Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand, Gemeente Seliag-en. Gemeente Zij pc. Marktberichten. f r f f f f f r f f j f f I ia yoorl met oppositie voeren. In belachelijk zijn als't met zoo treurig PetMusschen is het te hopen dat aan dien ftt' toestand spoedig een einde komt. Kadbareo [Zutph. Cf.) I T .^tjeral© Unie. Omtrent h ndelde op de Zaterdag te Amsterdam 1 fn algemeene vergadering der Liberale ■°ontleenen wij aan de verschillende bladen ^huishoudelijke werkzaamheden in besloten f'i kwamen aan de orde de voorstellen K4 ;ng van statuten en huishoudelijk door het bestuur reeds in de alge- l Vergadering van 3 Maart 11. aan de I^Vsteld en thans nader aangevuld, benevens ■„Stellen tot wijziging van statuten en I houdelijk reglement, bij brief van 22 Maart En'"ingediend door de afgevaardigden rars. Lnenheim te Groningen, J. A. van Gilse IRotterdam en C. M. J. Willeumier te Ana le'door die drie heeren voorgestelde wijzi gen bedoelden in hoofdzaak fo den invloed der deelen te verhoogen, [r aan de voorbereiding der in de algemeene Ladenngen te behandelen onderwerpen de fvereenigingen te doen deelnemen; fco den nadruk te leggen, niet op het leiden aI 0p het doen te voorschijn komen der snbare meening; 3° den waarborg te verhoogen dat de uit raken van het lichaam in zijn geheel met zienswijze der deelen zijn in harmonie,- 5» het volle licht der openbaarheid te doen lijnen over de werkzaamheid der Liberale unie het alleen geschikte middel om vooroordeel wantrouwen te keeren. Met de wijzigingen, door het bestuur voor- iteld, werd beoogd, vermeerdering van het al bestuursleden tot 12, waarvan minstens uit de afgevaardigden instelling eener nieuwe egorie van leden-beschermers, die f 10 per 1 of f 100 ineens bijdragen en op de ver eringen het woord mogen voerenverkie- der afgevaardigden voor elke algemeene ;adering; enkele wijzigingen in het huis- delijk reglement. n besloten zitting werd met 24 tegen 21 imen tot openbare behandeling besloten, ij de algemeene beraadslaging over beide sen van voorstellen, verklaarde mr. Oppen- i nadrukkelijk dat de voorstellers aan 't uur geen macht willen ontnemen, geen lutie in de Unie brengen, maar geen prae- es van het hoofdbestuur verlangen, alvorens :iesvereenigingen over voorstellen of zaken oordeel zullen kunnen vormen, opdat de rale meening zich vrij kunne uitspreken. Ie heer Waldeck (Loosduinen) bestreed mr. enheim, hij achtte het nuttig en noodig dat het hoofdbestuur praeadvies over de inge- en voorstellen uitgaat, omdat vele kiesver- gingen vooral op het platteland, slechts door ïle personen, soms door een enkele worden uurd en gedreven. 'rof. Yan Hamel, de bestuursvoorstellen ledigende, herinnerde dat meermalen in ibare vergaderingen der Liberale Unie adviezen van 't bestuur zijn afgebroken, bewijze dat het bestuur geen pressie wilde efenen. 'tof. Buys vond het voorstel-Oppenheim c.s. 'i zelfs al te vleiend voor 't bestuurhet de namelijk aan diens praeadviezen zooveel toe, dat er weinig tegen te zeggen valt. is alsof de voorstellers van meening zijn, wanneer het bestuur in deze of gene zaak 1 gesproken, de afdeelingen hun mond wel nen houden, want dat er dan niets meer eggen valt. Daarom wilden die voorstellers ndering brengen in den gang van zaken, verandering die prof. Buys echter moest ■ij den. en centraliseerend element gaf aanleiding e stichting der Unie; neemt men die ra isatie weg, dan is 't met de Unie uit. 