Postkantoor Scliagcn. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbe kenden in de 2e helft der maand Juni 1890. Namen der geadresseerden. Plaatsen van bestem, van Wieringerwaard, K. Visser, Amsterdam. Het Bestuur der Afdeeling Noord- Holland van de Vereeniging „Het Neder- landsch Paarden-Stamboek," heeft per cir culaire den leden medegedeeld, dat nog eene keuring zal plaats hebben op Vrijdag, 8 Augus- tus e.k., des middags 12 ure, bij Coppee te Halfweg, van merriën gedekt en drachtig, geboren in 1884 en 1885, gehouden wordende in het Zuiderdeel der Provincie Noord-IIolland, of bezuiden het Noordzee-Kanaal en het IJ, ter toekenning van drie aanhoudingspremiën, en wel twee ad f 100.en één ad t 50.-—. Niet in het Stamboek ingeschreven merriën, kunnen niet voor eene premie in aanmerking komen. De merriën moeten gedekt en drachtig zijn van eenen hengst, welke reeds is ingeschreven in het Nederlandsch Paarden-Stamboek. Tot keuring ter inschrijving van hengsten en merriën in het Stamboek, zal VÓÓr de premiekeuring gelegenheid bestaan. De merriën geboren in 1884 en 1885, welke op bovengenoemden datum in het Stamboek worden aangenomen en gedekt en drachtig zijn van een in het Stamboek ingeschreven hengst, kunnen naar de uitgeloofde premiën mededingen. De eigenaar van eene merrie, in het genot van eene aanhoudingspremie gesteld, moet om de uitkeering der premie te verkrijgen, aan de verdere voorwaarden, bij Reglementeering door de Vereeniging bepaald, voldoen. Aangiften voor de premiekeuring, moeten voor 1 Augustus a.s., hij den Secretaris- Penningmeester W. TEENGS te Wieringer waard geschieden, hij wien alle nadere inlich tingen te bekomen zijn. Aan de harddraverij, den 13 aan „de Hengstman" te Heer HngOWaard gehouden, nameD 9 paarden deel. De prijs, f 75, werd gewonnen door »de Spaarpot" van den heer Bakker te Hoorn en de premie, f 25, door Wilhelm" van den heer Schilder te Spierdijk. Gaarne zouden wij vóór 1 September vernemen, wie door U als afgevaardigde zal worden gezonden. De voorloopige Commissie, Mr. C. H. BEELS, Foorz. W. KLOEKE, Secr. Schagen, Juli '90. W. A. HAZEU. J. HOPMAN. C. N. VLAMING. De vergadering, door de voorloopige Commissie van het Ziekenfonds bijeengeroepen en Zondagavond 1.1. te 7 ure gehouden in het lokaal van den heer Joh. de Beurs, werd bij gewoond door 28 personen, benevens de voor loopige commissie De vergadering gesteld zijnde onder het pre sidium van een der commissieleden, den heer Mr. C. H. Beels, die tevens van het aanvaar den dezer betrekking gebruik maakte om de aan wezigen op te wekken tot warme sympathie voor het Ziekeufonds, werd door den hr. Plomp voorge lezen een concept—reglement, waaruit o. m. blijkt, dat het doel dezer vereeniging is de leden in geval van ziekten geldelijken steun en genees middelen te verschaffen, waartoe zij door gere gelde contributie uit eigen kracht bijdragen. Op daartoe gedaan verzoek heeft de heer Dr. P. de Boer zich bereid verklaard, de arme menschen goedkoop te helpen. Onverschillig tot welken rang en stand be- hoorende, heeft elk lid recht op geldelijke uit- keering bij ziekte. De armen evenwel, die lid zijn, hebben ook recht op geneesmiddelen. Elk man, boven 18 en beneden de 55 jaar kan, onder goedkeuring van den geneesheer, lid worden en betaalt 10 ets. contributie per week. Een dergelijk lid betaalt voor zijne vrouw 2 ets. per week en voor elk kind 1 ct. per week. De vergoeding loopt gedurende 10 weken a f 2.50 per week, behalve voor de armen ook nog de geneesmiddelen. Elk belangstellend burger kan