K HIT MHIIHL.. 34ste Jaargang. No. 2418. Brandspuitdienst. Donderdag, 10 Juli 1890. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: B aan, D, 4. G emeeiite Schagen. Beken dm aki ii gen. H00ISTEKERS. Jan Roos en Thijs Bijpost. JACHT. Roman van H. VON OSTEN. Jan Winkel. Dirk Roggeveen Lz. Gerrit Dorbeck. op verbeurte eener boete van hoog stens twee gulden voor lederen afwezige, welke boete voor de Hoofd lieden wordt verdubbeld. Zullende aan deze bepaling ten strengste de hand worden gehouden. Binnenlaridsch Nieuws. WORDT VERVOLGD. SCHAGER A AM- k Laioiblad Dit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEB- TENTIÉN ia bet eerstuitkomend nummer geplaatst. DN GEZONDEN STOKKEN één dag vroeger. Prjjs per jaar f3.Franco per poat 3.00. Afzonderlijke nummer» 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels f0.25; iedere regel meer f 0.06 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van Schagon Gezien artt. 174 en 175 van het politieregle- mcnt dezer gemeente; Gelet op art. 179, letter O, der wet van 29 Juni 1851, (Staatsblad No. 85); Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat door hen, voor het jaar 1890, tot hooistekers voor de geheele gemeente zijn aangesteld, Wordende belanghebbenden tevens herinnerd aan de bepalingen, voorkomende in de hierboven genoemde artikelen van het poiitiereglement. Schagen, 1 Juli 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS, de Secretaris, DENIJS. Be Burgemeester van Schagen, brengt ter ken nis van belanghebbenden, het navolgende: De Commissaris des Konings in Nooid-Holland, Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 18 dezer no. 4 Geiet op art. 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87) Brengt ter kennis van belanghebbenden dat de jacht op waterwild in den kring begrepen binnen den Westfrieschen Omringdijk on in de gemeenten Petten en Callantsoog, zal worden geopend op Dinsdag 15 Juli 1890 en in de overige deelen der provincie op Vrijdag 1 Augustus 1890. En zal dit besluit in het Provinciaal Blad wor den geplaatst en in alle gemeenten van Noord- ijiqiï 30. DERDE HOOFDSTUK. Twee dagen na het vorenvermelde bevonden zich een dozijn dames uit de categorie der moe ders en tantes, en zes h zeven jonge of tenminste nog voor jong doorgaan willende meisjes in zenuwachtige opgewondenheid. Men trachtte te doorgronden, wat toch wol de aanleiding mocht zijn van de buitengewone uitnoodiging der vrouw des burgemeesters. De jongsten der meisjes droomden zoo iets van eene verloving van Liesje, de meer ervarene geloofden danraan niet meer, de oudere dames echter waren dadelijk op de hoogte, en de vrouw Tan den rechter zeide mot een ernstig gelaat vj k0' niet gedaan, waarachtig, ik had nog heden een dergelijk besluit genomen." oo trokken dan tegen vier uur, voorzien van er ei pikante nieuwtjes, welke men van de wa8cüvrouwen, naaisters en dergelijke geloof- aaraige personen vernomen had, als in optocht e moedors der stad de burgemeesterswoning en, om een vonnis te vellen over de misdadi- g rs, die Wiesenau tot een plaats des gruwels Bot'? n 'e maken. De koffie werd gemeenschap pen |^>e')ru'k': 'n mooie kamer, een groot kan/ m°' vens'er8> waarvoor prachtige w»', eekerispolijk gevouwen gordijnen een met üt h P..'1® garnituur; tot do verdere opsiering van Wligdom behoorden een mot zilvergaas om- '£roon'amP en de groote familieportretten, laatste symetrisch boven de sofa hingen, die 6 £emeesterBvrouw gold voor een dame, nog Wej waj. yan m0(je hield. Een