w ogendienst, Dorsclikleedcn en Graanzakken W. TEENGS Mölgers Thee INMAAKBÜSSIN f 100 L OTER IJ. Brantanrantie je Maas", L TROMPETTER, Brandverzekeringen. GROOTE OPRUIMING H DE RENTENIER, JACHT WATER. UIT DE PERS! Gemengd Nieuws, Uacat uurbeurten. Marktberichten. Advertentiën. Medemhlik-Scliagen. Van Medemblik 6 uur, van Schagen voortaan 12 uur. K. MOLENAAR. Koster van Batenburg, SCHIEDAMMER GEZEVER. C. «Ie VRIES, te SclBagen. N. B. Als b ewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. geurig en krachtvol, bekroond te Amsterdam 1887, Parijs en Gent 1880, wordt verkocht te SCHAGEN bij G. BIJPOST en Wed. J. KOOL, te BARSINGERHORN bij Wed J. FLOOR, te BLOKHUIZEN bij C. DEKKER, te DIRKSHORN bij P. DE VRIES, te HEER HUGOWAARD bij P. ZIJN, te KOLHORN bij JAN BEERS, te LUTJE WINKEL bij W. FIJNHEER, te NIEUWE NIEDORP bij W. GOEDMAAT, te OUDE NIEDORP bij A. J. VAN HOOLWERF, 't VELD bij J. BIJWAARD, te ZIJDE WIND bij J. BURGER, te ZIJPE bij H. BAKKER. zonder Soldeeren. D. ROGGEVEEN Cz., HollanisÉe Maatschappij van Laillon. t. De Rotterdamsche verzekert tegen brandschade Huizen, Inboedels, Yee, Hooi enz., Horlogemaker, ILoct, 63. Scliagen. Repareert alle soorten Horloges, Pen dules, Regulateurs, en al wat verder tot het vak behoort. van alle soorten ÏJaniCS-en Mlllder- hoedcn, Bloemen, JLinten, Veeren, Maal, Satijn, Flu weel, Pluclie en alle soorten Ma nufacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. For setten vanaf 40 Cents. J. llankc te Schagen. afgebrand, een derde brandde inwendig uit, doch bleef overigens in zijn geheel. Allertreurigst is het lot van het grootste pand: een oppassend boertje, die juist met zijne laatste vracht hooi het achterhuis was ingereden toen de slag viel. Zijn paard ligt dood voor de kar; zijn koe, half, varkens liggen verbrand onder het nog smeulende hooi. Niets is verzekerd, tengevolge van eene weigering een paar jaren verleden door eene maatschappij die geen met riet gedekte huizen meer wilde verzekeren. De ongelukkige man ging juist vrijwel vooruit, zoodat hij kort ueleden paard en koe had aangeschaft en thans han men wel zeggendat hij geruïneerd is. De andere panden waren verzekerdgelukkig ziju geen menschenlcvens te betreuren. Bij deze gelegenheid is weer de ongelukkige organisatie van de brandweer gebleken, wat zeer te betreu ren is, daar de gemeente Vlijmen over vol doende en goed materieel beschikt, maar wat heeft men daaraan, als de bediening niet deugt Naar aanleiding van het onlangs door den heer Domela Nieuwenhuis gesprokene in het gebouw „Conslantia" op de Gedempte Bozen- gracht te Amsterdam, in zake 's lands weer baarheid, schrijft V. d. N. in Volksbelang, het volgende Een protest. „Het Kamerlid Domela Nieuwenhuis] getuigde daar voor eene stampvolle zaal, //dat hij en zijne geestverwanten geen mannen van patrio tisme warenonverschillig voor de verdediging van het vaderland, omdat het volk geen eigen dom en geen deel heeft aan de vrijheid, waar voor het strijdt. Alleen wanneer het mede eigenaar van den bodem wordt, en deelgenoot in de vrijheid, dan heeft het belang er bij, om het land te behouden." Aldus het Kamerlid. Die woorden dood te zwijgen, zooals de ver gadering, ware niets meer dan zij verdienden. Nu echter in deze dagen het vraagstuk van 's lands weerbaarheid een brandende quaestie is geworden, en de oplossing als het ware aan een zijden draad hangt; nu de volksovertuiging, bij monde van onze