donateur zijn tegen minstens f 2.50 per jaar. Ook dienstboden kunnen lid zijn, maar heb ben alleen aanspraak op geneeskundige behan deling en geneesmiddelen. Het bestuur zal bestaan uit 9 leden7 leden, gekozen uit de leden, en 2 uit de donateurs der vereeniging. De secretaris en de penningmeester zullen als belooning voor hunne bemoeiingen kosteloos lidmaatschap erlangen. Bij ziekte, door eigen schuld berokkend, wordt, geenerlei uitkeering verstrekt. Het vereenigingsjaar zal met 1 Augustus e.k. ingaan. Na vaststelling van het reglement werden de lijsten ter deelneming rondgedeeld en bleek dat zich hadden laten inschrijven27 leden en 6 donateurs, met inbegrip van hen die zich reeds vroeger hadden aangegeven. De donateurs zijn, de heeren J. W. Klaassen, C. Kos Pz., Mr. C. H. Beels, S. Keet Dz., J. W. Govers, C. J. Plomp en Joh. de Beurs. Bij de gehouden stemming voor bestuurs leden, waaraan door 19 leden, ter vergadering tegenwoordig, kon worden deelgenomen, werden gekozen, de heeren Mr. C. II. Beels, C. Burger, C. 3. Plomp, J. Castricum, Th. Koep, S. Over toom, J. Overtoom, P. van Twuijver en G. Nieuwenhuis. Dinsdagavond 1.1. hield het Departement Schagen der „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen," ingevolge art. 24 van het huis houdelijk reglement hare gewone jaarlijksche vergadering, waarbij de verslagen van bet depar tement, alsmede der verschillende tot het dep. behoorende afdeelingen werden uitgebracht. Ten opzichte dezer afdeelingen Departemen tale Bewaarschool, Dep. Zangschool, Huisvlijt- School en Volksleesbibliotheek, besloot men onverminderd voort te gaan met het instand houden dezer zoo dringend noodige en zeer nuttige iustellingen. Nog werd besloten ook ditmaal voor zoover de departementskas zulks toeliet subsidiën te verleenen aan: de Volksleesbibliotheek, de Zang school en de Huisvlijtschool. Wij vestigen de aandacht onzer lezeressen op de in dit nummer voorkomende annonce van de Dames Neumann van het Berlijnsch wetenschappelijk en technisch Instituut voor Dames-Confectie, volgens het systeem van Dr. Kuhn, te Amsterdam, die voornemens zijn alhier een Cursus te houden tot het geven van onder richt in het knippen enz. Naar ons uit verschillende getuigschriften is gebleken, zijn alle Dames, niet alleen te Am sterdam, maar ook in andere plaatsen, die aan den Cursus hebben deel genomen, zeer tevreden over het stipt nakomen der aan het Instituut gestelde eischen. In een vergadering van een 40 tal belang stellenden, den 12 te Heer Husro waard gehouden, is een onderling begrafenisfonds, uitsluitend voor genoemde gemeente, opgericht. Alleen personen van 6— tot öOjarigen leeftijd worden als leden aangenomen, terwijl, volgens de verstrekte gegevens, de deelneming er aan gemiddeld slechts eene uitgave zal vorderen, gelijkstaande met eene wekelijksche bijdrage van 2Y2 cent voorde volwassenen en 1)% cent voor een kind. Bereids traden een 150 tal leden toe en naar alle waarschijnlijkheid zal, tot groote voldoening der oprichters, dit getal aanmerkelijk stijgen. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren: J. Winkel, voorzitter, K. van Dam, Jb. Smit en C. Swager, commissarissen. C. H. Marschal, secretaris, terwijl A. de Vries tot bode werd aangesteld. De heer Daniël de lange, die zitting zon hebben in de jury voor den zangwedstrijd van „Zang en Vriendschap", te Haarlem is door eene, gelukkig niet ernstige, ongesteldheid ver hinderd, daaraan deel te nemen. In zijne plaats is uitgenoodigd de heer Neve- jans uit Geut, professor aan het Conservatoire en ouddirecteur van de beroemde Liedertafel „De Melomanen," die deze uitnoodiging heeft aangenomen. De verstoorde Trouwpartij! Een bruidje, uit de Saenredamstraat te Am sterdam, wij zullen maar niet zeggen hoe ze heet, stond gereed om naar het stadhuis te gaan. De gasten waren verschenen, allen stonden cp 't punt om ia de rijtuigen te stappen, toen een snuggere bol, een echte slimmert, ontdekte, dat er nog één kleinigheid ontbrak, maar een kleinigheid, die in dit bijzondere geval volstrekt niet gemist kon worden, om de feeststemming haar ware hoogte te doen bereiken, namelijk de bruigom. Jongens waar is de bruigom, meisjes heb j'm ook gezien Helaas, niemand wist antwoord te geven, maar men keek elkander verlegen en vragend aan. Uitgekeken, buren ondervraagd, maar o jammer, geen sterveling kon het bruidje uit de doodelijke verlegenheid helpen, want hier hielp geen plaatsvervanger. Plotseling verschenen er op een drafje twee jongens, ware redders in den nood. „Juffer, juffer," riepen ze de bruid reeds van verre toe, „zoekt u uwees bruigom? Die ligt in het plantsoentje in het gras te slapen." Er was geen minuut te verliezen. De gefopte schoone snelt weg naar het bewuste plantsoentje en binnen een kwartier tijds keert ze in zegepraal terug met den nog half dronken Kobus, die er uitzag, alsof bij ter slachtbank werd gevoerd. De ontrouwe werd in allerijl wat opgeknapt en vóór hij nog goed wist, welk eeH heugelijk uur voor hem was aangebroken, zat hij reeds in de koets, aan de zijde der schuchtere maa<*d die den erg naar jenever riekenden harte! vriend met beide handen vasthield. In haar verbouwereerdheid had zij den koetsier den bruidsuiker ter hand gesteld, en toen draafden de gelukkigen weg, onder het gejuich der buren, i. WZeur d" 't zonnetje weder ui avonds werd IM g<*°r> danste er flink feest gevierd. De wnBe „htvriend had dolle m<,J- f oiibewast zijner zaligheid, erge in een hoek lag. V Een boven-achterkamer in de Lange Leükched warsstraat te A msterdam ga gis ern te één uur een bloedig tafereel aanschouwen. trm Thomas en Meijer, buren op dezelfde trap van genoemd perceel, trollen elkander Mandag avond aan in de tapperij aan de Spiegelgracht, hoek L. Leidschedwarstraat. Het aldaar gevoerd gesprek en de invloed van den drank waren aanleiding, dat tusschen de beide buren 011- eenigheid ontstond. Buiten gekomen was het voor de beide mannen zeer raadzaam zich naar hunne woningen te begeven. De hoofdinspecteur van politie Hazenberg wendde dan ook 111 dien geest gedurende langer dan een uur pogingen aan, welke evenwel door Thomas met scheldwoorden en uittartingen werden beantwoord. Na lang en mooi gepraat van de buren gin gen de twistenden ten laatste naar binnen. Op het eerste portaal werd hei gehaspel nog eene poos voortgezet, maar de echtgenoute van Tho mas mocht het gelukken haren man op de kamer te krijgen en daarna de deur te sluiten. M.-ijer, die zich eerst naar boven had begeven, kwam weer de trap af en plaatste zich voor de kamerdeur van Thomas, hem met allerlei scheld woorden tartend „naar buitente komen. Daar vrouw Thomas den sleutel niet overgaf, werd het paneel ingetrapt en stonden de twistenden tegenover elkander. Meijer greep Thomas in de borst en sneed hem met een broodmes de linkerpols ten deele door. Thomas, razend van woede, wist zich los te rukken, greep de tang van het fornuis en vloog op Meijer los. Deze trad hem tegemoet en verwondde Thomas aan de rechterpols en aan het gezicht. Door het hevige bloedverlies werd de ver wonde spoedig machteloos en zakte bewusteloos