groote Sol 9ue^ versierde bet buffet; ecnigecon- dn/S fan wanden. getooid met fraai bor- rsel, droegen allerlei curiositeiten, zooals: een glas uit Marienbad, een zwitsersch huisje, daf ï/konistig van de huwelijksreis der dame, j, fcn Moltke in lerru-cotta, een kerst- 'enk van den oudsten zoon, en wat er verder a of hing, De wanden waren versierd met ffiajolicaborden, kunstwerken, aan welke holland worden aangeplakt. Haarlem, 23 Juni 1890. De Commissaris des Konings voornoemd, (Get.) SCHORER. Schagen, 4 Juli 1890. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. Burgemeester en Wethouders van Schagen, maken bij deze bekend le. dat bij de brandspuit zijn benoemd: a. lot Opper-Brandmeester: b. Tot Brandmeesters bij de Blaauive SpuitJohail Govers, i, Roode Jan Kweldam. c. Tot len Commandeur over de Werklieden, bij de Roode Spuit Tot len Commandeur over de Kringsluiters, bij de Roode Spuit, 2e. dat op Zaterdag-, den 19en «Tnli a.s., des avonds teu 6 ure, aan den Loeterdijk alhier, proeven zullen worden genomen met de BLAAUWE en ROODE BRANDSPUITEN, en roepen daartoe op, alle Hoofdlieden en overige Spuitplich- tigen, wonende in de kom der gemeente, de eersten om op het Raadhuis present te ziju des avonds ten 51/2 ure, de overige Spuit- plichtigen om voor het Raadhuis aan wezig te ziju des avonds ten 6 ure, allen voorzien van hunne onderscheidingsteekenen, Liesje's hand het aanzijn had geschonken. „Het kind heeft verbazend veel talent, maar hoe zal zij dat hier kunnen ontwikkelen placht mevrouw de mama te zeggen, terwijl een zucht de wel gevulde borst ontvlood. De deftige dame was een groot-steedsche en ging met haar tijd mede. Hare vriendinnen fluisterden onder elkan der, dat zjj eerst „verrukt" was geweest van het regiment Ulanen en zich erg veel moeite had gegeven, met die familiën in omgang te komen; doch toen haar zulks niet gelukte, wat deze platonische liefde in haat omgeslagen. Nu lag in elke plooi van het stijvo zwart zijden kleed en van bet sprekende gelaat, het vaste besiuit, de vierschaar te spannen. Terwijl de eerste kopjes koffie gedronken en naar waarde geproefd waren geworden, liep het gesprek op de onschuldigste wijze over het weder, de kinderen, de dienstboden, ook de nieuwe groen ten, want alle Wiesenauer dames waren ijverige tuiniersters en trachtten elkander daarin de loef af te steken. De oudere dames gevoelden zich nog gegeneerd, want de jonge dochters zaten nog mede in den kring. Een bijzonder spits en zuurkijkende dame, wier maag op koek niet gesteld was en die naar pikanter kost verlangde, opdat de voortsnellende minuten niet geheel ongebruikt verstreken, wierp met spijtige uitdrukking de volgende woorden in het midden van den kriDg: „Mejuffrouw Reimer is er nog niet eens!" Daar was het slachtoffer gevondenwie komt er ook te laat op een dames-koffiepartijtje „Inderdaad, zij is er nog niet waar Eva toch blijven mag men ziet haar zoo zelden," meenden de jonge meisjes on keken, o zoo on schuldig rond. „Hm," meende de zure dame met zoo iets om den mond, wat op een grijnslach geleek, „is het dan waar, dat onze beste doctor Reimer door zijn kundige geneeswijze zich een schoonzoon ver worven heeft „Zeg liever, dat de goede doctor zoo bezorgd is voor zijn patiënt, dat bij de onontbeerlijke liefdezuster uit eigen geldmiddelen bekostigd heeft," merkte nu de rechteisvrouw op, die in eenzame grootheid op de sofa troonde. Zij ging voor ontwikkeld en geestig door, omdat baar Schagen, 8 Juli 