Uit den Bredaschen K' breiding aan practische en productieve armen zorg. Te midden van bedoelde heidevlakte wordt een gebouw gesticht, dat als werithuis dienst zal doen, en waarvan de verpleegden de rondom liggende gronden moeten ontginnen. Dit werkbuis wordt door de gemeente gebouwd en zal p.m. f 10.000 kosten, een bewijs dat de zaak, die men op het oog heeft, van eenigen omvang is. In het N. v. d. D. wordt de aandacht gevestigd op een in een oud provinciaal blad voorkomende circulaire aan burgemeesters en wethouders van Zuid—Holland, door den com missaris des konings an der Heim uitgegeven den 31sten Mei 1856. In deze circulaire wordt medegedeeld, dat door een geacht landbouwer sinds 1851 een eenvoudig middel wordt aangewend, dat hem voor alle verlies heeft behoed. Het middel, eerst als geneesmiddel gebruikt, zoo heet het in de circulaire, werd later als voorbehoed middel aangewend, en niet alleen bij den proef nemer, doch bij alle gebruikers bleven de var kens gezond, terwijl er overigens in den omtrek zeer vele door de ziekte aangetast en meestal gestorveu zijn. Dit middel, bestaande in het tweemaal daags toedienen van een theelepel gezuiverde salpeter in poeder aan ieder varken, is zoo eenvoudig, en zoo gemakkelijk aan te wenden, dat het niet noodig is, de aandacht nog eens op de meermalen genoemde oude circulaire te vestigen. In Friesland zijn vele kerken, die rijk met aardsche goederen gezegend zijn. Dat van die goederen een zeer verschillend gebruik wordt gemaakt en het oordeel over dat gebruik even eens zeer verschillend is, heeft de tijd doen zien. Maar één oordeel onder die vele is toch onwaar, en wel dit, als zou de bezilting der kerk overal verderfelijk werken. Zoo kennen wij o. a. ook een dorp in Fries land, waar hare inkomsten een zegen zijn voor de bewoners der plaats. Die kerk bekostigt geheel de school voor meisjeshandwerken met 70 leerlingen en drie onderwijzeressen, alsook de bewaarschool met 50 kinderen en twee onderwijzeressen. Het onderwijs in die iurichtingen, alsmede de leer middelen worden gratis verstrekt. Tevens dient het gebouw als gymnastiekschool en Chr. Nat. onderwijs ontvangt van haar een subsidie en evenzoo de Diakonie en de Arbeiders-Vereeniging voor werkverschaffing. Zij geeft groote sommen uit ten bate van de inwonende handwerkslieden, wegens het onderhoud van hare gebouwen en ten behoeve van zichzelve en zij bekostigt zelfs het onderhoud van den toren, die bijna overal elders voor rekening der gemeentenaren komt. Ook de hedendaagsche groote reparatie wordt door inwonende ambachtslieden uitgevoerd, waaruit blijkt, dat zij zich niet schuldig maakt aan een uitzuigingssysteem, zooals de aanneming vaak heet te zijn. Dat zij de uiterste penning niet vraagt van hare eigendommen is duidelijk, als men weet, dat zij hare boerderijen niet publiek gaat verhuren bij inschrijving, maar op taxatie van deskundigen, de huurwaarde bepaalt. Bovendien verstrekt zij subsidiën aan tal van liefdadige gestichten en inrichtingen. Hare Voogden leggen het niet toe op verzameling van schatten, op geldbelegging in hypotheken of landspapierenalleen wanneer voor en na eens een stuk gronds onder den hamer kwam, dat zeer goed paste bij een eigendom der kerk, werd een boerderij met zulk een pand door aankoop uitgebreid en verbeterd. Wij zouden van al deze dingen gezwegen hebben, ware het niet, dat het ons wel eens noodzakelijk voorkwam een antwoord te geven op de met ietwat minachting uitgesprokon vraag „Wat doen die kerken met haar geld?" Friesche. Courant. Te Helvoort (N.