'min s men van een regeering een wets- erp verwacht zonder memorie van toelich- an men van het bestuur een voorstel n*1 ,.znn<^er praeadvies. Dit praeadvies 'ma elijkt den weg. Sluit men het uit, wordt de weg omslachtig cn moeielijk. 1?. statuten is er gelegenheid bij uit- eid voor de kiesvereenigingen zelf- A!e voorstellen te doen. .wereldkundig maken der praeadviezen, 4e m de kiesvereenigingen zijn geweest, touf, die in den vervolge kan worden 'Omen. Jjoorstellen-Oppenheim c.s. zouden, volgens groot tijdverlies en een verbazenden veroorzaken. Men zegt wel eens dat de e Unie veel praat maar weinig doet. 6 schuld aan het bestuur, maar aan de Aanneming der voorstellen zou dit kwaad leren. kevy verzekerde dat de voorstellen der drie leden geen inbreuk bedoelen op de macht van en 't vertrouwen in het bestuur of dat zullen verlagen tot trechter van hetgeen de liberale kiesvereenigingen behandelen. Het geschil loopt voornamelijk over de toekomstige wijze van werken der Unie. Het bestuur wenscht het initiatief te behouden en de controle door de vergadering, voorstellers wenschen initia tief bij de kiesvereenigingen en controle bij het hoofdbestuur, om dan een zelfstandig praeadvies uit te brengen. De heer Bergsma (Amsterdam), wees op de veranderde zienswijze van mr. Levy, die in 1885 eerst nauwlettende voorbereiding van de voorstellen wenschte bij het hoofdbestuur en daarna critiek der kiesvereenigingen op die voorstellen, en die thans het omgekeerde wenscht. Dr. Lange veld (Sliedrecht) sloot zich hierbij aan. Mr. Oppenheim meende uit 't debat te mogen constateeren dat er wel iets hapert aan de wijze van werken en het dan de vraag geldt, hoe daarin verbetering te brengen. Mr. Levy wees de beschuldiging van inconse quentie af en verzocht zijn geschriften niet uit hun verband te rukken. Mr. Van Gilse toonde aan dat zijn voorstellen mede beoogen het brengen van opgewekter politiek leven in de kiesvereenigingen. Hij drong aan op behoud der eendracht bij de liberale partij. De afgevaardigde van Zutphen verdedigde de voorstellen Oppenheim. Met 36 tegen 8 stemmen werd de door de drie heeren voorgestelde wijziging op art. 9 verworpen, waarop de voorstellers hun voorstellen terugnamen, uitgezonderd dat over de openbaar heid der ledenvergaderingen, dat het bestuur overnam. De voorstellen tot wijziging der statuten en het huishoudelijk reglement van het bestuur werden slechts kort besproken. Een motie van profesor Yan Hamel, dat het bestuur zal overwe gen een zoodanige aanvulling van de statuten, dat de benoeming van bestuursleden nauwgezet worde voorbereid, werd eenstemmig aangenomen. Het voorstel tot uitbreiding van het bestuur tot 12 leden werd, op grond van importuniteit betreden door mr. Levy, die aanhouding wenschte in verband met de motie Van Hamel. Dit werd echter verworpen met 26 tegen 11 stemmen en het bestuursvoorstel aangenomen. De overige artikelen werden zonder debat of hoofdelijke stemming goedgekeurd waarna de vergadering werd gesloten. De berichten, die betreffende cholera en cholerine van het vasteland komen, zijn vaag, onvoldoende en verontrustend, schrijft the Britisch Medical Journal. „Eerst langzaam beginnen buitenlandsche hygiënisten in te zien, dat de besmetting van drinkwater de voornaamste oorzaak is van het uitbreken der cholera, en dat deze in groote mate bevorderd en uitgebreid wordt door de toenemende grondverontreiniging en onvoldoende zorg voor de openbare gezondheid. De halve, soms