op den vloer neder, iu een ommezien in zijn bloed badende. Meijer begaf zich, na eene poos op zijn slachtoffer gestaard te hebben, lachende naar zijne kamer. Yrouw Thomas verliet in baren angst, ten deele gekleed, hare woning en schreeuwde op straat gekomen uit alle macht om hulp. Politie kwam evenwel niet opdagen, hetgeen de buren deed besluiten de brandweer maar te alarmeeren. Deze verscheen onmiddellijk en legde Thomas een voorloopig verband, waarna deze geheel bewusteloos naar het gasthuis werd overgebracht. Iets later werd Meijer geboeid naar den politie post op het Leidscheplein overgebracht, om voorloopig gehoord te worden. Gisterenochtend te 51/* uur begaf Meijer zich weder naar zijn werk op de fabriek van de heeren Spakler en Tetterode, maar keerde kort daarna weer huiswaartshij schijnt dus in de fabriek niet toegelaten te zijn. Te 10 uur gistetochtend werd Meijer door den commissaris van politie Zur Muhlen verder gehoord. Yrouw Thomas werd gisterochtend te 9 uur niet bij haren echtgenoot in het gasthuis toe gelaten. De kamer, waar het bloedig tooneel voorviel, gelijkt een bloedblad, en is onder toezicht van de politie gesteld. (N. v. N.) Het volgend geval heeft zich dezer dagen te Amsterdam voorgedaan In de Tesschelschadestraat aldaar, woonde eene bemiddelde ongehuwde dame, freule S., met hare gezelschapsjuffer, die door haar bij testamentaire beschikking tot nagenoeg universeele erfgename gemaakt was. Eenige weken geleden strief freule S. in de kracht des levens. Zij werd begraven en de gezelschapsjuffer vertrok naar elders. Kort na dat sterfgeval keerde de broeder van de over ledene uit Amerika terug en werd hij in kennis gesteld met de beschikkingen zijner zuster. Hiermede niet tevreden, wilde hij de vroegere gezelschapsjuffer bezoeken en met haar spreken maar alle pogingen om haar te zien te krijgen, waren vruchteloos. De juffer verkoos den broeder harer overledene meesteres niet te ontvangen. Dit wekte achterdochtvermoedens rezen, en het gevolg hiervan was dat de justitie, op verzoek des broeders, zich in de zaak mengde en last gaf, het lijk van freule S. op te graven en aan een deskundig onderzoek te onderwerpen De sectie van het lijk deed reeds aanstonds zie» dat de door den geneesheer geformuleerde „reden van den dood" niet hare bevestiging vond in hetgeen er aan het lijk viel waa°r te nemen. Daarop volgde het chemisch onderzoek der ingewanden, dat aan een dokter en aaneen apotheker te Amsterdam werd opgedragen En als voorloopig resultaat daarvan kunnen wij mededeelen, dat het lijk de sporen vertoon eener chronische zinkvergittiging. De gezelschapsjuffer, die in° een Geldersch dorp zich metterwoon heeft gevesti d toezicht van de justitie. 3 18 onjÈ! In de Leeuwarder courant Wor,lf ingezonden stuk geklaagd 0Ve r 1 woon te, die op het platteland van V ge' bestaat, om het vleesch van ziekè 'aöd geslachte koeien bij opbod te verk n°°d voorbeeld wordt een geval genoemd *'en' vleesch van een parelzieke koe voor:}' halve kilo werd verkocht. Het vleesch puisten en oneetbaar; toch werd hetd ?0' ders, die ook wel eens rundvleesch w;n°r gekocht. en e'en, De schrijver verzekert, dat de veeverzek fondsen den verkoop van gestorven verzekerd vee eischen, om uiet de'0nh daarvan de verzekerde som te vermind^"^ Aangaande het bericht, overgenomBB het N. v. N. en waarin een geval m i s h a n d e 1 i 11 g van een dertienjarioen l/8" wordt vermeld, verzoekt men het i p mede te deeleu ,0W Maandag jl. was de bedoelde jongen het eerst bij een baas geweest en hadYcf, 1°°' dag niet