-B.) heeft zich een geval van nona (slaapziekte) voorgedaan met doodelijken afloop, en wel bij eene vrouw die slechts 14 uren achtereen sliep en zonder te ontwaken stierf. De geschorste predikant bij d e Christ. Ger. Gemeente te Wintschoten, beschuldigd van het verduisteren van de hem door zijn nichtje toevertrouwde f 4500, stond Zaterdag voor de rechtbank te Wintschoten. Weenend bekende hij zijne schuld. Ziekelijke omstandigheden en eene groote huishouding hadden hem er toe gebracht. Moedeloos was hij nog niet; als hij mocht kunnen worden vrijgesproken en in zijn ambt hersteld is, denkt hij nog behulpzame handen te vinden om alles terug te geven. De ambtenaar van het O. M. eischte 5 maanden gevangenisstraf, onder aftrek van de voorloopige hechtenis. (Haarl. Ct.) Een te Gelderdorp gevonden briefje luidde als volgt„Waarde zwaoger en zuster. Oe mot de kompelementen van vaoder hebben en da we nog gooed gezont zin en da onze zog gekeuit heit, de ouwe geit hebbe we verkog en moeder ja doof. Overmorge wort ze begraove as dan kump kunje een kwat erpels en een raaol knolle meinamen. Oe zuster Giesburtje L Korte metten maakte jl. Zaterdag een haastig gebakerd man te Utrecht inet den brugwachter aan de Catharijnenbrug aldaar. Na een hevige woordenwisseling over het naar zijn zin te langzaam sluiten van de brug, nam hij den brugwachter doodeenvoudig op en wierp hem over de balustrades in het water. Na deze uitoefening van snel recht, koos onze vlugge vriend het pad, berucht door zeker wildbraad. Toch werd hij door de politie aangehouden en tegen hem proces-verbaal opgemaakt. De doode- verscbrikte brugwachter werd door eenige toe schouwers spoedig gered. De Eerste Kamer heeft in hare zitting Woensdag 1.1. met 35 tegen 9 stemmen het wetsontwerp aangenomen tot verzekering van de toepassing van bij de wet bevolen of toegelaten Vrijheidsbeneming, en met 39 tegeu 3 stemmen het wetsontwerp tot regeling van het Militair Onderwijs. Vervolgens kwam aan de orde het wetsonderwerp op de Spoorweg overeenkomsten. Na een langdurig debat is het regeeringsvoorstel, niette genstaande elf leden, die bij de betrokken spoorwegmaatschappijen min of meer belang hebben, afwezig waren, aangenomen met eene meerderheid van 22 tegen 11 stemmen. De Kamer is op reces uiteengegaan. Door de rederijkerskamer te Bolsward is een concours van reder ij kerska- m e r s uitgeschreven, aanvang nemende midden October en eindigende midden Februari 1890. Als prijzen worden uitgeloofd1°. eene groote gouden medaille en f 100; 2°. eene verguld zilveren medaille en f 100; 3°. eene zilveren medaille en f 75, terwijl de buiten aanmerking blijvende drie kamers ieder f 75 vergoeding voor reis- en verblijfkosten ontvangen. De kamers moeten zich vóér 10 Augustus a. c. aanmelden, waaruit vóér 20 Augustus d. a. v. een zestal kamers wordt aangewezen voor het concours. Er moet worden ten beste gegeven een tooneelspel van minstens drie bedrijven, en een blijspel, doch dit laatste blijft buiten mededinging. Uit de veenderij te Appel scha. Daar de toestand rustig is, heeft de burgemeester last gegeven, dat het detachement infanterie, onder bevel van luitenant Overstrijdt, den 19den dezer naar zijne garnizoensplaats Leeuwarden zal terugkeeren. Voorloopig blijven aldaar gedetacheerd de brigade marechaussée en 13 Rijks-veld wachters, die in de werkuren de veenderij doorkruisen om te waken tegen ongeregeldheden. Overigens is het in de veenderij zeer stil, het turfgraven is afgeloopen en de gegraven turf moei gedroogd worden. Men is daarmee wel aan het werk, doch dit geschiedt door enkele vrouwen, en de aanhoudende natte weersgesteldheid belemmerde dit