de geheele watertoevoer in de groote vastelandssteden is vatbaar voor besmetting aan de oppervlakte eu kan op een gegeven oogenblik even gevaarlijk worden alsof een dosis arsenium zich daarin bevond." „Als de cholera, zooals wij met eenig recht vertrouwen, niet in de groote steden op het vasteland optreedt, moeten toch als voorzorgs maatregel de bekende voorschriften betreffende het drinken van water zorgvuldig in acht worden genomen. De voornaamste daarvan zijn kook het voor te drinken, gebruik mineraal wat.er ot slappe thee, doch geen siphons, die dikwijls meer besmet zijn dan gewoon water. Ook moet men niet denken, dat ongezond water gezond kan worden gemaakt, door wijn of sterken drank eraan toe te voegen; een dwaling, die zeer vaak voorkomt." Zuth,Ct.) Een nieuwe doch gevaarlijke mode is in de dameswereld te Parijs ingevoerd. De dames parfumeren voortaan niet alleen haar kleederen en haar, maar zelfs haar vleesch en bloed en wel door sterke onderhuidsche inspuitin gen met essences. Het middel werd door een van de boulevard-beroemdheden ontdekt, die dikwijls morphine-inspuitingen gebruikende vau een bui tengewone groote hoeveelheid, bemerkte dat zij sterk naar morphina rook. Uit nieuwsgierigheid vulde zij het spuitje nu met patschuli, en dadelijk verbreide zij zulk een sterken patschuligeur dat zelfs haar linnengoed er naar rook. De dame was verrukt over deze ontdekking welke zij geheim hield. Haar kamermeisje kwam echter achter het geheim, en spoedig daarop was de zaak mode geworden. De dames der groote wereld namen de mode aan en op 't oogenblik ontbreekt op een welingerichte toilettafel het onderhuidsche reukspuitje niet. Eenige dames hebben een bepaal den reuk, andereu wisselen hem af. Een „grande dame" bv. ruikt aan naar rozen, in den schouw burg naar jasmijn en op het bal naar viooltjes. Inlusschen is deze mode zeer gevaarlijk, daar door de chemisch niet zuivere stoffen het bloed vergiftigd wordt, terwijl andere extrakten uit hun aard vergiftig zijn. Vele dames zijn reeds gevaarlijk ziek en de geneesheeren willen deze onzinnige mode wettelijk doen verbieden. e wraak van een slager. Verleden Zondag kwam de burgemeester van een dorp in het Pransche departement der Beneden-Seine, de heer Dohamel, 75 jaar oud, uit de kerk, toen plotseling uit het huis van een slager, Goubert genaamd, tevens lid van den Raad, een schot klonk en Duhaind, in de zijde getroffen, neerstortte. Oumiddelijk daarop klonk een tweede schot en het bleek, dat Goubert zichzelven een kogel door het hart had gejaagd. Deze man haatte den buigemeester en had hem herhaalde malen Jen dood gezworen, omdat hij hem meer dan eens had doen bekeuren wegens overtredingen van de jachtwetten, het niet aangeven van honden enz. Duhamels wonde is niet doodelijk. Te Lowell in Amerika hebben zich Charles Trawell, een luchtschipper, en Lettie Anderson, zijn bruid, in een luchtballon doen trouwen in tegenwoordigheid van 10.000 personen. Toen de knoop gelegd was, stapten do „geestelijke", de bruidsjonkers en strooimeisjes uit het schuitje, de bruidegom gaf het teeken los te laten en het luchtschip verhief zich met het jonge paar, die werkelijk in de wolker. waren. Zaterdagavond is de ballon weder in de nabijheid van Lowell behouden met zijn last nedergekomen. Dat het janhagel bij de politiestand- j e s te Londen zich reeds meester van het terrein achtte, blijkt o. a. uit het volgende: Het rijtuig der gravin-weduwe van Shrewsbur- ry, die