Brood- en KoeMfi" SMIDSKNECHT Geen Stout BOLDOOT'S ym AU DE COLOGNE-lj EE AAN T. D., «f oiis. II E A7 1*1 8, UITVERKOOP I1EEDJESST0FFEN, f 100 r,w-r-- s.tr.ïsrï&tjs*™® utrkcht§che J bij Gebrs. Schene, is zoo VERSTERKEND als het MERK G. VAN OS, Notaris te Zijpe. A. KOOGER, Jb. MOLENAAR Jbz„ P. Roggeveen, Schagen. Agent, L. DE WAARD, Wacht u voor namaak. van T. DUYVIS Jz., te Koog aan de Zaan, KiSST-IlIE-WIECH. Advertentiën. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verpachting op Zaterdag, den 3(3 Juli 1890, avonds 6 ure, ten huize van den kastelein G. VEUGER, aan de Vlotbrug in den Sint Maartensweg, in de Z IJ P E, De TIENDEN der Graan'en Zaad gewassen, te velde staande in de blokken Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BAR SINGERHORN, zou gaarne des Zater dags te Scliagen en Omstreken MUZIEKLESSEN willen geven. Billijke conditiën. ALKMAAR. Eerste trekking 21 Juli 1890. vau Koevleesch: Prijzen van Worst: Timmerman, Blaauboer Co., te Schagen. Kapitaal f A00,000. P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Be BIrectle. Aerzending iederen Maandag. Kik stukje is gestempeldJ. C-. BOTiOoQry NEUMANN van AMSTERDAM, (Berlijnsch WetenschapJ? nisch Instituut voor Damesconfectie) in SCHAnr^jG SUS zuUen openen in het öuo -- Maatnemen, Patroontïï^ -px tt* en Knippen van Dames-Costumes, volgens het tot D het beste bekende Systeem van Dr. KUHN. Aan het InsfiJS en GR0NDN07 EN KOE KEN, Kostelooze controle aan de proefstations. Hoogzijde, E, 11, Schagen. als: Schilderijen, Braceletten, Broches, Bellen, Kettingen, quetten, enz. enz. Plattelandsche Bankvereeniging, van 8 tot 30 centimeter diameter, vo<* Machinekamuien en Molewerkea PALMHOUT, POKHOUT, BI\Ï ROTTING, enz. Adres: Wed. Gt. GRAS ZOOI Houthandel, Zaandam, Oostzijde, DJ SPAAiNS Co. van der Stok, Kaan en Co., K-v-D- STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. j. zijp Kz. W tol! Kantoor: P1 o ui p e t o rC' gracht, 11. 655. J. W. Sclnihart, Mr. Jj'f'ï) r. I), ,j, 11. van Eeden, fj' i o Metelerkainn, te UtrecliiJJJU t( van Ileemskerck van ^eest' 's-Gravenhage. DirectieK. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit veWCk^jLf. van kapitalen, uit te betalen nu lijden, bij leven, tijdelijke ringen, verzekeringen (,I' levens, enz. enz. ittnö^ Alkmaar, 14 Juli 1890. Aangevoerd 9 Koeien f 230.a 300. 241 vette Kalveren f 35.a 90. (per kilo f 0.70 a .85) 17 Nuchtere Kalveren f 12.a 20. 106 Schapen f 24.— a 30.— 137 vette Varkens per P. f .42 a .47 46 Magere dito f 15.a 19.— Parmerend 15 Juli 1890. Aangevoerd Aangevoerd 386 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 30. 1135 K. G. Boter f 1.10 a 1.15, per K G. 283 Runderen, Vette lager in prijs, handel traag. 19 Stieren. 38 Paarden. 230 Vette Kalveren per Kilo f .60 a .80, handel stug. 96 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 20.handel vlug. 178 Vette Varkons per Kilo f 0.36 a 0.48, handel vlug. 103 Magere idem per stuk f 15.a 23. handel stug. 236 Biggen per stuk f6. a 11. handel stug. 888 Schapen, Vette lager in prijs, handel traag, magere schapen en lammeren, prijshoudend. Lammeren, handel stug. Kipeieren, per 100 stuks f3.a 3.50. Eendeneieren f 3.a Edant 12 Juli 1890. Aangevoerd Aangevoerd 106 stapels kaas, wegende 25583 P. Hoogste prijs f 28.50. Ten herberge van DIRK KIST, te KOL- HORN, zal op I Mnwclajjf, 39 Juli 1890, des namiddags een ure, in het open baar worden verkocht 1. De Boerenbehuizing met Aanhoo- righeid, Ert en Landerijen, allergun stigst gelegen nabij K o 1 h o r n, onder de gemeente Barsingerhorn, kadastraal bekend in sectie, B, ondpr de nummers 1048, 1049, 250, 204 en 249, te zamen groot 4 Hectaren, 74 Aren, 10 Centiaren. 