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. -j- Benoemd tot Onderwijzeres te Callailts- OOg Mej. D. Haverkorn te Wieringerwaard. Zondagnacht ontstond te Kolhorn brand in een perceel, welks bewoner door ongesteldheid niet alleen niet in staat was iets tot redden uit te richten, maar zich zelf bovendien niet kou redden; aan den opperbrandmeester, den heer Wissekerke, die terstond gewekt en zeer spoedig aan het blusschen ging, gelukte het, den brand meester te wordeD, terwijl inmiddels de zieke bewoner tevens voorloopig in veiligheid werd gebracht. De schade bepaalde zich daardoor tot eenige meubelen. De minister van binnenlandsche zaken beeft bij schrijven van 1 Juli namens Z. M. den Koning aan den raad der gemeente Sint Pankras bericht, dat op zijn verzoek om vrijstelliug van schoolgeldheffing afwijzend is beschikt. Ook bij den raad der gemeeute Zllid- ScharWOUde is eene afwijzende beschikking op gelijk verzoek ingekomen. Te Hoorn is aanbesteed het bonwen van eene kerk en van een gedeelte pastorie voor de broeder de redacteur was van een veelgelezen blad. Men lachte altijd om hare geestigheden. „Dat arme ding Neen, ik moet zeggen, toch liever geen man dan zulk een; men ziet daaraan dat Eva geen moeder heeft," zeide do burge meestersvrouw en een weemoedige zucht deed den welgevulden boezem der dame eeu op- en neer gaande beweging maken, evenals de blaasbalg eener smidse. „Daarin hebt gij volkomen gelijk, lieve me vrouw J" riep nu levendig Hilda, de dochter der rechtersvrouw, een geëmancipeerde, buitengewoon slanke dame van precies zeven en twintig jaar, zooals zij zelve getuigde milde zielen deden er goedig nog een tiental jaren bij. „Het is een waar schandaal, dat de meisjes altijd trouwen willen, al is het ook met een halven doode, met een zieke long, gelijk deze Waltber Raven, afge zien nog van zijne verhouding tot die Lella Mollard, dio het domste meisje van onze school was. Ik vind zoo iets zeer stootend voor elk fijner gevoel!" „Maar, Bildazeide de rechtersvrouw met zacht verwijt en eenigen der jonge meisjes sloe gen de oogen neder, ten deele omdat zij voelden dat men zulks van haar verwachtte, ten deele omdat zij vreesden, dat men in hare oogen zou kunnen lezen, dat zij den schoonen, trots zijne ziekte zoo iuteressanten Walther Raven ook mis schien wel nemen zouden. „Ik stel het mij anders toch als iets bekoorlijks voor, een ziekelijken man te hebben, dien men zoo echt verzorgen en vertroetelen kan," zeide dweepziek de kleine opperhouivestersvrouw. „Dan kan men nog eens toonen wat men kan, evenals de jonge vrouw van Mansfeld. Doctor Reimer kan nooit genoeg vertellen, hoe trouw zij baar echtgenoot verpleegd heeft, en hoe gelukkig zij is." „Hm", zeide de burgemeestersvrouw, „Liesje, schel eens, opdat Anna het koffiegerei atueme". Daar dit bet tusschen moeder en dochter af gesproken teeken was, zoo begaven de jonge dames zich naar de aangrenzende kamer, waar men kou opmerken, dat zij muis-stil werden, naarmate het bij de mama's er luidruchtiger van doorging, terwijl zij daarentegen in eens zeer luidruchtig werden, wanneer er in de mooio kamer eeu kunstmatige pauze ontstond. vrije hervormde gemeente aldaar. Wanneer dat werk voltooid is, dan zullen in deze stad van ongeveer 11,000 zielen 12 kerken ziju. Er zijn drie groote hervormde en eene groote roomsche kerk. Verder eene lulhersche, eene doopsgezinde, eene remonstrantsche, eene chrislelijke-gereformeerde en een israëlitisehe kerk. Buitendien bestaat daar eeu evangelisatie