van het Covent Garden Theater naar huis reed, werd door een hoop volk tot stilstaan gebracht. De koetsier werd bedreigd, de portieren werden opengerukt en een stem riep „sleep haar er uit, pak de diamanten". Gelukkig had zij een Amerikaanschen bekende uitgenoodigd bij haar plaats te nemen, om hem aan zijn hotel at te zetten. Deze die een forsche man moet geweest zijn, begon terstond met gezwindheid rechts en links klappen uit te deelen die lang niet malsch waren, want hij sloeg na eikander drie kerels tegen den grond. Een der portieren van de koets werd afgerukt, maar nu kwam eindelijk een polietieagent opzetten, en de koetsier zijn paarden aanzettend, maakte van dit gunstig oogenblik gebruik om te ontkomen. Schio-Liao heet d e 1 ij tn, waar mede de Chinees wonderen verricht. Hij lijmt er gips, marmor, porcelein, steen, hout mee,strijkt er bij wijze van kalk zijn huis mee aan en maakt zijue vaten er mee waterdicht of besmeert die er mee om ze ondoordringbaar te maken voor olie eu andere vetstoffen. Het Journal de V Epicerie geeft er het volgende recepf voor: Vermeng 54 dln. opgeloste poeder- vormige kalk met 6 dln. poeder vorm ige aluin en 40 dln. versch vloeibaar bloed, roer dat goed om en de hemelsche Schio-Liao is gereed. HTG-BZOUDEK Schagen is een nuttige instelling rijker ge worden: een Ziekenfonds. Het aantal leden en donateurs, dat zich Zondagavond na vaststelling van het reglement aanmeldde was wel niet groot, te gering zelfs, doch zal in den loop des tijds wel grooter worden en zou zeker aan zienlijker geweest zijn als de commissie tot vaststelling van het reglement niet beslofen had tot een' mijns inziens vreemden maatregel. Leden kunnen worden mannen van 1855 jaar. Zij, die ouder zijn worden buitengesloten; is men echter lid geworden voor zijn 56ste jaar, dan blijft of kan men ten minste blijven, lid zoolang men leeft. Deze maatregel is billijk en toch ook in veler oogen onbillijk, vreemd en onverklaarbaar. Billijk is die bepaling, als zij dient om hen te weren, die in de kracht des levens met weinig ziektegevaar zich niet aansluiten, doch op latereu leeftijd, die grooter kans van ziek- worden meebrengt, wel lid wenschen te worden van het Eonds. Voor zulke zelfzuchtige, bere kenende naturen is het maximum nog te hoog; 40 jaar ware hoog genoeg. Onbillijk is die bepaling, daar zij velen uit sluit, die toch niet helpen kunnen, dat niet eenige jaren geleden zoo'n Fonds is opgericht. Waarom ouden van dagen, voor wien de kans van ziekte grooter en dus hulp het meeste noodig is, uitgesloten Sloot men ook die leden uit, die den ouderdom van 56 jaar bereiken, men zou consequent blijven. Men heeft echter dien ouden eenige hoop gegeven. Over een jaar zal men zien of de stand der kas het toelaat het maximum te verhoogen. En daarin schuilt nu het vreemde, het onverklaarbare der bepaling, 't Js toch duidelijk, wat nu niet kan, kan over een jaar niet, kan over tien vijftien jaar nog veel minder. De leeftijd, dien men nu uitsluit, zal toch over tien vijftien jaar ruim vertegenwoordigd zijn. De gemiddelde leeftijd der leden stijgt elk jaar, daarmede rijst ook de ziekte-percentage; deze stijging kan volgens de statistiek 15 jaar duren, doch allicht langer. Dan eerst, als de gemiddelde leeftijd vrijwel stabiel blijft, dan eerst wordt de toestand zuiver; dan eerst zal men kunnen zien of inlagen verlaagd, uitkeeringen verhoogd kunnen worden. Waarom nu dien zuiveren toestand niet direct