volksvertegenwoordigers, omtrent de grondslagen, waarop het nieuwe gebouw zal worden opgetrokken, zulk een be- slissenden invloed kan uitoefenen, nu willen wij de vergadering niet op haren weg volgen en zwijgen. Voor de hoeveelste maal moet het dat volk, dat zonder protest dergelijke woorden aanhoort, worden toegeroepen dat het vaderland meer is dan de bodem, dien wij bewonen, meer zelfs dan de plek waar onze wieg en die onzer fiere voorzaten eenmaal stond Zijn dan al die blad zijden onzer geschiedenis te vergeefs geschre ven, is al die strijd om niets gestreden Zou den onze onversaagde voorvaderen die taaie volharding, die edele zelfopoffering, dien fleren moed hebben kunnen betoonen, als geen hooger drijfveer hen bezield had, dan het behoud van het plekje grond Voor hen kwam de krach tige impulsie voort uit plichtgevoel, om het land der oude Bataven, met zijne eeuwenoude instellingen en overleveringen, als een kostbaar kleinood den nazaat te kunnen nalateneven zeer rust op ons de taak, uit eerbied voor die moedige voorgangers, dat erfstuk ongeschonden te bewaren voor volgende geslachten. Het land, aan welks behoud zooveel uitste kende geesten hebben gewerkt, waaraan namen verbonden zijn, met glorie in gansch Europa en buiten zijne grenzen genoemddat de baker mat was van tal van priesters en vorsten op het gebied van kunsten en wetenschappen, is dat land den volke niet meer dan een stuk gronds Zoomin als het kind, eenmaal man gewor den, onverschillig kan zijn voor de daden zijner ouders, evenmin kunnen wij dit zijn voor het land, waar de onzen van ouder tot ouder woonden, werkten en ten grave daalden. Het zjt in 't bloed. Noch de vermogende grondbe zitter, noch de daglooner kan zich aan dien drang onttrekken. Heeft het volk er belang bij, dat het land verdedigbaar is Of liever, heeft het volk er belang bij, dat de verdediging des lands met vertrouwen kan worden opgedragen aan de daartoe bestemde krijgsmacht Want dat een land niet te verdedigen is zonder haar, en enkel door het oproepen zijner bewoners, in de ure van gevaar, is eene uit gemaakte zaak. Ongeoefende en ongeordende benden kunnen slechts het gevaar vergrooten. De woordvoerder der socialistisch partij be weert, dat het volk geen deel heeft aan de vrijheid. Die vrijheid stellen wij met hem op den hoog- sten prijs, echter niet omdat wij er naar haken, maar omdat wij hare zegeningen volop genieten, de minderbedeelden evengoed als de vermo genden. De wetten zijn voor allen gelijk, beschermen allen in dezelfde mate; de vrijheid van denken, «preken, schrijven en handelen, mits binnen de perken der wetten blijvende, is voor allen gelijk, en, vergeten wij het niet, in Nederland zeer groot. Is het land niet verdedigbaar, zoo gaan die vrijheden verloren, en loopen wij groot gevaar onder instellingen te leven, strijdig met onzen aard en onze diepgewortelde zeden en gewoonten, dus een juk, zwaarder om te torsen dan men vermeent nu te dragen. Dan zou er een zee van jammerklachten, en terecht, oprijzen, die echter in de geboorte gesmoord zouden worden, met al de kracht en den ernst, dien de plicht den bestuurder van een wingewest oplegt. De zucht naar het bezit van een plekje grond zal dan plaats maken voor eene verzuchting om het verlorene te herkrijgen. De feiten logenstrafFen dien drogredenaar; indien eene deugdelijke reorganisatie onzer strijdkrachten eene zaak ware niet van zóó algemeen belang, dat het volk daarvoor onver