werk zeer. Wat eigenlijk het doel der arbeiders is, blijkt thans duidelijk. Nu het turfgraven afgeloopen is, is de verdienste grootendeels reeds gebeurd; de nieuwe turf moet gedroogd worden, die voor de vervener een groot kapitaal vertegenwoordigt. Het werk is voor de arbeiders nu zoo goed als gedaan, aan het graven van veenwijken is geene behoefte, en sommige verveners hebben dit reeds aan arbeiders uit Smilde opgedragen. Er zal dus spoedig gebrek aan werk komen, daar ook naar buiten voor hen werk slecht te vinden is. Sommige arbeiders stellen nu bet beginnen aan het droogmaken van de turf door hunne vrouwen afhankelijk van het al of niet verschaffen van werk aan hen zeiven. Wbrdt aan hen geen werk verschaft, dan zullen de vrouwen niet met het droogmaken aanvangen. Zeker is het, dat de positie van den arbeider tegenover de verveners thans zeer sterk is en zij besloten zijn daarvan misbruik te maken. Het zijn vooral de leden der Socialistische \v erkhedenvereemging, die aandringen, dat de vrouwen niet aan den arbeid zullen gaan. Zij keeren gelden uit aan behoeftige gezinnen van de leden werkstaaksters. Er moet nl eene som van f 1400 uit Enschede ontvangen zijn voor de werkstakers aldaar bijeengebracht en thans na het einde der strike aldaar niet meer noodig. Vóór eenige dagen werd Appelscha dooreen 4 tal heeren, met een rijtuig aangekomen, bezocht die eene bijeenkomst hielden met de bestuurs leden der Socialistische Werkliedenvereenigino- Wordt niet spoedig algemeen met het droo^ maken aangevangen, dan zal de schade voorde verveners groot worden door den onwil der arbeiders, die met het turfgraven eerst goed geld van de veenboeren verdienden. Dat lijkt niet veel op „Recht voor Allen." Bij de dezer dagen gehouden trekkin* van loten der vereeuiging tot bevordering van 'sTands weerbaarheid zijn de volgende 20 serien uitgeloot- 854, 948, 1490, 2945, 3041, 3280, °3300 3567, 4311, 5539, 5993, 6037, 6288, 6313 6961, 7115, 7302, 7399, 7714 en 774ö' De nummers vervat in deze f 3.25 betaalbaar. seriën zijn met Aan de Wint. Ct. schrijft men uit Henge- Hetgeen in mijne woonplaats thans voor gesprekken en beschouwingen van aller aard, is de e n q u t e-c o m m i s i e. Sedert eenige dagen houdt zij hare zittingen in het Beursgebouw alhier. Wat er verhandeld wordt, is thans nog geheim voor Hengeloo s ingezetene Alleen ziet men zoo nu en dan troepjes meer of minder zenuwachtige personen in de fcome- kamer van het gebouw, die straks voor de balie moeten verschijnen. Tot heden waren het ui- sluitend bewoners van Enschede. Onder deze merkte ik op den burgemeester, den arrond.- schoolopziener, kapelaan dr. Arriens, de voor zitters der afdeelingen van den sociaal-demo- cratischen boud en Patrimonium, eenige hoofden van scholen, enkele fabriekanten, een paar geneesheeren, enz. Vijf stenografen brengen het gesprokene direct op papier, zoodat men zijne eigen woorden in eene andere zaal, oogenblikkelijk na het verhoor, door den secretaris hoort voorlezen. Algemeen prijst men de voorkomendheid van den voorzitter den heer Veegens, die de zenuwachtigen direct op hun gemak weet te brengen. Met spanning ziet men het verslag der com missie tegemoet. Dat er veel licht zal onstoken worden, spreekt van zelf. Naar ik hoor, ouder- ging o. a. dr. Arriens, de bekende hoofdfiguur in de beëindiging van de Enschedesche werk staking, een verhoor van ruim drie uren. Van een eigenaardige soort landbouw krediet vindt men, wat ons land betreft, sporen in Friesland, Groningen eu Gelderland bestaande in een bruikleen van eenige koeien of schapen, waarbij de gebruiker het