in 't leven geroepen? Rekent de commissie, dat het Fonds geen 10 15 jaar, misschien slechts 10 15 maanden bestaau zal, dat is geen reden ook voor dien korten tijd eene onbillijkheid te begaan aan een klein getal ingezetenen van Schagen. Er zijn vele redenen voor; ik ken er slechts ééne tegen. Het vóór meen ik voldoende aangetoond te hebben; het tegen mag evenmin verzwegen worden. Vooronderstel 1 Er melden zich 15 leden aan van 55 tot 75 jarigen leeftijd; ongeveer hetzelfde aantal zal men ook bij de huidige regeling over 20 jaar hebben. Nu zullen de eerste 15, hoewel minder contributie betaald hebbende, dezelfde voordeelen genieten als de laatste 15. Dit schijnt niet billijk; maar even onbillijk is het dan ook, dat iemand, die op zijn 20ste jaar lid geworden op zijn 50ste ziek wordt, gelijke ondersteuning geniet als een persoon, die op zijn 49ste jaar lid en in zijn 50ste ziek wordt. Wil men nu die billijkheid ook betrachten, welnu, zeg dan: ieder kan lid worden op 18 jarigen leeftijd, niet vroeger en niet later. Lees het bewuste artikel: „Leden kunnen worden mannen van 18 40 jaar. Mannen boven 40 jaar dienen zich voor 1 November 1890 aan te melden; na dien datum worden zij niet toegelaten (in bijzondere gevallen vesti ging in de gemeente, enz. kan uitzondering gemaakt worden)" en na verloop van één jaar zal men met juistheid over den stand der ver- eeniging ook voor alle volgende jaren (die, waarin epidemiën voorkomen, natuurlijk uit gesloten) kunnen oordeelen. Nog eene vraag voor ik aan Bit tegen mijnen wil uitgebreid schrijven een einde maak: Waarom is ook niet aan H. H. patroons gelegenheid gegeven hunnen werklieden ondersteuning van het Fonds te verschaffen? Ontvang, mijnheer de Redacteur, den dank voor de plaatsing dezer regelen van Uwen bestendigen lezer, A. Z. Ingeschreven van 12 15 Juli 1890. Geboren Jacobus, zoon van Jacob Koopman en van Anna Maria Meijer. Huiberta, dochter van Nan Spaans en van Aaltje van Voorst. Ondertrouwd Gijsbertus Frederikus Koenen, j.m., oud 31 jaar, wonende te Hoorn en Maria Jacoba Koelman, j.d., oud 30 jaar, wonende alhier. Getrouwd en Overleden Geene. Ingeschreven van 4 11 Juli 1890. GeborenPotrus, zoon van Abraham Huijer en Guurtje Zonneveld. Petronella Helena, dochter van Gerben Vrijburg cn Antje Berkhouwer. Ondertrouwd Geene. Getrouwd Klaas Molenaar, wedn. van Leentje Bregman, Landman, 33 jaar, en Duifje Rampen, wed. van Jan Scheltis, zonder beroep, 35 jaar, beiden te Zijpe. Overleden Geene. /Hoorn, 12 Juli 1890. Aangevoerd: H. L. Rogge f a 3 Tarwe f 7.— a 8.25 4 Garst f 4.75 a 5.75 1 n Haver f 4.25 a 4 75 Witte Erwten f 8 75 a 10. - 1 Groene 10.25 a 12.— Grauwe - 12.50 a 15.- Vale 10.50 •a 14.— i Bruine Boonen 8.50 a 11.— J Geele a 4i Witte v 10.50 a 12.— Paarden 5.25 a 6.— Karweizaad 9.75 a 10.25 Mosterdzaad t 17.50 a 18.25 7 Paarden 90.- a 160.— 6 Kalveron 10.- a 13.— 80 Schapen f 21.— 34.— 10 Lammeren f 10.- a 18.— 40 magere Varkens f 14.— a 23.— 90 Biggen 7.— a 10.— 4000 Kipeieren 3.- a 3.25 2150 Koppen Boter, 5.2, lood -.55 a 150 IIL. Aardappelen p. HL. f 3 a 4 Paarden 12 Koeien en Ossen 22 nucht. Kalveren 1 Ezel 22 Schapen 17 Lammeren 54 magere Varkens 316 Biggen 4 Bokken en Geiten 3 Kleine Bokjes Boter per kop Kipeieren f "70.— a 125.— f 160.— a 250.— f 12.— a 24.— f 15.- a f 16.- a 24.— f 10.— a 16.— f 17.— a 20.— f 8.— a 12.— f 4.— a 10.— f 1.— a 1.50 f -,60 a —.70 f 3.50 a 4.—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3