AAN DE DAMES KAPITALEN GELD BESCHIKBAAR. De hypotheekbank rar Nederland GOEDKOOPS TH, J. WINKEL. LaanD, No. i. F. fW. G. BOELE Senior. \i LaanD, jVo. 4. Notaris BACKX, Notaris BACKX, B0LD00T BOSGHVIOOLT JIS, ranpu Amsterdam en terug. lanleeren van Vi ccmdc Tal II LJNDISPENSABLE 3 Cent SCHAGEN. G. VAN OS, SMIDSKNECHT op Dinsdag 22 Juli 1899, !t CURSUS METHODE LANGENSCHEIDT. «Tv. tl. jVTaaten, op WoensdageD, 13 Augustus 1890, bij De kapitale Boerenplaats Wildrijke jaclit, op Dinsdagen, 9 September 1890, bij NEUMANN van AMSTERDAM, (Berlijnsch Wetenschappelijk en Jech- nisch Instituut voor Damesconfectie) in SCH AGEN een CUR SUS zullen openen in het Maatnemen, Patroonteekenen en Knippen van Dames-Costumes, volgens hel tot hiertoe als het beste bekende Systeem van Dr. KUHN. Aan het Instituut staan de b e s te aanbevelingen ten diensteevenals betuigin gen van tevredenheid van tot hiertoe onderwezen dames, GROOTE en KLEINE IVotaris te Zijpe, Hypothecair Crediet, tegen 39/104 en 4X/10 per jaar, zonder V» jaar vooruitbetaling van rente. AdresOude Gracht 158, Alkmaar. $o!iede Naaimachines vanaf f20. gevraagd door C. SMIT teANDIJK, (bij Enkhuizen), de zaak een goed bestaan gevende, kan ook billijk worden overge- nomen. Br. fr. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Veiligheidstentoonstelling' te A 91 STER HAM. 2e en 3e klasse, VAN verslagen, brochures, aandeelen, circulaires, rekeningen, we r k staten, memorandums, briefhoofden adreskaarten' visitekaartjes, geboorte kaarten, invitatiekaarten, verlovingskaarten rouw- trouw brieven aanplakbiljetten strooibiljetten prijscouranten, couponbladen, tekstboekjes, reglementen, programma's, k witantiën, beste kken, diploma's, wissels, nota's, menu's, door Zelfonderricht, en lifoave van W. J. THIILMK (ie. te Zutplien, Spaansch Zweedsch Italiaansch Deenscli-Noordscli Hollandsch Javaansch door Zelfonder/-/^ I Fngeiscli Fransch Duitsch Latijn Griêksch Maleisch door Zelfonderricht, slecht s 30 Ce sits wekelijks. HOFLEVERANCIER, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, C. J. BOELE ZOON. Sigarenfabriek: Hotterdam, |'s Gravcnhage, Leiden, Utrecht, Groningen, Kampen. Depóts; Schagen. jPwrweeenl 13 r e d a. Den Helder s Bosch. Koog a/d Z aan. Dordrecht. Gorinchem. Ti el. Gevestigd sedert 1847. Kopenhagen TE Allen die iets te vorderen hebben van BART JE TAM ES, Wed. C. DE GRAAF, gewoond hebbende en overleden te Barsin- gerhom, worden verzocht daarvan véér 25 «Juli 1890, opgave te doen ten kantore van Deurwaarder te Schagen. zal publiek verkoopen te EOMOKD KI.\\B:.V, opbod en combinatiënen 20 Augustus d.a.V., bij eindtoewijzing, telkens des voormiddags 10 uur, in de herberg yhet Haasjevan J. Pz. MOOIJ, met genaamd: u Voge lenwater", gelegen te EGMOND BINNEN, be staande uit: Huismanswoning, Erf, Bosch, vrucht baar Wei- en Bouwland en Duin, kadas ter, sectie D, Nos. 54, Huis en Erf, groot 0.27.00 heet. 52 en 55, Weiland, u 26.77.00 53, Bosch en Bouwland, 11.87.50 u en 56, Duin, 94.38.20 samen groot 133.29.70 heet- Zoomede het recht van beweiding van een gedeelte der Zeeduinen onder Egmond Binnen. Eigendom van den heer P. MOOIJ Klzn. Te aanvaarden: Huis met bijbehooren 1 Mei 1891 en de Landerijen met Duin, Kerstmis 1890. Uitvoerig bij biljetten. Informatien geeft de Notaris met de veiling belast. zal publiek verkoopen: te AA AA. PAUL© W AA, opbod en combinatiën, en 16 September d.a.V., bij eindtoewijzing, telkens des voormiddags elf uur, in het logement tVeerburg", De kapitale Bouw hoeve, genaamd „de Hefboom", gunstig aanéén- gelegen te ANNA PAULOWNA, in den Oostpolder, aan den Z w i n w e g be staande uitHuismanswoning, Boet met VeestaUing, Arbeiderswoning, Werf en diverse perceelen best Wei- en Bouwland, samen groot 39 hectaren, 92 aren, 70 centiaren. Te aanvaardenhet Bouwland bij het ont- blooten van de schoof, het Weiland Kerstmis aanstaande en de Gebouwen met bijbehooren 1 Mei 1891. Verhuurd tot Kerstmis 1890 voor ƒ2800. *8 jaars aan den heer Dk. Az. SCHENK. Breeder bij biljetten. Informatien te bekomen bij den Notaris, des Zaterdags ook te Alkmaar, in het Koffiehuis van den hr. Houtkooper aan het Waagplein. VOORTREFFELIJK REUKWATER. Men lette steeds op den naam JC. BOLDOOT. wordt bericht dat op Maandag, den 28 Juli a. s., Gezusters GRATIS PROSPECTUSSEN ten bekomen bij den Uitgever dezer Courant. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Dcosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85, f 3.f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn op franco aanvrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in Holloway's-eta- blissemeut Londen, 523, Oxford-Street. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op Obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van Deze bedden, van eerste qualiteit tij kt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheu- matische aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens f 27. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66_ verstrekt gelden op eerste hypotheek tegen zeer aannemelijke voorwaarden en geeft 3x/2 °/0 pandbrieven uit, groot f lOOO. en f* 500. Inlichtingen te bekomen bij W. TEENGS te WIERINGERWAARD. van DEN HELDER, ANNA PAULOWNA, SCHAGEN, NOORD-SCHAR WOU DE, HEER- HUGOWAARD en ALKMAAR, naar Prijs voor heen en terug in de 2e klasse fl.SO, in de 3e klasse f 1. Vertrek van Den Helder, voorm. 6.20, van Alkmaar, 7.40. Terug van Amsterdam, 's avonds 8.40. Zie verder de aanplakbiljetten. He Administrateur Boek-, Conrant- en Alle DRUKWERKEN, als: worden spoedig en tegen concurreerende prijzen uitgevoerd. zonder onderwijzer, alleen door eigen oefening. He Beste, Goedkoopste en Gemakkelijkste Methode is voor volwassenen zoowel als voor jongeren. Elk dezer cursussen in 18 brieven h 60 cents, Compl. f 10.80. Elk dezer in 12 bh, Compl, f bewerkt door A. A. FOKRJ^ uitgegeven onder toezicht v. Mr. G. J. (rRriSRUis Lector te Leiden. Compl. in 15 brieven a 60 ct., dus/9, bewerkt door A. A. ROCKOFF, uitgegeven onder toezicht van L. K. IIARMSEN, Lector te Leiden. Compl. in 12 brieven h 60 ct., dus ƒ7.20. Daar voor het grondig bestudeeren van één dezer talen, bij een dagelijksche oefening uren, 6 a 9 maanden worden vereischt, zoo bedragen de kosten Alle verdere onkosten of boeken zijn overbodig. Uitvoerige proeven van bewerking gratis verkrijgbaar. De Methode LANGENSCHEIDT wordt door geen andere methode voor zelfondenicli overtroffen Verscheidene onderwijzers, op afgelegene plaatsen in ons land, hebben, louter 4 eenen Cursus Methode LANGENSCHEIDT te beoefenen, met glans hun examen in dk M kunnen afleggenHunne eigenhandige brieven getuigen het. De resultaten der Methode LANGENSCHEIDT zijn in waarheid verrassend ze grenzen aan het ongeloojlijke! Dj Methode LANGENSCHEIDT is de eenige methode voor zelfonderricht die ALLES geelt, wat de degelijkste leermeester geven kan. Met het beste mondelinge onderwijs kan men de uit. spraak der vreemde talen niet zuiverder en gemakkelijker machtig woiden, dan met de Methode LANGENSCHEIDT, die u daarbij, op even eenvoudige wijze als aangenaam en onderhoudend, inwijdt in al de onderdeeleu der Spraakkunst. Wie zich, alleen door zelfonderricht, in een. vreemde taal wil bekwamen, practisch en wetenschappelijk tevens, schaffe zich aan eeu Vijgendam en lein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. IV inschoten. Haarlem. Driebergen. IV o r m e r e eer. I' enang. Batavia. Samarang. Soeraba (ja- K A 9S P E IV, Christiania. y - v' Vfi-h X -• »:-*> Handelsdrukkerij,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4