schillig kon blijven, zij ware reeds lang afge daan, zij het dan minder volkomen en afdoende dan nu te voorzien is. Dat wij nog onze nationale verdediging gegrond hebben óp ver ouderde instellingen, is grootendeels daarin te zoeken, dat de grondslagen de volksbelangen ten nauwste raken, en de strijd nog niet vol- streden is over het aandeel, dat het volk in die gewichtige vraag zal hebben. Niet dat wij vreezen, dat de predikers van die leer eene groote schare van volgelingen zullen verwerwen; daartoe mist hun leerstuk de noodige aantrekkelijkheid. Wij betreuren het alleen, dat deze stelling verkondigd kon worden, zonder dat één stem uit de talrijke aanwezigen zich verhief, om den spreker met al den gloed der verontwaardiging, waartoe men gerechtig was, de kernspreuk van het Neder- landsche wapen voor te houden„Je main- tiendrai", wèl in uitheemsche taal, maar in goed Nederlandsch overgezet beteekenend: „ik zal handhaven." Handhaven de zuur verworven rechten van bestaan als vrij volkonze eer als continentale en koloniale mogendheid, welke niet dulden mag, dat haar grondgebied worde geschonden of bedreigd; handhaven de rechten van ons Koninklijk Huis, zoo die door mogelijke ver wikkelingen gevaar mochten loopen. Die taak is toevertrouwd aan onze krijgsmacht, te beter, naar gelang die is voortgekomen uit de gansche natie, zonder dat eenig ander belang zich daarbij doet gelden danhet belang van het Vaderland. Zoolang door de aderen van den arbeider hetzelfde oud-Hollandsch bloed stroomt als door die van den hoog-adellijke, zoolang zijn diens belangen niet minder nauw aan die des lands verhonden. Moge hij nu al, voorgelicht door mannen als Domela Nieuwenhuis, de oogen gesloten houden, en enkel letten op de offers, die hij en zijne standgenooten brengen, als eenmaal allen geroepen zijn tot die taak, zal het hem klaar worden, op welken dwaalweg zijne leids lieden hem trachtten te brengen. De nieuwe legerwetten komen eerstdaags aan de ordehopen wij, dat onze Kamer van honderd, met al den ernst, dien de zaak van 's lands verdediging van hen eischt, die wetten zullen toetsen aan de volksbelangen, dat is, 's lands belang. Dat bij hen ééne vraag de alles beheerschende moge zijn „hoe het Vaderland „langs den zekersten weg eene weerkracht te „geven, waarop het volk met zijn Koning aan „de spits, kan bouwen, als onze onafhankelijk- „wordt bedreigd." Daartoe moeten onze volksvertegenwoordigers zijn één van zin, waar het geldt ons hoogste nationale goeddaartoe moet het gansche volk doordrongen zijn van het hooge belang, dat ieder Nederlander heeft bij de afdoende regeling. Maar daartoe dienen dan ook alle handen inéén geslagen te worden, zonder vooroordeel, en zeer zeker allerminst in het openbaar de valsche stelling verkondigd te worden, dat het volk geen belang heeft bij de verdedigbaarheid van ons land. De predikers van die leer achten wij geen volksleiders, maar volks-misleiders, en den eernaam van Nederlander onwaardig. N. V. d. N. Een wonder der wetenschap wordt in La France medegedeeld. Naar Emile Goudeau in dat blad verhaalt, heeft onlangs de „craniotorm" Lanuelongue den schedel van een driejarig meisje in het gesticht te Bicetre, welk kind door een te kleinen vorm van het, hoofd tot idiotisme gedoemd was (microcephalie), ver wijd, en tot ontwikkeling in staat gesteld. Zoo heeft hij met zijn werktuigen den armen kleinen geest bevrijd uit de gevangenschap, waartoe die door