al te best gedragen, zoodat zijn moed" alle recht meende te hebben, hem daarvoor tl straffen en hem daarom vastbond met een to om den middel aan een haak in den m De kuaap was dan ook volstrekt niet bewusleloo'" Wat den oudsten zoon, den marinier betreft dien men schandelijk mishandeld en 'belasterd heeft, op hem is volstrekt niets te zeggen k" heeft zich altijd uitstekend gedragen. B° Het anders zoo stille Driebergen nrf 1.1. Zaterdag in rep en roer gebracht door';, tijding, dat in het bosch een ki»J vermoord was geworden, en de moordenaar het hoofd van zijn slachtoffer had afgesneden Een onmiddelijk door de politie ingesteld onder! zoek bevestigde de treurige waarheid. De inmid dels ontboden geneesheer, dr. Broers te Doom die hier met de lijkschouwing belast is, be»al zich in gezelschap met den waarnemende! burgemeester en een secretaris naar de plaat des onheils, waar dadelijk geconstateerd kot worden, dat het gevonden lijk in leven een hond was geweest en het gevouden kinderhoofd eigen lijk een hondekop was. De gewaarwording® der heeren van den gerechte laten zich dan ook beter gevoelen dan beschrijven. Te Sloten (N.-H.) is door de gemeente politie bij verschillende winkeliers boter in beslag genomen, die niet was voorzien van de bij de wet vereischte merken, en als natuurboter werd verkocht. Tegen de verkoopers is qtoces-mbul opgemaakt. Donderdagmorgen ging een tienjarig meisje, dat te Goes met hare moeder woont, naar school, toen eensklaps haar vader, die elders verblijf houdt, voor haar stond, haar toesprak en haar aan de hand medenam naai een koffiehuis op de kade aldaar. Reeds herhaal delijk zijn door den vader pogingen aangewend om het kind tot zich te nemen, waartegen zoowel de moeder en hare familie als het kind zelf gekant zijn. Dit laatste is een bewijs te meer voor de te dier stede algemeene vaststaande meening, dat het kind bij hare moeder eene liefderijke en zorgvuldige opvoeding bekomt, Uit den samenhang der feiten nu moet mes opmaken, dat de man bevoegd was zich opd hierboven vermelde wijze in het bezit van W kind testellen. Althans schenen er bij de politKi die spoedig ter plaatse was, geene termen" bestaan om zich tegen deze inbezitneming verzetten. Zoodanig dacht echter blijkbaar f moeder niet. Nadat in den loop van den voor middag onderscheidene leden harer familie m< den vader een onderhoud hadden gehad, verschel te kwart voor één uur een rijtuig voor bedoelde koffiehuis. Op het oogenblik, dal vader gereed staat met het kind in het rij W te stappen, snelt de moeder in manskleee gehuld, toe, grijpt het kind, ontrukt be| vader en snelt er liet tegenoverstaand ko ie mee in. Het was inderdaad een ^angrIJP^ oogenblik, en dat het publiek partij de moeder, bleek uit den ju'c'ien treuri- welke er opging toen de laatste in ^aar gen strijd overwinnarts bleek te i'J" a^ig kind terug had. Het kind is laf8' Pe^e bet naar het huis hare grootouders 01) q inwoonde, vervoerd. In de omstreken van Gendringen aan het visschen naar hooi! Wat toch is het geval Teelel Daar het in de laatste w®keD, Z°j)00jl»lii* aanhoudend geregend heeft, zijn de QUjea- overstroomd en drijft het hooi 'n.c,atereddeI11 IJssel weg. Om nu tenminste nog ,e n ge# trekken de landbouwers met ko°I8° n "'e, looi landwaarts, doch v00rg0^ pend het hooi verhinderen dat het grootste 8eaec"j"og in pr'( verdwijnt. Daar nu het hooi thans j 50 is en men zelfs voor een wagen* el) gro° f 60 besteedt, berokkent dit den p^jiH1 schade. En toch gaan de autiwe er

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2