geheele genot van de opbrengst heeft, uitge zonderd de kalveren en de lammeren, die geheel ten voordeele van den eigenaar komen, maar door den gebruiker een zekeren tijd met melk gevoed moeten worden. Het is dus een verhuur van vee, en soms ook eene vennootschap van veehouderij. Zoowel dit laatste als het eerstge noemde in sinds jaren eene Fransche instelling, bij de wet geregeld, met het doel om den landbouwer, wien het noodige fonds ontbreekt tot aanschaffing van vee, het gebruik van vee te verzekeren, waarbij de geldschieter eigenaar van het vee blijft. In Frankrijk wordt deze instelling „cheptel" geheeten zijnde eene maatschap waarbij de gebruiker of nemer van het vee dit voedeu eu onderhouden moet waarvoor hij met den eigenaar-geldschieter de opbrengsten in wol, kalveren, lammeren, melk, arbeid, mest gelijkelijk deelt. Er kunnen op dezen grondslag verschillende onderlinge con ditiën gemaakt worden, betreffende de opbrengst, maar Het beginsel is altijd landbouwkrediet in de gedaante van verhuur van vee. Tegelijk met het bericht over het afkeuren van aspiranten voor cadet bij de K. M. A. wegens zg. aderspatten, kwam in het Haagsche Dagblad een beschouwing voor van dr. S. Sr. Coronel over „Zenuwlijders". Daarin leest men o.a.: „Toen een tiental jaren geleden bij ons zich een beweging voor lichaamsoefeningen in de open lucht openbaarde, en die met zekere onstuimigheid optrad, waarschuwde ik ods volk, om zich niet te laten opwinden door het voor beeld van andere natiën, wel wetende, dat ons volkskarakter medebrengt jaren lang achter te blijven en dan opeens zich met onstuimige vaart in de beweging te storten. Men luisterde echter niet. En thans hebben wij, eveugoed als de Engelschen, ons sport, met al de nadeelen van een nog niet van jongsaf gestaald lichaam, dat er eer door ten ondergang gedoemd dan versterkt wordt. De athletenkunst van het sport heeft ten onzent meer kwaad dan goed gesticht en niet weinig mee gewerkt, om de heirscharen zenuwlijders te vergrooten". Een, gelukkig, zeldzame gebeur tenis had voor eenige dagen plaats ten kantore van een notaris, die op een aanzienlijk boerendorp niet ver van de hoofdstad gevestigd is. Tot het aanvaarden van een erfenis, nog geen vierhon derd guldeu groot, waren zestien gegadigden opgekomen. De verdeeling en het ontvangen van de nalatenschap geschiedde zonder eenige moeiehjkheid, maar toen het op de betalin" der begrafeniskosten aankwam, barstte een ge° heele familiehaat los. Eerst vingen de aanwezh>e vrouwen aan elkander het jak uit te vegen daarna begonnen de neven en nichtjes te accom pagneren. Een der tantes gaf bewijzen van haar sympathie aan een onwilligen oom, door hem een weinig te plukharen, welk feit het sein was tot eeu geregeld gevecht over de geheele lime. Inktkokers, boeken, portefeuilles zwierden door het kantoor en namen door de ruiten hun weg naar de bedrijvige wereld. Een candidaat-notaris, die als vredestichter wat al te nabij de vuisten kwam, ontving als legaat een blauw oog. fcat Met vereende krachten en ondersteund door raad De voorzitter, gem «e De ®ti heer Van Ake de vergadering. Ik heb dezen mor" van den burgemeester ontvangen datü" ziekelijke omstaudighedeu verhinderd vergadering bij te wonen. En hjer l 18 ut briefje van den heer Guljé. Wil n. *1 dit even voorlezen L secrtUt. De secretaris leest een briefje blijkt dat de heer Guljé verhinderd is t dering te komen. ef De heer De Booy: „Uw keten voorzitter De Voorzitter: „Ja, ja, die heb ik zit hier in dit doosje eu die zal ik zoodra er ruzie komt!" (Hilariteit.) De kraaien zijn tegenwoordig in streken van