de enge beenderwanden veroordeeld scheen. Uit Konstantinopel is bericht, ontvangen van een geduchten brand, waarbij niet minder dan 1000 hutten zijn verwoest, en de houtvoorraad van 125 houthandelaars is verbrand, terwijl er een aantal personen bij zijn omgekomen. Te Kipper bij Hagen, niet ver van Aken, hield de dochter van een waard met een dertigja rigen boerenzoon uit de buurt eene liefdes betrekking aan, die door de ouders van het meisje niet goed gekeurd werd. Daarover verbitterd, trad hij eergisteren ochtend de woning van den waard met een dubbelloopsgeweer binnen en schoot de ouders van het meisje, die in bed lagen, eenvoudig dood. Naar men verneemt moet hij zeer bekrompeu geestvermogens hebben en reeds eenigen tijd in een krankzinnigengesticht hebben doorgebracht. Geen moordtuig is ditmaal het projectiel door zekeren ingenieur, Sella, uitgevon den. Met olie gevuld, wordt het door middel van een kanon in zee geslingerd, om vooral in nauwe kanalen, waar in den regel de golfslag het hevigst is, de zee te kalmeeren. Het projectiel heeft een cylindervorm en is een halve meter lang. Het is van hout, inwendig met gomelas tiek gevoerd en uitwendig met tin bekleed. Aan beide einden van den cylinder zijn gaten, die door middel van papieren proppen slechts licht verstopt zijn. Terwijl het water de proppen wegspoelt, druppelt de oiie in zee en oefent haar kalmeerende werking uit. Bij proeven door Sella genomen, werd de zee over een oppervlakte van 900 M2 tot rust gebracht. Concertbezoeker, het program lezende: „Welkom in 't groen" „De boomen loopen uit" „In 't groenige woud" „De grazige weide". Hm, die kapelmeester is stellig vegetariaan NOOBD- en ZUID-ZIJPE. 20 Juli Ds. Mühring, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 27 Juli Ds. Bommezijn, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 3 Aug. Ds. v. Kluyve, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. 10 Aug. Ds. Eetter, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. HELD EB en HUISDUINEN. 20 Juli Ds. Bron, Helder v. 27 Juli Ds. Fetter, Huisd. v. Helder n. 3 Aug. Ds. te Gempt, Helder v. 10 Aug. Ds. Hobus, Huisd. v. Helder n. W IEBINGEN. 20 Juli Ds. te Gempt, Westl. v. de Oev. n. 27 Juli Ds. Hobus, Oost], v. Hipp. n. 3 Aug. Ds. Pareau, Hipp. v. de Oev. n. 10 Aug. Ds. Bommezijn, Oostl. v. Hipp. n. S c h a ff e n, 17 Juli 1890. Aangevoerd: 6 Paarden f 40 a 225.- 3 Stieren f 92.a 150.— 10 Gelde Koeien (magere) f 140.— a 180. 5 idem (vette) f 180.— a 240.— 6 Kalfkoeien f 180.— a 242.50 15 Nuchtere Kalveren f 10.— a 24. 25 Schapen (magere) f 10.a 16. 30 Idem (vette) f 22.— a 28. 3 Bokken en Geiten f 1.a 7. 36 Varkens (magere) f 16.a 18. 17 Biggen f 8.a 10.— 25 Konijnen f —.15 a .90 20 Kippen f .10 a —.80 300 Kilogr. Boter f 1.06 a 1.20 (per Kop f .80 a —.90) 180 Kaas f .30 a .35 4000 Kip Eieren f 2.75 a 3. 900 Eend-Eieren f 2.90 a 3. Hoorn, 17 Juli 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, boogste prijs f 31. - Commissie f 26.50. Middelbare f aangevoerd 371 stapels, wegende 112550 Kilo. Zaandam, 17 Juli 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 28.50. aange voerd 22 stapels. Alkmaar, 18 Juli 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 29.50, Commissie f 27.50, Middelbare f aangevoerd 600 stapels, wegende 175000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 41 Hectoliters, Tarwe f a Rogge f a Gerst f 4.