2. Het Burger woonhuis met Aanhoo- righeid en Erf, op het dorp te Bar singerhorn, bewoond door S. KOS en kadastraal bekend in sectie C, onder num mer 684, groot_ 5 Aren, 50 Centiaren. Een en ander behoorende aan den Heer JAN BEERS Cz., te Kolhorn. Nadere informatiën worden verstrekt ten kan tore van den te Schagen gevestigden Notaris Boonacker. Na bekomen rechterlijk verlof, zal op Za terdag", 2 Augustus 1890, des avonds 7 ure, in het koffiehuis van C. HUIBERTS te SCHAGEN, in het open baar worden verkocht Het Huis, waarin sinds onheug lijke jaren slagerij, met Aan- hoorigheid, Erf en Werf, aan de Bierkade te Schagen, kadaster, sectie G, no. 315 en 317, groot .04.75. Behoorende tot den boedel van wijlen de echtelieden K. PLOEGER en A. HILBRAND. Nadere informatiën verstrekt de Notaris Boonacker. van: 1. de Zuider II, in de Zijpe, 2. de Ooster IV, in de 3. de Wenter JNin de Eigendom van de Hoog Geb. Vrouwe G r a v i n n e BENTINCK. Een Leerling gevraagd, niet be neden de 16 jaar, bij J. TERHAAK, firma SLAGTEB, te ALKMAAR. gevraagd door C. SMIT te ANDIJK, (bij Enkhuizen), de zaak een goed bestaan gevende, kan ook billijk worden OVergö— nomen. Br. fr. Loten en gedeelten zijn te be komen bij BIERKADE,SCHAGEN. VLEESCHHOUWEMJ voorheenC. ZKEMAi\. Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47 V» Ct. per V» K.G. ROLLADE, vup P zonder KLOMPSTUKs.-jp p p BCEUF i» RIBSTUK, been, j f p p p p p p v v w met RIBSTUK, 471/ pp p been, ROLLADE, 2 p p p v BEAESTUK, 65 p p p GEHAKT, 47 V, versche OSSENTONG, 1.50 p p p p OSSENHAAS, 60 p p P gelardeerd 70 p p p Varkensvleesch: LAPJES, 427. Ct. per y, K.G. KARBONADE, 42ys „pp. versch SPEK, 40 p p p p gerookt SPEK, 40 p p p u SCHIJVEN, 47y2 p p p p GEHAKT 421/, METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40, SAUCIJSJES 42V3 cent. Alles per 7, kilo. onder de firma Aansprakelijk voor het geheel De Vennootschap „WESTFRÏESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen- Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver. band A 33/4 en 4 pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagenen is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. in HOEDEN en PETTEN, te SCHAGEN, Heerenstraat, naast Hotel „Vredelust". „MIHIVHT IS BIJZONDER rERFRISSCII END. wordt bericht dat op Maandag, den 28 Juli a. 8 14o. ;ie) in SCHAGg']lt,t de b e s te •aanbevelingen ten diensteevenals b et -S T-x a n /r T73C1 Ken van tevredenheid van tot hiertoe onderwezen I A GRATIS PROSPECTUSSEN ten bekomen bij den Uiige®*' Conrant. Voor bovengenoemden Cursus zoekt men eene gemoubilöordo Kamer, om daarin wijs te geven, benevens een slaapkamer. Offerten met prijsopgaaf aan het Instituut GP7r TERS NEUMANN, Westerdokstraat 26, Amsterdam. Murwe Lijnkoeken Maakt op bestelling alle soorten van Zendt teekeningen op franco aanvrage. van LAAGZIJDE, SCHAGEN. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 47, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN-en BUI- TENLAND8CHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. onder de ï'IRMA: gevestigd te NIEUWE NIEPORP. Directeuren J. VAN DER STOK. De vennootscaap ,/Noordhollandsche bank" neemt gelden in Depót tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In- en Verkoop van EFFECTEN, COUPONS enz tot de hoogste koersen, en verder met alles' wal tot den werkkring van de Vennootschau' kan gerekend worden te behooren P Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag van 8 12 uur te Purmerend, Hotel „Dooie"' belooning aan ieder, die na gebruik van M LEFRIES' Likdoorntinctuur dok tó*l Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten Alleen verkrijgbaar bij den D Th. JSijpost, aan de Laan te a 60 Cents per flacon met penseel. Goedgekeurd door Z. M. DEN KON®"' Commissarissen dn 1 PROSPECTUSSEN en iNLp'V J GRATIS verkrijgbaar bij den 1aQEN, Grielen, Correspondent te SCHA0 bij den Agent, J. OastriO»^^ Snelpersdruk van J. wiMKfEL. te Sc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4