Limburg in zoo'n ontelbare m - dat zij niet alleen aan veld en taiiirJ')'^e' doch ook onder 't pluimgedierte der landbo zeer vele schade aanrichteiTT' ieder klaagt dau ook over de roof. en Ve zucht dezer vogels. Er zijn landbouwers""' van tien tot achttien kiekens in den tijd twee dagen kwijt raakten. Jongi schijnen haar geliefkoosd kostje te bieten versmaden ze niet. voor, i m>jnheerj l!TV •Qgea aai van zlJi; zelfs Onweersberichten. Bij het hevige onweer van namiddag is te Goes de biiksem ingesl het huis van de 80 jarige weduwe Quist,"^ den Oostsiugel. Hij kwam den schoorsteen en ging de deur weer uit. De aangerichte schade is gering. Te Arkel sloeg de bliksem in den steeu van het rijks-stoomgemaal aan den in kelschen Dam en deed hem over eene groots lengte barsten. De schoorsteen was nietvaaesn B bliksemafleider voorzien. Een 2i-jarige boerenknecht, F. K., niet een paard in een weiland onder de i Vrijenban bevond, werd door den bliksem s troflen. Man en paard werden gedood. Ook woedde een hevig onweder boven gemeente Bokstel. Op drie plaatsen sloeg bliksem in. Vooreerst in de telegraafdraden san het station, doch daar de batterijen waren afge sloten, gelukkig zonder onheil te stichten, Verder in eene boerderij, waar veel schade aangericht werd, doch ook hier zonder brand te veroor zaken, en eindelijk in een huis, toehehooreude i aan Thomas de Bie. Dit laatste Wlde geheel j uit. Huis en inboedel waren laag venekeil, Het huis werd bewoond door de families De Jong en Van Bruuschot. Te Gorinchem is tijdens het onweder ie korenmoleuaarsknecht K. op den molen doot den bliksem getroffen en gedood. De kapitale boerderij van den lannbouwet Schuvink te Terwolde is door den bliksem ge troffen en werd geheel in asch gelegd. Te Rijsoord sloeg de bliksem in den M van den heer D. van Warendorp, welke den grond afbrandde. Het verbr!,r"lft nerceeW' verzekerd. Onder Wateringen is eene boerenwoning sj-1' brand en werd een arbeider doodelijk getrotfer Te Oosterhout is gisterenavond een jongmens- met zijn baas van het hooien huiswaarts keere* door den bliksem getroffen. Hij bleef M 1 plaats dood. Zijn baas viel bewusteloos doch bekwam geen letsel. Te 's-Gravenzande sloeg de bliksem ii' hooiberg van den landbouwer N. van Geesl h welke in korten tijd totaal afbrandde.Del"1' dende bouwmanswoning bleef gespaard. Een korenmolen in het dorp Veen, 01 Andel, werd getroffen zonder dat echter veroorzaakt werd. Onder Beilen sloeg de bliksem in van Jan Beestehierde. Slechts één één varken zijn van de levende h terwijl de inboedel en al het overige f^7ÉPj. der vlammen is geworden. Niets wa' ^fSteen De bliksem is geslagen in een zjnJer der woning van W. Wouters te fljejf| echter belangrijke schade aan terlC der Te Meppel is de bliksem i-< molen van de wed. Harens. Een ®et stuk geslagen. Er ontstond geen "taV9en ij' Beoosten de spoorlijn Hoogeveen— „;,t twee huizen door den bliksem 'n,T? -«f Uit Grave wordt gemeld, dat e aldaar vergezeld was van een circa 2 minuten aauhield. Op versfbijbï®1. ten is de bliksem ingeslagen en e® ^oerjei! veroorzaakt, o. a. te Niftrik M ^uneB van K. in de asch gelegd, en jjggei Wijchen zijn twee naast s'' schuren eene prooi der vlammen s behoordeu tot de boerderij vaI', j sCb»P een daarvan bevonden zich een pen Daar de schapen bezwijmd waren,L «e allen w niet zoo spoedig redden, en kwaaie ITit Vliimnn «mrdt gemeld, j;e 2' t UD« 1» Uit Vlijmen wordt gem onweder vergezeld ging van die sterk was, dat verschillende ruiten geld. Niet minder dan drie huge bliksem getroffen. Twee daarrau

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2