— a dito chev. f 5.50 a Haver f a Paardenboonen f a Bruine dito f 7.75 a -.Citroen dito f a Witte dito fa Duiven dito f a Karweizaad f 9.75 a dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R- Mosterdzaad f a G. dito f a Kanariezaad f a Erwten: Groene f a Grauwe f 17.a Vale f a Witte f a Dn k kuisten 16 Juli 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 35 stapels. Hooikaas 1 Graskaas f 29.—karweizaad, oud f 10.— nieuw f 9.50, mosterdz. f 16.— a 18.— blauwmaanzaad f a grauwe erwten f a vale dito f a Wijker Vale dito f - a Groene dito f a Bruine boonen f 10. - a 11.—, Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.- Haver f 3.— a 4.—, Boter 55 a 60 cents per kop. Ondertrouwd: Cornelis Gerard Winkel e II Hendrika Jacoba van Rluijve. Hoorn, 17 Juli 1890. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd: C. II. MARSCHA!* e n MOOIST RA. Heer Hugowaard, Akkerwoude, 17 Jul' 189°- G. Vrijburg en Echtgenoote, betuigen bij deze hunnen welgemeen- den dank aan allen, die blijken gaven van belangstelling en vriendschap bij de geboorte hunner dochter. Schagerbrug, 19 Juli 1890. in alle grootten en prijzen voorradig, leveren waterdichte lileeden voor locomo biles, dorschmachines, kaas bedekking. etc., die geen smeer of teer behoeven en jarenlang waterdicht blijven, alles soliede gemaakt en lagen prijs. IERINGERWAARD, beveelt zich et sluiten van alle mogelijke ZEILMAKERS, ALKMAAR. Puike oude MERK: il GUT CA P. Verkrijgbaar bij Te verkrijgen bij NIEUWE IJZERWINKEL. SCHAGEN. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Alleen verkrijgbaar bij den Depothouder Th. 13ijpost, aan de Laan te Schagen, a 60 Cents per flacon met penseel. Reeds zijn door het Hoofdbestuur aangekocht Een Utrechtsch Wagentje (fabrikaat Ingenhoe» Buytenweg en Co., te De Bilt) met Paard en Tuig. Een Tilbury (le prijs tentoonstelling van handwerksarbeid te Leiden) met Paard en Tuig. Een Smyth's 10 rijen zaaiwerktuig. Een hooischudder „Boby". Een paardenhooihark „Ransomes". Een Chatwood's brandkast. Een volledige verzameling werktuigen voor de zuivelbereiding met koperen beslag. LOTEN Slom verkrijgbaar, en hij den Secre taris der Maatschappij te Loosduinen, a f 1.per stuk, 11 loten a f 10.110 loten a 1 97.50. De heeren OPHORST en HERWAARDEN en DE KAT en VAN WAGENINGEN te DORDRECHT, hebben zich met den verkoop der loten in het groot belast. Aan de inzenders wordt herinnerd dat de aangifte van inzending op de tentoonstelling Dord recht, moet geschieden voor 17 Augustus e.k. tegen vaste premie zonder inleggeld. Aanvrage om verzekering en alle inlichtingen te bekomen bij den Agent JO. D. F*. Westenberg te HARINGHUIZEN, alsmede bij 11. Westenberg te SCHAGEN. Houdt zich beleefd in ieders gunst aanbevolen. laagzijde, \y SWAHER SCHAGEN. >V 0"AUL». Het Financieel Weekblad neemt alle Uillotingen en Restanten op, bevat steeds een Wekelijksch Beursoverzicht en ver meldt nauwkeurig alles, wat ieder die Effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. De Rentenier is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman, het abonnement kost slechts f 3.voor een geheel jaar en kan ingaan, den lsten van elke maand. Vraagt dit blad ter kennismaking, aan het Bureau Ged. Voorburgwal 101, Amsterdam. Onschadelijk roor Hinderen, Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Kliersti f. Alleen onschadelijk en zeker werkend, le ver krijgen bij Per Ilacon f 1.—Halve Flacon f 0.50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3