gebouw, een huis van samenkomst voor het //heilsleger", en nu komt er nog een kerkje bij voor de vrije hervormde gemeente. Ook de apostolische en de baptisten gemeenten houden er somwijlen hunne conventikels. Een Kamperstreek. Zondagmorgen was bet vervoer op de Noord-Hollandsche stoom tram zeer druk, zoodat de tweede klasse wag- gons overvol waren en vele tweede klasse passagiers geplaatst werden in de waggons eerste klasse. De conducteur scheen zich daarin niet geheel te kunnen schikken en vond 't blijkbaar wel wat jammer, dat de eerste klasse kussens door tweede klas broeken en japonnen versleten zouden worden. Hij nam daarom de kussens er uit en legde ze op den wagen, waar zij niet versleten maar nat regenden. Muziekwedslrijd te Edam. Zondag, 6 Juli had de wedstrijd, van den Provincialen Bond voor Harmonie- en Fanfarekorpsen plaats. In de afdeeling //lezen van het blad", waar voor een werk was aangewezen, ineengezet door den heer N. A. Bouwman, werd de prijs met 80 punten behaald door ,/Amstels Fanfarecorps", directeur de heer David Koning Jr., van Amster dam. Van de andere mededingende vereenigingen bekwam Alkmaar 53, Hoorn 51, Purmerend 49, Zaandam 46 en Wormerveer 34 punten. In de eerste afdeeling sectie A (Harmonie- Gezelschappen) dongen drie corpsen mede: //Excel sior", van Wormerveer, onder directie van den „Het echtelijk geluk bij de Mansfelds is anders niet zoo bijzonder groot", zeide de gastvrouw, „en gij lieve mevrouw," was het antwoord aan de opporhoutvestersvrouw, „gij moet toch ook weten, dat het schandaal publiek genoeg was." De lieve movrouw bloosde. „Ach God, gij meent die geschiedenis met de scboone Thea, dat is wel waar, maar dat is nu toch lang voorbij „Ei, dan kent gij de zeden in den eleganten kring slecht, mijn waarde. Ik weet belaas maar al te goed, hoe het daar, en bizonder in Mans felds huis toegaat. Ik heb de nauwkeurigste en vertrouwbaarste inlichtingen, want de oude Wiel- tisch, die sedert twintig jaren bij mij wasebt, was daar als hulp in de keuken. Bij nacht en on tijden is de oude geliefde in huis geslopen, en bij het ziekbed hebben de beide dames elkan der zoo de les gelezen, dat zij elkander bijna in de haren vlog< n en de ritmeester een toeval kreeg. De jongo barones moet ook niet zoo on schuldig zijn, als zij er wel uitziet, want Wiel- tisch zegt gehoord te hebben, dat de ritmeester haar met harde woorden uit de kamer gejaagd heeft. Mijn God, hij lieett het toch erg genoeg gemaakt, daarom zal zij zich zeker ook getroost hebben, gelijk dat in het regiment de gewoonte is." „Dat geloof ik niet; nu niet en nimmer geloof ik dat!" riep de kleine opperhoutvestersvrouw uit, hoogrood van verontwaardigii g. „Ik weet zeer goed, dat de heeren Ulanen lichtzinnige roenschen zijn, en de scboone Thea von Sehlingen evenals hare vriendin, mag ook niet veel deugen, maar de andere dames kan men toch niets ten laste leggen, en men behoeft mevrouw von Mansfeld maar aan te zien, om te weten, dat zij geen lichtzinnige vrouw is." „Nu, trek u dat maar niet zoo aan, gij kent dien kring niet," zeide nu de burgemeestersvrouw tameljjk uit de hoogte, „daar deukt men over velerlei geheel anders dan bij ons. Klein-burger- lijke begrippen die uitdrukking kent gij toch kkin-burgcrlijke begrippen zou men het in dien kring noemen, wanneer een jonge, scboone vrouw „Hm," zeide de rechtersvrouw en keek veel- beteekenend naar de andere kamer, waar het muis-stil geworden was.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1