a g e n, 3 Juli 1890. Aangevoerd 9 Paarden f 75 a 150. 1 Stier f 115.— a 115. Gelde Koeien (magere) f a 9 idem (vette) f 182! a 11 Kalf koeien f 200. a 240. 21 Nuchtere Kalveren f 10.- a 26. Schapen (magere) f a 70 Idem (vette) f 26.- a 31 105 Lammeren f 9.— a 16 6 Bokken en Geiten f 1.— a 5 24 Varkens (magere) f 15. a 17 30 Biggen f 8. a 12 10 Konijnen —.10 a 60 30 Kippen f .40 a 70 17 Eenden f .30 a 40 630 Kilogr. Boter f -.86 a 91 320 Kaas 4000 Kip Eieren 1500 Eend-Eieren (per Kop f —.65 a —.67») f —.20 a —.35 f 3.- a 3.25 f 2.90 a 2.95 MS o om 3 Juli 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32. Commissie f 26.50. Middelbare f aangevoerd 430 stapols, wegende 136103 Kilo. JE «I om, 3 Juli 1890. Aangevoerd. Aangevoerd 208 koppen boter, per half kilo f 0.52» a 0.575, kipeieren f3.50 a 4.per 100 stuks Z a a n d fr m 3 Juli 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs 1' 28.50. aange voerd 39 stapels. Alkmaar, 4 Juli 1890 Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 30.Commissie f 27.50, Middelbare f 30.aangevoerd 625 stapels, wegende 170000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 35 Hectoliters, Tarwe f 6.87s a 7.50, Rogge f a Gerst f 6.a dito chev. f a Haver f a Paardenboonen f a Bruine dito f 9.a Citroen dito f a Witte dito fa Duiven dito f a Karweizaad f a dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f a G. dito f a Kanariezaad f a Erwten: Groene f a Grauwe f a Vale f' a Witte f a JEnkhuixen, 2 Juli 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 36 stapels. Hooikaas t Graskaas f 29.50, karweizaad, f 10.a 10.25, nieuw mosterdz. f 16.a 18.-- blauwmaanzaad f a grauwe erwten f a vale dito f a Wijker Vale dito f - a Groene dito f 10.— a 12.—, Bruine boonen f - a Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.25, Haver f 3.— a 4.— Boter 57' a 60 cents per kop. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Alleen verkrijgbaar bij den Depothouder Til. Jöypost, aan de Laan te Schagen, a 60 Cents per flacon met penseel. 1 "*3 «~»a9 ALGKÏIftllKS der Gelegenheid tot opgaaf van annonces ter plaatsing in alle binnen- en bui- tenlandsche l>agblacien. Spoedige en accurate verzending is ver- cö zekerd. Men behoeft slechts één afschrift van een advertentie te geven, al moet deze ook in verschillende bladen worden geplaatst. De prijzen worden berekend volgens het tariet der verschillende dagbladen, zonder eenige verbooging. Briefporten worden niet in reke ning gebracht. I 1 'ik'**-1 'fc'11

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3